Пошук по сайту


Уроку з основ здоров я

Уроку з основ здоров я

Сторінка1/3
  1   2   3
Розробка уроку з основ
здоров»я
8 клас
на тему:

«Основи здорового способу

життя»

Вчитель основ здоров»я

Юрченко М.Л.

Ми всі однаковою мірою перебуваємо

в небезпеці, і коли ми усвідомимо

цю небезпеку, то залишиться

надія, що спільними зусиллями

ми зможемо подолати її.

А. Ейнштейн

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний етап ( 1 - 2 хв.)

- Привітання.

- З’ясування відсутніх

- Готовність учнів групи до уроку.

Психологічний настрій.

Добрий день. Я рада вітати вас на уроці.

Ви - молоді, завзяті та кмітливі. Ви – сповненні сил та енергії. Ви маєте багато мрій, бажань, задумів і планів на майбутнє. Щодня ви пізнаєте життя, відкриваєте для себе світ, відкриваєте світу себе. Ви хочете все осягнути, все зрозуміти і щоб вас зрозуміли. Ви мрієте про успіх, кохання і щастя, бо ви – молоді. Усе життя для вас попереду. Уже сьогодні ви тримаєте у власних руках своє майбутнє. І лише ви самі відповідальні за нього. Дуже хочеться, щоб кожен з вас показав себе сьогодні через знання і дії на уроці. Отож запрошую вас до співпраці. А хороші оцінки, які я сподіваюсь, ви отримаєте, забезпечать вам хороший настрій.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Вчитель.

1. Завдання. Опрацюйте отриманий текст. Виберіть правильну відповідь.

(Учні отримують листки з наступним текстом):

1. Валеологія — це:

а) здоровий організм;

б) наука про довкілля;

в) наука про формування, збере­ження і зміцнення здоров'я;

г) наука про спадковість і мінливість.
2. Здоров'я — це:

а) стан фізичного, психічного та соціального благополуччя;

б) методи попередження захворювань;

в) відсутність хвороб;

г) високий рівень медицини.
3. Фактори зміцнення здоров'я:

а) чисте повітря, тривалий сон, сонячне проміння;

б) мала рухливість, незначні стреси, спілкування з природою;

в) особиста гігієна, рухова активність, повноцінне харчування;

г) спиртні напої, тютюнові вироби, дискотеки.
4. Процеси, що визначають стан здоров'я організму:

а) відтворення, споживання здоров'я;

б) відсутність хвороб, тривалість життя;

в) формування, відновлення здоров'я;

г) антропометричні дані.

5. Гігієна — це наука, що вивчає:

а) довкілля;

б) методи попередження захворю­вань;

в) порушення нормальної життєді­яльності організму;

г) дію факторів зовнішнього сере­довища на організм людини.
6. Фактори, що послаблюють здоров'я:

а) відсутність активного відпочин­ку, вживання вітамінів;

б) сонячне проміння, природні ландшафти;

в) гіподинамія, збудники захворю­вань.
7. Процеси, що визначають стан здоров'я організму:

а) хвороби, смертність, народжува­ність;

б) спосіб життя, споживання про­дуктів, спілкування;

в) відтворення, формування, спо­живання продуктів.
8. Фактори формування здоров'я:

а) спосіб життя, стан довкілля;

б) здоров'я батьків, лікування;

в) культура відносин, період відпо­чинку;

г) засоби масової інформації.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Мозковий штурм.

Вчитель. Шановні учні, спробуйте дати відповідь на запитання:

1. За якими ознаками ви можете визначити стан свого здоров’я?

(колір обличчя, постава, температура, аналіз крові)

2. Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово „хвороба”?

(біль, страждання, смерть)

Вчитель. Отож, сідайте зручно, розслабтесь. Зробіть вдих і неповний видих. За­тисніть ніс пальцями та визначте, скільки секунд ви можете не дихати. Коли робите вдих, підніміть руку для визначення часу.

Оцінювання тесту «Моє здоров'я»

Затримка понад 40 с — здоровий.

Від 20 до 40 с — здоров'я послаблене.

Менш ніж 20 с — є захворювання.

Цей тест свідчить ще й про те, що чис­те повітря — це запорука здоров'я, нор­мальної життєдіяльності організму. Без нього ми не витримаємо ані хви­лини. Навколишнє середовище — це повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо, земля, яка нас годує.

Протягом останніх 100 років людська цивілізація своєю господарською ді­яльністю змінила навколишнє сере­довище за складом та якістю, не пе­редбачаючи, як зміниться при цьому сама людина, її здоров'я. На думку вчених, здоров'я населення на 20 % залежить від екологічного стану при­роди, а 80 % захворювань пов'язано з вживанням забруднених шкідливи­ми речовинами продуктів. Серед негативних показників населення України ви­окремлюють усе більше таких, що залежать від стану навколишнього середовища.

При цьому на першому місці — хво­роби органів дихання, на другому — системи кровообігу, на третьому — нервової системи та органів чуттів. За статистикою щодо захворювань, серед школярів середнього віку 78 % дітей мають порушення фізіологічних процесів, тобто імунітету — захисної реакції організму від хвороб.
З кожним роком по Україні спостерігається погіршення стану здоров'я дітей: хворобливість,

відхилення в роботі внутрішніх органів, зниження рухової активності, 90 відсотків

учнів-випускників - нездорові, мають ті чи інші відхилення в здоров'ї. Наше майбутнє

залежить насамперед від того, наскільки нам удасться зберегти основні природні параметри, що забезпечують повноцінне життя – певний газовий склад атмосфери, чистоту грунту, сприятливий тепловий режим у біосфері, низький радіаційний фон Землі.

Давайте пригадаємо:

- Постановка проблемного питання:

Як впливає забруднене навколишнє середовище на здоров’я людини ?

У нас працює група інформаторів, які мали випереджувальні завдання.

Повідомлення учня.

Працюючи в мережі Інтернет я зустріла такі цікаві факти:

Серед екологозалежних захворювань виокремлюють такі:

1. Індикаторна патологія. До них належать профзахворювання, онкозахворювання, уроджена патологія, генетичні дефекти, алергози, ток­сикози, ендемічні захворювання.

Ці захворювання значною мірою залежать від якості навколиш­нього середовища.

2. Екологозалежні патології із се­реднім показником залежнос­ті — це загальна смертність дітей, хронічний бронхіт у дітей, заго­стрення захворювань серцево-су­динної та дихальної систем.

3. Помірний ступінь залежності від якості навколишнього середови­ща мають захворювання: хроніч­ний бронхіт і пневмонія в дорос­лих, серцево-судинна патологія, патологія вагітності.

Вчитель. Вам навели наслідки порушень стану навколишнього середовища, наші хвороби.

- Постановка проблемного питання:

У чому ж їх причини? (пошуки відповіді)

Відповіді учнів.

1. Жителі України мешкають у зоні екологічного лиха.

  1. Зону було визначено насампе­ред техногенною аварією на АЕС у Чорнобилі в 1986 році, потім — накопиченням токсичних речо­вин у результаті господарської та військової діяльності.

  2. Певну роль відіграло також за­бруднення повітря, води, ґрунтів у результаті роботи підприємств металургійної, коксохімічної, на­фтової промисловості; теплових, атомних електростанцій тощо, особливо в Донбасі.

Вчитель.

Радіаційне забруднення стало актуальним для України в резуль­таті аварії на Чорнобильській АЕС, внаслідок якої постраждало близько 3,5 млн осіб, 116 тис. отримали ви­сокі дози радіації, 22 тис— серед­ні. Упродовж десяти років померло 168 тис. потерпілих. На 300—400 років «знищено»

1 тис. км2 території, активним елементом Цезій-137 заражено 29 тис. км2 землі. Екологічна оцінка збитків — 200 млрд доларів США.

Значну небезпеку для життя людини становлять наслідки промене­вої хвороби, що можуть проявитися через 10-20 років. Це ті дози радіації, які у два-три рази більші за природний фон.

Екологічна ситуація в Україні склалася так, що дослідники з сумом і розпачем свідчать: навряд чи навіть 5% населення може бути визнане обєктивно здоровим. Отже, під переважну більшість обєктивно нездорових підпадає і більша частина молоді

Вчитель. Порушень на­вколишнього середовища багато — це й хімічні забруднення, що спричиня­ють «озонові дири», «кислотні дощі», парниковий ефект, фізичні, про які ми говорили сьо­годні (радіація). Але важливо зна­ти, що є ряд постанов Міністерства екології та природних ресурсів, охорони здо­ров'я України, що вказують шляхи по­долання екологічної кризи в нашій країні, профілактичні заходи щодо збереження здоров'я населення. Я, хочу сказати, що наше майбутнє – в наших руках.

Учень читає вірш.

Подивіться навкруг,

Що з природою стало:

Дихать зовсім нічим,

Люди всі у печалі.

Може десь у лісах

Ще щебече пташина,

Але в нашій душі

Сум мелодії лине.

Ліси наші в’януть,

Нема більше рік,

Пташки покидають

Край рідний навік.

Нечисте повітря,

У грунті нітрати,

І слово «Чорнобиль»

Нам страшно згадати…

І щоб на світі

Не сталось біди,

Шануйте природу,

Усюди й завжди!

Так, що треба тепер

Об’єднатись нам дружно,

Щоб собі повернуть

І діброви, й стежини.

І ми будем нести

Людям квітку надії,

Бо давно уже це

Увійшло в наші мрії.

Вчитель. Прикро, але ситуація зі станом здоров’я в Україні дедалі гіршає. Багато людей утрачають своє здоров’я задарма, не замислюючись про наслідки. Здоров’я не можна купити ні за які гроші, його можна сформувати шляхом одержання знань і постійною роботою над собою, а саме дотриманням правил здорового способу життя.

Сьогодні на уроці у вас є можливість почути, побачити і діяти самим, застосовуючи отриманні знання за попередні роки навчання, і використати їх у вивченні теми. Ми повинні узагальнити, поглибити, розширити і закріпити діапазон ваших знань про здоровий спосіб життя.

Тому тема сьогоднішнього уроку:


(учні записують в зошити тему уроку)

IV. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель.

Першим питанням теми розглянемо:

Поняття «Здоровий спосіб життя», його основні складові.

Індикатори здорового способу життя.

Сьогодні епіграфом нашого уроку будуть слова великого вченого фізика Енштейна.

(вчитель зачитує епіграф уроку).

«Здоровий спосіб життя» - звучить настільки знайомо, що ми, в своїй переважній більшості, просто пропускаємо цю фразу повз нашої свідомості. Мозку навіть ні за що зачепитися в цьому буденному словосполученні. Наші дитячі асоціації, що складаються із закликів журналу «Здоров'я» загартовуватися і робити вранці зарядку, а також гасла в спортивному залі школи «Швидше! Вище! Сильніше!» так і залишилися в нашому глибокому дитинстві. «Доросле» життя внесло свої корективи. Уявіть собі типовий день вигаданої людини:

Ранок. Ледве піднявши себе з ліжка, швидко зібрався, на ходу випивши чашку кави (щоб нарешті прокинутися), вибіг на вулицю в світ штовханини у транспорті та пробок на дорогах, щоб дістатися до роботи. Вдень понервував з дрібних та не дуже приводів, позаздрив знайомому або колезі, не пообідав, пробігав увесь день або просидів за комп'ютером, жодного разу не вставши і, так само як і вранці, проштовхавшись у транспорті, повернувся додому. Увечері обжерся, дістався до дивана та, потягуючи сигаретку та пиво, утикнувся в телевізор. Заснув з думками, що будуть вихідні, буде мангал, будуть шашлики, і взагалі - добре посидимо.

Нічого спільного не знаходите? Ми всі в тій чи іншій мірі живемо за схожим сценарієм. І коли організм починає хворіти без видимої причини, коли сонливість стає хронічною, на роботі не можемо зконцентруватися, якісь депресії і взагалі незадоволення життям якесь підозріле... Ось тут-то і стоїть той «камінь біля доріг» - «на право підеш - коня втратиш, на ліво - голову».

Занервували - схопилися за сигарету. Відчули невпевненість - трохи випили «для хоробрості».. .

І помітили - розслабився, повеселішав... Просто та без особливих зусиль, створили собі «щасливу реальність», у якій і проблеми якось віддалилися, впевненості стало більше,

а головне стало якось легко... Скажете:- « Ну і що тут такого?! У мене дід усе життя палив (пив) і помер в 99 років», а про себе подумаєте - «А що мені загрожує? Я ж не п'ю непробудно, контролюю себе. Палю...ну то й що? Захворію раком легенів? Це про когось іншого, а у мене генетична стійкість». Так ось кажучи та думаючи так, забувається простий факт, що дід жив при іншій екології, і ритм життя у нього, певно, був іншим, та і «натурального» у нього в житті було більше.

От так ось «полегшуємо» собі існування, а проблеми по суті то нікуди не йдуть, навпаки - ростуть. ... І апатія постійна, та ще й безсоння з'явилося... Для деяких покурити та трохи випити вже недостатньо. Наркотики. А з ними «ілюзія життя». Так виглядає шлях в нікуди.

Існує інша реальність, інший шлях вирішення проблем. Відчуваєте занепад сил - йдіть у тренажерний зал. Відчуваєте емоційне виснаження - йдіть у басейн або займіться йогою. Заперечите: «Немає часу» або «зараз немає грошей». Це всього лише відмовки. Порахуйте, скільки часу ви проводите біля телевізора і скільки грошей ви витрачаєте на пиво та сигарети. А потім замисліться: які інвестиції ви робите в самого себе? Щоб одержати від організму безперебійну роботу та гарний настрій в нього треба щось вкласти. Дати йому нові сили, енергію та душевний спокій.

Людина - істота вільна. Вона сама визначає для себе свій власний спосіб життя. І хочеться сподіватися, що все-таки розум візьме верх над суєтою та лінню, і вибір буде зроблено правильний. Задумайтесь, юні друзі. Наша зустріч сьогодні – можливість поміркувати, зробити для себе висновки.


Вчитель.

Питання до класу: «Що важливіше - здоров'я або гроші?», то напевно відповідь «здоров'я» буде стовідсотковим.. Якщо поставити питання по-іншому: «Що ви робите для свого здоров'я щодня?», то відповіді навряд чи зазвучать так само бадьоро. Тому що, як правило, здоров'я сприймається, як щось само собою зрозуміле, і піклуватися про нього починають, коли виявляється його недостача. Простіше кажучи, щира відповідь на перше питання - здоров'я або гроші - залежить від того, що в даний момент в дефіциті. Що таке гроші, зараз ми не обговорюємо. А що таке здоров'я? Давайте пригадаємо?

Відповіді учнів.

  1. Здоров'я динамічний стан організму, що забезпечує повно­цінну фізичну та психічну працездат­ність людини.

  2. "Здоров`я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад".

Вчитель.

Те, що погіршення здоров’я молоді – основного і найпродуктивнішого носія генофонду нації – може призвести до демографічної катастрофи, не може бути піддане сумніву.

Піклуватися про своєчасну профілактику свого здоров'я - це не означає бути в постійній душевній і фізичній напрузі і страху за життя. Це, якщо завгодно, ощадливість життя, забезпечення природного її протікання. Духовний і душевний дискомфорт є причиною багатьох нездужань. Організм не захворює сам - людина робить це. Розум і тіло постійно підштовхують один одного до здоров'я або хвороби. І безпосередньо примусити свій організм стати здоровим ми не можемо - нам залишається тільки не заважати йому в цій діяльності.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Викладання біології та основ здоров’я в загальноосвітніх навчальних...
У 2015-2016 н р при викладанні біології та основ здоров’я продовжується впровадження Державного стандарту базової та повної загальної...

Тема уроку
Життя І здоров'я людини. Безпека життєдіяльності. Здоров’я І благополуччя. Життєві навички, сприятливі для здоров’я

Конспект уроку 53 Тема: Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей
Мета: формувати знання про основні способи оксидів, кислот, основ, солей; формувати вміння складати відповідні рівняння хімічних...

Протокол
Голова журі: Слюсар Микола Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського...

Уроку
Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей

Навчальна програма 5-9 класи загальна характеристика предмета інтегрований...
«Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення,...

Урок № Тема уроку: Харчові добавки. Е-числа
Мета: формувати поняття про харчові добавки, показати учням значення харчових добавок, їхню необхідність І небезпеку для здоров’я;...

5 -9 класи загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
«Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення,...

«Впровадження здоров ’ язбережувальних технологій у навчально виховний процес»
Здоров’я дітей – це загальна проблема медиків, педагогів, батьків, І розв’язання цієї проблеми залежить від упровадження в навчальний...

Допущено міністерством освіти України як підручник для студентів...
У підручнику викладено основні відомості з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, промислової санітарії...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка