Пошук по сайту


1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A

1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Крок 1. Фармація

Аналітична хімія

1

В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні

індикатори:

A * Нітритометрія.

B Алкаліметрія.

C Комплексонометрія.

D Перманганатометрія.

E Аргентометрія.

2

Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:

A *Забарвленого розчину.

B Каламутного розчину.

C Оптично-активної речовини.

D Безбарвного розчину.

E Будь-якого розчину.

3

Методом прямої комплексонометрії визначають концентрацію:

A *Катіонів металів.

B Аніонів сильних кислот.

C Аніонів слабких кислот.

D Гідроксид-іонів.

E Гідроген-іонів.

4

Який з приведених розчинів використовують як робочий (титрант) в методі

алкаліметрії:

A *Калію гідроксид.

B Хлоридної кислоти.

C Оксалатної кислоти.

D Натрію тетраборат.

E Амонію гідроксид.

5

Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV

аналітичну групу (кислотно-основна класифікація)?

A *Амфотерність гідроксидів.

B Нерозчинність солей у воді.

C Добра розчинність деяких солей.

D Розчинність гідроксидів в кислотах.

E Розчинність гідроксидів в надлишку розчину аміаку.

6

Хіміку-аналітику необхідно визначити кількісний вміст хлоридної кислоти в суміші, яка

містить нітратну кислоту. Який титриметричний метод аналізу він може використати:

A *Аргентометрію.

B Йодометрію.

C Комплексонометрію.

D Кислотно-основне титрування.

E Перманганотометрію.

7

В контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію

розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин він може для цього

використати:

A *Оксалатної кислоти.

B Ацетатної кислоти.

C Хлоридної кислоти.

D Натрію тетраборату.

E Натрію хлориду.

8

В лікарському препараті визначають кількісний вміст кальцію хлориду методом

прямого комплексонометричного титрування. Виберіть індикатор для фіксування

кінцевої точки титрування:

A *Еріохром чорний Т

B Крохмаль.

C Флуоресцеїн.

D Калію хромат.

E Еозін.

9

Досліджуваний препарат містить калію нітрат і калію хлорид. Запропонуйте метод

кількісного визначення калію хлориду:

A *Аргентометрія.

B Нітритометрія.

C Перманганатометрія.

D Йодиметрія.

E Йодхлориметрія.

10

Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію

в лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування:

A *Комплексонометрія.

B Дихроматометрія.

C Аргентометрія.

D Меркурометрія.

E Йодометрія.

11

В методах редоксиметрії при визначенні окисників і відновників фіксування точки

кінця титрування здійснюють :

A *Усіма перелiченими способами.

B Безiндикаторним методом.

C З використанням специфiчних iндикаторiв.

D З використанням редокс-iндикаторiв.

E З використанням iнструментальної iндикацiї.

12

При титриметричному аналізі методом окиснення-відновлення до реакційної системи

додають індикатори, які реагують на зміну:

A *Редокс-потенцiалу системи.

B Концентрації йонів гідроксилу.

C Йонної сили розчину.

D Ступеню іонізації досліджуваної речовини.

E Концентрації йонів гідрогену.

13

Закон Бугера-Ламберта-Бера лежить в основі молекулярного абсорбційного аналізу.

Згідно з цим законом оптична густина розчину:

A *Прямо пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

B Прямо пропорцiйна товщинi шару i показнику поглинання.

C Обернено пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

D Прямо пропорцiйна концентрацiї, обернено пропорцiйна товщинi шару.

E Прямо пропорційна концентрації і обернена пропорційна показнику поглинання.

14

В хімічну лабораторію поступив препарат, який є сумішшю глюкози і маннози. Для

ідентифікації цих речовин в суміші можна використати метод:

A *Хроматографії в тонкому шарі сорбенту.

B Поляриметрії.

C Спектрофотометрії.

D Полярографії.

E Амперометричного титрування.

15

Для визначення масової частки натрію хлориду в фізіолгічному розчині хімік-аналітик

застосував метод Мора, титрантом якого є:

A *Аргентуму нітрат.

B Амонiю тіоціонат.

C Натрію тетраборат.

D Меркурію (І) нітрат.

E Меркурію (ІІ) нітрат.

16

На аналіз поступив розчин калію дихромату. Який із фізико-хімічних методів аналізу

використав хімік для визначення його концентрації:

A *Спектрофотометричний.

B Флуориметричний.

C Поляриметричний.

D Кулонометричний.

E Кондуктометричне титрування.

17

Для визначення якісного складу препарату на зразок досліджуваного розчину подіяли

2М розчином HCl. Випав білий осад, розчинний в водному розчині аміаку. На наявність

яких катіонів вказує цей аналітичний ефект:

A *Аргентуму (І).

B Плюмбуму (ІІ).

C Меркурію (І).

D Меркурію (ІІ).

E Стануму (ІІ).

18

Для визначення масової частки хлорид-іонів в зразку кухонної солі приготували розчин

і відтитрували його розчином аргентуму нітрату в присутності індикатора калію

хромату. Який метод аналізу був застосований:

A *Метод Мора.

B Метод Фольгарда.

C Метод Фаянса-Ходакова.

D Меркурометричне титрування.

E Трилонометрія.

19

Для визначення масової частки алюмінію в лікарському препараті застосували

гравіметричний метод. В якості осаджувача використали розчин гідроксиду амонію.

Гравіметричною формою в даному випадку є:

A *Оксид алюмінію.

B Гідроксид алюмінію.

C Хлорид амонію.

D Нітрат амонію.

E Карбонат алюмінію.

20

В розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину

додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний

осад. Який іон виявили цією реакцією?

A * алюмінію.

B кальцію.

C барію.

D калію.

E натрію.

21

При дії диметилгліоксиму на розчин, що містить катіони VI аналітичної групи

(кислотно-основна класифікація) спостерігали малинове забарвлення осаду. Який

катіон обумовив цей аналітичний ефект?

A * катіон нікелю (II)

B катіон меркурію (II)

C катіон купруму (II)

D катіон кадмію (II)

E катіон кобальту (II)

22

При виявленні аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином –

з’явилося смарагдово-зелене забарвлення розчину. Який аніон обумовив цей

аналітичний ефект?

A *нітрит-іон

B хромат-іон

C нітрат-іон

D бромід-іон

E йодид-іон

23

Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію

дихромату. При цьому проводять:

A * титрування замісника.

B пряме титрування в сильнокислому середовищі.

C зворотне титрування в кислому середовищі.

D зворотне титрування в лужному середовищі.

E пряме титрування в лужному середовищі.

24

Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний

розчин:

A * цинку сульфату .

B натрію тетраборату.

C натрію хлориду .

D калію дихромату.

E оксалатної кислоти .

25

Для кількісного визначення магнію сульфату в розчині можна використали метод:

A * комплексонометрії

B нітритометрії

C аргентометрії

D тіоціанатометрії

E ацидиметрії

26

В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:

A *реактиву Несслера

B Калію хромату.

C Цинку уранілацетату.

D Реактиву Чугаєва.

E Натрію сульфату.

27

Кількісний вміст пероксиду водню можна визначити безіндикаторним методом:

A *Перманганатометрії .

B Броматометрії.

C Йодиметрії .

D Нітритометрії .

E Аргентометрії .

28

Виберіть індикатор для аргентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора.

A *Калію хромат.

B Дифенілкарбазон.

C Еозин .

D Флюоресцеїн.

E Метиловий червоний.

29

До досліджуваного розчину додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого

кольору, який не розчинюється в оцтовій кислоті. Це свідчить про присутність у

розчині катіонів:

A *Барію

B Кальцію

C Натрію

D Кобальту

E Магнію

30

Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні

розчини. Буферні розчини використовують для:

A *Підтримки певного значення величини рН розчину.

B Зміни величини рН розчину.

C Зміни константи іонізації речовини.

D Зміни іонної сили розчину.

E Зміни добутку розчинності речовини.

31

Одним з електрохімічних методів аналізу є потенціометрія. Потенціометрія – це

метод аналізу, який базується на вимірюванні (визначенні):

A *Потенціалу індикаторного електроду .

B Потенціалу дифузного шару .

C Дзета-потенціалу .

D Окс-ред потенціалу системи .

E Потенціалу електроду порівняння .

32

До досліджуваного розчину додали хлороформ і по краплях хлорну воду.

Хлороформний шар забарвився в жовто-гарячий колір. Це свідчить про присутність у

розчині:

A *Бромід-іонів .

B Сульфіт-іонів .

C Сульфат-іонів .

D Нітрат-іонів .

E Іодид-іонів .

33

Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті

використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності

розчину індикатора:

A *Флуоресцеїну.

B Метилового червоного .

C Калію хромату.

D Амонію феруму (III) сульфату .

E Фенолфталеїну.

34

Для ідентифікації лікарського препарату застосували рефрактометричний метод

аналізу, в основі якого лежить залежність між:

A *Показником заломлення та концентрацією речовини у розчині.

B Електричною провідністю розчину та його концентрацією.

C Концентрацією у розчині речовини та його кутом обертання .

D Концентрацією у розчині речовини та його оптичною густиною.

E Інтенсивністю світла поглинання розчином та його концентрацією .

35

Титрантом методу нітритометрії є 0,1 М розчин натрію нітриту, який готують як

вторинний стандартний розчин. Точну концентрацію натрію нітриту встановлюють

за:

A *Сульфаніловою кислотою.

B Хлоридною кислотою .

C Ацетатною кислотою .

D Оксалатною кислотою.

E Сульфатною кислотою .

36

В контрольно-аналітичній лабораторії для визначення вмісту хлору в питній воді

використовують метод:

A *Йодометрії .

B Перманганатометрії.

C Хроматометрії .

D Нітритометрії .

E Церіметрії .

37

Титрант методу комплексонометрії - розчин трилону Б - утворює з катіонами металів

незалежно від їх валентності комплексні сполуки у молярному співвідношенні:

A * 1:1

B 1:3

C 1:2

D 2:1

E 3:1

38

Укажіть тип реакції, яка перебігає при визначенні аскорбінової кислоти у препараті

йодометричним методом:

A * Окиснення-відновлення .

B Ацилювання .

C Нейтралізації .

D Осадження.

E Комплексоутворення .
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Додаток 24 Додаток 27 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 27
Щоб забезпечити національну економіку кваліфікованими кадрами необхідно приділити велику увагу вивченню прийомів І методів економічного...

Каналізація зовнішні мережі та споруди основні положення проектування дбн в 5-75: 2013

В якому напрямку потече струм у стрижні в кожному випадку?
Кулі двох заряджених електроскопів з'єднують металевим стрижнем на ізолюючій ручці (див рисунок). В якому напрямку потече струм у...

Реферат Внутрішні географічні відмінності Росії
Росія складається з двох великих регіонів: Європейської та Азіатської части­ни, що істотно відрізняються не тільки природними та...

Реалізація методів та методичних прийомів на етапі вивчення нового матеріалу
Щоб забезпечити ефективність кожного з них, учитель мас використовувати сукупність методів (словесних, наочних І практичних) та методичних...

Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001
«Укрндішжпроект» ( Бабенко Т. П., Булгаков Г. М., Власюк А. В., Жидовецький Б. В., Ніколов О. М., Радченко B. C., Сопов В. В., Станкевич...

Водопостачання зовнішні мережі та споруди основні положення проектування
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Елементи валеології на уроках хімії задачі валеологічного змісту
Мансо3/ який у народній медицині використовують д л я лі к у в а н ня о п І к І в

Тема: Кислоти: дія на індикатори, взаємодія з металами та їх оксидами, реакція обміну
Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в групах

Засоби індивідуального захисту (скорочено зіз) використовують­ся...
Засоби індивідуального захисту (скорочено – зіз) використовують­ся для захисту людини від отруйних речовин, силь­нодіючих отрут,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка