Пошук по сайту


На уроках біології

На уроках біології

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Андрущакевич Орися Антонівна – вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист, стаж роботи 35 років


АКТИВНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОБОТИ
НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
У 9 КЛАСІ

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


Посібник містить матеріал, який сприяє закріпленню й узагальненню знань з кожного розділу підручника для 9 класу відповідно до програми Міністерства освіти і науки України. Наведені матеріали допоможуть суттєво підвищити зацікавленість учнів у вивченні предмета та опануванні біологічних знань, сприяють розвитку логічного мислення учнів.

Для вчителів біології, студентів.

ВСТУП
Відомо, що серед основних методів і способів навчання важливе значення має дидактичний матеріал. Учитель, використовуючи різні прийоми, залучає учнів до самостійної роботи з підручником, пошуку матеріалу в мережі Інтернет, науково – популярній літературі. Велику увагу він приділяє розвитку логічного мислення учнів, формуванню в них біологічних понять, встановленню різних зв’язків між ними, організації між предметного навчання. До дидактичних матеріалів можна віднести різні види сучасних слайдів, електронних носіїв інформації, текстові й порівняльні таблиці, оригінальні схеми та ін.

Кожен учитель має право самостійно обирати методи й форми навчання, але варто чітко дотримуватись основних дидактичних принципів: навчити учнів самостійно, свідомо застосовувати матеріал, бути ефективними, творчими, вміло використовувати в майбутньому свої знання і здібності на користь держави, суспільства.

Повторення навчального матеріалу та перевірка знань учнів на уроках біології є одним із шляхів підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу. Систематична перевірка дає можливість виявляти і об’єктивно оцінювати, наскільки успішно і послідовно вони сприймають і засвоюють навчальний матеріал, допомагає вчителю бачити, як учні використовують отримані знання на практиці, дає змогу своєчасно допомогти тим учням, які недостатньо засвоїли вивчене.

Контроль знань – органічна частина всього навчального процесу, яка одночасно сприяє закріпленню та поглибленню набутих знань. Він полягає у виявленні рівня знань, умінь та навичок, як окремих учнів, так і груп загалом для визначення перспектив навчання. Навчальна функція вимагає такої організації контролю, щоб він сприяв розширенню та поглибленню знань, вмінь учнів, розвитку їх пізнавальних можливостей. Правильно організований контроль стимулює роботу пам’яті, формування прийомів розумової діяльності учнів, впливає на міцність їхніх знань і вмінь. Виховна функція контролю знань полягає в залученні учнів до систематичної роботи, виробленні у них вольових якостей та почуття відповідальності.

Згадані в посібнику методи і прийоми повторення та перевірки знань, умінь учня можна застосовувати як на комбінованих уроках, так і на спеціальних уроках повторення.

Таким чином, перевірка знань і вмінь учнів полягає не лише в тому, щоб виявити, як повно, глибоко і міцно вони усвідомлені учнями, але і в тому, щоб об’єктивно оцінити результати роботи школярів.

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА
НАЗВАТИ ФУНКЦІЇ ДАНИХ ОРГАНЕЛ КЛІТИНИЗНАЙТИ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ОРГАНЕЛАМИ (ЦИФРИ) ТА ЇХ ОСНОВНИМИ ФУНКЦІЯМИ (ЛІТЕРИ, ОДНА ЗАЙВА)

1. Рибосоми; А Синтезує білок;

2. лізосоми; Б накопичує і знешкоджує отруйні для

організму речовини, «санітари клітини»;

3. ендоплазматична сітка; В забезпечує клітину енергією;

4. клітинний центр; Г бере участь в утворенні веретена поділу;

Д транспортує речовини
Відповідь: 1 – А, 2 – Б, 3 – Д, 4 – Г.

Види якої тканини зображені на малюнку?

Охарактеризувати дану тканину

Знайдіть відповідність між тканинами та органами до яких вони входять
1 Посмугована серцева А спинний мозок

2 хрящова сполучна Б шкіра

3 багатошаровий епітелій В вушна раковина

4 нервова Г печінка

Д серце
Відповідь: 1 – Д; 2 – В; 3 – Б; 4 – А;

Заповнити схемуВизначити, які органи зайві в наведеній системі органів
1. Травна система: ротова порожнина, глотка, трахея, гортань, стравохід, шлунок, кишечник, печінка, підшлункова залоза.
2. Дихальна система: носова порожнина, слинна залоза, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені, ротова порожнина.
3. Видільна система: нирки, яєчники, сечоводи, сім’яники, сечовий міхур.
4. Кровоносна система: легені, серце, артерії, вени, капіляри, бронхи.
5. Опорно – рухова система: ключиця, лопатка, стегно, гомілка, артерія.
Підписати малюнок
Закінчити речення
1. Одиниця будови організму людини … (Клітина).

2. Основні хімічні елементи клітини … (C, H, O, N).

3. Вони називаються … (Макроелементами).

4. Інші хімічні елементи називаються … (мікроелементами).

5. Каталітичну функцію виконують … (білки).

6. Вони складаються з … (амінокислот).

7. Глюкоза, крохмаль, лактоза – це … (вуглеводи).

8. Функції нуклеїнових кислот пов’язані зі … (спадковістю).

9. Нуклеїнові кислоти бувають … (ДНК і РНК).

10. Головну роль у збереженні спадковості відіграє … (ДНК).

11. Носієм хімічної енергії, що вивільняється під час реакцій є … (АТФ).

12. Нерозчинні у воді органічні речовини – це … (жири), які є джерелом енергії в організмі.
Виберіть вірні твердження

1. У людини є чотири види тканин.

2. Епітелій – сполучна тканина.

3. Епітелій має добре розвинену міжклітинну речовину.

4. Епітелій здатний до регенерації.

5. Кров – сполучна тканина.

6. Жирова тканина – це різновид сполучної.

7. Існує два види м’язової тканини.

8. Нейрони – це м’язові клітини.

9. Гладенька м’язова тканина утворює скелетні м’язи.

10. Волокна є у сполучній тканині.

11. Нервова тканина складається з нейронів.

12. Довгі відростки – дендрити, а короткі – аксони.
Відповідь: 1, 4, 5, 6, 10, 11 – вірні твердження.

Тести

1. Вид Людини розумна належить до царства:

А Тварини

Б Рослини

В Люди

Г Гриби

2. Будову й форму організму та його органів вивчає:

А фізіологія

Б гігієна

В анатомія

Г медицина

3. Хімічні елементи Кальцій, Фосфор, Сульфур, Нітроген, Натрій належать до:

А мікроелементів

Б мікроелементів

В органогенних

Г галогенів

4. Епітеліальна тканина виконує в організмі функцію:

А збудливості

Б скоротливості

В транспортну

Г покривну

5. Знайдіть серед перелічених неорганічні речовини клітини:

А білки, ліпіди, вуглеводи

Б вода, мікроелементи, макроелементи

В нуклеїнові кислоти, вода, вуглеводи

Г мінеральні солі, вода, білки

6. До якої системи органів належить суглоб:

А травної

Б опорно – рухової

В видільної

Г нервової

7. Збереженням, профілактикою і лікуванням хвороб займається:

А цитологія

Б гігієна

В генетика

Г медицина

8. Клітини в організмі розмножуються:

А подвоєнням

Б поділом

В потовщенням

Г брунькуванням

9. Наука цитологія вивчає:

А тканини

Б клітини

В розвиток

Г здоров’я

10. Українці належать до раси:

А австралоїдної

Б монголоїдної

В європеоїдної

Г негроїдної

11. Установіть правильну послідовність структур організму від найнижчого рівня організації до найвищого:

А мозок

Б нейрон

В нерв

Г ядро

12. Знайдіть відповідність між органами (літери, одна зайва) й системами органів (цифри) до яких вони належать:

1 кровоносна А трахея

2 ендокринна Б щитоподібна залоза

3 видільна В шлунок

4 травна Г капіляри

Д нирки


* * *

У людини організм, як годинник – механізм:

Він тоді буде іти, якщо його завести.

Його органи й тканини – одне ціле у людини.

Він складається з клітин й міжклітинних речовин.

А щоб його запустити, вітаміни треба вжити.

Робіть водні процедури, не цурайтесь фізкультури.

Розв’язати кросворд

о
р
г

а

н


із

м

1. Частина тіла, яка має певну форму й будову, виконує одну або кілька специфічних функцій.

2. Виникнення відмінностей між однорідними клітинами в процесі ембріогенезу.

3. Сталість внутрішнього середовища організму.

4. Найтвердіша тканина в організмі людини.

5. Система, що об’єднує всі інші системи, регулює та узгоджує їх діяльність.

6. Орган, який бере участь у процесах травлення, кровообігу, обміну речовин.

7. Орган травної системи.

8. Орган статевої системи, в якому розвивається плід.
Відповідь: орган, диференціація, гомеостаз, зубна емаль, нервова, печінка, язик, матка.

Най… най… най…
1. Найменшими розмірами характе­ризуються залози внутрішньої се­креції, наприклад, маса однієї при­щитовидної залози коливається від 0,05 до 0,09 г.
2. Найбільшим органом тіла людини є шкіра, яка складається з епідермісу, власне шкіри (або дер­ми) і підшкірної жирової кліткови­ни (або гіподерми). Маса епідермісу й дерми в дорослої людини не пере­вищує 2—3 кг. Загальна ж маса шкіри зазвичай становить (за рахунок під­шкірного жиру) до 18 % маси тіла лю­дини.
3. Найбільшу площу поверхні має легеня, в якій загальна площа альве­ол становить понад, 40 м2.
4. Найбіль­шу довжину має клубова кишка — 2,5—3,5 м.
5. Найбільш об'ємним ор­ганом є шлунок, який зазвичай має об'єм 1,5—4 л. В осіб, які споживають велику кількість їжі, особливо ріди­ни, місткість шлунка може досягати 5—10 л (такий ненормально розтяг­нутий шлунок опускається до рівня пупка й навіть нижче).
Чи знаєте ви …

В організмі людини постійно працю­ють п'ять органів:

 1. головний мозок — забезпечує ре­гуляцію всіх процесів;

 2. серце — своїми скороченнями за­безпечує рух крові;

 3. легені — забезпечують газообмін між кров'ю капілярів і повітрям
  легеневих альвеол;

 4. печінка — забезпечує безперерв­ний процес жовчоутворення;

 5. нирки — забезпечують безперерв­ний процес сечоутворення.Протягом доби в організмі людини відбуваються такі зміни:

1) гине й відновлюється 1/75 кістко­вих клітин скелета;

2) гине й відновлюється 1/20 (5 %) усіх покривних клітин тіла;

3)гине й відновлюється 450 мільяр­дів еритроцитів, 22—30 мільярдів
лейкоцитів та 270—430 мільярдів тромбоцитів;

4) замінюється приблизно 25 г крові;

5) передсердя і шлуночки серця ско­рочуються 86 400 разів;

6) серце проштовхує від 10 до 70 ти­сяч літрів крові;

7) кров обертається по тілу 1,5—3 ти­сячі разів;

8) здійснюється 23 040 разів вдих і видих;

9) через легені проходить 11 520 лі­трів повітря;

 1. поглинається 460 літрів кисню і виділяється 403 літри вуглекис­лого газу;

 2. гине й відновлюється 50 % за­гальної кількості епітеліальних клітин шлунка й кишечнику;

 3. розщеплюється 125 г білків, 70 г жирів, 450 г вуглеводів, що супроводжується виділенням 12 600 Дж, або 3000 ккал;

 4. утворюється 20 грамів шкірного сала;

 5. утворюється і виводиться з орга­нізму 1,3—1,5 літра сечі;

 6. на голові відмирає 100 волосин;

 7. через легені випаровується 400 грамів води, а з потом виво­диться 500—1000 грамів води.


Біологічний диктант.

Закінчити фрази:

1).Захисну функцію виконує … ( зовнішня мембрана).

2). Вона також … ( регулює обмін речовин).

3). Синтез білків відбувається в … ( рибосомах).

4. Вони можуть знаходитися на мембранах … ( ЕПС).

5. ЕПС виконує функцію … ( транспортну).

6. Функція мітохондрій …. ( енергетична).

7. В них утворюється …. ( АТФ).

8. Функцію накопичення, виведення і модифікацію речовин виконує … (комплекс Гольджі).

9. « Травна система» клітини – це …. ( лізосома).

10. Клітинний центр бере участь в … ( поділі).

11. Основна функція ядра …. ( спадкова).

12. Цитоплазма – це … ( внутрішнє середовище).
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Районний методичний кабінет
Метод проектів як засіб активації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

«Використання ігрових технологій навчання на уроках хімії як форма...
Пліг Т. В. вчитель біології та хімії Новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Межівського району

Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад дошкільний...
Тема досвіду: «Інноваційні форми та методи роботи на уроках біології як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів»

Уроках узагальнення І систематизації знань по фізиці, хімії,біології, географії, економіці
Мета уроку: дати поняття ланцюгової реакції поділу ядер Урану, пояснити практичне значення цієї реакції; показати переваги й проблеми...

Викладання біології та основ здоров’я в загальноосвітніх навчальних...
У 2015-2016 н р при викладанні біології та основ здоров’я продовжується впровадження Державного стандарту базової та повної загальної...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...

Навчальних занять у кабінеті біології
Під час роботи в кабінеті біології будьте обережними, дотримуйтесь порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила безпеки....

Урок з математики, біології та географії з використанням інтерактивних...
Урок підготували: викладач математики Маковкіна Ліана Леонідівна, викладач біології та географії Паламарчук Віктор Миколайович, практичний...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, математичного, фізичного,...

Контролю
Перевірка охорони праці та техніки безпеки на уроках трудового навчання та технологійБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка