Пошук по сайту


Ти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін №1, 2 Бердянськ 2012

Ти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін №1, 2 Бердянськ 2012

Сторінка1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін

№ 1, 2

Бердянськ

2012


УДК 378.147:[51+53+62](045)

ББК 74.58
РЕЦЕНЗЕНТИ:

Іваницький Олександр Іванович ЁC д.пед.н., проф., зав. каф. фізики й методики викладання фізики ЗНУ;

Сиротюк Володимир Дмитрович ЁC д.пед.н., проф., зав. каф. теорії і методики навчання фізики та астрономії НПУ імені М. П. Драгоманова
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 7 від 11.12.2012 р.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Сосницька Наталя Леонідівна ЁC д.пед.н., проф., зав. каф. методики викладання фізико-математичних та інформаційних технологій у навчанні Бердянського державного педагогічного університету (головний редактор); Богданов Ігор Тимофійович ЁC д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету; Коваль Людмила Вікторівна ЁC д.пед.н., проф., зав. каф. початкової освіти, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету; Гусєв Віктор Іванович ЁC д.пед.н., проф., зав. каф. професійної педагогіки та методики професійного навчання Бердянського державного педагогічного університету; Кідалов Валерій Віталійович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. фізики Бердянського державного педагогічного університету; Лазарєв Микола Іванович ЁC д.пед.н., проф., зав. каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків); Корець Микола Савич ЁC д.пед.н., проф., зав. кафедри загально-технічних дисциплін, директор Інституту гуманітарно-технічної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Стешенко Володимир Васильович ЁC д.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки і методики технологічної підготовки Слов’янського державного педагогічного університету; Малихін Андрій Олександрович ЁC к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

ТТ 33Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін : збірник наукових праць. ЁC Бердянськ : БДПУ, 2012. ЁC № 1, 2. ЁC 120 с.У збірнику друкуються результати педагогічних досліджень науковців Бердянського державного педагогічного університету та інших вищих навчальних закладів України з теорії та методики навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін. Збірник розраховано на науковців, педагогів, працівників освіти, студентів.

УДК 378.147:[51+53+62](045)

ББК 74.58

© Бердянський державний

педагогічний університет
ЗМІСТ
Ачкан В. В., Корзун Ю.О., Семенова К. І. Засоби формування дослідницької та конструктивно-графічної математичних компетентностей студентів-фізиків у процесі вивчення елементарної математикиЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.

4Бардус І. О. Комплекс професійно спрямованих завдань із загальної фізики як засіб підвищення фахової спрямованості навчанняЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.
12Білошапка В. Я., Солодар В. Р., Колодка В. В., Семенова К. С. Дислокаційне внутрішнє тертя в надпровідниках ІІ родуЎKЎKЎKЎKЎK

17Вагіна Н. С., Коваленко В. М. Формування дослідницьких компетентностей студентів педагогічного університету засобами прикладних математичних дисциплінЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK
25Вертипорох Д. Я. Інформатизація професійної діяльності вчителя технологійЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK

32Волошина А. К. Мультимедійні технології навчання фізикиЎKЎKЎK37Кірєєва І. В. Актуальні тенденції в підготовці майбутніх фахівців до діяльності в умовах інноваційного освітнього просторуЎKЎK....

43Кірєєва І. В., Горяніна Л. В. Математичне моделювання в задачах прикладної спрямованостіЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.

48Кірєєва І. В., Мар’єнко Є. В. Особливості використання міжпредметних зв’язків при вивченні математики: історичний аспект..

53Кірєєва І. В., Новіцька І. В. Використання електронного посібника у процесі викладання математичної статистики у вищій школіЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.
60Красножон О. Б. Комп’ютерна підтримка теми “Елементи аналітичної геометрії в евклідовому просторі”ЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.

65Лазаренко А. С., Галиця А. І. Залежність електропровідності провідників від структури кристалічної решіткиЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.

72Лазаренко А. С., Мироненко А. С. Квантовий об’єкт у потенціальній ямі кінцевої глибиниЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..

78Сиващенко С. І. Модель формування культури праці студентів на практичних заняттях у навчальних майстерняхЎKЎKЎKЎKЎKЎK...

84Школа О. В., Донєва О. Ю. Експериментальне визначення сталої БольцманаЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.

90Школа О. В., Ковальов А. О. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі фазовим методомЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.

96Яценко Т. М., Дубіна Н. Б. Удосконалення лабораторного практикуму з дослідження дифракції світла для студентів-фізиківЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..
102РЕЗЮМЕЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.ЎKЎKЎK106РЕЗЮМЕЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.109SUMMARYЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..113Вимоги до написання статейЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK...117

УДК В.В.372.851:373.51

В. В. Ачкан,

кандидат педагогічних наук, доцент

Ю. О. Корзун,

магістр

К. І.Семенова,

магістр

(Бердянський державний

педагогічний університет)
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ

ТА КОНСТРУКТИВНО-ГРАФІЧНОЇ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИКИ
Постановка проблеми. У контексті реформування математичної освіти, побудови особистісно орієнтованої системи математичної підготовки важливого значення набуває впровадження компетентнісного підходу в організацію навчання. Необхідність реалізації компетентнісного підходу задекларована і в нормативних документах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [5]. У той же час залишаються не усунутими протиріччя між наявністю ґрунтовних теоретичних наукових доробок з проблем компетентнісного підходу та відсутністю шляхів його реалізації у практиці ВНЗ; між цілями й завданнями математичної освіти, спрямованими на формування системних знань, інтелектуальний розвиток, активізацію пізнавальної діяльності студентів, на формування в них ключових і математичних компетентностей та недостатнім методичним забезпеченням, відсутністю конкретних методичних рекомендацій, необхідних для вирішення цих завдань. Усе це зумовлює актуальність наукового обґрунтування засобів реалізації вищезазначених змін у математичній освіті.

Важливим кроком упровадження компетентнісного підходу в навчання математики є конкретизація існуючих загальних положень на рівні навчальних курсів у середній та вищій школі.

Практикум з елементарної математики є дисципліною з вибіркової частини навчального плану для студентів фізико-математичного напряму Інституту фізико-математичної та технологічної освіти БДПУ; вона викладається в першому семестрі. Зважаючи на низький конкурс, що спостерігається в останні роки на фізико-математичному напрямі, викладач має справу з не завжди найсильнішими вчорашніми школярами з усіма, витікаючими з цього наслідками: низький рівень розвитку творчих здібностей, звичка працювати за зразками, проблема мотивації навчальної діяльності. Усе вище зазначене робить актуальною проблему вдосконалення методики викладання курсу елементарної математики з позицій компетентнісного підходу.

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням впровадження компетентнісного підходу в математичну освіту присвячені роботи І. Зіненко [4], С. Ракова [6], Н. Ходирєвої [8], О. Шавальової [9]. Зазначений цикл досліджень охоплює питання, пов’язані із визначенням основних математичних компетентностей та напрямів їх набуття, навчанням учнів гуманітарного ліцею на засадах компетентнісного підходу; формуванням математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу з використанням інформаційних технологій; підготовкою майбутніх учителів до формування математичних компетентностей учнів; реалізацією компетентнісного підходу у процесі математичної підготовки студентів медичних коледжів.

Різним аспектам вивчення елементарної математики на фізико-математичному факультеті педагогічного ВНЗ присвячені роботи В. Бевз [2], С. Семенця [7] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте питання реалізації компетентнісного підходу у процесі вивчення елементарної математики досі є майже не дослідженим.

Мета статті. Розкрити методичні аспекти формування дослідницької та конструктивно-графічної математичних компетентностей студентів-фізиків у процесі вивчення курсу елементарної математики. Запропонувати засоби формування цих компетентностей.

У дослідженні [6] С. Раковим виділені процедурна, логічна, дослідницька, технологічна та методологічна математичні компетентності вчителя. У [2] дослідженні автором виділені процедурна, логічна, дослідницька та конструктивно-графічна компетентності старшокласника. Першокурсники фактично є вчорашніми старшокласниками, тому при роботі з ними ми в першу чергу спирались на класифікацію компетентностей, наведену в [2]. Теоретичний аналіз і результати експериментального навчання в старшій та вищій школі засвідчили, що всі математичні компетентності взаємопов’язані. Відповідно у процесі вивчення будь-якої навчальної дисципліни ВНЗ у студентів формуються практично всі математичні компетентності. Разом з тим для підвищення ефективності вивчення певної дисципліни доцільно при організації навчання на кожному занятті акцентувати увагу викладача на формуванні тієї компетентності, на яку безпосередньо спрямована відповідна навчальна діяльність.

У статті зупинимося на питанні формування дослідницької та конструктивно-графічної математичних компетентностей. Під дослідницькою компетентністю будемо розуміти володіння передбачуваними програмою та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти математичними методами дослідження практичних задач. Під конструктивно-графічною ЁC здатність будувати математичні моделі практичних ситуацій, використовуючи аналітичні або графічні об’єкти.

Окреслимо основні напрями набуття першокурсниками дослідницької та конструктивно-графічної математичних компетентностей. Напрями набуття дослідницької компетентності визначаються формуванням здатності першокурсника: висувати та перевіряти справедливість гіпотез, спираючись на відомі методи (індукція, аналогія, узагальнення), а також на власний досвід досліджень; формулювати (ставити) математичні задачі на основі аналізу суспільно та індивідуально значущих задач; досліджувати математичні моделі задач; інтерпретувати результати, отримані формальними методами, у термінах вихідної предметної області (ситуації); оцінювати похибки при використанні наближених обчислень; систематизувати отримані результати: досліджувати межі застосувань отриманих результатів, установлювати зв’язки з попередніми результатами, модифікувати вихідну задачу, шукати аналогії в інших розділах математики та інших галузях знань і т. п.; аналізувати раціональність (ефективність) розв’язування задач математичними методами; рефлексувати та використовувати набутий досвід.

Напрями набуття конструктивно-графічної компетентності визначаються формуванням здатності першокурсника:

використовувати мову математики для створення математичних моделей практичних задач, зокрема виконувати побудови графіків рівнянь і нерівностей, функцій, зображень плоских та просторових геометричних фігур;

використовувати графіки рівнянь та нерівностей, функцій, зображення плоских та просторових геометричних фігур для розв’язування задач;

використовувати навчальні математичні пакети для побудови відповідних графіків та зображень геометричних фігур.

Для набуття студентами дослідницької компетентності при вивченні елементарної математики доцільно розв’язувати з ними та пропонувати для самостійного розв’язування усні вправи, спрямовані на розвиток їх логічного мислення та математичного мовлення; розв’язувати прикладні задачі, пов’язані з їхньою майбутньою професійною діяльністю, організовувати пошуково-дослідницьку роботу (навчальні дослідження) студентів під час кожного змістового модуля навчальної дисципліни. Наведемо приклади таких завдань, що пропонуються студентам при вивченні змістового модуля “рівняння та нерівності”.

Для набуття першокурсниками конструктивно-графічної компетентності у процесі вивчення елементарної математики доцільно: використовувати прикладні задачі, пов’язані з їхньою майбутньою професійною діяльністю, пропонувати студентам завдання, що вимагають застосовувати графічний метод розв’язування задачі (зокрема організовувати графічні навчальні дослідження першокурсників), використовувати в процесі навчання ІКТ, пропонувати студентам завдання, що вимагають самостійно скласти задачу.

Прикладні задачі є важливими складовими професійної підготовки студентів-фізиків та засобом формування в них не лише дослідницької та конструктивно-графічної математичних, але й ключових життєвих компетентностей. Прикладні задачі можна умовно розділити на такі, у яких математична модель міститься в умові задачі, та такі, розв’язання яких передбачає побудову математичної моделі. Для формування дослідницької конструктивно-графічної математичної компетентності доцільно пропонувати студентам (на різних етапах занять та для самостійної роботи) прикладні задачі другого типу, адже саме розв’язування таких задач сприяє формуванню в першокурсників здатності будувати математичні моделі практичних ситуацій, використовуючи аналітичні або графічні об’єкти. Наведемо приклад такої задачі.

Задача 1. По прямому шосе рухається автобус зі швидкістю 16 м/c. Попереду руху автобуса в полі на відстані 60 м від шосе та 400 м від автобуса знаходиться людина, яка може бігти зі швидкістю 4 м/c. У якому напрямі вона повинна бігти, щоб встигнути “перехопити” автобус?

Розв’язання. Нехай автобус знаходиться у точці А, а людина у точці В (рис. 1). Знайдемо, під яким кутом µ § до лінії АВ повинна бігти людина, щоб опинитися на шосе у деякій точці С до того, як там опиниться автобус або одночасно з ним. Час руху автобуса µ § час руху людини µ § Звідси маємо: µ § Використавши теорему синусів до трикутника АВС та врахувавши, що µ § де d ЁC відстань людини від шосе, а s ЁC відстань людини від автобусу, маємо: µ § Звідси отримуємо: µ §

Рис.1. Рисунок до задачі 1

Завдання для усного розв’язування виконують розвивальну функцію, можуть використовуватися з метою закріплення вмінь, навичок та з метою контролю. У той же час подібні завдання не потребують громіздких розрахунків, їх розв’язування складається з 2 ЁC 3 логічних кроків; вони привчають студентів аналізувати умову завдання, перш ніж переходити до його розв’язування. Наведемо кілька прикладів, що пропонувалися студентам при вивченні змістового модуля “рівняння та нерівності”. Розв’язуючи рівняння µ §, студенти обґрунтовують, що корені заданого рівняння знаходяться серед коренів системи рівнянь: µ § адже сума двох невід’ємних функцій дорівнює нулю лише тоді, коли кожна з цих функцій одночасно дорівнює нулю. Студенти легко знаходять розв’язок системи µ §

Розв’язуючи нерівність µ § студенти обґрунтовують, що дана нерівність не має розв’язків, адже µ § невід’ємна як сума двох невід’ємних функцій.

Наведемо приклад навчального дослідження, що пропонуються студентам при вивченні змістового модуля “рівняння та нерівності”. Аналіз структури навчальних досліджень та основних прийомів розв’язування рівнянь і нерівностей дозволив виділили аналітичні та графічні навчальні дослідження першокурсників при розв’язуванні рівнянь та нерівностей. В основі аналітичних навчальних досліджень лежить використання основних методів розв’язування рівнянь та нерівностей, до яких ми відносимо використання рівносильних перетворень, властивостей функцій та рівнянь-наслідків. В основі графічних навчальних досліджень лежить використання графічного методу розв’язування рівнянь та нерівностей з параметрами.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Відповідальний за випуск: зав секції бждл кафедри психологічних та педагогічних дисциплін д м н., професор О. Й. Бакалюк

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Схваленою рішенням колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 01. 03. 2012 (протокол №2/4-2), затвердженої...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний...
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри державної служби, історії та політології Буковинського державного фінансово-економічного...

Наказ
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року №905 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Зорянський...
Співвідношення "ідея практика знання" та використання його на уроках інформатики. Переваги проектної діяльності 13

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Інформаційний бюлетень «Процедура зно 2012»
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 03. 11. 2011 №1254 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо...

Нака з
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17....

Департамент освіти І науки, молоді та спорту
З метою забезпечення реалізації Державного стандарту щодо повної загальної середньої освіти та профілізації навчання в старшій школі...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка