Пошук по сайту


Тема Речовини. Чисті речовини І суміші. Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їхні назви І символи. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Тема Речовини. Чисті речовини І суміші. Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їхні назви І символи. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Відповіді на завдання надсилати до 15.06.13 на електронну пошту

lsh2013-2014@yandex.ua 

Тема 1. Речовини. Чисті речовини і суміші. Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Викладач: Борисова К.В., методист ліцею-інтернату «Ерудит»
Хімія - наука про речовини та їх взаємоперетворення. Речовиною називається сукупність великого числа найдрібніших частинок (атомів, молекул, йонів). Кожна речовина містить однакові чи різні частинки певного типу і складу. Якщо речовина складається з різних частинок, то вони сполучені в ній у певному кількісному відношенні. З речовин складаються фізичні тіла і предмети.

Приклад. Вибрати серед наведених слів ті, що стосуються речовин: маргарин, цвях, олія, граніт, пробірка, олово, квасолина. Вибір пояснити.

Розв'язання. Маргарин, олія, граніт, олово - речовини. Цвях, пробірка, квасолина - не речовини, а фізичні тіла, що складаються з певних речовин: цвях зроблений із заліза, пробірка - зі скла, а до складу квасолини входять вода, білки, клітковина тощо.

Відповідь: маргарин, олія, граніт, олово - речовини.

Атом - електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра й електронів, які розміщені навколо нього. Електрон (позначається ē) - найдрібніша частинка, яка має заряд -1 (в одиницях заряду елементарних частинок). В ядрі атома містяться протони (р+) і нейтрони (n0). Це частинки приблизно однакової маси, майже у 2000 разів більшої за масу електрона. Протон має заряд +1, а нейтрон є електронейтральним.

Молекула - незаряджена частинка, що складається з атомів і здатна до самостійного існування.

Електронейтральний атом може втрачати або приєднувати електрони і перетворюватися на заряджений (позитивно чи негативно).

Йон - це заряджений атом чи заряджена група атомів. У позитивно зарядженому йоні (катіоні) загальне число протонів перевищує число електронів, а в негативно зарядженому йоні (аніоні) електронів більше, ніж протонів.

Речовини, що складаються з атомів, називаються атомними, з молекул - молекулярними, а з йонів - йонними речовинами.

Різновид атомів з певним зарядом ядра (числом протонів у ньому) називається хімічним елементом. Нині відомо понад 110 елементів. Кожний елемент має свою назву і символ, або знак (позначення), їх наведено у періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Українські назви елементів походять від латинських назв; вони завжди пишуться з великої літери, бо є власними назвами. Назви елементів, починаючи від 110-го, складаються з назв (латинських) цифр їхніх порядкових номерів. Так, елемент № 110 називається «унуннілій» (1+1+0), а № 112 - «унунбій» (1+1+2).

Заряд ядра атома і порядковий номер елемента у періодичній системі збігаються.

Приклад. Виписати з періодичної системи назви і символи елементів, атоми яких мають заряди ядер +3, +5, +7, +9.

Відповідь: Заряд ядра атома +3 має елемент № 3 Літій (Li), заряд ядра атома +5 - елемент №5 Бор (В), заряд ядра атома +7 - елемент № 7 Нітроген (N), заряд ядра атома +9 - елемент № 9 Флуор (F).
Елементи мають різну поширеність у природі. Поширеність елемента визначається відношенням числа його атомів до числа атомів усіх елементів. Це відношення називається атомною часткою елемента (позначається , читається «ксі»):
Приклад. Серед кожних 87 атомів усіх елементів, що містяться в земній корі, 2 атоми належать елементу Натрію. Визначити атомну частку Натрію в земній корі.

Розв'язання. (Na) = 2/87 = 0,023.

Відповідь: (Na) = 0,023.
Іноді атомну частку виражають у відсотках. Оскільки відсоток - це сота частина від одиниці, то відповідь до останньої задачі можна записати так: (Na) = 2,3% (добуте число - результат математичної дії: 0,023·100%).
Серед хімічних елементів існує чіткий, незалежний від людини порядок. Його відкрив Д.І. Менделєєв. У 1869 р. він запропонував періодичну систему хімічних елементів, в якій розмістив елементи за зростанням мас атомів, а в 1871 р. сформулював періодичний закон:

властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від значень атомних мас.

Згідно з періодичним законом через деяке число елементів трапляються подібні елементи, які утворюють схожі прості та складні речовини.

Кожний елемент має свій порядковий номер і займає певне місце у періодичній системі (ПС).

Існують короткоперіодний (або короткий) і довгоперіодний (довгий) варіанти ПС. Основні складові ПС - період і група.

Період - це горизонтальний фрагмент ПС. Він починається з найтиповішого металічного елемента, а закінчується неметалічним елементом (його називають інертним), проста речовина якого є надзвичайно пасивною щодо хімічних перетворень. Перед цим елементом розміщений найтиповіший неметалічний елемент. У періоді зі зростанням порядкового номера елемента його металічний характер послаблюється, а неметалічний - посилюється. У ПС налічується 7 періодів.

Група - вертикальний фрагмент ПС. Вона об'єднує схожі елементи різних періодів. У групі в напрямку зверху вниз посилюється металічний характер елементів і послаблюється неметалічний. У короткому варіанті ПС налічується 8 груп, розділених на дві підгрупи - головну і побічну. Кожна з підгруп містить найбільш схожі елементи. До головної підгрупи входять елементи,починаючи з 1-го чи 2-го періоду, а до побічної - лише елементи 4-го і подальших періодів.

Для зручності 28 елементів III групи винесено за межі основного поля ПС у два окремих рядки (сімейства лантаноїдів і актиноїдів).

Металічні елементи в основному зосереджені в лівій нижній частині ПС, а неметалічні - у правій верхній. Межею між ними в довгоперіодному варіанті ПС є діагональна ламана лінія.

Приклад. Металічними чи неметалічними є елементи Сульфур, Фосфор, Флуор? Записати їхні символи в порядку посилення відповідного (металічного, неметалічного) характеру елементів.

Розв'язання. У довгоперіодному варіанті ПС Сульфур, Фосфор і Флуор розміщені праворуч від лінії розділу і є неметалічними елементами. Неметалічний характер елементів у ПС посилюється зліва направо і знизу догори. Флуор - найбільш неметалічний елемент. Сульфур і Фосфор є менш неметалічними, особливо другий, що розміщений в одному періоді із Сульфуром, але лівіше. Отже, неметалічний характер елементів посилюється в такому порядку: Р < S < F.

Відповідь: Сульфур, Фосфор, Флуор - неметалічні елементи; Р < S < F.

Приклад. Який елемент розміщений у 3-му періоді, VII групі, головній підгрупі? Назвіть два елементи, що є подібними до нього.

Відповідь: Хлор; подібними до Хлору є Флуор, Бром (а також Йод і Астат) - елементи VII групи, головної підгрупи.

ЗАВДАННЯ

1. Виберіть серед наведених слів і словосполучень ті, що стосуються речовин: ніж, сіль, золота прикраса, цукор, мармур, порцелянова чашка, крохмаль, агатова ступка, вугілля, склянка, вольфрамова спіраль, гас, нафта, папір, віск, олівець, ртуть.

2. Наведіть приклади предметів, виготовлених: а) із міді; б) із пластмаси; в) зі скла; г) із золота.

3. Запишіть символи елементів Кальцію, Карбону, Хрому, Феруму, Флуору, Гелію, Гідрогену, Вісмуту, Брому, Бору, Берилію.

4. Що означають записи: Mg, 2Mg, N, 5N, Н, 3Н, Al, 4Аl, S, Не?

5. Який елемент є найпоширенішим: а) у земній корі; б) у гідросфері; в) в атмосфері; г) у космосі?

6. Співвідношення атомів Цинку і Сульфуру в земній корі становить 1:20, а атомна частка Цинку - 1,5·10-3%. Обчисліть атомну частку Сульфуру.

7. Атомні частки Хрому і Мангану в земній корі становлять відповідно 8·10-3 і 3,2·10-2%. Скільки атомів Мангану припадає на 1 атом Хрому?

8. Атомні частки Нікелю і Плюмбуму в земній корі становлять відповідно 3,2·10-3 і 1,6·10-4%. Атомів якого елемента більше й у скільки разів?

9. Які групи ПС містять неметалічні елементи? Випишіть символи цих елементів для кожної з груп.

10. Скільки металічних і неметалічних елементів розміщено у 1-3-му періодах ПС? Назвіть елементи кожного типу.

11. Назвіть якомога більше елементів, які утворюють прості речовини, що є газами.

12. Серед усіх простих речовин лише дві існують за звичайних умов у рідкому стані. Назвіть ці речовини, відповідні елементи й охарактеризуйте їхнє положення в ПС.

13. Виходячи з розміщення в ПС Хлору, Кальцію, Сульфуру, Нікелю, вкажіть, металічним чи неметалічний є кожний елемент.

14. Який з елементів має більш виражений металічний характер: а) № 4 чи № 12; б) № 19 чи № 20? Чому?

15. Який з елементів - № 14, № 15 чи № 16 - має більш виражений неметалічний характер? Чому?

16. Назвіть елементи, що утворюють найактивніший метал і найактивніший неметал. Де розміщені ці елементи в ПС (періоди, групи)?

17. Якому з елементів - Берилію, Магнію чи Алюмінію - відповідає більш активний метал?

18. Якому з елементів - Йоду, Брому чи Телуру - відповідає більш активний неметал?

19. Якому з елементів - Натрію, Калію чи Купруму - відповідає більш активний метал?

20. Розмістіть у порядку посилення неметалічного характеру такі елементи: a) F, В, N, С; б) I, Cl, F, Вr; в) Cl, Br, Se, As.

21. Розмістіть у порядку посилення металічного характеру елементи: a) Rb, Na, K, Li; б) Mg, Al, K, Na.

22. Як змінюється неметалічний характер від Бору до Карбону; від Карбону до Силіцію? Зіставте неметалічний характер Бору та Силіцію.

23. Назвіть по два елементи, що є подібними до: а) Неону; б) Фосфору; в) Натрію; г) Титану; ґ) Кальцію.

24. Назвіть у 1-3 періодах пари елементів, у кожній з яких відносна атомна маса одного елемента удвічі більша за відносну атомну масу іншого.

25. Назвіть елемент, що розміщений: а) у 3-му періоді, III групі; б) у 5-му періоді, V групі, побічній підгрупі; в) у 2-му періоді, IV групі; г) у 4-му періоді, VI групі, побічній підгрупі; ґ) у 6-му періоді, VIII групі, головній підгрупі.

26. Назвіть елемент, що розміщений у довгоперіодному варіанті ПС: а) у 3-му періоді, Іа-групі; б) у 4-му періоді, Іb-групі; в) у 6-му періоді, VIb-групі.

27. Для визначення яких елементів достатньо знати номери періоду і групи ПС, в яких вони містяться, але не вказувати підгрупу?

28. Для визначення яких елементів недостатньо знати номери періоду і групи ПС, в яких вони містяться, а також підгрупу?

29. Один учень назвав VIII групу як таку, що містить порівняно з іншими найбільшу кількість елементів. Чи правильне таке твердження? Відповідь поясніть.

30. Значення атомних мас деяких елементів можна передбачити за Менделєєвим, зробивши прості розрахунки з використанням атомних мас елементів-«сусідів». Продемонструйте це на прикладах Гелію, Нітрогену і Натрію.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Прості І складні речовини. Чисті речовини І суміші
Мета: сформувати в учнів знання про прості та складні речовини, чисті речовини та суміші

Урок 1 Клас: 7 Тема. Фізичне тіло І речовина. Будова речовини. Атоми І молекули. Будова атома
Мета: дати учням початкову інформацію про будову речовини, атоми І молекули; формувати науковий світогляд; розвивати уяву, вміння...

Урок 1 Клас: 7 Тема. Фізичне тіло І речовина. Будова речовини. Атоми І молекули. Будова атома
Мета: дати учням початкову інформацію про будову речовини, атоми І молекули; формувати науковий світогляд; розвивати уяву, вміння...

Уроку
«речовина», «матеріал», «суміш», властивості речовин, атоми, молекули, йони, хімічні елементи, хімічні формули; називати якісний...

Тема : Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І
Д.І. Мендєлєєва, сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство...

Урок з хімії 7 клас. Тема уроку: Закон збереження маси речовин під...
Ння маси речовин у хімічних реакціях; пояснити схему хімічної реакції, її суть, сформувати поняття про хімічні рівняння, пояснити...

«Хімічні формули»
Після символу елемента внизу ставиться цифра (нижній індекс), що показує число атомів цього елемента в молекулі (одиниця не пишеться)....

Нітроген (ІІ) І нітроген (ІV) оксиди. Фосфор (V) оксид. Їхні фізичні...
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, таблиця розчинності

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Розглянь малюнок І визнач, в якому з прямокутників (а, б, в, г, д) зображено прості речовини, складні речовини, суміш речовин, чисті...

Обчислення хімічних формул за масовими частками елементів І рівень
До складу речовини входять: Сульфур — 40% та Оксиген — 60%. Яка формула речовини?База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка