Пошук по сайту


Закон діючих мас описує залежність швидкості хімічних реакцій від

Закон діючих мас описує залежність швидкості хімічних реакцій від

Сторінка1/3
  1   2   3
Крок 1. Фармація

Неорганічна хімія

1

У ряду НF – HCI – HBr – HI

A * зменшується стійкість молекули, сила кислот зростає

2

Для якісного виявлення озону використовують реакцію взаємодії його з:

A * КІ

3

Дезинфікуюча дія хлорного вапна пов'язана з:

A * виділенням НСІО при взаємодії вапна з СО2 вологого повітря

E виділенням НСІ при взаємодії хлорного вапна з СО2 повітря

4

При порівнянні оксигеновмісних кислот Хлору за силою і окисними властивостями можна

зробити висновок - зі збільшенням ступеня окиснення Хлору:

A * окисна здатність зменшується, сила кислот збільшується

5

Велика хімічна активність фтору зумовлена

A * високою міцністю зв’язків, які Флуор утворює з іншими елементами

6

Фтороводень порівняно з іншими галогеноводнями має найвищу температуру кипіння. Ця

властивість зумовлена:

A * наявністю міжмолекулярних водневих зв’язків

7

Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює

A * номеру групи в періодичній системі

8

Механізм утворення водневого зв’язку зводиться до:

A * донорно-акцепторної взаємодії між атомом Гідрогену, який зв’язаний з більш

електронегативним елементом, та атомом іншого електронегативного елементу

9

Яка властивість ковалентного зв’язку зумовлює просторову будову молекул?

A * Напрямленість

10

До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2?

A * Змішаних

11

Закон діючих мас описує залежність швидкості хімічних реакцій від:

A * Концентрацій реагуючих речовин

12

Кількість розчиненої речовини, що міститься в 1 літрі розчину, визначає:

A * Молярну концентрацію

13

Яка із сполук характеризується найнижчим ступенем окиснення Нітрогену?

A * NH3

14

Яка з наведених сполук виявляє окисно–відновну двоїстість

A *Na2SO3

15

В якій із сполук Оксиген виявляє позитивний ступінь окиснення?

A *OF2

16

Заряд центрального йону-комплексоутворювача в червоній кров’яній солі

К3[Fe(CN)6] дорівнює:

A *+3

17

Склад питної соди виражається формулою:

A * NaHCO3

18

Яким із зазначених реактивів слід скористатися, щоб визначити наявність у розчині

катіону Ca2+?

A * (NH4)2C2O4

19

Нашатирний спирт – це водний розчин з масовою часткою аміаку:

A * 10%

20

При дії кислот на тіосульфати утворюються:

A * S та SO2

21

Водород в периодической системе Д.И. Менделеева: располагают в:

A * IA и VIIA группах

22

Водород в соединениях проявляет следующие степени окисления:

A -1, 0, +1

B +1

C 0, +1, +2

D 0, -1

E +1, +2

23

Тип связи в молекуле водорода:

A Ковалентная неполярная

B Ковалентная полярная

C Водородная

D Ван-дер-Ваальсовы силы

E Ионная

24

Хлор с горячим водным раствором КОН:

A *Образует KCl и KClO3

25

Свойства хлорноватистой кислоты (HClO):

A Слабая кислота, сильный окислитель

B Сильная кислота, сильный окислитель

C Сильная кислота, слабый окислитель

D Слабая кислота, слабый окислитель

E Слабая кислота, окислительно-восстановительными свойствами не обладает

26

Разбавленная серная кислота может взаимодействовать:

A С металлами, стоящими в ряду напряжений до водорода

27

Серная кислота образует соли:

A *Сульфаты и гидросульфаты

28

Продуктами взаимодействия тиосульфата натрия с йодом являються:

A Йодид натрия и тетратионат натрия

29

Окислительные свойства свободных галогенов возрастают в ряду:

A *I2, Вг2, Сl2, F2

30

Тип хімічного зв’язку в молекулі NaCl?

A *Йонний

31

У промисловості хлор добувають:

A *Електролізом розплаву NaCl

32

Формула гіпобромітної кислоти:

A *HBrO

33

При взаємодії хлору з водою утворюється:

A *HClO + HCl

34

Формулою хлорного вапна, що використовується як дезинфікуючий засіб, є:

A *CaOCl2

35

Яка з галогеновмісних кислот міститься в організмі людини?

A *HCl

36

В процесі якісного визначення озону виділяється вільний:

A *Йод

37

Яку з наведених речовин концентрована сульфатна кислота пасивує:

A *Залізо

38

Водневий показник 0,005 М розчину сульфатної кислоти дорівнює:

A *2

39

Срібні речі чорніють на повітрі внаслідок взаємодії з:

A *H2S

40

Який з наведених оксидів не реагує з водою?

A *СО

41

Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо його густина за воднем дорівнює 15?

A *30 г/моль

42

Молярна маса еквівалентну сульфатної кислоти (М(Н24) = 98 г/моль) дорівнює:

A *49 г/моль

43

Для приготування 200 г 10% розчину калій йодиду необхідно взяти:

A *20 г KI

44

У 0,1 М розчині якої з наведених кислот найбільша концентрація йонів Гідрогену?

A *H2SO4

45

Продуктом гідролізу якої з наведених солей є основна сіль?

A *FeSO4

46

Яка з наведених сполук в окисно-відновних процесах виявляє тільки окисні властивості?

A *K2Cr2O7

47

Яка з наведених сполук утворена за рахунок неполярного ковалентного зв’язку?

A *N2

48

Яка з наведених взаємодій можлива за кімнатної температури?

A *Na + H2O

49

Яка сполука Гідрогену з елементами VA групи періодичної системи є найбільш стійкою?

A *NH3

50

З розведеним розчином сульфатної кислоти не реагує:

A *Ag

51

У гарячому розчині якої з наведених кислот золото розчиняється:

A *H2SeO4

52

Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок. У

відповідності до неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з

наведених елементів належать лише до р-елементів?

A *Cl, S, N

53

Гашеним вапном називають сполуку:

A *Са(ОН)2

54

Серед наведених оксидів вкажіть несолетворний оксид:

A *СО

55

Які з наведених пар йонів можуть одночасно знаходитися в розчині:

A *Fe3+, Cl-

56

Який з наведених металів за кімнатної температури не реагує з концентрованою

нітратною кислотою?

A *Al

57

Вкажіть, яка з наведених солей не підлягає гідролізу:

A *KI

58

Найсильнішою серед галогеноводневих кислот є:

A *Йодидна кислота

59

Який з наведених металів не реагує з хлоридною кислотою?

A *Ag

60

Найсильнішою серед оксигеновмісних кислот Хлору є:

A *Перхлоратна кислота

61

При термічному розкладі якого з нітратів, рекомендованих Державною Фармакопеєю

України як реактив, утворюється метал:

A *AgNO3

62

Аргентум нітрат застосовують в офтальмології як бактерицидний, протизапальний засіб.

AgNO3 можна одержати в результаті взаємодії між такими двома речовинами:

A *Ag + НNO3

63

Среди приведенных соединений укажите несолеобразующий оксид:

A *N2O

64

С каким металлом не взаимодействует концентрированная азотная кислота на холоду?

A *Cr

65

Какое вещество может быть в окислительно-восстановительных реакциях как

окислителем так и восстановителем?

A *SO2

66

Укажите оксид азота, которому соответствует азотная кислота:

A *N2O5

67

В каком из приведенных растворов водородный показатель равен нулю?

A 1M HCl

B 0,1M HCl

C 0,1M KOH

D 1M H3PO4

E 1M Ba(OH)2

68

В зависимости от условий проведения окислительно-восстановительной реакции,

перманганат-ион может восстанавливаться до Mn2+, Mn4+, MnO42-.

Какая среда необходима, чтобы перманганат-ион восстанавливался до соединений

Mn2+?

A кислая

B слабощелочная

C нейтральная

D щелочная

E слабокислая

69

Хімічна природа, електрона конфігурація та характер хімічного зв’язку визначають

властивості хімічних сполук, включаючи їхню фізіологічну активність. У якої з наведених

сполук зв’язок є ковалентним полярним.

A *HCl (газ);
70

Деякі лікарські засоби відносять до комплексних сполук. Укажіть який з лігандів є

бідентатним.

A *Оксалат-іон

71

Окисно-відновні реакції широко використовуються в фармацевтичному аналізі для

встановлення тотожності лікарських засобів. Яка з перелічених реакцій є

окисно-відновною?

A *Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

72

Нітроген (І) оксид (N2O) використовується для інгаляційного наркозу. Його одержують

при нагріванні:

A *NH4NO3

73

У розчині [ОН-] = 1•10-6 моль/л. Вкажіть рН розчину.

A *8

74

У косметологічній практиці використовують кальцій гідрогенсульфід гексагідрат. Вкажіть

формулу цієї солі.

A *Ca(HS)2•6H2O

75

Вкажіть ступінь окиснення комплексоутворювача у комплексній сполуці

Na3[Ag(S2O3)2]

A *+1

76

Оксид нітрогену (I), відомий під назвою „звеселяючий газ”, у суміші з киснем

використовують у медицині для наркозу. Вкажіть формулу цього оксиду.

A *N2O

77

Якісною реакцією для визначення сполук Cr(VI) є утворення оксиду-дипероксиду хрому,

що забарвлює шар ефіру у блакитний колір. Вкажіть формулу цієї сполуки хрому:

A *CrO5

78

Вкажіть сполуку хрому, яка проявляє амфотерні властивості:

A *Cr2O3

79

Вкажіть кислоту, якій відповідає оксид Cl2O7.

A *HClO4

80

З хлоридною кислотою не взаємодіють наступні метали:

A *Cu, Ag

81

Які з наведених електролітів відносяться тільки до слабких:

A *NH3*H2O, CH3COOH

82

Принцип Лє-Шател'є дає можливість контролю протікання хімічної реакції як в

лабораторії, так і в промисловості. Вкажіть, який з наведених процесів повинен

проводитися при підвищеному тиску:

A *3H2(г)+N2(г) 2NH3(г)
83

Між розчинами яких сполук можливий перебіг незворотньої реакції

A *Fe2(SO4)3 + NaOH

84

У водному розчині не відбуватиметься хімічна реакція:

A *Cu + 2HCl = CuCl2 + H2

85

Метал, що поширений у природі в самородному стані:

A *Золото

86

З наведених нижче сполук сильною отрутою є:

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Мета
Виховувати навички складати рівняння хімічних реакцій, вміння наводити приклади вивчених типів хімічних реакцій

Урок з хімії 7 клас. Тема уроку: Закон збереження маси речовин під...
Ння маси речовин у хімічних реакціях; пояснити схему хімічної реакції, її суть, сформувати поняття про хімічні рівняння, пояснити...

Закон Гесса
Закон Гесса доводить, якщо із даних вихідних речовин можна різними шляхами отримати задані кінцеві продукти, то незалежно від шляху...

Конспект уроку №78 Тема: Класифікація хімічних реакцій за різними...
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про типи хімічних реакцій за різними ознаками

«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини...
Як відомо, масу, об'єм, кількість речовини реагентів І продуктів реакцій визначають за допомогою стехіометричних розрахунків, які...

Тема уроку: явища фізичні І хімічні. Хімічна реакція. Ознаки хімічних...
Закріпити І поглибити знання учнів про фізичні явища. На основі знань про фізичні явища сформувати поняття „хімічного явища”, навчити...

Закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, півищувати інтерес до хімії
Мета: закріпити знання учнів з теми «Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва», півищувати інтерес...

«періодичний закон І періодична система хімічних елементів д.І. Менделєєва»...
Прохання вказати номер мобільного телефона, логін skype для спілкування (за потребою) в файлі з відповідями

Закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома
Тема Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома

Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій. Розв’язування задач. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: познайомити учнів із можливістю перетворення ядер хімічних елементів, навчити їх обчислювати енергетичний вихід ядерних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка