Пошук по сайту


Конструкції будинків І споруд

Конструкції будинків І споруд

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд


ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ПРОТИПОЖЕЖНІ

Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Відкрите акціонерне товариство Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву (ВАТ "КиївЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ: Є. Євграфова; О. Московських; Н. Новицька; Г. Поляков, канд. техн. наук (керівник розробки)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 20.01.2009 р. № 10, чинний з 2009-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

С.

Конструкції будинків і споруд I

ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ПРОТИПОЖЕЖНІ I

Загальні технічні умови I

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 4

4 КЛАСИФІКАЦІЯ 4

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 5

5.1 Основні параметри та розміри 5

5.2 Основні показники та характеристики 6

5.3 Вимоги до матеріалів та комплектуючих 7

5.4 Комплектність 7

5.5 Маркування 7

5.6 Пакування 7

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 8

7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 9

8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 10

9 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 11

10 ВКАЗІВКИ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 11

11 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 11

ДОДАТОК А 12

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЕЙ 12

ДОДАТОК Б 13

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗАЧИНЕННЯ ДВЕРЕЙ 13

ДОДАТОК В 14

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ САМОЗАЧИНЕННЯ ДВЕРЕЙ 14

ДОДАТОК Г 15

ПРИКЛАД СХЕМИ РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРІПЛЕННЯ ДВЕРНИХ КОРОБОК 15

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Конструкції будинків і споруд

Двері металеві протипожежні.
Загальні технічні умови


Конструкции зданий и сооружений

Двери металлические противопожарные.

Общие технические условия
Construction of buildings and structures

Fire metal doors.

General specification

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на двері металеві протипожежні (далі – двері), які призначені для заповнення прорізів у протипожежних перешкодах (перегородках, стінах) будівель і споруд.

Цей стандарт не поширюється на двері металеві протиударні вхідні у квартири, двері протипожежні багатополотні, двері протипожежні з двійчастим, відкатним і розсувним способами відчинення, двері протипожежні у постійно відчиненому стані, двері протипожежні із суцільним заскленням, двері без порога та металеві протипожежні ворота будь-якого призначення.

Вид кліматичного виконання дверей У1 будь-якої категорії розміщення - згідно з ГОСТ 15150 за будь-яких умов експлуатації для пофарбованих дверей, УХЛ - згідно з ГОСТ 9.104.

Вимоги щодо безпеки виготовлення і монтажу дверей викладено у розділах 6 і 10.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування.

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4179-2003 Рулеткі вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98 MOD)

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість

ДСТУ Б В.2.6-12-97 Конструкції будинків і споруд. Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі

ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та позначення їх класу небезпеки для здоров я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням обєктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

НАПБ Б.07.016-2004 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об єктів

ГОСТ 2.418-77 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации упаковки (ЄСКД. Привила виконання конструкторської документації упаковки)

ГОСТ 8.207-76 ГСОЕИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения (ДСЗЄВ. Прямі вимірювання з багатократними спостереженнями. Методи опрацювання результатів спостережень. Загальні положення)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.407-84 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Метод оцінки зовнішнього виду)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрації шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі . Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи завантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.028-76 Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)

ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая. Технические условия (Папір-основа і папір двошаровий водонепроникний. Технічні умови)

ГОСТ 9754-76 Эмали МЛ-12. Технические условия (Емалі МЛ-12. Технічні умови)

ГОСТ 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка (Матеріали лакофарбові. Пакування)

ГОСТ 9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение (Матеріали лакофарбові. Транспортування і зберігання)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання у захисному газі. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору виборок штучної продукції)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Упакування для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 23306-87 Замки врезные и накладные сувальдные для деревянных дверей. Методы испытаний (Замки врізні і накладні сувальдні для дерев'яних дверей. Методи випробувань)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання. Основні положення)

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических размеров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения (Система забезпечення точності геметричних розмірів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Загальні положення)

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических размеров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления (Система забезпечення точності геметричних розмірів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Елементи заводського виготовлення)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

СТ СЭВ 4181-83 Двери деревянные. Метод определения плоскостности (Двері дерев'яні. Метод визначення площинності)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і конди-ціонування)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будинки)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 42-128-4690-88 Охрана почвы от загрязнений бытовыми и промышленными отходами (Охорона ґрунту від забруднень побутовими і промисловими відходами)

СП 991-72 Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей (Санітарні правила при фарбувальних роботах з використанням ручних розпилювачів)

СП 1009-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов (Санітарні правила при зварюванні, наплавленні і різанні металів)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державні будівельні норми україни конструкції будинків І споруд
...

Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого...
Розробники: В. Мартинов, Б. Морозов, В. Семенець, О. Семенець (керівник розробки)

За спеціальними нормами; технологічних установок, розташованих поза...
Ці норми поширюються на проектування та монтаж автоматичних установок пожежогасіння І пожежної сигналізації, а також неавтоматичних...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 25. 11. 2009 №1064 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності дитячих будинків...

Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під...
Внесено: Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та об’єктів котлонагляду

Державні будівельні норми україни система забезпечення надійності...
Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. №461
Будівництво шахт, рудників, розрізів, кар’єрів, копалень, драг, метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд....

1. Підземні роботи в шахтах, рудниках І копальнях на видобуванні...
Видобування корисних копалин. Геологорозвідувальні роботи. Будівництво, реконструкція, технічне переозброєння І капітальний ремонт...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка