Пошук по сайту


Тема 2. Система органічного світу - Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6
Тема 2. Система органічного світу

Підходи до класифікації організмів (історичний аспект).

Поняття про природні (філогенетичні) та штучні системи організмів.

Систематика органічного світу: завдання, методи дослідження, значення. Бінарна номенклатура Принципи сучасної класифікації організмів. Сучасна система органічного світу. Основні таксони та їх ієрархія: царство, тип (відділ), клас, ряд (порядок), родина, рід, вид.


Учень (учениця):

називає:

 • основні таксономічні категорії;

 • науки, що визначають належність організмів до систематичних груп;

 • принципи класифікації організмів;

наводить приклади:

 • організмів різних таксонів;

характеризує:

 • підходи до класифікації організмів;

 • еволюційне вчення як теоретичну основу систематики;

 • систему органічного світу як результат еволюції;

 • ознаки клітинних організмів;

 • практичне значення систематики;

пояснює:

 • принципи укладання основних таксономічних груп;

 • значення праць К. Ліннея для розвитку систематики;

висловлює судження:

 • сучасна система органічного світу є відображенням його історичного розвитку;

робить висновок:

 • про органічний світ як динамічну систему;

застосовує знання:

 • для розпізнавання організмів основних таксонів; визначення систематичного положення рослинних і тваринних організмів.
Демонстрації:

Сучасна система органіч­ного світу.

Представники різних таксонів.

14

Тема 3. Біорізноманітність

Біорізноманітність: рівні, типи, біологічне і практичне значення біорізноманітності.

Методи вивчення біорізноманітності.

Моніторинг, інвентаризація біорізноманітності та складання екологічного прогнозу.

Причини зменшення біорізноманітності.

Природоохоронна діяльність людства у збереженні біорізно­манітності.

Конвенція про біологічну різноманітність.

Заходи збереження і примноження біорізноманітності.

Екологічна політика України.

Узагальнення. Біорізноманітність як основа життя на Землі.


Учень (учениця):

називає :

 • рівні і типи біорізноманітності;

 • методи вивчення біорізноманітності;

 • природоохоронні території планети і України;

 • заходи збереження біорізноманітності;

описує:

 • наслідки зменшення біорізноманітності;

характеризує:

 • практичне та естетичне значення біорізноманітності;

 • генетичну біорізноманітність видів, популяцій, особин;

 • видову різноманітність рослин і тварин;

 • причини зміни біорізноманітності: інтродукція видів, монокультурне сільське господарство, надмірне використання природних ресурсів, регіональне просторове планування, забруднення середовища;

 • правові, економічні та соціальні основи організації охорони біорізноманітності;

обґрунтовує

 • біорізноманітність як результат еволюції органічного світу;

 • необхідність здійснення інвентаризації та моніторингу біорізноманітності для розуміння її динаміки;

розкриває:

 • сучасні тенденції змін біорізноманітності;

пояснює:

 • сутність і межі застосування біоіндикації та біотестування та їх переваги;

 • основні напрями природоохоронної діяльності людства;

аналізує:

 • тенденції змін біорізноманітності;

 • наслідки інтродукції видів для біорізноманітності планети;

обґрунтовує:

 • потребу збереження генофонду дикорослої флори;

 • екологічні та економічні аспекти збереження біорізно­манітності;

прогнозує:

 • наслідки регіональних і глобальних змін біорізноманітності;

висловлює судження:

 • біорізноманітність є одним із чинників оптимального функціонування екосистем і біосфери в цілому;

робить висновок:

 • зменшення біорізноманітності є загрозою для існування людства;

показує на карті:

 • природоохоронні території, території планети, що потерпають від екологічної кризи;

дотримує правил поведінки у природі.
Лабораторні роботи:

№ 5.* Методи оцінки екологічного стану навколишнього середовища.
Польовий практикум № 2

1. Ознайомлення із методами вивчення біорізноманітності.

2. Вивчення біорізноманітності екосистем. Екосистемний моніторинг.

3. Вивчення видового складу екосистем (своєї місцевості). Видова біорізноманітність.

4. Моделювання екологічної ситуації в навколишньому середовищі та прогнозування її змін.

5. Вивчення динаміки рослинності екосистем з використанням ботанічного моніторингу.10

Узагальнення курсу
Жива природа – багаторівнева система. Просторова організація життя як ієрархія біосистем.

Наслідки антропогенного впливу на біосистеми. Принципи екорозвитку.

Основні концепції, закони і перспективи розвитку біології.

Поняття автотрофної цивілізації (за В. Вернадським).

Біоетика. Природоохоронна діяльність.

Біологія як засіб вивчення живої природи і впливу на неї.

Застосування біологічних знань у забезпеченні існування людства.


Учень (учениця):

називає:

 • принципи екорозвитку;

 • перспективні напрями біологічних досліджень;

описує:

 • закономірності структури живої природи;

 • особливості функціонування біосистем різних рівнів організації живої природи;

 • антропогенний вплив на біосистеми;

 • штучні системи життєзабезпечення людини.

характеризує:

 • прояв властивостей життя на різних рівнях організації живої природи;

 • впровадження досягнень біологічної науки у практичну діяльність людини;

 • сучасні відкриття в біології;

пояснює:

 • принципи біоетики;

 • дискретність і цілісність біосистем на конкретних прикладах;

аналізує та оцінює:

 • глобальні антропогенні зміни в біосфері;

 • можливості формування автотрофної цивілізації;

 • етичні аспекти сучасних біологічних досліджень та можливості їх практичного використання;

прогнозує:

 • напрями розвитку видів, людини, біосфери;

застосовує знання:

 • у власній пізнавальній і практичній діяльності та оцінці її наслідків.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, математичного, фізичного,...

Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Програма з хімії для 10-11 класів
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...

Програма з хімії для 10-11 класів
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерства освіти І науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладахБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка