Пошук по сайту


Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Лабораторія управління та організації освітиРобоча папка керівника ЗНЗ:


планування, контроль

(випуск 1)

Івано-Франківськ

2007 р.

Робоча папка керівника ЗНЗ: планування, контроль / Упорядники О.Нижник, А.Дутчак, С.Клімковська. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2007.

Упорядники:
Ольга Нижник, завідувач лабораторії управління та

організації освіти ОІППО;
Алла Дутчак, методист лабораторії управління та

організації освітиОІППО;
Світлана Клімковська, методист лабораторії управління та

організації освітиОІППО
Рецензенти:

Іван Будзак перший заступник начальника

управління освіти і науки

облдержадміністрації;

ї

Віра Ковальчук, кандидат педагогічних наук, заступник

начальника відділу загальної середньої

освіти управління освіти і науки

облдержадміністрації;
Мирослав Бідичак, директор Івано-Франківського ПМЛ

Відповідальний за випуск Роман Зуб’як, ректор ОІППО

Затверджено вченою радою ОІППО

6 березня 2007 року, протокол №
ОІППО, 2007

З М І С Т
1. Перелік обов’язкової ділової документації……………………………..
2. Основна фінансово-господарська документація………………………..
3. Номенклатура справ загальноосвітньої школи…………………………
4. Орієнтовний перелік наказів……………………………………………..
5. Вимоги до написання наказів. Види наказів……………………………
6. Орієнтовна модель установчого наказу…………………………………
7. Картка контролю за виконанням наказу………………………………..
8. Правила написання тексту наказу та вимоги до нього…………………
9. Система внутрішкільного контролю…………………………………….
10. Аналіз системи внутрішкільного контролю на 5 років……………….
11. Графік внутрішкільного контролю……………………………………..
12. План тематичної експертизи виконання учителем навчальних

програм……………………………………………………………………
13. Планування тематичної експертизи роботи учителя із зошитами……
14. План тематичної експертизи ведення класних журналів……………...
15. Протокол експертизи…………………………………………………….
16. Система планування освітнього закладу………………………………
17. Перспективне планування роботи ЗНЗ………………………………..
18. Річний план роботи ЗНЗ……………………………………………….
19. Орієнтовні структури розділів річного плану роботи……………….
20. Перспективний план атестації…………………………………………
21. Перспективний план курсової підготовки……………………………
22. Зміст інформації, яка повинна накопичуватися………………………
23. Алгоритм контрольно-аналітичної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи………………………………………………..
24. Орієнтовна схема контролю за веденням документації закладу……
25. Література………………………………………………………………

Вступ
Реалізація функцій управління вимагає від керівників ЗНЗ високого рівня управлінської компетентності.

Цьому сприяють курси підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, самоосвітня робота директора чи заступника директора з питань управлінської діяльності, система семінарів, майстер-класів з різних аспектів управлінської діяльності.

Однак, як свідчить практика, сучасному керівникові буває важко усвідомити науково-педагогічні основи управління сучасною школою, виявити систему заходів цілеспрямованого впливу керівника через планування, організацію, контроль і регулювання на колектив навчального закладу.

Тому виникла необхідність зробити спробу дібрати із різних методичних джерел або розробити і обґрунтувати систему заходів, які допоможуть найраціональніше, оптимальніше підвищити ефективність управління навчальним закладом у т.ч. таких його складових, як організацію планування та налагодження контролю за організацією навчально-виховного процесу.

У методичну збірку включені питання роботи із діловими паперами, орієнтовний перелік наказів по школі, передбачений Міністерством освіти і науки України, відповідні схеми, таблиці, моделі, які з одного боку дадуть уявлення про увесь спектр діяльності керівника, з іншого – спростять процес оброблення та узагальнення отриманої інформації.

Значна увага приділена питанням виконання Інструкції з ведення ділової документації ( від 23 червня 2000 року №240), зокрема, веденню книг алфавітної, обліку наслідків внутрішкільного контролю, педагогічних рад, наказів по школі.

Звернуто увагу на вимоги до складання наказів, оформлення управлінських рішень, записів наслідків внутрішкільного контролю.

Упорядники посібника не претендують на всеохватність висвітлення усіх питань планування та внутрішкільного контролю, однак щиро сподіваються, що розглянуті питання стануть у пригоді керівникам-практикам ЗНЗ.

Перелік обов'язкової ділової документації І6І
1. Ліцензія на право проведення освітньої діяльності загальноосвітнім навчальним закладом (стосується тільки приватних ЗНЗ).

2. Ліцензія на запровадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням професії.

3. Матеріали державної атестації загальноосвітнього навчального закладу.

4. Свідоцтво про державну атестацію ЗНЗ (Загальноосвітні навчальні заклади).

5. Матеріали державної підсумкової атестації учнів.

6. Статут ЗНЗ.

7. Книга наказів з основної діяльності.

8. Книга наказів з кадрових питань.

9. Книга обліку руху учнів.

10. Алфавітна книга запису учнів.

11. Журнали обліку вхідного і вихідного листування.

12. Книга протоколів засідання педради.

13. Книга обліку педагогічних працівників.

14. Книга обліку трудових книжок працівників.

15. Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту.

І6. Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту.

17. Книга обліку і видачі похвальних листів і похвальних грамот.

18. Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю.

19. Книга протоколів загальних зборів (конференцій) колективу ЗНЗ.

20. Книга протоколів ради ЗНЗ.

21.Книги протоколів ради піклувальної ради, батьківського та учнівського ком комітетів (якщо такі створені).

22. Класні журнали.

23. Журнали груп продовженого дня.

24. Журнали обліку пропущених і замінених уроків.

25. Журнали обліку роботи гуртка, факультативу, секції тощо.

26. Журнал обліку звернень та заяв громадян.

27.Контрольно-візитаційна книга.

28. Особові справи та медичні картки учнів.

29. Особові справи педагогічних працівників.

30. Табелі успішності учнів

31. Річний план роботи.

32. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу ЗНЗ.

33. Навчальні плани та навчальні програми.

34.Атестаційні матеріали педпрацівників.

35. Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню.

З6. Учнівські квитки.

37. Статистична звітність (форма № ЗНЗ-1, ЗНЗ-3, 83-РВК та ін.).

З8. Нормативно-правова документація з питань охорони праці та техніки безпеки (ведеться відповідно до вимог Кодексу законів України про працю, нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України).

З9. Конституція України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту».

40. Нормативно-правова документація Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою з питань організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ.

41. Акти прийому-передачі ЗНЗ.

42. Акти державного інспектування ЗНЗ.

43. Трудові книжки працівників.

44. Розклад уроків.

45. Графік роботи гуртків, секцій, об’єднань тощо.

46. Графік проведення позакласних заходів.

47. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ЗНЗ.

Наочність із Правил техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Основна фінансово-господарська документація


 1. Технічний паспорт школи.

 2. Інвентарні списки основних засобів.

 3. Акт на відведення й закріплення земельної ділянки.

 4. Книга складського обліку матеріалів.

 5. Відомості на видачу витратних матеріалів.

 6. Книга обліку бібліотечного фонду.

 7. Відомості оперативного обліку малоцінних та швидкозношуваних матеріалів, що знаходяться в експлуатації.

 8. Штатний розпис ЗНЗ.

 9. Акти ревізій та перевірки фінансово-господарської діяльності.Як правило, усі книги та журнали (окрім класних), книги обліку й видачі атестатів, свідоцтв, Похвальних листів і Похвальних грамот, що ведуться у ЗНЗ, обов’язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником і скріплюються печаткою.
Відповідальність за зміст, правильну підготовку та оформлення документів покладається на керівника навчального закладу відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
У книгу обліку руху учнів заносяться накази про зарахування учнів до школи, вибуття їх зі школи, переведення з класу до класу. Наказами по навчальному закладу оформляються рішення педради про поіменний перевід учнів до наступного класу, допуск до державних підсумкових атестацій, про закінчення навчального закладу, нагородження їх золотими, срібними медалями, Похвальними листами.

Алфавітна книга – основний державний документ, який дозволяє керівнику вести точний облік і бачити рух учнів. Дану книгу можна вести і в електронному варіанті, що дозволяє швидше віднайти необхідну інформацію про будь-якого учня, скласти необхідні списки учнів, котрі потребують певної педагогічної уваги. Відсутність регулярних записів у алфавітній книзі унеможливлює ведення чіткої статистики, а значить, вносить певний збій у всій діяльності керівника.

Записуються прізвища, ім’я, по батькові учнів навчального закладу в алфавітному порядку незалежно від класу, у якому вони навчаються. Щорічно до неї заносяться відомості про учнів нового прийому. Для кожної літери відводяться окремі сторінки. Вибуття учня (закінчення ним навчального закладу) оформляється наказом директора із зазначенням причини вибуття.

У алфавітній книзі записується номер і дата наказу, вказується причина

вибуття. Якщо учень, який раніше вибув, знову повернувся в даний навчальний заклад, то дані про нього записуються як про такого, котрий вперше прибув.

Сюди ж заносяться прізвища, імена та по батькові учнів індивідуальної та екстернатної форми навчання.

Після використання всіх сторінок алфавітної книги на ту чи іншу літеру - продовження записів здійснюється у новій книзі в порядку наступних номерів. Виправлення в книзі підтверджуються підписом директора закладу та скріплюються печаткою.

Журнали обліку вхідного і вихідного листування - у них заносяться ділові папери, які надходять до ЗНЗ чи відправляються з нього. У вихідному листуванні виправлення не допускаються. Допущені виправлення у поточній документації застерігаються і скріплюються підписом відповідальної особи та печаткою

.

Можна вести за таким зразком:

Вхідна документація:

№ з/п

Дата одержання

Адреса відправника

Зміст документа

Кому адресований

Відмітка про отримання

Чи потребує відповіді і колиВихідна документація:

№ з/п

Дата відправлення

Адреса одержувача

Зміст документа

Прізвище відправника

Примітка
Книга протоколів педагогічної ради – протоколи нумеруються упродовж календарного року.

У протоколі передбачені такі реквізити:

 • назва виду документа (протокол);

 • дата проведення засідання;

 • заголовок до тексту протоколу (тема засідання);

 • текст;

 • підписи голови й секретаря.

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині подаються прізвища та ініціали голови й секретаря засідання, кількість присутніх і відсутніх на засіданні, порядок денний засідання з переліком питань, які підлягають розгляду, та зазначенням доповіді кожного з них.

Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ містить такі частини: “Слухали”, “Виступили”, “Ухвалили”.

Підписи голови та секретаря засідання у протоколі є обов’язковими.

Рішення педагогічної ради записується після кожного прослуханого питання.
У книзі обліку педагогічних працівників, яка ведеться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, записуються всі педагогічні працівники закладу, відмічаються результати атестації вчителів (вказується дата й номер рішення атестаційної комісії).
Книги обліку й видачі атестатів, свідоцтв, Похвальних листів і Похвальних грамот повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписами начальника відділу освіти, інспектора та гербовою печаткою. У книзі зазначається кількість отриманих і виданих атестатів та свідоцтв із зазначенням їх номерів. Решта чистих і зіпсованих бланків здається у відділ освіти, про що в книзі робиться відповідний запис, який підтверджується підписом начальника відділу чи інспектора.

Атестати, свідоцтва, Похвальні листи й грамоти видаються на основі рішення педагогічної ради. У книзі записується дата і номер протоколу. Для тих, хто екстерном складає підсумкову державну атестацію, запис про видачу атестата про повну загальну середню освіту робиться у графі “Рік вступу до навчального закладу” – “екстерн”. У кінці списку повинні бути підписи всіх, хто в даному році закінчив навчальний заклад.
Книга протоколів ради ЗНЗ ведеться у тих закладах, де створені такі ради. У книзі фіксуються всі питання, які розглядаються на їх засідання, а також прийняті рішення.
Журнал обліку пропущених і замінених уроків ведеться заступником директора закладу з навчально-виховної роботи.
У контрольно-візитаційну книгу заносяться зауваження та пропозиції осіб, що перевіряли роботу ЗНЗ. У записах вказуються їх прізвища та ініціали, посада, дата. Дана книга – це бачення загальноосвітнього закладу науковцем, інспектором, методистом, меценатом, гостем... Важливість регулярного ведення цієї книги, послідовність записів, які здійснюються людьми “зі сторони”, дають об’єктивну оцінку навчально-виховному закладу в цілому, вказують на найбільш яскраві, суттєві позитивні сторони роботи, фіксують помилки та упущення. Аналізуючи власне послідовність записів, можна зробити висновок про розвиток чи застій навчально-виховного процесу, прогресивні чи регресивні тенденції в управлінській діяльності керівника та його заступників..

У контрольно-візитаційній книзі доцільно відображати і рівень проведених заходів на базі навчального закладу (педагогічних практик для слухачів курсів, практичних семінарів, відкритих уроків тощо).

Це дасть підстави для більш повного уявлення про навчальний заклад в цілому.
Номенклатура справ загальноосвітньої школи

Гриф


Назва документа

Місце зберігання

Термін зберігання

1.1

Ліцензія на право проведення освітньої діяльності

Кабінет директора

Постійно

1.2

Матеріали атестації (довідка)

Кабінет директора

10

1.3

Статут ЗНЗ

Кабінет директора

Постійно

1.4

Книга наказів з основної діяльності

Кабінет директора

75

1.5

Книга наказів із кадрових питань

Кабінет директора

75

1.6

Книга обліку трудових книжок

Кабінет директора
1.7

Трудові книжки працівників

Кабінет директора

Постійно

1.8

Книга обліку й видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту

Кабінет директора

50

1.9

Книга обліку й видачі атестатів про повну загальну середню освіту

Кабінет директора

50

1.10

Книга обліку й видачі похвальних листів і похвальних грамот

Кабінет директора

50

1.11

Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю

Кабінет директора

5

1.12

Книга протоколів загальних зборів працівників

Кабінет директора
1.13

Книга протоколів засідань педагогічної ради школи

Кабінет директора

10

1.14

Книга протоколів засідань батьківського комітету

Кабінет директора

3

1.15

Контрольно-візитаційна книга

Кабінет директора

10

1.16

Протоколи шкільної ради

Кабінет директора

10

1.17

План роботи на поточний рік

Кабінет директора

5

1.18

Матеріали з питань перспективного планування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення навчально-виховного процесу

Кабінет директора

5

1.19

Навчальний план

Кабінет директора

5

1.20

Нормативно-правова документація Міністерства освіти і науки та місцевих органів управління освітою

Кабінет директора

Постійно

1.21

Акти прийому-передачі матеріальних цінностей

Кабінет директора

3

1.22

Акти державного інспектування

Кабінет директора

3

1.23

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Кабінет директора

3

2.1

Матеріали державної дсумкової атестації

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи


1-5

2.2

Матеріали обліку навчання дітей у мікрорайоні школи

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

3

2.3

Матеріали з питань працевлаштування учнів

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи
2.4

Документація з охорони праці, нормативно-правова документація

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

Постійно

2.5

Розклад уроків

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

1

2.6

Класні журнали І-11 класів

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

Постійно

2.7

Книга обліку педагогічних працівників

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

Постійно

2.8

Особові справи працівників школи

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

Постійно

3.1

Журнал обліку пропущених і замінених уроків

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

Постійно

3.2

Журнал обліку роботи гуртків

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

Постійно

3.3

Навчальні програми

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

Постійно

3.4

Атестаційні матеріали педагогічних працівників

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

5

3.5

Статистична звітність, нормативно-правова документація

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

5

3.6

Графіки роботи гуртків, секцій

Кабінет заступника з навчально-виховної роботи

Постійно

3.7

План виховної роботи на поточний рік

Кабінет заступника директора з виховної роботи

Постійно

3.8

Графіки проведення позакласних заходів

Кабінет заступника директора з виховної роботи

Постійно

3.9

Банк даних про учнів, які потребують особливої уваги

(учнів девіантної поведінки)

Кабінет заступника директора з виховної роботи

3

3.10

Матеріали з питань роботи органів учнівського самоврядування

Кабінет заступника директора з виховної роботи

Постійно

4.1

Книга протоколів учнівських зборів

Кабінет заступника директора з виховної роботи

Постійно

4.2

Книга протоколів учнівського комітету

Кабінет заступника директора з виховної роботи

Постійно

4.3

Технічний паспорт школи

Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи

Постійно

4.4

Інвентарні списки основних засобів навчання

Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи роботи

Постійно

4.5

Графік роботи обслуговуючого персоналу

Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи

Постійно

4.6

Книга складського обліку матеріалів

Кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи

Постійно

4.7

Книга обліку руху учнів

Канцелярія

75

5.1

Алфавітна книга

Канцелярія

50

5.2

Журнали обліку вхідного і вихідного листування

Канцелярія

3

5.3

Журнал обліку звернень та заяв громадян

Канцелярія

3

5.4

Табелі учнів

Канцелярія

Постійно

5.5

Особові справи учнів

Канцелярія

Постійно

5.6

Довідки учнів

Канцелярія

Постійно

6.1

Медичні картки учнів

Медкабінет

Постійно

6.2

Медичні книжки вчителів

Медкабінет

Постійно

6.3

Довідки на уроки, пропущені учнями за станом здоров’я

Медкабінет

Постійно

Орієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу

СЕРПЕНЬ

1. Про розподіл обов'язків між адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу.

2. Про режим роботи загальноосвітнього навчального закладу у__н.р.

3. Про внесення змін до правил внутрішнього трудового розпорядку.

4. Про організацію режиму харчування учнів (вихованців).

5. Про створення комісії для проведення тарифікації педагогічних працівників.

6. Про розподіл педагогічного навантаження на н. р.

7. Про розподіл годин з позакласної роботи на __ н. р.

8. Про призначення класних керівників на ___ н. р.

9. Про призначення відповідальних за завідування навчальними кабінетами та майстернями.

 1. Про встановлення доплат за завідування навчальними кабінетами та майстернями за результатами атестації кабінетів.

 2. Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу.

 3. Про організацію позакласної роботи з фізичної культури в _н.р.

 4. Про організацію роботи шкільної бібліотеки.

 5. Про зарахування учнів (вихованців) до 1-х, 10(11)-х класів.

 6. Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини.

 7. Про створення комісії з попередження правопорушень серед учнів (вихованців).

 8. Про попередження правопорушень, злочинності і бездоглядності.

 9. Про попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань учнів (вихованців).

 10. Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя.

 11. Про призначення відповідальних з обліку дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій за загальноосвітнім навчальним закладом території обслуговування.

 12. Про призначення відповідального за ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному закладі.

 13. Про призначення відповідального за ведення кадрових питань та обліку військовозобовязаних.

 14. Про призначення відповідального за збереження електроенергії.

 15. Про призначення молодих спеціалістів.

 16. Про медичне обстеження працівників загальноосвітнього навчального закладу.

 17. Про створення комісій та проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей.

27. Про створення комісій для списання непридатних до подальшого використання матеріальних цінностей.

28. Про проведення щорічного списання матеріальних цінностей, що стали непридатні для подальшого використання.

29. Про створення комісії з трудових спорів.

 1. 30. Про організацію роботи з охорони праці.

 2. 31. Про організацію роботи з протипожежної безпеки.

 3. 32. Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху.

 4. 33. Про створення комісії для розслідування нещасних випадків.


ВЕРЕСЕНЬ

1. Про створення комісіі для проведення атестаціі педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу у __н.р.

2. Про організацію методичної роботи в___ навчальному році.

3. Про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 1. Про комплектування груп подовженого дня і режим роботи в них.

 2. Про організацію пільгового харчування в __ н. р.

 3. Про підсумки проведення повторної державної підсумкової атестації.

 4. Про організацію та проведення екскурсій в__н.р.

 5. Про початок навчального року з допризовної підготовки.

 6. Про організацію навчальних занять з дітьми, які знаходяться на індивідуальному навчанні.

 7. Про організацію роботи з обдарованною та талановитою молоддю та діяльність Наукових товариств учнів і Малої академії наук.

 8. Про організацію навчальних занять з фізичної культури з дітьми, які за станом здоров’я віднесені до спец групи.

 9. Про проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін в ___н.р.

 10. Про проведення уроків (лекцій, занять) із спеціальних дисциплін, трудового навчання, фізики, географії тощо за тематикою: вироблення, збереження та ефективне використання енергоресурсів.

 11. Про створення комісії з атестації педагогічних працівників у _ н.р.


ЖОВТЕНЬ

1. Про стан виконання інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

2. Про виконання інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-Ш ступенів.

3. Про результати перевірки відвідування учнями (вихованцями) навчальних занять
ЛИСТОПАД

1. Про підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін.

2. Про результати перевірки проведення тематичного обліку знань з навчальних предметів.

ГРУДЕНЬ

1. Про підсумки роботи за І семестр __н. р.

2. Про організацію та проведення новорічних свят.

3. Про призначення відповідальних за протипожежну безпеку під час проведення новорічних свят.

4. Про організацію роботи загальноосвітнього навчального закладу під час канікул.

5. Про стан виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.
СІЧЕНЬ

    1. Про результати перевірки виконання навчальних планів і програм за І семестр.

    2. Про результати вивчення стану викладання відповідних предметів.

    3. Про результати перевірки стану шкільних підручників.

    4. Про результати перевірки ведення класних журналів, журналів гурткової роботи.

    5. Про підсумки проведення шкільного етапу МАН.

    6. Про перерозподіл педагогічного навантаження у другому півріччі.

    7. Про організацію навчання з цивільної оборони.

    8. Про затвердження графіка відпусток працівників загальноосвітнього навчального закладу.

    9. Про проведення та аналіз підсумкових контрольних робіт з основ наук.


ЛЮТИЙ

1. Про результати перевірки режиму роботи груп подовженого дня.

2. Про створення комісії по складанню річного плану роботи.

БЕРЕЗЕНЬ

1. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників в _ н. р.

2. Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо письмових робіт і перевірки зошитів з відповідних навчальних предметів.

КВІТЕНЬ

1. Про проведення Дня цивільної оборони.

2. Про результати вивчення викладання відповідних навчальних предметів та рівня навчальних досягнень школярів з предмета.
ТРАВЕНЬ

1. Про проведення навчальної практики.

2. Про створення комісій для проведення державної підсумкової атестації у класах.

3. Про звільнення учнів від державної підсумкової атестації.

4. Про створення апеляційної комісії.

5. Про проведення військово-польових зборів з ДПЮ.

6. Про проведення заліків з фізичної культури серед учнів.

7. Про підсумки проведення заліків з фізичної культури.

8. Про підсумки проведення військово-польових зборів.

 1. 9. Про виконання навчальних планів і програм.

10. Про порядок закінчення _____ н. р. та підготовки до проведення державної підсумкової атестації.

ЧЕРВЕНЬ

1. Про переведення та нагородження учнів (вихованців) 1-3(4)-х, 5-8-х і 10(11) класів.

2. Про випуск та нагородження учнів (вихованців) 9-х і 11(12)-х класів.

3. Про організацію та проведення випускного вечора.

4. Про підсумки роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу в _ н.р.

5. Про проведення повторної атестації з відповідних навчальних предметів.

6. Про проведення заходів з оздоровлення учнів (вихованців).

Вимоги до написання наказів. Види наказів

Накази складаються на підставі ретельного та всебічного вивчення порушених у них питань.

Рішення, які оформляються наказами, повинні бути конкретними й реальними, відповідати чинному законодавству, забезпечуватися необхідними матеріально-технічними засобами й фінансуванням.

Оформляються накази у відповідних книгах. Допускається ведення книги реєстрації наказів, де фіксуються тільки реквізити наказів. Текст наказу у таких випадках видруковується, підшивається і щороку здається до шкільного архіву.
Усі накази нумеруються упродовж календарного року.
Наказ повинен мати встановлені реквізити і сталий порядок розміщення:

 • повна назва навчального закладу;

 • дата написання наказу (зліва);

 • населений пункт, де знаходиться заклад освіти (по центру);

 • нумерація наказу (справа);

 • назва наказу (під датою зліва).

Реквізити наказу відокремлюються один від одного 2-3 міжрядковими інтервалами.

Назву виду документа (“НАКАЗ”) друкують великими літерами, Крапка вкінці заголовка не ставиться.

Розшифровка підпису в реквізиті “Підпис” друкується на рівні останнього рядка найменування посади без пропуску між ініціалами і прізвищем.

Дата підписання і затвердження наказу, а також ті, що в тексті, можуть оформлятися цифровим способом. Наприклад, 05.02.2007.

Якщо управлінське рішення (наказ) стосується кадрового складу, безпеки життєдіяльності або фінансових питань дата пишеться так: 5 лютого 2007 року.

До складу підпису входять: найменування посади, особистий підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписала наказ.

Заголовок має бути максимально коротким і ємним, тобто передавати зміст тексту. Формулювати заголовок тексту слід за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на питання “Про що?”.

Печатка ставиться так щоб її відбиток охоплював частину назви посади особи, яка підписує документ, тобто слово “директор”.

Текст наказу складається з двох частин:

 • констатуюча:

містить у собі такі елементи: вступ, доведення, висновок.

У вступі робиться коротке введення у суть питання, що розглядається. Тут слід зазначити причину, що призвела до видання наказу, викласти теорію питання, коротко описати, коли і де вивчалося, перевірялося питання.

У доведенні викладається суть питання, перераховуються головні факти, події, докази, пояснення, міркування, що супроводжуються цифровими розрахунками, таблицями, діаграмами, посиланнями на законодавчі акти та інші документи.

Вони подаються стисло, лаконічно, лише щодо тих питань, яким було присвячено розпорядчу частину.

У висновку коротко формулюється мета видання наказу. Це може бути: виправлення недоліків, виявлених у ході перевірки і перелічених у констатуючій частині; заохочення працівників, поширення ППД; виконання директивних вказівок вищих органів.

Для висновку використовують дієприслівникові звороти, якими починають фразу: “Враховуючи...”, “Зваживши...”, “Керуючись...”, “Беручи до уваги...”.


 • розпорядча :

Текст розпорядчої частини повинен мати наказову форму висловлювання, починається словом “НАКАЗУЮ”, яке відокремлюється від попередньої та наступної частини тексту міжрядковими інтервалами; його друкують великими літерами без пропусків і відступів від межі лівого поля незалежно від повноти попереднього рядка.

В останньому пункті розпорядчої частини вказуються особи, на яких покладається контроль за виконанням наказу.

Головна вимога розпорядчої частини – її конкретність та адресність (кожен пункт повинен відповідати на три запитання: кому, що, коли зробити).

З наказом повинні ознайомитися всі названі в ньому особи, які підписуються про ознайомлення з ним.

Розпорядчу частину можна викладати у табличній формі, вказуючи в називному відмінку прізвище або посаду виконавці.

Наприклад:

№ з/п

Виконавець

Заходи

Термін виконання

1.

Заступник директора з навчально-виховної роботи
У книгу наказів з кадрових питань (ведеться там, де є не менше трьох працівників) заносяться накази про прийом на роботу, звільнення з посади, переміщення й переведення на посаду, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, педагогічне навантаження, призначення класних керівників тощо. У даній книзі пишеться наказ про розподіл посадових обов’язків між керівництвом закладу.

Дані накази мають такі особливості:

 • за винятком окремих випадків вони мають тільки розпорядчу частину. (слово “НАКАЗУЮ” не пишеться);

 • накази про прийняття на роботу чи звільнення пишуться окремо на кожну особу, в заголовку такого наказу вказується прізвище та ініціали працівника, на якого поширюється дія даного наказу.

Наприклад: “Про прийняття на роботу Петренка О.О....”

 • розпорядчу частину рекомендується починати з прізвища, імені та по батькові (повністю) особи, на яку він поширюється. Потім вказується їх посада.

 • Наприклад: “Петренка Олександра Олександровича, вчителя математики, звільнити з роботи... або ... прийняти на роботу вчителем математики”; (можна писати “призначити на посаду”);

 • У кінці кожного наказу вказуються підстави його видання. В усіх випадках у наказах про прийняття, звільнення, переведення, надання відпустки підставою є заява. Про це вказується в наказі;

 • У кожному наказі щодо кадрів, після підпису керівника ЗНЗ робиться запис “З наказом ознайомлений” і підписується особа, котрої цей наказ стосується;

 • Наказ про прийняття на роботу повинен бути виданий і оголошений працівнику під розписку до початку роботи.До книги наказів з основної діяльності входять накази:

 • Установчі (організаційні):

Стосуються різних аспектів життя школи, наприклад, директор наказом визначає завдання колективу чи групі педагогів щодо підготовки і проведення педрад, олімпіад, екскурсій тощо.

Установчі накази видаються і на виконання законодавчих та нормативних актів про освіту, рішень колегій, наказів обласного управління освіти і науки та ін.

Кількість установчих наказів визначити неможливо, їх видають у школі залежно від ситуацій.

- Констатуючо-установчі накази:

Дані накази стосуються питань навчально-виховної роботи (при вивчення стану викладання навчальних дисциплін, якість навчальних досягнень тощо).


 • Аналітико-узагальнюючі накази:

У даних наказах узагальнюються підсумки вивчення досвіду роботи, результати експериментальної та дослідницької роботи, використання вчителем досягнень науки і позитивної практики тощо.

У цих наказах директор школи видає розпорядження щодо проведення у школі експерименту, дослідження, упровадження в практику результатів дослідження, яке було проведено в школі.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Завдання
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

Методичний посібник містить теоретичні та практичні матеріали, що...
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Департамент освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації...
Організація, форми, зміст та методичні поради щодо проведення військово-патріотичної роботи в навчальному закладі

Департамент освіти І науки, молоді та спорту Луганської обласної...
Формування природничо-наукової компетентності учнів при вивченні природничих дисциплін

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Запропонуйте найпростіші способи розділення таких сумішей на індивідуальні компоненти

Звіт про роботу комунального закладу «Дніпропетровський обласний...
Розробка (оновлення) програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів

Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної...
Розділ І аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н р та завдання на 2014-2015 н р

Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної...
Розділ І аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н р та завдання на 2014-2015 н р

Департамент освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації...
Укажіть речовину, утворення якої зумовлює помутніння вапняної води при поглинанні вуглекислого газуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка