Пошук по сайту


Уроку

Уроку

Тема уроку: Метан. Молекулярна, електронна і структурна фор­мули метану, поширення в природі, фізичні властивості.

Цілі уроку: сформувати поняття про вуглеводні; розглянути молекулярну, електронну й структурну формули метану; ознайомити учнів з поняттям «гібридизація електронних орбіталей» на прикладі sp3-гібридизації електронів у атомі Карбону; поглибити знання про поширення органіч­них сполук у природі на прикладі метану; ознайо­мити з фізичними властивостями метану, сформувати навички складання кулестержневих моделей молекул.

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: фронтальна робота, розповідь учителя, розв’язання задач, інтерактивні та практичні методи.

Обладнання: презентація до уроку, набір для складання кулестрижневих моделей.

Хід уроку

І. Організаційний етап: привітання, створення в учнів позитивного емоційного настрою: Інтерактивний прийом «Я вітаю» - учитель вимовляє: «Я вітаю тих, хто…», додаючи фрази «…вже прокинувся; випив кави; не снідав; у доброму гуморі; хоче спілкуватися» тощо. Після кожної фрази учні, які вважають, що фраза стосується їх, підводяться. Учитель та інші учні їм аплодують.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Експрес – контроль знань: Учні, залежно від того, згодні вони чи ні зі змістом твердження, відповідають відповідно «так» чи «ні» («+» чи «-»).


Но­мер


Твердження


Відпо­відь

1

Органічна хімія — це спеціальний розділ хімії, який ви­вчає речовини, що отримані з організмів

_

2

До складу органічних речовин обов'язково входить Карбон

+

3

Карбон в органічних сполуках завжди чотиривалентний

+

4


До елементів-органогеиів належать Карбон, Гідроген, Оксиген, Кальцій, Натрій, Магній, Сульфур і Хлор
5

У молекулах органічних сполук зв'язки переважно йонні та ковалентні сильнополярні.

_

6


Хімічна будова — це послідовність з'єднання атомів від­повідно до їхньої валентності в молекулах

+

7


Органічні речовини мають молекулярну будову

+

8

Структурні формули можуть бути трьох видів: скорочені, розгорнуті, циклічні

_

9

При повному спалюванні органічних речовин утворюють­ся вуглекислий газ і вода

+

10


Гомологи — це сполуки одного класу, що мають подібну будову й не відрізняються за складом11


В атомі Карбону в збудженому стані міститься 2 неспарених електрони12

Атоми Карбону здатні утворювати між собою міцні хімічні зв'язки і з'єднуватися в досить довгі ланцюжки або цикли

+


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Поняття про вуглеводні.

Вуглеводні — це найпростіші за складом органічні сполуки. У їхніх молекулах карбоновий скелет зв'язаний тільки з атомами Гідрогену. Загаль­ну формулу вуглеводнів можна подати так: СxНy . До вуглеводнів належать гази метан СН4 та ацетилен С2Н2, рідини октан С8Н18 та бензен С6Н6, а також тверді речовини, наприклад парафін, що є сумішшю вуглеводнів. Решту органічних сполук можна розглядати як похідні відповідних вуглеводнів. Наприклад, оцтова кислота СН3 - СООН — це похідне етану СН3 - СН3, оскільки обидві сполуки мають однаковий карбоновий скелет С-С. Тому іноді органічній хімії дають таке визначення: органічна хімія — це хімія вуглеводнів та їхніх похідних.

Кількість різних вуглеводнів дуже велика. їх класифікація заснована на кратності зв'язків між атомами Карбону і наявності циклічних фрагментів у молекулах, що демонструє відповідна схема.

Вуглеводні

СxНyНасичені
Ненасичені
Алкани

СnН2n+2

(усі

зв'язки

одинарні)

Циклоалкани

СnН2n

(усі зв'язки оди­нарні, але кар-боновий лан-цюг утворює цикл)

Алкени

СnН2n
(містять один по­двійний зв'язок)

Алкіни

СnН2n-2
(містять один по­трійний зв'язок)

Арени

СnН2n-6
(містять арома­тичний зв'язок)


Метан, його молекулярна, електронна та структурна формули

Розповідь учителя:
Найпростішою органічною сполукою серед вуглеводнів є метан, утворений одним ато­мом Карбону й чотирма атомами Гідрогену.

Молекулярна формула — CH4.
Як і в усіх інших органічних сполуках, атом Карбону чотиривалентний. Для того щоб виявляти таку валентність, він повинен мати чотири неспарені електрони. Це досягається в результаті збудження атома і переходу одного електрона із 2s-орбіталі у вакантну 2р-орбіталь:

С -> С*

1s22s22 -> 1s22s 13
За рахунок чотирьох неспарених електронів атома Карбону і електронів чотирьох атомів Гідрогену в молекулі метану утворюються чоти­ри спільні електронні пари:
Структурна формула — Н електронна формула - Н

| . .

Н—С —Н Н . . С . . Н

| . .

H H


У процесі утворення молекули метану в атомі Карбону відбува­ється sp3-гібридизація електронних хмарин.

Гібридизація — це явище змішування різних за формою й енер­гією електронних орбіталей з утворенням однакових за формою й енергією гібридних орбіталей.

У процесі sp3-гібридизації відбувається цілковите змішування однієї s- і трьох р-орбіталей з утворенням чотирьох гібридних орбі­талей.

Демонстрація слайдів.

Утворені гібридні орбіталі асиметричні й дуже витягнуті в один бік від ядра. Вони відштовхуються одна від одної під кутом 109°28′, тому молекула метану в просторі являє собою тетраедр.

Розглядаємо модель молекули метану:

У молекулі метану між атомами Карбону й Гідрогену утворю­ються чотири однакові за силою й довжиною ковалентні слабкопо­лярні σ-зв’язки.

σ-зв’язок — це ковалентний зв’язок, утворений у результаті пере­кривання орбіталей уздовж лінії зв’язку (що єднає центри атомів).

σ-зв’язок міцний, має значну енергію.
σ C – Н

Оскільки електронегативності Карбону і Гідрогену різняться мало, то ковалентний зв’язок C – Н є малополярним, однак сама молекула метану – неполярна, тому що її не можна розділити на дві частини, одна з яких би мала позитивний заряд, а інша – негативний. Цим молекула метану відрізняється від молекули води.
Лабораторний дослід №14

Виготовлення кулестержневої моделі молекули метану.

Учням видано набір для складання моделей молекул органічних сполук. Знайдіть у ньому чотири однакові кульки – атоми Гідрогену, одну велику кульку іншого кольору – атом Карбону і чотири стержні. Зберіть кулестержневу модель молекули метану.

Фізичні властивості метану

Метан — газ, без кольору, без запаху, без смаку, легший за пові­тря, практично не розчинний у воді, tкип = –161,6 °С, tпл = –182,5 °С, горючий. При охолодженні до температури -162°С (за нормального тиску) він перетворюється на рідину.
Поширення метану в природі (евристична бесіда)

— Назвіть природні джерела метану.

Метан дуже поширений у природі. Він є головною складовою багатьох горючих газів, як природних (90–98 % природного газу), так і тих, що виділяються під час сухої перегонки деревини, торфу, кам’яного вугілля. Метан є основним компонентом:

  • газів природних горючих (до 99,5 %),

  • нафтових попутних (39-91 %),

  • болотяних (понад 99 %) і рудникових (34-48 %) газів;

  • присутній у газах грязьових вулканів (понад 95 %),

  • спорадично зустрічається у вулканічних газах і в газах магматичних і метаморфічних порід.

Велика кількість метану розчинена у водах океанів, морів, озер. Кількість метану, розчиненого у пластових водах, на декілька порядків вища від його промислових запасів. Метан присутній також в атмосферах Землі, Юпітера, Сатурна, Урану; в газах поверхневого ґрунту Місяця. Основна маса метану літо- і гідросфери Землі утворилася при біохімічній і термокаталітичній деструкції розсіяної органічної речовини, вугілля і нафт. Метан піднімається із дна боліт і кам’яновугільних шарів, де він утворюється в процесі повільного розкладання рослинних ре­шток без доступу повітря, тому метан часто називають болотним, або рудничним, газом.

1. Чому під час роботи в шахтних виробках необхідно застосову­вати спеціальне устаткування для контролю за рівнем метану? (Метан вибухонебезпечний, не має запаху, смаку, кольору)

2. Чим небезпечні викиди метану в шахтах? (Метан — горючий газ)

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа 20

Творче завдання. Підготувати повідомлення про застосування метану. Пояснити, на яких властивостях метану ґрунтується ця сфера його застосування.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Методична розробка уроку гри з матеріалознавства на тему : «Портландцемент,...
«Штукатур», кваліфікація ІІ розряд. Тому під час вивчення теми уроку «Портландцемент, його виготовлення, та застосування», викладач...

Уроку
Тема уроку: Алкани ( парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура....

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати уявлення про фотохімічні реакції; роз’яснити суть фотосинтезу; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний...

Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: розкрити шляхи виходу з кризи класичної фізики, пояснити постулати квантової теорії бора; розвивати уяву, творче мислення;...

Електричний струм в рідинах та його використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати природу процесів, що зумовлюють електричний струм в електролітах, повторити І поглибити поняття електричної...

Методична розробка уроку на тему: загальна послідовність процесу
Даний урок дає змогу учням ознайомитись із послідовністю процесу виконання фарбування барвниками І та ІІ груп під час підготовки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка