Пошук по сайту


1. Назви складові частини атома, вкажи їх заряди та назви

1. Назви складові частини атома, вкажи їх заряди та назви

Будова атома.

1.Назви складові частини атома, вкажи їх заряди та назви.

2.Охарактеризуй протон, нейтрон, електрон.

3.Запиши за допомогою позначень: два протона, два електрона, два нейтрона.

4.Обчисли число протонів і нейтронів у елементів: а)з порядковими номерами 6,11,20; б)з зарядом ядра +8, +17, +19; в)Li, P, Cu, K.

5.Скільки електронів у атомах елементів: а)із зарядом ядра +1, +6, +7, +15; б)з порядковими номерами 3,12,16,35, 9,26,29,34; в)F, Cl, Br, I.

6.Класифікуй всі частинки, що входять до складу атома за: а)зарядом; б)за масою.

Стан електрона в атомі

1.Встанови відповідність між номером рівня та кількістю підрівнів на ньому:

Рівень

I

II

III

IV

Підрівеь

s,p

два

s,p,d,f

чотири

s,p,d

три

s

один

2.Знайди відповідність між позначенням рівня та кількістю орбіталей (енергетичних комірок) на підрівні:

Підрівень

s

p

d

Енергетичні

комірки

3.Встанови відповідність між позначенням орбіта лі та її положенням в просторі:

Позначення орбіталі

s

px

py

pz

Форма орбіта лі та її положення в просторі

4.Заповни вільні комірки електронами:

1s

2s

2p

3s

3p

3d


при цьому дотримуйся правила: спочатку заповни по одному електрону (↑), а потім додай по другому (↓). Яке правило пояснює такий порядок заповнення? Запиши електронні конфігурації. Сформулюй висновки.

а)скільки електронів міститься в кожній комірці?

б)скільки електронів може бути максимально на кожному підрівні?

в)скільки електронів може бути максимально на 1, 3, 3 рівнях?

5.Прочитай та поясни зміст електронних конфігурацій: 1s2, 3p6, 2s2, 2p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10.

6.Вибери правильну відповідь до виразу: Кількість електронів у атомі дорівнює: а)кількості протонів; б)кількості нейтронів; в)заряду ядра.

Будова електронних оболонок атомів.

1.Встанови відповідність між номером рівня та кількістю електронів на ньому:

Номер рівня

1

3

4

2

зовнішній

Кількість електронів (максимальна)

8

2

8

18

32

  1. 2.Вибери правильне твердження:

2.1.Загальне число електронів у атомі дорівнює: а)заряду ядра; б)кількості нейтронів; в)кількості протонів; г)номеру групи.

2.2.У елементів головних підгруп кількість електронів на зовнішньому рівні дорівнює: а)номеру періоду; б) номеру групи; в)порядковому номеру; г)відносній атомній масі елемента.

2.3. У елементів побічних підгруп кількість електронів на зовнішньому рівні дорівнює: а)восьми; б)номеру групи; в)двом; г)заряду ядра;.

2.4.Максимальна валентність елементів VI групи дорівнює: а)номеру групи; б)номеру періоду; в)шести; г)двом; д)одиниці.

2.5.Властивості Калію та Купруму відрізняються тому, що у них: а)однакова кількість електронів на зовнішньому рівні; б)різна кількість електронів на передостанньому рівні; в)різні заряди ядер.

3.Запиши електронні конфігурації атомів елементів IV періоду. Оціни, які елементи знаходяться відповідно до елементів ІІ та ІІІ періодів.

Фізичний зміст періодичного закону.

1.Кількість неспарених електронів у шестивалентного сульфура дорівнює: а) 2; б)3; в)6; г)4.

2. В якій групі містяться елементи з такими електронними конфігураціями зовнішнього рівня …2s22p2 та 3s23p2. Дай назву елементам: а)Be, Mg; б)O,S; в)C, Si; г)B, Al.

3.Вкажи електронні конфігурації елементів, що утворюють вищий оксид складу ЕО3: а)2s22p4; б)3s23p4; в)3s23p6; г)3d54s1.

4. Визнач можливу валентність елементів: а)Be; б)C; в)Al; г)O; д)F; е)Cl; є)S.
5.Визнач правильне розміщення електронів на р-орбіталях для атома карбону:

С 1s22s22p2

а) б) б) в) г)

6.Визнач, в якому періоді містяться елементи з електронними конфігураціями атомів: а)1s22s22p63s23p4; б)1s22s22p63s23p5; в)1s22s22p63s23p6.

Визнач заряд ядра та порядковий номер кожного елемента, назви їх.

7.Електронні конфігурації валентних рівнів атомів елементів такі:

(1)…2s22p3 (2)…3s23p3 (3)2s22p4 (4)…3s23p4

Визнач, в якому періоді, групі, підгрупі містяться ці елементи, назви їх. Поясни, які значення валентності може проявляти кожен елемент. Порівняй валентні можливості цих елементів.

8.Які електронні конфігурації відповідають основному стану атома: а)…3s13p1 б)…3s23p2 в)3s23p63d104s1 г)…2s12p2

Визнач ці елементи.

9.Визнач та поясни, які електронні конфігурації відповідають збудженому стану атома: а)2s12p3 б)3s23p63d54s1 в)2s1 г)2s12p1

Визнач порядкові номера елементів та назви їх.

Періодична зміна властивостей елементів.

1.Вибери неперіодичні характеристики: а)розмір (радіус) атомів; б)маса атомів; в)кількість зовнішніх електронів; г)заряд ядра.

2. Вибери періодичні характеристики: а)розмір (радіус) атомів; б)порядковий номер; в)валентність; г)неметалічні властивості; г)металічні властивості; д)окисні властивості.

3.Вибери ряд речовин, в якому зростають їх кислотні властивості: а)H2Te, H2Se, H2S, H2O; б)HF, HCl, HBr, HI; в)HI, HBr, HCl, HF; г). H2O, H2S, H2Se, H2Te.

4.Визнач, які атоми або йони мають електронну конфігурацію 1s22s22p6: а)Na+ б)Ne в)F- г)Ca2+

5.Визнач, які йони мають електронну конфігурацію 1s22s22p63s23p6: а)K+ б)Ne в)S2- г)Cl-

6.Вибери ряд речовин, в якому зростають їх основні властивості: а)LiOH, NaOH, KOH; б)Ba(OH)2, Sr(OH)2, ; Ca(OH)2 в)Ca(OH)2, ); Sr(OH)2, Ba(OH)2г) Zn(OH)2, Mg(OH)2, Ca(OH)2.

7.Розташуй в порядку зростання розмірів: а)атоми: S, P, F, O; б)йони: Mg, 2+Be2+, Al3+, Na+.

8.Вибери правильні твердження. У елементів головних підгруп зі зростанням порядкового номера: а)зростають металічні властивості; б)зменшуються відновні властивості; в)збільшуються радіуси (розміри) атомів; г)зростає кількість електронних шарів.

9.Вибери ряди оксидів, у яких спостерігається посилення основних властивостей: а)MgO, CaO, BaO; б)CO2, SiO2, GeO2; в)Li2O, Na2O, K2O; г)BaO, SrO, MgO.

10.З ростом заряда ядра неметалічні та окисні властивості в періодах: а)збільшуються; б)зменшуються; в)не змінюються.

11.суміш цинку та заліза масою 10г обробили розчином калій гідроксиду. При цьому виділився газ об’ємом 2,24 л. Обчисли масову частку кожного металу в суміші.

12.при взаємодії суміші заліза та алюмінію з розчином хлоридної кислоти виділився аз об’ємом 8,96 л. При взаємодії такої ж суміші з розчином натрій гідроксиду виділився газ об’ємом 6,72 л. Обчислити масу суміші та масову частку залізі та алюмінію в суміші.

Узагальнюючі тести

1.маса атома (у відносних одиниця)дорівнює: а)кількості протонів; б)кількості нейтронів; в)сумі кількості протонів і нейтронів; г0кількості електронів.

2.Ізотопи елемента відрізняються: а)кількістю нейтронів; б)порядковим номером; в)кількістю електронів; г)кількістю протонів.

3.кількість протонів, нейтронів електронів для елемента арсена відповідно дорівнюють: а)75p33n75e; б)33p75n33e; в)33p42n733e; г)33p342n42e.

4.Електронні конфігурації відповідають елементам:

Електронні конфігурації Елемент

а)1s22s22p63s23p4;

б)1s22s22p63s23p64s2;

в) 1s22s1.

5.металічні властивості в ряду Mg-Ca-Sr-Ba а)зменшуються, б)зростають; в)не змінюються; г)зменшуються, потім зростають.

6.в якому ряду радіуси атомів зростають6 а)O, S, Se, Te; б)C, N, O, F; в)Na, Vg, Al, Si;; г)I, Br, Cl, F.

7.Характер оксидів у ряду P2O5-SiO2-Al2O3-MgO змінюється: а)від основного до кислотного; б)від кислотного до основного; в)від основного до амфотерного; г)від амфотерного до кислотного.

8.Вкажи цифри, що вказують можливу валентність сульфура: а)1; б)2; в)3; г)4; д)5; е)6.

9.Який йон має найменший радіус (розмір): а)Se2-; б)Cl-; в)Ca2+; г)Al3+.

10.максимальна кількість електронів на 2р-підрівні дорівнює: а)1ē; б)2ē; в)6ē; г)8ē;.

11.Частинка, у якої 18 електронів та 16 протонів, має заряд, що дорівнює: а)+18; б)-18; в)+2; г)-2.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тестування з теми «Склад І назви основних класів неорганічних сполук»
Оксиди – складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких обов’язково є Оксиген

Урок 13 (3) Тема. Солі (середні), їх склад, назви
Обладнання: алгоритм складання назв солей за формулами та формул солей за назвами, плакат «Дерево мудрості»

Тема Речовини. Чисті речовини І суміші. Атоми, молекули, йони. Хімічні...

Тема. Продукти харчування наші друзі І вороги Мета
«продукти харчування», пригадати назви українських народних страв, та технологію їх приготування; визначити залежність здоров'я людини...

Поширення солей у природі та їх практичне значення
Мета: розглянути поширення солей у природі, закономірності їх розповсюдження, практичне значення солей; закріпити знання про склад...

Конспект уроку 83 Тема: Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда
Мета: вивчити будову атома, склад атомних ядер; протонне та нуклонне числа, нуклід; ізотопи

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати учням уявлення про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома Резерфорда; розглянути сучасні теорії...

Голови районної державної адміністрації
Херсонської області захисту І діям у надзвичайних ситуаціях на 2012 рік керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 13,...

Конспект уроку 32 Тема: Кислоти, їх склад, назви, класифікація, визначення....
Мета: формувати знання про класифікацію кислот, їх фізичні властивості; заходи безпеки при роботі з кислотами; про поширеність кислот...

Атом І атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома
Мета уроку: дати учням уявлення про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома Резерфорда; розглянути сучасні теорії...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка