Пошук по сайту


Елементи валеології на уроках хімії задачі валеологічного змісту

Елементи валеології на уроках хімії задачі валеологічного змісту

ЕЛЕМЕНТИ ВАЛЕОЛОГІЇ НА УРОКАХ ХІМІЇ Задачі валеологічного змісту

1. Визначити масові частки елементів у гідрокарбонаті
натрію - МаНСО3/ який у народній медицині використовують д л я лі к у в а н ня о п і к і в .

(8 кл. - перші задачі, повторення зн. масової частки, 10 кл. - тема Карбон і Силіцій).

2. Проробити якісні реакції на білок курячого яйця. Народна медицина використовує його для лікування опіків.

(11 кл. - Білки)

3. Одним із джерел кисню в кімнаті є кімнатні квіти. Для їх підкормлювання використовують розчин сульфату калію 0,02. Приготувати 3 г. такого розчину.

( 9 кл. - Розчини).

4. В нормі в організмі людини містяться 3 4 г. феруму. Знайти, в якій кількості речовини це відповідає та обчислити число атомів в ній.

(8 кл. Основні хімічні поняття. 9 кл. - Відомості про метали).

5. Тільки один продукт скрізь однаковий - сіль. Яка маса осаду може утворитись, якщо на 1 г. солі подіяти 15 г. 10% розчину нітрату аргентуму?

(9 кл- - Розчини).

6. Перебуваючи в стані спокою (під час сну) козак витрачав протягом хвилини 0,24 л. кисню, а видихав 0,19л. двоокису карбону. Який відсоток кисню витрачається при цьому на утворення вуглекислого газу.

8й кл - Кисень, 10 кл. — Карбон і Силіцій) .

7. Скільки карбону окисляється в організмі за 12 год. Ск. карбону окисляється в організмі за цей час, якщо за добу людина видихає в середньому 0, 6 м3 вуглекислого газу.

( 9 кл. – Карбон і Силіцій)

8.При підвищеному потінню ніг народна медицина рекомендує зранку присипати ноги порошком Н3ВО3 – борної кислоти. Розрахуйте масове співвідношення елементів у сполуці та їх масові частки.

(8 кл. – Основні хімічні поняття)
Задачі валеологічного змісту


 1. Ацетилен утворює вибухові суміші з повітрям. Реагенти взаємодіють повністю за умови об'ємного співвідношення кисню й ацетилену

(10 клас – Ненасичені вуглеводи)

 1. Обчисліть об'єм оксиду карбону (ІІ), потрібний для відновлення заліза з оксиду феруму (ІІІ) масою 960г.

(134,4м3).

(9 клас – відомості про метали)

 1. Карбонат амонію (NH4)2СО3 застосовують у кондитерській справі як розпушувач тіста. На якій властивості солі ґрунтується таке її застосування? Відповідь проілюструйте рівнянням реакції.

(10 клас – Карбон і Силіцій)

 1. «Біла магнезія» застосовується в медицині (при підвищеній кислотності шлункового соку). Визначте формулу цієї сполуки, коли відомо, що масова частка карбонату магнію 69,23% гідроксиду магнію 19,35% і води 14,84% (3MaCO3 Mg(ОН)3 2О).

(10 клас – карбон і Силіцій)

 1. Щоб оксиди Нітрогену не забруднювали повітря, на азотнокислотних заводах встановлюють «санітарні башти», де оксиди вбираються розчинами соди або вапна. Закінчите рівняння реакцій:

А) Na2CO3 + NO + NO2 - ; б) Na2CO3 + NO2 - ; в) Ca (OH)2 + NO + NO2 - .

 1. У медицині для нейтралізації отруйного білого фосфору використовують солі міді. Закінчите рівняння реакцій: CuSO4 + H2O – Cu + H3PO4 + H2SO4.

 2. 0,5 – процентний розчин аміаку застосовують у ветеринарній хірургії для дезинфекції рук. Які маси 25% розчину аміаку і води треба злити для приготування такого розчину, масою 1 кг.

(20г і 980г) 10кл. Нітроген і Фосфор.

8. Оцтова кислота застосовується як консервуючий засіб і приправа до їжі. Щоб приготувати р-н оцтової кислоти масою 20г з масовою часткою кислоти 9% необхідно взяти кислоту і воду масою (1)2г і 5г, (2) 13,6 і 6,4 г, (3)1,8гі 18, 2 г, (4) 0, 18г і 19,82г

11 кл. - Кислоти

Завдання для самоконтролю валеологічного напрямку. 1. Поясніть значення екологічного контролю за роботою двигунів автомобілів.

 2. Які, на вашу думку, перспективи існують у використанні альтернативних джерел енергії?

 3. Природний газ - екологічно безпечніше пальне порівняно з бензином. Чому? Яке значення має його використання в автомобілях замість бензину?

4. Для поглинання оксиду сульфуру (IV) у промисловості використовують вапно - СаО. Яку масу цієї речовини треба взяти, щоб нейтралізувати оксид сульфуру (IV), об'ємом 448 м3

 1. Пригадайте кругообіг Карбону у природі. Яким чином насадження і вирубування лісів позначається на парниковому ефекті?

 2. Пригадайте як створюється парниковий ефект у теплицях. Порівняйте його з парниковим ефектом у природі.

 3. Чому, на вашу думку, в побуті надають перевагу паливу у вигляді кам'яного вугілля над дровами, природного газу над вугіллям, електричного струму над газом.

 1. Яких правил безпеки слід додержувати, використовуючи різні засоби у побуті?

 2. Як зменшити вплив радіації на здоров'я людини?

 3. В яких випадках процеси повільного окислення корисні, а в яких небажані, а то й шкідливі? Наведіть приклади.

 4. Кисень широко застосовується в медицині. Кисневі подушки, кисневі палатки полегшують утруднене дихання. Кисневі коктейлі, піни з настоїв трав дають значний лікувальний ефект. Кисень необхідний льотчикам,
  космонавтам, водолазам, тощо.

Для поповнення запасів кисню в повітрі велике значення мають одноклітинні зелені водорості. Як впливає на їх життєдіяльність поява на поверхні води нафтової плівки?

Екологія природи, екологія душі.

1. Зменшити вплив радіації на здоров'я людини можна, якщо вживати таких заходів: не споживати забруднені радіонуклідами продукти харчування і питну воду, якомога частіше вживати такі продукти, які місять пектини (яблука, лимони, особливо їхня шкірка) , що здатні «виводити радіацію» з організму; вживати сорбенти речовини, здатні вибрати і виводити з організму радіонукліди; боротися з пилом, регулярно чистити одяг , взуття, мити підлогу, бо пил може містити радіоактивні елементи..

2. Металургійні заводи дуже забруднюють довкілля
утворюється велика кількість пилу. Доменні печі, коксові
печі - це традиційні джерела забруднення через високий вміст оксидів СО і С02 у вихідних газах. Крім того у повітря виділяються гази, що не тільки мають неприємний запах, а й шкідливі для здоров'я (Н2З, ЗО2, СО тощо.)

Нині металурги працюють над тим, щоб кокс замінити воднем. Тому тоді з печей не виділятимуться шкідливі гази, а лише водяна пара, яку можна легко сконденсувати.

Дуже перспективним є застосування водню у кольоровій металургії, наприклад, для переробки мідних руд.

На сучасних заводах встановлюють фільтри ,пило - і газовловлювачі та інші очисні споруди ,що допомагають утилізувати виробничі відходи і деякі з них далі переробляти. Так, після очищення металургійні відхідні гази використовують як цінне паливо. Важливим способом боротьби від забруднень є впровадження безвідходної металургії. Розроблено спосіб безпосереднього добування сталі з руди, без доменного процесу.

3. Головним регулятором співвідношення вуглекислого газу
і кисню в атмосфері Землі є фотосинтез. Нині нормальне
співвідношення кисню - 21%, вуглекислого газу - 21,003%

(об'ємна частка) порушується. Господарська діяльність людини, з одного боку ,призводить до посилення викидів СО2 в атмосферу , а з другого знищення «лабораторій природних», в яких здійснюється фотосинтез, тобто поглинається вуглекислий газ (вирубування лісів, масова загибель фітопланктону тощо.)

Отже, нині проблема охорони навколишнього середовища, у тому числі й повітря, дуже гостра, без її

розв'язання людство не зможе вижити.

Отже, ефективне використання природних ресурсів, вилучення з перероблюваної сировини якомога більшої кількості цінних продуктів, зменшення стадій виробничого процесу ,створення комбінатів, на яких відходи одного і виробництва використовуються як сировина для іншого, ці заходи та інші спрямовані на охорону природного середовища від забруднення промисловими відходами.

4. До хім. засобів захисту рослин ставляться жорстокі вимоги щодо їх безпечності для людини і тварин, загалом для навколишнього середовища. Ці сполуки повинні легко розкладатися на нешкідливі речовини, щоб після закінчення терміну їхньої дії вони не забруднювали ґрунт і водойми, не потрапляли в їжу. Використання речовин у ролі пестицидів можливе лише з дозволу державних органів нагляду.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Неметалічні елементи та їх сполуки 6 Тема Металічні елементи та їх сполуки 47
К– 48 Критичне мислення на уроках хімії. Плани-конспекти уроків. 10 клас. – Шепетівка: Спектр, 2011. 88 с

Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках хімії засобами інтерактивних технологій
Одним із шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його із сучасними потребами є орієнтація на розвиток компетентностей та створення...

Організація сприймання естетичних явищ у житті І мистецтві на уроках-бесідах...
Значення І місце малювання в школі визначається завданнями всебічного І гармонійного розвитку особистості

Досвіду: «Підвищення ефективності уроку шляхом використання елементів...
Швець Віта Володимирівна, учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

«Використання ігрових технологій навчання на уроках хімії як форма...
Пліг Т. В. вчитель біології та хімії Новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Межівського району

Задачі для тих, хто не бажає вивчати хімію
Хімія серйозна наука, з нею, здається, не пошуткуєш. Але якось мені на очі потрапили задачі, які я хочу вам представити

Дспто
Відділення змісту пто інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міносвіти І науки України

Упровадження інноваційних технологій в організацію самостійної роботи...
Шевченко Світлана Віталіївна, вчитель хімії, спеціаліст І категорії, Полтавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

Конкурс оцінює вчитель хімії. Отже: «Хімія наука більше практич­на ніж теоретична: «за І проти»
Послухаємо візитки гравців: за що я люблю чи не люблю хімію, що подобається й не подобається на уроках хімії, чи пов'язана май­бутня...

Електрохімія органічних сполук
Це шаблон тез для конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». Замініть це текстом статті та збережіть у окремий...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка