Пошук по сайту


№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва" 7-8 Тема №2" Основні поняття у галузі охорони праці.

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва" 7-8 Тема №2" Основні поняття у галузі охорони праці.

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ОСНОВИ ОХОРОНИ праці ТА ОХОРОНА прАЦІ В ГАЛУЗІ
КАРТИНКА


Міністерство охорони здоров’я України

Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Робочий зошит

для позааудиторної роботи з дисципліни "Основи охорони праці та охорона праці в галузі" СС

студента (ки) ________________________________

відділення _СС_______________________________

курс ________________ група _________________

викладач ___________________________________

2012 рік

Основи охорони праці та охорона праці в галузі : Робочий зошит для самостійних робіт з дисципліни "Основи охорони праці та охорона праці в галузі". Видання 1, 2012 р.- с. 54

Рецензенти: Потрясова В.Б., методист Криворізького медичного коледжу

Укладач: Крутіков Ю.О., викладач Криворізького медичного коледжу

Відповідальна за випуск: Сімонова О.М.
Наведено основні положення законодавчих актів і нормативно-правових документів – правил, типових, примірних інструкцій та рекомендацій з безпеки праці в сфері охорони здоров’я.

Грунтується на законах України, рішеннях Уряду, наказах міністерств та інших центральних органів державної влади, нормах трудового, адміністра­тивного, цивільного права, положеннях та інструкціях, що становлять нормативно-правову основу для забезпечення виконання вимог законодавства України про охорону здоров’я.
Для студентів Криворізького медичного коледжу


Зміст

Пояснювальна записка 6

Тема: №1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва" 7-8

Тема № 2" Основні поняття у галузі охорони праці. Предмет, структура, зміст, мета курсу "Основи охорони праці" 8-10

Тема № 3: " Тема№3: "Система управління охороною праці в галузі " 11-13

Тема:№4 " Навчання з питань охорони праці ". 13-16

Тема№5: Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків "". 16-18

Тема№6: " Розслідування професійних захворювань " 19-24

Тема№7: " Токсичні речовини " 24-26

Тема№8: " Правила забудови, техніка безпеки в операційному блоці. Техніка безпеки при експлуатації балонів " 26-28

Тема№9: " Опромінення. Охорона праці в рентгенологічних кабінетах " 28-32

Тема: №10" Мікробіологічні шкідливі чинники. Охорона праці персоналу інфекційної лікарні. Техніка безпеки у протитуберкульозних закладу 33-36

Тема№11: "Правила санітарно-протиепідемічного режиму та техніка безпеки при роботі в акушерських стаціонарах" 36-38

Тема№12: "Правила експлуатації та охорони праці у психоневрологічних та психіатричних лікарнях" 39-42

Тема№13: "Стрес і нервове виснаження" 42-44

Тема№14: "Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів. Техніка безпеки у фізіотерапевтичних кабінетах" 45-47 Тема№15Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах47-51

Тема№16: "Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві" 51-52

Література 53

Пояснювальна записка

Людина та її здоров’я – найбільша ценність держави, яка докладає великих зусіль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як у середовищі мешкання, так і у середовищі праці.

Пріоритет життя і здоров'я працівників щодо результатів виробничої діяльності підприємств – один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці. У зв'язку з цим актуальною стає думка про необхідність формування культури забезпечення безпеки праці на етапах проектування, виготовлення й експлуатації продукції, про створення технологій із внутрішньо властивою безпекою.

Державна політика України в галузі охорони праці спрямована на створення безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Вона базується на ряді принципів, основними з яких є пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення без­печних та належних умов праці, підвищення рівня промислової безпеки, комплексне розв’язання завдань з охорони праці, соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Одним з резервів підвищення ефективності виробництва є вдосконалення методів забезпечення безпеки праці, тому що травматизм визначає істотну частину непродуктивних втрат робочого часу, а боротьба з травматизмом, крім гуманістичного спрямування, має чітко виражений економічний аспект. Безпека праці виступає і як один з факторів, які забезпечують високу продуктивність праці. Доведено, що висока продуктивність праці може бути досягнута тільки в умовах, коли забезпечена її безпека.

Тема№1: "Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва"
Актуальність теми. Охорона праці є частиною соціальної політики держав Євросоюзу. Більшість вимог ЄС з охорони праці викладено у директивах, які забезпечують на єдиному рівні охорону праці в Європі.

Зміст теми (опорний конспект)

Рекомендована література:

Д.В. Зеркалов Охорона праці в галузі. Загальні вимоги (конспект лекцій) К.

2011 стор.21-37

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми:"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва"


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Європейський Союз (ЄС)- об'єднання демократичних країн


2.Директиви ЄС з охорони праці
3.Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

Написати відповіді:

1.Де, коли було затверджено об'єднання?

2.Назвіть основні повноваження, на яких базується Договір про ЄС?

3.Назвіть 4 основні угоди, на яких базується діяльність ЄС.
1.Назва директиви №89/391

2.Основний її зміст

3.Перелікуйте ін. директиви з охорони праці
1.МОП (Міжнародна Організація Праці) – дата створення?

2.Основна функція і мета МОП.

3.Визначення "Трипартизму"

4.МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії) - дата створення та головна фукція організації.

5. ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я), початок функціонування?

6.Головна мета ВООЗ?

7.Головні елементи Стратегії "Зоров'я для всіх…"

8.СНД (Співдружність Незалежних Держав) – дата створення?

9. Головна мета співдружності?

10.Дата підписання Договору про створення Економічного союзу?

11.Суть цього договору?


Матеріали для самоконтролю

Питання для самоконтролю

1. Яке місце займають питання охорони праці в країнах ЄС та колишнього Радянського Союзу і чим це підтверджується?

2. Назвіть організації міжнародного співробітництва в галузі охорони праці.

3. Які основні повноваження ЄС закріплені Маастрихтським Договором?

4. Поясніть поняття "спільний внутрішній ринок" ЄС.

5. У чому полягає спільна зовнішня політика та співпраця у сфері юстиції ЄС?

6. Яке значення має директива 89/391 "Про заходи щодо поліпшення безпеки й здоров'я трудящих

7. Перелікуйте міжнародні організації співробітництва в галузі охорони праці.

8. Значення МОП, як міжнародної організації праці.

9. Основна мета та функції МАГАТЄ.

10. Головна мета СНД.
Контроль щоденнику з самостійної позааудиторної роботи на практичному занятті

№ 01
Тема№2: " Основні поняття у галузі охорони праці. Предмет, структура, зміст, мета курсу "Основи охорони праці"
Актуальність теми. Одна з найважливіших державних задач – охорона життя та здоров'я громадян в процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Впродовж багатовікової історії людства проблеми здоров'я та безпеки праці завжди посідали чільне місце в соціальному та економічному житті суспільства. Головними об'єктами досліджень охорони праці є людина в процесі праці, виробниче середовище, організація праці на виробництві. На підставі досліджень розробляються заходи та засоби, спрямовані на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Зміст теми (опорний конспект)

Рекомендована література:

Основна:В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников Основи охорони праці Львів "Афіша", 1999р, стор.12-16

В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності К.: ВСВ "Медицина", 2010р, стор.7-9

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми: "Основні поняття в галузі охорони праці. Предмет, структура, зміст, мета курсу "Основи охорони праці"

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Терміни та визначення в галузі охорони праці

2.Класифікацію шкідливих та небезпечних виробничих чинників
3.Структуру, зміст, мету предмету "Основи охорони праці"

Написати відповіді:

1.Визначення понять:

1)охорона праці

2)умови праці

3)шкідливі виробничі фактори

4)небезпечні виробничі фактори
Заповнити табл. 1


1.Визначення дисципліни.

2.Перелікувати комплекс наук, що вивчають людину в процесі праці.

3.Розділи дисципліни "Основи охорони праці"

Таблиця 1. "Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів"Група небезпечних і шкідливих факторів за природою дії

Чинники дії


Матеріали для самоконтролю

Питання для самоконтролю

1.Назвіть причини, які зумовили виникнення науки "Основи охорони праці".

2. Коли відзначається Всесвітній день охорони праці, заснований МОП?

3. Які проблеми висвітлюються в доповіді МОП призначеної цьому заходу?

4. Яким документом визначаються основні терміни охорони праці?

5. Як поділяються за своєю природою дії небезпечні і шкідливі виробничі фактори?

6. Назвіть фізичні фактори.

7. Які хімічні речовини відносять до небезпечних і шкідливих факторів?

8. Назвіть біологічні фактори.

9. Перелікуйте психофізіологічні фактори.

10. Приведіть приклади дії одного шкідливого фактору у різних групах виробництва.

11. Приведіть приклади дії небезпечних і шкідливих факторів на організм медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків.
Контроль щоденника з СРС на практичному занятті № 01 з теми:"Розробка інструкцій з охорони праці"
Тема№3: "Система управління охороною праці в галузі"
Актуальність теми. На кожному робочому місці умови праці повинні відповідати нормативно-правовим актам. СУОП має метою створення безпечних умов праці, належних санітарно-гігієнічних умов для ефективного та адекватного функціонування лікарень, забезпечення належних умов перебування хворих.

Зміст теми (опорний конспект) Дивись Навчальний посібник з дисципліни. Матеріали лекції №2 для вирішення тестових завдань.

Рекомендована література

Основна: В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності К.: ВСВ "Медицина", 2010р, стор.53-55, 68-74,113-116

В.Ц. Жидецький Основи охорони праці Львів "Афіша" 1999р., стор.42-53

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми: "Система управління охороною праці в галузі"

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).


2. Служба охорони праці підприємства.
3. Комісія з питань охорони праці підприємства.
4. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі.
5. Структура, основні функції і завдання охороною праці в медичній галузі.


Дати відповіді:

1.Визначення поняття "система управління охороною праці".

2.Головна мета СУОП.

3.Хто є суб’єктами управління?

4.Хто є об’єктами управління?

1.Функції СУОП.

2.Обов'язки працівників.
1. Мета створення комісії.

2. Склад комісії.
1.Що називається колективним договором?

2.Що називається трудовим договором?

1.Структура системи управління охороною праці в медичній галузі.


Матеріали для самоконтролю

Питання для самоконтролю

1.Дайте визначення "системи управління охороною праці".

2. Згідно якого закону створюється СУОП?

3.Основні функції СУОП.

4. Види планувань заходів з охорони праці.

5. Що передбачає оперативне планування заходів з охорони праці?

6. Яким чином здійснюється контроль за станом охорони праці на підприємстві?

7. Хто здійснює громадський контроль за охороною праці на підприємстві?

8. Обов'язки працівників.

9. Основні завдання комісії з питань охорони праці.

10. Склад комісії.

11. Що називають колективним договором?

12. Основний зміст колективного договору.

13. Що називають трудовим договором?

14. Функції МОЗ України в СУОП?

15. За якою схемою діє адміністративний контроль за охороною праці в лікувально-профілактичних закладах?

Тестові завдання "Законодавчі акти з охорони праці. СУОП"

1. Основні принципи трудового права об’єднуються в:

А – дві групи

В – три групи

С – чотири групи

Д – п’ять груп

Е – шість груп

2. Сукупність правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок і встановлюють трудові права та обов’язки сторін трудового договору, а також заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за умисне невиконання трудових обов’язків – це:

А – колективний договір

В – трудовий договір

С – трудова дисципліна

Д – час відпочинку

Е – стимулювання за виконання праці

3. Закон України "Про охорону праці" ухвалила Верховна Рада України зі змінами та доповненнями:

А – 10.10.1994р № 2643-ХІІ

В – 24.10.1996р № 2494-ХІІ

С – 14.10.2000р № 2684-ХІІ

Д – 11. 10.1982 р. № 2694-ХІІ

Е – 14.10.1992 р. № 2694 – ХІІ

4. Письмова нормативна угода між власником або вповноваженим ним органом і трудовим колективом, від імені якого виступає профспілковий комітет чи інший уповноважений трудовим колективом орган, - це:

А – колективний договір

В – трудовий договір

С – інструкція з охорони праці

Д – наказ "Про охорону праці"

Е – об’єктова інструкція

5. Індивідуальна угода між окремим виконавцем та роботодавцем – це:

А – колективний договір

В – трудовий договір

С – інструкція з охорони праці

Д – наказ "Про охорону праці"

Е – об’єктова інструкція

6. На підприємстві збільшився штат працівників до 80 осіб. Виникло питання про створення служби охорони праці. При якій мінімальний кількості працюючих створюється служба?

А – 80

В – 70

С – 60

Д – 50

Е – 20
Контроль на практичному занятті з теми: "Поводження з пацієнтами, пов’язане з наданням допомоги, що зумовлює фізичні навантаження на організм медичного працівника"
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

№1: " Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці"" 7-22
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання

Інструкція № з охорони праці для вчителів «захист вітчизни»
Типового положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від...

Допущено міністерством освіти України як підручник для студентів...
У підручнику викладено основні відомості з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, промислової санітарії...

Основи охорони праці
Основи охорони праці. Навчальний посібник. // Репета Б. М., Лягушкін А. Ю. – Львів, 2009 – 232 стор

Інструкція з охорони праці №1 оп для прибиральниць службових приміщень
До роботи прибиральницею допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці І отримали...

Додаток до листа мон україни від 16. 06 2014 р. №1/9-319 Організація...
Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці...

Примірна інструкція з охорони праці
Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів (далі Інструкція) поширюється на...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка