Пошук по сайту


Тема лекції

Тема лекції

Клас – 8

Дата – 14.06.13

Вчитель: Бєляєва О.О., доцент, кандидат хімічних наук, ДНТУ

Тема лекції: Хімічний зв’язок і будова речовини
План


 1. Електронна природа хiмічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів.

 2. Ковалентний зв’язок, його види — полярний і неполярний. Електронні формули молекул речовин.

 3. Гібридізація атомних орбіталей.
 1. При взаємодії атомів може виникати хімічний зв'язок, що приводить до утворення стійкої багатоатомної системи - молекули або кристала.


Хімічний зв'язок – це поєднання атомів у молекули або кристалічні решітці в результаті дії між атомами електричних сил притяжіння. 1. Енергія хімічного зв'язку – та кількість енергії, який необхідно затратити на її розрив. Тому енергія розриву зв'язку служить мірою її міцності. Виміряється в кдж/моль або в еВ на один зв'язок.

 2. Довжина хімічного зв'язку – відстань між центрами ядер атомів, що взаємодіють. Довжина зв'язку вимірюється ангстремами Å (1 Å = 10-10 м = 10-4 мкм = 0,1 нм)

 3. Полярність хімічного зв'язку виникає через нерівномірність розподілу електронної густини між атомами, що взаємодіють.


Хімічний зв'язок у будь-якій молекулі або речовині залежить від розподілу в ній електронної густини. По характеру цього розподілу хімічні зв'язки підрозділяють на ковалентні, іонні і металічні.

Основні положення методу валентних зв’язків (ВЗ) можна сформулювати так: а) кожний ковалентний зв'язок утворюється парою електронів з антипаралельними спінами; б) при утворенні ковалентного зв'язку валентні орбіталі атомів перекриваються таким чином, що між атомами, що взаємодіють, збільшується електронна густина; в) направленість ковалентного зв'язку визначається характером перекривання електронних хмар атомами, що взаємодіють.

Оскільки електронні орбіталі мають різну форму, їх взаємне перекривання може здійснюватися різними способами. У залежності від способу перекривання і симетрії електронної хмари, що утворюється, розрізняють сигма- (), пі-() і дельта- () зв'язки. -зв'язок може утворитися при перекриванні хмар уздовж лінії звязку атомів; -зв'язок утворюється при перекриванні електронних хмар по обидві сторони від лінії звязку атомів. -Зв'язки зобов'язані перекриванню всіх чотирьох лопатей d-електронних хмар, розташованих у паралельних площинах.

Приклад 1. Складіть електронну схему утворення з атомів молекул HF і O2. Визначте, які зв'язки, сигма-, пі- чи дельта-, утворюються у цих молекулах?

Розв’язання. а) Молекула HF складається з атомів H і F. Запишемо електронні формули атомів цих елементів і визначимо, які електрони є валентними в кожного з них:
H 1s1 F 2s22p5


В утворенні зв'язку H-F беруть участь неспарені s-електрон атома водню і p-електрон атома фтору. Їх орбіталі перекриваються уздовж лінії утворення зв'язку й утворюють -зв'язок:

H Fб) Молекула кисню складається з двох атомів. Їхні електронні конфігурації мають вигляд 2s22p4
Неспареними електронами у кожного атома кисню є два p-електрони, отже, між атомами кисню виникають не один, а два зв'язки. Одна пара орбіталей перекривається уздовж осі зв'язку й утворює -зв'язок, інша ж пара, розташована у перпендикулярних напрямках, перекривається з утворенням -зв'язку, як це показано праворуч.

Кожен атом може утворити з іншими атомами обмежене число зв'язків. Ця властивість ковалентного зв'язку називається насичуваністю. У методі ВЗ число зв'язків (ковалентність, КВ) визначається числом неспарених валентних електронів.

Приклад 2. Визначте ковалентність кисню та сірки в стаціонарному і збудженому станах.

Розв’язання. Запишемо електронні формули атомів кисню і сірки:O 2s2 2p4 S 3s2 3p4
У стаціонарному (незбудженому) стані і атом кисню, і атом сірки мають по два неспарених валентних електрона. Отже, ковалентність кисню і сірки дорівнює двом (КВ=2).

В атомі сірки 6 валентних електронів розташовані на III енергетичному рівні, на якому є ще вакантні орбіталі d-підрівня (на відміну від атома кисню). Тому при підведенні енергії атом сірки переходить у збуджений стан: його спарені електрони розпарюються, після чого один з них переходить (промотується) на вільну орбіталь вищого підрівня. У результаті ковалентність зростає на дві одиниці:

S* S**КВ=4 КВ=6


 1. Ковалентний зв’язок, його види — полярний і неполярний. Електронні формули молекул речовин.


Ступінь зсуву електронної пари залежить від електронегативностей (ЕН) взаємодіючих атомів. Поняття ЕН було уведено в 1932 році Л. Полингом. Електронегативність визначають як здатність атома перетягувати на себе загальну електронну пару при утворенні хімічного зв'язку. По шкалі Л. Полінга ЕН Флуора (найбільш електронегативного із всіх елементів) умовно прийнята 4,0; на другому місці перебуває Оксигена, на третьому - Нітроген і Хлор. Годень і типові неметали перебувають у центрі шкали; значення їх ЕН близькі до 2. Більшість металів мають значення ЕН, приблизно рівні 1,7 або менше. ЕН є безрозмірною величиною.
Таблиця 1. Значення ЕН за Полінгом.


Таким чином, чим більше відрізняються ЕН атомів, що взаємодіють, тим більше загальна електронна пара зміщена до більше електронегативного атому. У той же час, якщо ЕН близькі, то загальна електронна пара рівною мірою належить кожному з атомів. У залежності від співвідношення відносних ЕН атомів, що утворюють зв'язок, розрізняють полярний і неполярний ковалентні зв'язки.

Якщо зв'язок утворений атомами з однаковою ЕН, загальні електронні пари будуть належати обом атомам в однаковій мірі, і утворений зв'язок буде неполярним. Наприклад, у гомоядерних (що утворені однаковими атомами) молекулах H2, О2, N2:

H : H O :: O N ::: N

К
оли зв'язок утворюється атомами з різними ЕН, спільна електронна пара зміщується у бік атома більш електронегативного елемента, й утворений зв'язок стає полярним. На більш електронегативному атомі виникає деякий надлишок негативного заряду (δ-), а на менш електронегативному – його нестача (δ+), і двохатомна молекула являє собою диполь:

Відстань між центрами ваги позитивного і негативного зарядів називається довжиною диполя l. Кількісною мірою полярності зв'язку служить дипольний момент , що дорівнює добуткові довжини диполя l на його електричний заряд q, тобто = l · q. Одиниця виміру дипольного моменту зв'язків та молекул – дебай, позначається D (1D = 3,33·10-30 Кл·м). Кількісно про полярність зв'язку можна судити також по різниці електронегативностей атомів (ЕН). Чим вона більша, тим полярність зв'язку вища.

Приклад 3. Як змінюється полярність зв'язку в ряду: HF, HCl, HBr, HI?

Розв’язання. Оцінимо полярність зв'язку в кожній молекулі, обчисливши різницю електронегативностей атомів, що утворюють зв'язок:

H - F, H - Cl, H - Br, H - I

ЕН 2,1 4,0 2,1 3,0 2,1 2,9 2,1 2,6

Δ ЕН 1,9 0,9 0,8 0,5

Різниця ЕН у ряду зменшується, отже, полярність зв'язку в ряду HF, HCl, HBr, HI також зменшується. 1. Гібридізація атомних орбіталей.

Хімічні зв'язки формуються електронами не тільки на незмінних АО, а і на "змішаних", так званих гібридних орбіталях. Це відбувається тоді, коли в утворенні зв'язку приймають участь електрони різних, але близьких за енергією орбіталей, наприклад, s- і p-електрони одного рівня. При гібридизації первісна форма й енергія атомних орбіталей змінюються і утворюються гібридні орбіталі, нової, вже однакової форми й енергії. Запам'ятайте, що число гібридних орбіталей завжди дорівнює сумарному числу вихідних орбіталей. Крім того, гібридна електронна хмара асиметрична: має більшу витягнутість по одну сторону від ядра. Тому хімічні зв'язки, утворені за участю гібридних орбіталей, мають більшу міцність. В той же час, гібридні орбіталі через взаємне відштовхування розташовуються в просторі найбільш симетрично (під максимальним кутом одна до одної).

Приклад 4. Визначте тип гібридизації і геометрію молекул BeCl, AlCl3, і SiН4.

Розв’язання. а) Розглянемо електронну структуру атомів Вe і Cl. У стаціонарному стані атом берилію не має неспарених валентних електронів і не може утворити зв'язки шляхом їх спарювання з електронами інших атомів. У збудженому стані один з електронів промотується на вільну р-орбіталь і тепер атом берилію спроможен надавати для утворення звязків одну s- і одну p-орбіталі.:

Be 2s2 Be* 2s12p1
Різні за формою й енергією s- і p-орбіталі гібридизуються й утворюють дві sp-гібридні орбіталі, розташовані одна відносно одної під кутом 1800 :або якщо розглядати їх разом:Такий тип гібридизації називається sp-гібридизацією.

Валентною орбіталлю атома хлору є p-орбіталь (Cl 3s2 3p5):Отже, ковалентні зв'язки в молекулі BeCl­2 утворюються перекриванням sp-гібридних орбіталей атома берилія з двома p-орбіталями двох атомів хлору:Зв'язки спрямовані під кутом 1800, молекула BeCl2 має лінійну форму.

б) Електронна структура валентної оболонки атома алюмінію має вигляд: 3s23p1 :У стаціонарному стані атом алюмінію має один неспарений електрон і може утворити за обмінним механізмом лише один хімічний зв'язок. Ковалентність атома алюмінію, що дорівнює трьом, можлива у збудженому стані атома: Al* 3s13p2Одна s- і дві р-орбіталі атома алюмінію в момент утворення зв'язку перетворюються в три sp2-гібридні орбіталі, розташовані в одній площині під кутом 1200.Т
акий тип гібридизації називається sp2-гібридизацією. Ковалентні зв'язки у молекулі AlCl3 утворюються перекриванням трьох sp2–гібридних орбіталей атома алюмінію з трьома p-орбіталями трьох атомів хлору. Гібридні зв'язки спрямовані під кутом 1200. Ядра всіх атомами, що взаємодіють, лежать в одній площині. Молекула має форму плоского трикутника.

в) Ковалентність кремнію Si, що дорівнює 4, можлива при збудженні його атома:

Si 3s23p2 Si* 3s13p3При гібридизації однієї s- і трьох p-орбіталей атома кремнію утворюються чотири sp3 - гібридні орбіталі, спрямовані від центра тетраедра до його вершин під кутом 109°28. Такий тип гібридизації називається sp3-гібридизацією. Ковалентні зв'язки в молекулі SiН утворюються шляхом перекривання чотирьох sp3-гібридних орбіталей атома кремнію з чотирма s-орбіталями чотирьох атомів водню (H 1s1). Молекула SiН4, що утворюється, має тетраедричну форму.Крім розглянутих вище, існують і інші типи гібридизації. У елементів третього і наступних періодів в утворенні гібридних орбіталей і відповідних їм просторових конфігурацій молекул можуть брати участь d- і f-орбіталі, наприклад, sp2d-, sp3d-, sp3d2- гібридизації. Найбільш розповсюджені типи гібридизацій і просторові структури молекул приведені в таблиці.

Можливий і інший механізм утворення ковалентного зв'язку, а саме при взаємодії частинок, одна з яких має неподілену пару електронів (A:), інша – вільну орбіталь ( B):

A: + B A : B

Частинка, що надає для зв'язку електронну хмару, називається донором. Частинка з вільною орбіталлю, що приймає цю електронну пару, називається акцептором. Механізм утворення ковалентного зв'язку у такий спосіб називається донорно-акцепторним.

Таблиця 2. Гібридизація і просторові структури молекул


Тип гібридизації

Розміщення

електронних пар

Структура і склад сполук

Приклади сполук

sp

Лінійне

Лінійна АХ2

BeH2 , BeCl2 , CO2

sp2

Трикутне

плоска тригональна АХ3, кутова зігнута АХ2

SO3, BF3, NO3-, CO32-

SO2 , O3 , SnCl2

sp3

Тетраедричне

тетраедр AX4
тригональна піраміда AX3

кутова зігнута AX2


CH4 , CF4 , NH4+ , SO42-

NH3 , PF3 , SO32-

H2O, H2S, OF2

sp3d

Тригональне-біпірамідальне

тригональна біпіраміда AX5

неправильний тетраедр AX4

Т-подібна AX3

Лінійна AX2

PCl5 , PF5 , AsF5

SF4 , TeCl4

ClF3

XeF2, ICl2-

sp3d2

Октаедричне

октаедр AX6

квадратна піраміда AX5

плоский квадрат AX4

SF6 , PF6- , SiF62-

IF5 , SbF52-

XeF4, ICl4-

sp3d3

Пентагонально-біпірамідальне

пентагональна біпіраміда AX7

неправильний октаедр AX6

IF7
XeF6


Приклад 5. Описати з позиції методу ВЗ утворення іона тетрафтороборату BF4.

Розв’язання. Утворення іона BF4 можна представити так:

BF3 + F-  BF4

Молекула BF3 утворюється аналогічно молекулі AlCl3, розглянутої в прикладі 4(б).

В утворенні молекули BF3 беруть участь 3 електрони атома бора і три електрони трьох атомів фтору за схемою:Зі схеми видно, що у атома бора є вакантна (вільна) орбіталь. Отже, в утворенні ковалентного зв'язку за донорно-акцепторним механізмом атом бору може виступати у ролі акцептора. Електронна структура валентної оболонки іона F- має вигляд: F- 2s2 2p6.Іон фтору, що має чотири неподілені пари електронів, є донором електронів. Надаючи одну з чотирьох неподілених електронних пар атому бору, іон F- утворить з ним ковалентний зв'язок по типу донорно-акцепторного.Тема лекції: Кристалічні ґратки.
План


 1. Металічні кристали.

 2. Йонні кристали.

 3. Молекулярні кристали.

 4. Атомні кристали.


У кристалічних речовинах частки, з яких побудовані кристали, розташовані в просторі в певному порядку й утворюють просторову кристалічну решітку. Звичайно на малюнках вузли в кристалічній решітки поєднуються уявними лініями. Кристалічна решітка побудована з повторюваних однакових структурних одиниць, індивідуальних для кожного кристала. Така структурна одиниця називається елементарною коміркою. Найпростіша елементарна комірка містить 8 вузлів у вершинах куба. Оскільки до кожної "вершині-вузлу" примикають вісім найпростіших комірок, то на кожну найпростішу комірка припадає один атом. Однак елементарну комірку можна побудувати й так, щоб вона містила додаткові вузли, розташовані усередині об'єму куба або на його гранях - такі решітки називаються складними. Усього існує 14 типів кристалічних решіток (наприклад, куба, призми і т.д.). Залежно від характеру часток, що утворюють кристал, і від типу хімічного зв'язку між ними, розрізняють наступні класи кристалічних решіток: металеві, йонні, молекулярні й атомні. Кристали кожного із цих класів можуть мати кожну з 14 типів кристалічної решітки. Розглянемо кожний із цих класів кристалічних речовин трохи докладніше.


 1. Металічні кристали.


Агруппа 8томи в металах упаковані максимально щільно й утворять найпростіші кристалічні структури, при цьому атоми спрощено розглядають у вигляді куль. Упакувати кулі так, щоб вони заповнили весь простір (щоб між ними зовсім не було проміжків) неможливо. Якщо ж ці проміжки зведені до мінімуму, говорять про щільно упаковані структури. Рентгеноструктурні дослідження дозволили встановити три основних типи структур металу. Найбільш щільне упакування куль досягається у випадку гексагональної щільної упаковки і гранецентрованої кубічної упаковки - у цих упаковках атоми металу (кулі) займають 74% усього об'єму. Об'ємно-центрована кубічна упаковка на відміну від перших двох не є щільною - атоми займають у ній лише 68% наявного об'єму. Як виникають ці структури, можна зрозуміти, розглянувши гексагональний і квадратичний способи упаковка куль. Уявіть собі шар А з однакових куль, щільно покладених на пласкій поверхні. У випадку гексагональної упаковки кожна куля стикається із шістьома іншими. Між сферами є порожнечі. Центри будь-яких трьох сусідніх куль утворять рівносторонній трикутник. Менш щільною виявляється квадратна упаковка, у якій центри чотирьох сусідніх куль

утворюють

квадрат (рис. 1).

Рис. 1. Можливі типи упаковки куль в одному шарі.
Тепер уявімо, що ми поклали на шар А другий шар В, при цьому гексагональні шари куль можна щільно укладати один на інший двома способами так, що при цьому саме й утвориться або гексагональна щільна упаковка, або гранецентрована кубічна упаковка. У випадку гексагональної щільної упаковки другий шар куль укладається на перший так, що кожна куля верхнього шару стикається із трьома кулями нижнього шару (рис. 2а). Кулі третього шару розташовуються точно над кулями першого, кулі четвертого шару - точно над кулями другого й т.д. Структури гексагональної щільної упаковки будуються із шарів, що чергуються, АВАВАВ... Більш складну послідовність має гранецентрована кубічна упаковка - при такому способі побудови кристала кулі третього шару С розташовуються над порожнечами другого шару В, і шар С у такий спосіб відрізняється від шару А. Коли на шар С укладається четвертий шар куль, то він виявляється таким же, як перший (рис. 2б).
Рис. 2. Різні типи кристалічній упаковки металів: а - гексагональна щільна упаковка; б - гранецентрована кубічна упаковка; в - об'ємно-центрована кубічна упаковка.
Об'ємно-центрована кубічна упаковка може бути побудована єдиним способом (рис. 2в). Кожна куля в цьому випадку перебуває в центрі куба, вершини якого зайняті іншими кулями - отже, кожна куля стикається з вісьмома іншими кулями, або при цьому прийнято говорити, що кожен атом має координаційне число n = 8 (рис. 3в). У випадках гексагональної щільної упаковки і гранецентрованої кубічної упаковки координаційне число n = 12 (рис. 3а і 3б).

Рис. 3. Просторове зображення трьох типів металевої решітки: а - гексагональна щільна упаковка; б - гранецентрована кубічна упаковка; в - об'ємно-центрована кубічна упаковка.

Таблиця 1. Приклади металів з різними типами кристалічних решіток


Гексагональна щільна упаковка

Гранецентрована кубічна упаковка

Об'ємно-центрована кубічна упаковка

Магній

Кальцій

Лужні метали

Кобальт

Алюміній

Барій

Цинк

Купрум

Хром

Титан

Аргентум

Ферум


Особливий характер металевого зв'язку і вказані особливості металевих решіток обумовлюють такі найважливіші властивості металів, як високі температури плавлення, ковкість, електропровідність, теплопровідність. 1. Йонні кристали.

Якщо у вузлах кристалічної решітки розташовані йони, то така решітка називається йонною. Різнойменні йони, з яких складаються йонні кристали, утримуються разом електостатичними силами. Тому структура йонної кристалічної решітки повинна забезпечувати їхню електричну нейтральність. Кожному типу йонів в йонній решітці відповідає своє власне координаційне число. Так, у кристалічній решітці хлориду Натрію кожен йон Na+ оточений шістьома йонами Сl- і, отже, має координаційне число 6. Аналогічно кожен йон Сl- оточений шістьома йонами Na+ і також має координаційне число 6. Тому вважається, що кристалічна решітка NaCI має координацію 6:6. Хлорид Натрію має, отже, гранецентровану кубічну упаковка Хлорид-йонів (їхній радіус 0,181 нм), розташовану так, щоб йони натрію (радіус 0,098 нм) могли вміститися в наявних порожнечах. Молекули хлориду Натрію й хлориду Цезію багато в чому схожі, однак структура кристалів CsCI уже інша, ніж структура NaCI. Оскільки йон Цезію (радіус 0,165 нм) більше йона Натрію, його оточує більше число Хлорид-йонів. У цій структурі вже реалізується координація 8:8. Як йони Цезію, так і Хлорид-йони утворять прості кубічні решітки, які розташовані одна в іншій (рис. 4), вони формують об'ємно-центровану кубічна упаковка. Тип йонної структури, що утвориться, залежить значною мірою також від стехіометричного співвідношення між числом аніонів і катіонів. Так, відношення числа катіонів до числа аніонів у кристалічних решітках NaCI, CsCI або Zn (кристали цинкової обманки) дорівнює 1:1. Такі структури відносять до стехіометричного типу АВ. Галогеніди металів II групи періодичної системи й деякі оксиди лужноземельних металів утворять структури стехіометричного типу АВ2 і мають при цьому вже два різних координаційних числа - 8 й 4.Рис. 4. Кристалічна структура хлориду цезію.

Наприклад, у структурі хлориду Кальцію Хлорид-йони утворюють об'ємно-центровану кубічну упаковку, у якій катіони Кальцію займають кожну другу порожнечу. Розглянутих прикладів досить, щоб зрозуміти, що форми просторових решіток можуть бути різноманітними й часто досить складними (нагадаємо, що всього існують 14 типів кристалічних решіток).

Речовини з йонними кристалічними решітками мають порівняно високу твердість, мають досить високі температури плавління і малолеткі. Електричний струм проводять не тільки їхні розплави, але й розчини, оскільки багато йонних сполук легко розчиняються й потім дисоціюють у полярних рідинах (наприклад, у воді). Відзначимо характерну властивість йонних кристалів, що відрізняє їх від металів. На відміну від останніх йонні кристали є тендітними, оскільки навіть невеликі зсуви в кристалічній решітці наближають друг до друга однойменно заряджені йони, відштовхування між якими приводить до розриву йонних зв'язків й, як результат, до появи тріщин у кристалі або навіть до його руйнування.


 1. Молекулярні кристали.

Молекулярні кристали складаються молекулами, що зв'язані між собою слабкими міжмолекулярними взаємодіями (ван-дер-ваальсовыми або водневими зв'язками). Наприклад, лід складається з молекул води, що утримуються у кристалічній решітці водневими зв'язками. Як інший приклад можна вказати структуру кристалів йода, що існує у вигляді молекулярних кристалів аж до 30°С. Вузли кристалічної решітки кристалів йода зайняті двохатомними молекулами йода (рис. 5). Хлор і бром утворять подібні структури при більше низьких температурах. Таку ж структуру має твердий диоксид Вуглецю ("сухий лід"). Молекулярну структуру має ще ряд неорганічних сполук (наприклад, твердий аміак), а також більшість органічних сполук (наприклад, тверді СН4 і С6Н6, фенол, нафталін, білки й т.д.).
Рис. 4.7. Кристалічна структура Йода.


 1. Атомні кристали.

На відміну від йонних і металевих кристалів, які складаються з йонів, а також на відміну від молекулярних кристалів, які складаються з молекул, атомні кристали мають решітку, побудовану з атомів. Саме тому такі кристали називають атомними. Атомні кристали, у свою чергу, можна підрозділити на три типи: каркасні структури, ланцюгові структури й шаруваті структури. Каркасну структуру, наприклад, має алмаз (алотропна форма Вуглецю) - одна із найбільш твердих речовин. Атом вуглецю може утворити чотири одинарні ковалентні зв'язки, спрямовані до вершин правильного тетраедра, у центрі якого розташовується атом Вуглецю, тобто здійснюється sp3-гібридизація). Таким чином, із цим центральним атомом можуть бути зв'язані чотири інших атоми Вуглецю. Кожний з них володіє ще трьома неспареними електронами, які можуть утворювати зв'язок із трьома атомами вуглецю, і т.д. У такий спосіб будується тривимірна решітка, складена винятково з атомів вуглецю (рис.6). Всі зв'язки однакові, як і кути, що утворюються між атомами.


Рис. 6. Кристалічна решітка алмаза.
Щоб зруйнувати кристали з атомно-ковалентною решіткою, подібної до алмаза, необхідно зруйнувати безліч міцних ковалентних зв'язків. Енергії ковалентних зв'язків можуть досягати сотень кДж/моль, тому такі кристали є твердими речовинами з високими температурами плавлення. Так, температура плавлення алмаза становить 3500 °С.

Шаруваті структури. Кристали з такою структурою можна розглядати як двовимірні макромолекули. Шаруваті структури характеризуються ковалентними зв'язками усередині кожного шару й слабкими ван-дер-ваальсовими взаємодіями між шарами. Класичним прикладом речовини із шаруватою структурою є графіт - інша аллотропная форма Вуглецю. У межах кожного шару кожен атом Вуглецю утворить три sp2-гібридних орбіталі для утворення зв'язків із трьома іншими атомами Вуглецю; при цьому утвориться плоска сітка із шестикутників, у яких довжина зв'язку l = 0,142 нм. Четвертий валентний електрон кожного з атомів Вуглецю в sp2-стані не локалізований - у результаті ці електрони сприяють слабким ван-дер-ваальсовим взаємодіям між шарами шестикутників. При цьому утворюються зв'язки, що є схожими на металеві. Рухливість четвертого нелокалізованого електрона обмежена близьким сусідством із площиною шестикутників - відстань між шарами l = 0335 нм (рис. 7).Рис. 7. Кристалічна решітка графіту.
Оскільки площини в графіті з'єднуються тільки ван-дер-ваальсовими силами, їх легко змусити сковзати відносно один одного, якщо прикласти навіть невелике зусилля. Цим пояснюється, наприклад, властивості графіту використовуватися у письмі. На відміну від алмаза графіт добре проводить електричний струм: під впливом електричного поля нелокалізовані електрони легко можуть перемішатися уздовж площини шестикутників; навпаки - у перпендикулярному напрямку графіт практично не проводить електричний струм.

Ланцюгові структури. Деякі речовини утворять структури, схожі на ланцюжки. Як приклад можна привести оксид Сульфуру (VI), що кристалізується у вигляді тонких блискучих голок (SO3)n. Ланцюгову структуру мають багато аморфних речовин, наприклад, полімери. Деякі силікатні матеріали також мають полімерну ланцюгову структуру, прикладом таких силікатів є азбест.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лекції
Обладнання: підручник з хімії та біології, Величко „Роздатковий матеріал з органічної хімії”, таблиця „Структура білків”, опорні...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Тема: Античні скульптори (Мирон, Фідій, Пракситель та ін.). Мікеланджело...
Тема: Античні скульптори (Мирон, Фідій, Пракситель та ін.). Мікеланджело — утілене відчуття

Урок Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні
Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні властивості. Застосування

Лекція №1 Тема: Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності,...
Тема: Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек

Тема заняття

Конспект уроку Тема: Хімія наука про речовини та їх перетворення. Структурні частинки речовини
Тема: Хімія – наука про речовини та їх перетворення. Структурні частинки речовини

Конспект уроку 10 Тема: Періодичний закон І періодична система хімічних...
Тема: Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про

Лекція 4 еп Тема Зміст І механізми формування економічних збитків...
Тема Зміст І механізми формування економічних збитків від забруднення навколишнього середовища

Лекція тема Вступ. Предмет, метод та періодизація курсу “Історія економіки та економічної думки”
Тема Вступ. Предмет, метод та періодизація курсу “Історія економіки та економічної думки”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка