Пошук по сайту


2. Комунальна гігієна. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту

2. Комунальна гігієна. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7

Державні санітарні правила та норми. 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки дл...


Зміст документу


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

01.07.1999 N 29

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ

2. Комунальна гігієна.

2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту.


"Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення"

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Галузь застосування

Державні санітарні правила та норми поширюються на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємства, установи та організації усіх форм власності, а також органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з поводженням з відходами.

Передмова

1. Державні санітарні правила та норми “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення” розроблені в Українському науковому гігієнічному центрі МОЗ України (253660, м. Київ-94, вул. Попудренка, 50) авторським колективом у складі:

д. м. н., проф. Волощенка Олега Ігнатовича, к. м. н. Вашкулата Миколи Павловича, к. м. н. Голюги Василя Андрійовича, н. с. Нікули Раїси Григорівни, д. б. н. Антомонова Михайла Юрійовича, к. т. н. Русакової Людмили Трохимівни.

В розробці також брали участь:

акад. НАН і АМН України Гончарук Євген Гнатович, к. м. н. Ткаченко Іван Іванович, к. м. н. Музичук Неоніла Тимофіївна — Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м. Київ-004, б-р Шевченка, 13;

д. м. н., проф. Деркачов Едуард Анатолійович, к. м. н. Шевченко Олександр Анатолійович, к. м. н. Огір Любов Борисівна — Дніпропетровська державна медична академія, м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 4;

Пастушенко Сергій Григорович, Запорощенко Вадим Олександрович — міська санітарно-епідеміологічна станція, м. Київ, вул. Некрасівська, 10;

Полянчиков Віктор Олександрович, Овчіннікова Валентина Олексіївна, Голубєва Галина Григорівна — Дніпропетровська обласна санепідстанція, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39-а;

к. м. н. Тарасюк Олександра Олександрівна — Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни, м. Львів, вул. Зелена, 12;

к. т. н. Коротченко Володимир Станіславович — Державне управління екологічної безпеки в Київській області, м. Київ, вул. Туровська, 28.

2. Розроблено замість: Санітарних правил “Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов” N 3183-84; Нормативного документа “Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (полигонах) твердых бытовых отходов” N 3897-85; “Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обусловливающее отнесение этих отходов к категории по токсичности” N 3170-84; “Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации)” N 3209-85; “Методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов” N 4286-87, які використані при розробці цього нормативного документа і втрачають чинність на території України з введенням його у дію.

3. Державні санітарні правила та норми є обов’язковими для виконання органами державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування, суб’єктами права власності та суб’єктами у сфері поводження з відходами (ст. 25 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Нормативні посилання

1. Закон України “Про охорону праці” N 2694-XII

від 14.10.92 р.

2. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” N 4004-XII від 24.02.94 р.

3. Закон України “Про відходи” N 187/98-ВР від 05.03.98 р.

4. ДСП-201-97 “Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)”. Офіційне видання N 201, затверджено МОЗ України від 09.07.97 р.

5. “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів” N 379/1404, затверджено МОЗ України від 19.06.96 р.

6. “Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов” N 2811-83, затверджено МОЗ СРСР від 16.05.83 р.

7. СанПиН 4630-88 “Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения”.

8. СанПиН 42-123-4089-86 “Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах”.

9. СанПиН 42-123-4619-88 “Допустимые уровни содержания нитратов в продуктах растительного происхождения и методы их определения”.

10. ГОСТ 2761-84 “Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора”.

11. ГОСТ 12.1.007-76 “Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности”.

12. ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”.

13. ГОСТ 17.4.2.01-81 “Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния”.

14. ГОСТ 17.2.3.01-86. “Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест”.

15. “Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за реализацией мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнения твердыми и жидкими токсичными отходами промышленных предприятий” N 3912-85, затверджено МОЗ СРСР від 12.07.85 р.

16. “Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами” N 4266-87, затверджено МОЗ СРСР від 13.04.87 р.

17. СНиП 2.01.28-85 “Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию”. — М., 1985.

Терміни та їх визначення

1. Відповідно до статті 1 Закону України “Про відходи” :

- відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, які утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення, та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

- поводження з відходами — дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

- небезпечні відходи — це відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними;

- збирання відходів — діяльність, що пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах та включає сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

- зберігання відходів — тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах (до їх утилізації чи видалення);

- перевезення відходів — транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення;

- утилізація відходів — використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

- знешкодження відходів — зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення;

- захоронення відходів — остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей не перевищував установлених нормативів;

- оброблення (перероблення) відходів — здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;

- видалення відходів — здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

- об’єкти поводження з відходами — місця чи об’єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

2. Промислові відходи одного виробництва, які є сировиною для іншого виробництва, називаються утилізованими, а відходи, для яких відсутні технічні рішення щодо їх використання як вторинної сировини, називаються неутилізованими.

3. Промисловими відходами сфер виробництва називаються побічні продукти, що отримані на всіх технологічних етапах виробництва основного продукту та не використовуються як вторинна сировина на даному підприємстві.

4. Відходи сфер споживання — це промисловий продукт (об’єкт), непридатний для подальшого використання (споживання).
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими...

Охорона праці в галузі
Охорона праці в галузі / Методичні рекомендації до практичних робіт та вивчення курсу /Укл. КалязінЮ. В.,ХлоповА. М. –Полтава: вид...

1. Хімічний склад грунту І його практичне значення
Генетико-морфологічна будова І властивості дерново-підзолитистих грунтів Українського Полісся

Гігієна харчування. Вітаміни
В утворенні деяких вітамінів (В, К) має значення мікрофлора товстої кишки. Кальцифероли (Д2, Д3) можуть синтезуватися в організмі...

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Охорони навколишнього природного середовища
Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря по області та в розрізі населених пунктів

У давні часи, коли Земля ще не була повністю заселена людьми, річки...
Земля ще не була повністю заселена людьми, річки та інші водойми мали велике значення при виборі місць для стоянок родоплемінних...

До непродовольчих товарів відносять
Культурно-побутові товари (фото кіно товари, муз. Твори, годинники, іграшки, товари спорту І туризму…)

Як відходи дають доходи (В рамках «зеленої» економіки)
Визначення ресурсів людські, матеріально-технічні, інформаційні, комп‘ютер, принтер, фотоапарат

О. П. Ратомський Дніпропетровська обласна санітарно-епідеміологічна станція
Розглянуто проблеми впливу на здоров'я населення місць збереження непридатних пестицидів. Визначено основні напрямки безпечного поводження...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка