Пошук по сайту


4.3. СТВОРЕННЯ КАБІНЕТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - Інформатики

Інформатики

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

4.3. СТВОРЕННЯ КАБІНЕТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

За підготовку приміщення для монтажу НКК та оснащення його обладнанням відповідно до вимог нормативних документів відповідає директор ЗНЗ. Тому на етапі планування створення кабінету слід про­аналізувати документи, які регламентують основні вимоги до приміщення і обладнання. Якщо обладнання кабінету постачається централізовано, то вимоги до комплектації та технічних характеристик, як правило, до­тримуються. Якщо планується придбання обладнання іншими шляхами (за кошти місцевих бюджетів тощо), слід обирати таку специфікацію обладнання, яка б відповідала чинним на даний момент вимогам до НКК централізованого постачання.

Виконавець робіт з монтажу, налагодження та введення НКК в екс­плуатацію відповідає за його роботоздатність, комплектність та відповід­ність функціональних і технічних характеристик складових його частин вимогам, викладених у зазначених документах.

Введення НКК та іншого обладнання в експлуатацію здійснюють представник виконавця робіт із встановлення НКК разом із директором школи та завідувачем кабінету.

Відкриття кабінетів обчислювальної техніки погоджується з орга­нами пожежної безпеки, державного санепіднагляду після проведення необхідних лабораторно-інструментальних досліджень. На кожний ка­бінет комп'ютерної техніки повинен заповнюватись паспорт (додаток 1 до ДСанПіН 5.5.6.009-98 та ГОСТ 12.1.004-91 на с. 39—41). Оцінка відповідності КІІКТ вимогам охорони здоров'я і безпеки відповідно до пп. 1.9 ДСанПіН 5.5.6.009-98 виконується органами Державного санепід­нагляду України.

4.4. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Комплектація кабінету здійснюється відповідно до Типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнан­ня загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2002 року № 367.

Облік матеріальних цінностей КІІКТ ведеться відповідно до чинних нормативно-розпорядчих документів. Матеріальна відповідальність, як правило, покладається на штатного працівника навчального закла­ду — вчителя інформатики або завідувача кабінету.

Облік матеріальних цінностей тривалого користування ведеться з використанням інвентарної книги встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою.

Таблиця 1

Зразок інвентарної книги

№ з/п

Назва предмета

Інвентарний номер

Коли придбано

Кількість і вартість

Час і причина списанняВитратні матеріали (матеріали, які витрачаються в процесі робо­ти — папір, картриджі, дискети, миючі засоби тощо) обліковуються з використанням матеріальної книги.

Таблиця 2 Зразок матеріальної книги

№з/п

Назва матеріалу, виробу

Коли придбано

Одиниці вимірювання

Наявність
Списування обладнання, навчально-наочних посібників проводиться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів Украї­ни.

Збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюється в кабінеті, лаборантських приміщеннях. Облік матеріальних цінностей, у тому числі програмного забезпечення, доцільно вести і в електронному вигляді.

4.5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ

Технічне обслуговування програмно-апаратних засобів здійснюється відповідно до супроводжувальної документації НКК та чинних норма­тивних документів. Встановлення та налагодження програмних засобів, якщо умови ліцензії відповідного програмного засобу не вказують на інше, здійснюється працівниками навчального закладу. Відповідальність за дотримання ліцензійних угод до програмних засобів покладається на адміністрацію навчального закладу.

Протягом гарантійного терміну ремонт обладнання виконується поста­чальником або іншими сервісними організаціями відповідно до гарантійних зобов'язань. Тому на етапі придбання або укладання угод на постачання обладнання слід уважно проаналізувати супровідну документацію з метою визначення доступності наступного гарантійного ремонту і обслуговування всіх компонентів НКК, оскільки можливі випадки, у яких, внаслідок відда­леності відповідного сервісного центру, стає надто складно скористатись правом на гарантійний ремонт. Перевагу, таким чином, слід віддавати та­ким компонентам НКК, для обслуговування яких існують сервісні центри, розташовані у населеному пункті, у якому розташовано ЗНЗ.

Дрібний ремонт НКК (після завершення гарантійного терміну і у межах, визначених супроводжувальною документацією) може виконува­тись особами, що пройшли відповідний інструктаж. Складніший ремонт повинен виконуватись у промислових умовах кваліфікованим персоналом відповідних сервісних організацій.

Для здійснення технічного обслуговування обладнання КПКТ адміні­страцією ЗНЗ слід передбачення укладання угод із підприємствами, які спеціалізуються на виконанні відповідних робіт.

4.6. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ У КПКТ

Для проведення практичних занять з комп'ютерами класи діляться на дві підгрупи відповідно до МОН Н 20.02.2002 р. № 128.

Щоденне прибирання приміщення повинне здійснюватись технічним персоналом ЗНЗ. Необхідно підтримувати чистими світильники та скло вікон. Чистити (за потреби — мити світлорозсіювачі) світильники слід не менше двох разів протягом навчального року. Проводити своєчасну заміну ламп.

Під час перерви між уроками обов'язково провітрювати приміщення і проводити вологе прибирання (такий режим прибирання нормалізує співвідношення важких і легких аероіонів і знижує рівень статичного електричного поля).

Організовуючи навчання дітей у комп'ютерних класах, адміністра­ція навчального закладу і вчителі повинні забезпечувати дотримання режимних моментів.

За ДСанПін 5.5.6.009-98 визначено такий режим безперервної роботи учнів за комп'ютером:

 • для учнів 1-х класів — 10...12 хв; для учнів 2—5-х класів — до 15 хв; 6—7-х класів — 15...20 хв; 8—9-х класів — 20...25 хв; 10—11-х класів —25...ЗО хв. Через 2—3 уроки робота за комп'ютером може бути повторена за зазначеними нормами;

 • для учнів 10—11-х класів можлива організація спарених уроків, але при цьому безперервна робота з ПК повинна тривати на першому уроці 25...30 хв, а на другому — 15...20 хв з обов'язковою перервою між ними не менше 10 хв.

Бажано один кабінет виділити для навчання молодших школярів, дру­гий — для середніх класів, а ще один — для старшокласників, що дасть змогу обладнати робочі місця відповідно до зросту учнів.

В одному приміщенні повинно бути не більше 12 комп'ютеризованих робочих місць для учнів і одного — для вчителя.

На початку роботи у кабінеті учні:

 • закріплюються за робочими місцями (із врахуванням індивідуальних особливостей — зріст, зір, слух та ін.);

 • ознайомлюються під керівництвом учителя із правилами роботи у кабінеті та правилами безпеки життєдіяльності;

 • складають залік з правил роботи у кабінеті та правил техніки безпеки, що засвідчується відповідними записами у «Журналі реєстрації ввідного і періодичного інструктування учнів з безпеки життєдіяльності» (додаток 2 на с. 42).

4.7. ПЕРСОНАЛ КПКТ

При створенні КПКТ у ЗНЗ слід передбачити наявність посад: заві­дувача кабінетом, до посадових обов'язків якого віднести планування проведення навчально-виховної роботи, організацію обслуговування та ремонту обладнання, планування поповнення фондів педагогічних програмних засобів; лаборанта, до посадових обов'язків якого віднести підготовку обладнання кабінету до проведення навчально-виховної ро­боти, ведення обліку експлуатації програмно-апаратного забезпечення та іншого обладнання КІКТ, ведення обліку використання фондів педа­гогічних програмних засобів.

За наявності умов бажано введення посади інженера (техніка) з об­слуговування обладнання КПКТ.

На персонал, який виконує роботи у КПКТ, пов'язані з експлуатацією обладнання, поширюються вимоги дотримання ДНАОП Н 10.02.1999 р. №21 та ДНАОП 0.00-1.21-98.

Персонал, який виконує роботи у КІІКТ, повинний проходити інструк­таж з техніки безпеки (1 кваліфікаційна група) у порядку та з періодич­ністю, яка визначається чинними положеннями.

4.8. ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТУВАННЯ УЧНІВ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

З метою виховання в учнів свідомого ставлення до роботи у КПКТ, засвоєння ними правильних, безпечних прийомів і методів роботи про­водиться інструктування і навчання учнів з безпеки життєдіяльності і гігієни праці.

Основним документом, який регламентує правила безпеки жит­тєдіяльності, є затверджені у встановленому порядку Правила безпеки життєдіяльності.

Інструктування і навчання проводиться з усіма учнями на вступному занятті у кабінеті і перед проведенням практичної роботи.

На ввідному інструктуванні учитель ознайомлює учнів з правилами розпорядку, правилами поведінки, правилами безпеки життєдіяльності, з джерелами небезпеки і з відповідними заходами, які дозволяють уникати небезпеки, про наявність аптечки першої допомоги (додаток 4 на с. 45).

Ввідне інструктування проводить завідувач кабінету (учитель) у формі лекції або бесіди.

Інструктування перед роботою на ПЕОМ доповнює ввідне інструкту­вання. Метою цього етапу навчання є ознайомлення учнів з правильною організацією робочого місця, можливими небезпеками під час виконання конкретної роботи.

Після завершення інструктування учитель фіксує проведення заходу у журналі (зразок журналу подано у додатку 2 на с. 42) і дозволяє розпочати самостійну роботу тільки після того, як переконається у тому, що учні засвоїли правила поведінки і правила безпеки життєдіяльності.

Інструктування на робочому місці повинне бути коротким, містити чіткі й однозначні вказівки, супроводжуватись демонструванням пра­вильних і безпечних прийомів праці.

У процесі виконання практичних робіт учитель систематично конт­ролює виконання вказівок кожним учнем.

Додаток 1 Варіанти розміщення робочих місць у КПКТРозміщення обладнання кабінету, розрахованого на проведення прак­тичних і теоретичних занять (комплектність «10+1») (рис. 1):

 1. — робоче місце учителя;

 2. — робоче місце учня;

 3. — робоче місце учня, обладнане комп'ютером;

 4. — класна дошка і екран колективного спостереження;

 5. — вікно;

 6. — вхідні двері;

 7. — мультимедійний проектор;

 8. — гучномовці;

 9. — двері до підсобного приміщення (лаборантської);

0 — кут, який використовується для розрахунку умов спостереження зображення на класній (аудиторній) дошці, не повинен бути більшим за 60°.Розміщення обладнання кабінету, розрахованого на проведення прак­тичних і теоретичних занять (комплектність «8+1») (рис. 2):

 1. — робоче місце учителя;

 2. — робоче місце учня;

 3. — робоче місце учня, обладнане комп'ютером;

 4. —екран колективного спостереження і шафа для таблиць;

 5. — вікно;

 6. — вхідні двері;

 7. — гучномовці;

 8. — шафа (вітрина);

 9. — двері до підсобного приміщення (лаборантської).Рис. З

Розміщення обладнання кабінету, розрахованого на проведення прак­тичних і теоретичних занять (комплектність «12 +1») (рис. 3):

 1. — робоче місце учителя;

 2. — робоче місце учня;

 3. — робоче місце учня, обладнане комп'ютером;

 4. — пристрій колективного спостереження—великоформатний моні­
  тор, телевізор (підставка може слугувати як шафа для таблиць);

 5. — вікно;

 6. — вхідні двері;

 7. — гучномовці;

 8. — класна (аудиторна) дошка;

 9. — двері до підсобного приміщення (лаборантської);

10 — шафи-вітрини;

А — відстань, яка приймається як базова для розрахунків умови ви­димості елементів зображення.

Журнал реєстрації інструктування учнів з безпеки життєдіяльності

Додаток 2з/п

Прізвище, ім'я, по батькові того, кого інструктують

Дата

Зміст інструктажу із зазначенням назви інструкції та виду (ввідний, повторний)

Прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка проводить інструктування

Підпис особи, що пройшла інструктування

Підпис особи, що виконувала інструкту­вання

1

2

3

4

5

6

7


Додаток З
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Інформатики
...

Календарно-тематичне планування з інформатики
Бжд. Правила поведінки І безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі. Ознайомлення з предметом вивчення інформатики, метою І завданням...

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій...
Оку, працює за навчальними планами відповідно нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який було прийнято Постановою...

У 2015/2016 навчальному році учні 7 класів загальноосвітніх навчальних...

Нака з
Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити...

Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики...
Коротка характеристика (може містити інформацію про кількість екземплярів, примірників, авторизацію, тощо)

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступеінв №16 харківської міської ради харківської області
«Про підготовку та проведення предметного тижня математики, фізики, хімії, інформатики в 2013/2014 навчальному році»

Нака з
Одеської загальноосвітньої школи №65 І-ІІІ ступенів був проведений ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії,...

Методичні рекомендації міського методичного центру щодо організації...
Курс «Інформатика» спрямований на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі «Технології»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка