Пошук по сайту


Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів - Сторінка 2

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6
Демонстрації:

Конформації білкової молекули та молекул нуклеїнових кислот.

Амфотерність амінокислот.

Екскурсії. Біохімічна лабораторія та лабораторія серти­фікації якості харчових продуктів. Інститут біохімії. Інститут молекулярної біології.

Розв’язування задач і вправ з молекулярної біології:

1. Визначення довжини молекули нуклеїнової кислоти та її складу.

2. Визначення відносної молекулярної маси біополімера за відносною молекулярною масою її структурної ланки.

3. Визначення нуклеотидного складу фрагмента молекули ДНК і масову частку кожного нуклеотида в ньому.

Лабораторні роботи:

№. 6*. Дія солей важких металів на білки.

№ 7. Роль ферментів у біохімічних реакціях.

№ 8*. Аналітичне визначення і дослідження білків, ліпідів, вуглеводів.

№ 9*. Реакції осадження білків: осадження білків при нагріванні, концентрованими неорганічними кислотами, органічними розчинниками.

Практичні роботи:

№ 6. Моделювання просторової структури біомолекул.

№ 7*. Вивчення білкової природи ферментів. Властивості фер­ментів (вплив температури, рН, активаторів та інгібіторів на активність амілази слини).

8. Розв’язування задач і вправ з молекулярної біології.
Лабораторний практикум № 1

1. Якісні реакції об’єктів живої природи та біологічних рідин на вміст макро_ і мікроелементів.

2. Оцінка біоактивності хімічних елементів (за довідниками).

3. Виявлення симптомів дефіциту або надлишку хімічних елементів у рослинних

організмах.

4. Розрахунки приблизного вмісту макроелементів у власному організмі.

5. Написання рівнянь дисоціації електролітів живих систем.

6. Кислотний гідроліз білків і кольорові реакції амінокислот, пептидів, білків

біуретова, ксантопротеїнова, Фоля).

7. Виділення лецитину з яєчного жовтка та його гідроліз.

8. Якісні реакції на вітамін С.

9. Вивчення властивостей ліпідів.


50

Розділ ІІІ. Клітинний рівень організації живої природи

20

Тема 1. Структура клітинного рівня:
біомолекули та органели клітини


Нарис історії вивчення клітини.

Клітинна теорія: засновники, основні положення.

Значення клітинної теорії для розвитку біології.

Науки, що вивчають життя на клітинному рівні. Методи вивчення життя на клітинному рівні.

Загальне уявлення про будову клітин прокаріотів та еукаріотів. Структурні компоненти еукаріотичної клітини: поверхневий апарат, цитоплазма, ядро.

Поверхневий апарат клітини, його структура і функції.

Молекулярний склад і структура мембран. Роль мембран у клітині та міжклітинній взаємодії. Проникність мембран.

Клітинна стінка рослин: особливості хімічного складу, лігніфікація.

Цитоплазма та її компоненти: цитозоль, органели, включення. Цитозоль(гіалоплазма): хімічний склад та функції.

Одномембранні органели: ендоплаз­матична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі.

Двомембранні органели. Будова і функції мітохондрій. Основні групи пластид, їх склад і функції. Автономність двомембранних органел.

Немембранні органели: особливості структури і функції. Рибосоми. Цитоскелет. Клітинний центр. Міофібрили, тонофібрили, війки і джгутики.

Клітинні включення, їх хімічний склад і роль у клітині.

Ядро: склад та будова. Генетична і метаболічна функції ядра.

Хромосоми: склад, будова, форма, типи. Каріотип.

Нуклеоїд прокаріотів.
Узагальнення. Клітина як дискретна система.


Учень (учениця):

називає:

 • науки, що вивчають клітинний рівень організації життя; методи цитологічних досліджень;

 • основні речовини у складі цитозолю;

 • компоненти ядра клітини;

розпізнає:

 • клітини прокаріотів та еукаріотів та їх складові на схематичних малюнках, мікрофотографіях, мікропрепаратах;

формулює:

 • основні положення клітинної теорії;

описує:

 • історію вивчення та способи виявлення органел;

 • клітини рослин і тварин (під мікроскопом);

 • транспорт речовин через мембрани;

 • мембранну систему клітини;

 • будову одномембранних органел;

 • структуру двомембранних органел;

 • немембранні органели;

 • хімічний склад включень у рослинній і тваринній клітинах;

 • склад і структуру мембран рослинної і тваринної клітин;

 • біомолекулярний склад каріоплазми, хроматину;

характеризує:

 • внесок учених у вивчення клітини;

 • можливості методів мікроскопії, центрифугування і культури клітин і тканин у дослідженні клітини;

 • хімічний склад та функціональне значення цитозолю та цитоскелета;

 • функції ядра;

 • хромосоми як носіїв спадкової інформації;

 • роль АТФ у транспорті йонів через мембрану; молекули-переносники;

 • пасивний і активний транспорт;

пояснює:

 • значення клітинної теорії;

 • особливості структури одномембранних органел;

 • особливості структури двомембранних органел;

 • роль немембранних органел в утворенні цитоскелета;

 • вибіркову проникність мембрани;

 • просторову структуру молекул-переносників;

 • генетичну і метаболічну функції ядра;

аналізує:

 • роль біомолекул в організації клітинних структур;

порівнює:

 • структуру і функції вакуолей у рослинній клітині та у найпростіших;

 • пасивний і активний транспорт речовин через мембрану;

 • структурно-функціональну організацію рослинної та тваринної клітин;

 • прокаріотичну та еукаріотичну клітини;

 • аутосоми і статеві хромосоми;

 • будову і функції поверхневого апарату клітин різних груп організмів;

складає:

 • порівняльну характеристику будови рослинної і тваринної клітини, прокаріотичної та еукаріотичної клітини;

застосовує знання:

 • для виготовлення мікропрепаратів клітин та проведення спостережень;

дотримується правил:

 • мікроскопіювання;

робить висновок:

 • подібність у будові клітин є свідченням єдності органічного світу.
Демонстрації:

Методи цитологічних досліджень.

Будова клітини.

Ядро клітини.

Лабораторні роботи:

№ 10. Рух цитоплазми. Явище плазмолізу і деплазмолізу в рослинній клітині.

№ 11*. Живі та мертві клітини. Явище дезорганізації.

№ 12. Виготовлення і опис мікропрепаратів клітин рослин.

№ 13. Вивчення клітин дріжджів під мікроскопом.

Практичні роботи:

№ 9. Вивчення клітин рослин і тварин під мікроскопом.

№ 10. Вивчення хромосом на фіксованих мікропрепаратах.

18

Тема 2. Основні процеси клітинного рівня

Метаболізм – основа життєдіяльності клітини. Основні метаболічні процеси клітини та методи їх вивчення.

Джерела енергії для клітини.

Процеси біосинтезу в живій клітині.

Ген – спадковий чинник живої природи. Генетичний код та його властивості.

Матричне відтворення ДНК, РНК, білків. Біосинтез білків: умови і основні етапи.

Біосинтез вуглеводів і ліпідів: основні реакції та умови здійснення.

Енергетичний обмін у клітині. Біологічне окиснення – основа енергетичного обміну. Етапи енергетичного обміну. Фотосинтез, його роль у природі. Історія вивчення фотосинтезу. Роботи К. Тімірязєва. Фотосинтетичні пігменти. Поняття про фотосистеми. Основні реакції світлової та темнової фаз фотосинтезу. Фотоліз води. Синтез АТФ у процесі фотосинтезу.

Хемосинтез.

Внутрішньоклітинна регуляція метаболізму. Роль ферментів у регуляції метаболічних процесів.

Гомеостаз та механізми його підтримання у клітині.

Практичне значення знань про метаболічні процеси.

Узагальнення. Клітина – цілісна саморегульована система.


Учень (учениця):

називає:

 • основні метаболічні процеси в клітині та методи їх вивчення; етапи трансляції;

 • джерела енергії для клітини;

 • фотосинтетичні пігменти;

 • чинники, що впливають на фотосинтез;

 • види внутрішньоклітинної регуляції метаболізму;

описує:

 • кодування структури білка у молекулі ДНК;

 • функції стоп-кодонів;

 • окисно-відновні реакції метаболізму за участю ферментів;

 • енергетичні перетворення під час фотосинтезу;

 • транскрипцію інформації на мРНК;

 • трансляцію інформації на рибосомах;

 • механізми дії різних чинників на біохімічні перетворення;

 • основні біохімічні реакції у клітині;

формулює означення понять:

 • "матричний синтез", "реплікація", "транскрипція", "трансляція", "гомеостаз";

характеризує:

 • внесок учених у вивчення процесів клітинного рівня;

 • властивості генетичного коду;

 • сутність процесів біосинтезу;

 • основні процеси метаболізму білків, ліпідів, вуглеводів;

 • ліпіди як джерело енергії;

 • етапи енергетичного обміну;

 • аеробне дихання: основні реакції, умови перебігу;

 • локалізацію у клітині стадій фотосинтезу;

 • фотосинтез як окисно-відновний процес;

 • біокаталіз;

 • механізми внутрішньоклітинної регуляції метаболізму; енергетичні можливості вуглеводів, ліпідів, білків;

пояснює:

 • залежність між інтенсивністю метаболізму та функціональною активністю клітини;

 • матричний принцип процесів біосинтезу;

 • закономірності біокаталітичних процесів;

 • хімічні основи та біологічне значення гліколізу і бродіння;

 • значення знань про метаболічні процеси;

 • причини та наслідки білкового голодування;

 • вплив алкоголю та наркотичних речовин на метаболізм;

 • механізм впливу антибіотиків на метаболічні процеси у клітині;

порівнює:

 • обмін речовин у рослинній і тваринній клітинах;

 • пластичний і енергетичний обмін;

 • енергетичний обмін у клітинах аеробних і анаеробних організмів;

 • фотосинтез і хемосинтез;

 • транскрипцію і реплікацію;

обґрунтовує:

 • хімічні основи клітинного метаболізму:

 • зв'язки між структурами клітини (морфологічні та функціональні зв’язки);

 • механізми підтримання гомеостазу в клітині;

оцінює:

 • ефективність перетворення енергії у процесах аеробного та анаеробного дихання;

висловлює судження:

 • про матричні реакції як основу передачі спадкової інформації в клітині;

 • про реакції розщеплення в живій клітині як джерело енергії;

застосовує знання:

 • для характеристики фотосинтезу, гліколізу і дихання як окисно-відновних процесів.
Демонстрації:

Обмін речовин і енергії в клітині.

Фотосинтез.

Практичні роботи:

№ 11. Моделювання процесів транскрипції, трансляції.

№ 12. Порівняння процесів фотосинтезу і хемосинтезу.

12

Тема 3. Самовідтворення клітини. Віруси

Репродукція клітин. Соматичні і статеві клітини. Життєвий цикл клітин. Інтерфаза. Способи репродукції клітин.

Мітоз. Фази мітозу, їх тривалість і біологічне значення. Регуляція і чинники мітотичної активності. Ендомітоз, амітоз.

Мейоз. Фази мейозу. Кросинговер. Біологічне значення мейозу.

Старіння і загибель клітин. Апоптоз, некроз.

Клітинні технології. Неклітинні форми життя – віруси, пріони. Історія і методи вивчення вірусів. Місце вірусів у системі органічного світу. Особливості будови і процесів життєдіяльності вірусів. Шляхи проникнення вірусів у клітини і організм хазяїна. Бактеріофаги.

Заходи профілактики вірусних хвороб.
Узагальнення. Клітинний цикл як інформаційний процес і основа неперервності життя.


Учень (учениця):

наводить приклади:

 • застосування клітинних технологій;

 • захворювань людини, що викликають пріони та віруси;

розпізнає:

 • клітини на різних стадіях життєвого циклу;

 • віруси та бактеріофаги на малюнках і схемах;

описує:

 • будову профазної і метафазної хромосом;

 • способи репродукції клітини;

 • фази мітозу, мейозу;

 • структуру вірусів, пріонів;

 • механізми загибелі клітин;

 • досягнення і перспективи розвитку клітинних технологій;

характеризує:

 • стадії життєвого циклу клітини;

 • редуплікацію хромосом;

 • віруси як автономні генетичні структури;

пояснює:

 • біологічне значення різних типів поділу клітини;

 • залежність мітотичної активності від фізичних навантажень;

 • значення кросинговеру;

 • особливості організації соматичних і статевих клітин та їх біологічне значення;

 • значення вірусів у природі та вирішенні загальнобіологічних проблем;

 • наукове і практичне значення клітинних технологій;

порівнює:

 • мітоз і мейоз;

аналізує:

 • причини подібності механізмів саморегуляції у клітинах прокаріотів та еукаріотів;

обґрунтовує:

 • визначення вірусів як перехідної форми між живою та неживою природою;

 • заходи профілактики вірусних хвороб;

застосовує знання:

 • про життєдіяльність вірусів для здійснення профілактики вірусних захворювань і надання першої допомоги у разі їх виникнення.
Демонстрації:

Клітина на різних стадіях життєвого циклу.

Таблиці, слайди і схеми, що ілюструють будову клітин прокаріотів та еукаріотів, фази мітозу і мейозу.

Практичні роботи:

№ 13. Вивчення фаз мітозу в клітинах корінців цибулі (фіксо­вані мікропрепарати).

№ 14. Складання аплікаційних схем мітозу і мейозу.
Лабораторний практикум № 2

1. Вивчення зміни проникності цитоплазми при пошкодженні цілісності клітини.

2. Вивчення потреб рослини у хлорофілі.

3. Дослідження продуктів фотосинтезу.

4. Дослідження умов, необхідних для перебігу фотосинтезу.

5. Моделювання біофізичних процесів у клітині.

54

Розділ ІV. Організмовий рівень організації живої природи

28

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, математичного, фізичного,...

Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Програма з хімії для 10-11 класів
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...

Програма з хімії для 10-11 класів
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерства освіти І науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладахБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка