Пошук по сайту


Важливою умовою цілеспрямованої діяльності школи в цілому є чітке, продумане планування, яке здійснюється на основі глибокого аналізу наслідків діагностуючого

Важливою умовою цілеспрямованої діяльності школи в цілому є чітке, продумане планування, яке здійснюється на основі глибокого аналізу наслідків діагностуючого

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Важливою умовою цілеспрямованої діяльності школи в цілому є чітке, продумане планування, яке здійснюється на основі глибокого аналізу наслідків діагностуючого анкетування педагогічних працівників, оскільки воно забезпечує узгодженість у роботі підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу, інших можливостей і резервів.

Усе планування роботи школи повинно здійснюватись відповідно до чинних нормативно-правових актів у сфері освіти.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про освіту», самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на самостійне планування роботи, вирішення питань навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності.

У пункті 13 Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», зазначається, що навчально-виховний комплекс провадить свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу.

Вимоги до організації планування роботи загальноосвітнього навчального закладу відображені в Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-III ступенів, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 (дію наказу поновлено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2013 № 1655).

Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу є документом щодо стратегічного планування діяльності навчального закладу (п. 4.32 вищеназваної інструкції). На основі програми розвитку навчального закладу рада закладу після погодження з педагогічною радою затверджує перспективний план роботи – письмовий документ, який визначає систему заходів щодо реалізації стратегії діяльності організації на певний довгостроковий період. Перспективне планування забезпечує цілеспрямовану діяльність керівництва школи та педагогічного колективу, раціональний розподіл сил, уникнення повторення в річних планах одних і тих самих заходів. Найбільш оптимальним строком для перспективного прогнозування вважається 5 років. Під час розробки перспективного плану роботи школи обов'язково враховуються існуючі та потенційні можливості педагогічного колективу; завдання, які колектив виконуватиме протягом спланованого періоду та найефективніші засоби для виконання запланованих завдань. Структура перспективного плану може бути довільною, проте заплановані заходи повинні бути конкретними, виконуваними та ефективними з точки зору кінцевого результату.

Перспективний план може мати такі розділи:

1. Вступ.

Подається стислий аналіз стану навчально-виховного процесу, участі громадськості в діяльності школи; відмічаються досягнення, недоліки та вказуються причини недоліків; визначаються основні завдання і проблеми, над якими працюватиме школа.

2. Напрями розвитку школи на перспективу.

Планується розвиток контингенту учнів; введення поглибленого вивчення окремих дисциплін, профільного навчання (математичний, гуманітарний, технологічний профілі тощо), курсів за вибором; поєднання навчання з продуктивною працею учнів; розвиток ідей гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу й управління школою.

3. Забезпечення школи педагогічними кадрами, їх соціальний захист.

Відображаються питання забезпечення школи педагогічними кадрами, графік атестації, підвищення кваліфікації педагогів на курсах, робота з молодими та новопризначеними вчителями. Висвітлюються проблеми раціональної організації праці вчителів, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду, впровадження результатів наукових досліджень.

4. Удосконалення навчально-виховного процесу.

У цьому розділі формулюється тематика засідань педагогічних рад школи, науково-практичних конференцій, психолого-педагогічних семінарів-практикумів, педагогічних читань та ін.; складається графік вивчення стану викладання окремих предметів.

5. Підвищення ролі громадськості в житті школи.

Визначаються основні напрями діяльності ради школи, питання, які будуть розглядатися зборами, участь батьківської громадськості у вдосконаленні навчання і виховання школярів, шляхи співробітництва з добровільними товариствами, спілками; діяльність батьківських комітетів; пропаганда педагогічних знань серед батьків і населення; організація громадського контролю за харчуванням учнів; соціальний захист школярів.

6. Зміцнення та розвиток навчально-матеріальної бази школи. Передбачаються заходи щодо дальшого зміцнення матеріальної бази школи, її технічної оснащеності, комп'ютеризація навчального процесу, обладнання кабінетів, класних кімнат, майстерень, спортзалів, їдальні; доукомплектування шкільної бібліотеки, поповнення фонотек, відеотек; дотримання санітарно-гігієнічного режиму, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

План роботи школи на навчальний рік

Основним документом планування роботи школи є річний план. Він складається на період з 1 вересня поточного року до 1 вересня наступного року. План роботи на поточний навчальний рік внесено до переліку обов'язкової ділової документації (п. 4.12 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-III ступенів). Він складається за участю педагогічного колективу, громадських організацій, відображає найголовніші питання діяльності школи, в обов'язковому порядку обговорюється педагогічною радою. Річний план має виходити з глибокого аналізу діяльності педагогічного і учнівського колективів і орієнтувати на досягнення кінцевого результату у навчально-виховному процесі. Розділи річного плану доцільно привести у відповідність до структури Закону України «Про загальну середню освіту» (п. 6. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-III ступенів). Ефективність річного планування досягається дотриманням таких умов:

• знання й об'єктивне оцінювання рівня роботи школи на момент планування;

• чітке й аргументоване бачення рівня, якого досягне школа наприкінці запланованого періоду;

• вибір оптимальних шляхів і засобів переведення школи на запланований рівень.

Орієнтовні розділи річного плану.

1. Вступ.

2. Заходи щодо реалізації Закону України «Про загальну середню освіту». Забезпечення всеобучу.

3. Діяльність колективу школи з питань удосконалення навчання і виховання.

4. Підвищення ефективності трудового виховання і профорієнтації учнів.

5. Заходи по вихованню учнів на національних традиціях України, військово-патріотичне виховання.

6. Заходи по санітарно-гігієнічному вихованню і фізичному розвитку учнів.

7. Робота з батьками.

8. Робота з педагогічними кадрами.

9. Внутрішкільне керівництво і контроль.

10. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

I. Вступ.

Аналізується науково-педагогічна діяльність школи відповідно до плану роботи за минулий навчальний рік, вказується на досягнення та недоліки в роботі. Стисло характеризується якість знань, умінь та навичок учнів з основ наук, вихованість, підготовка учнів до самостійного життя, стан трудового виховання і профорієнтації, досягнення в зміцненні навчально-матеріальної бази, участь громадськості в житті школи. Визначаються основні завдання школи на новий навчальний рік.

II. Заходи щодо реалізації Закону України «Про загальну середню освіту». Забезпечення всеобучу.

Передбачається робота з обліку дітей 5-18 років у мікрорайоні школи, охоплення їх навчанням; виявлення й улаштування дітей із психофізичними вадами, збереження контингенту учнів, створення умов для систематичного відвідування учнями школи і попередження відсіву школярів; організація підвозу їх до школи і від школи додому та оформлення проїзних документів, укомплектування учнями ГПД, створення і використання фонду всеобучу, забезпечення учнів гарячим харчуванням, підручниками, учнівським приладдям; організація індивідуального навчання учнів.

ІІІ. Діяльність колективу школи з питань удосконалення навчання і виховання.

Плануються заходи для організованого початку й закінчення навчального року, укомплектування учнями класів і навчальних груп, закріплення за класами навчальних кімнат, призначення класних керівників, вихователів ГПД, завідувачів кабінетів, майстерень, керівників МО, творчих груп, керівників гуртків, спортивних секцій та ін. Раціональний розподіл педагогічного навантаження, складання розкладу уроків, графіків роботи факультативів, ІГК, графіків роботи гуртків, секцій, навчальних екскурсій та ін. Планування заходів щодо роз'яснення учням керівних документів про освіту, практичної реалізації Державної національної програми «Освіта – ХХІ століття». Створення умов для диференційованого навчання, підвищення якості знань та рівня навчальних досягнень учнів; створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей школярів, орієнтації вчителів та учнів на виконання практичних частин навчальних програм (практичні, лабораторні роботи, творчі проекти, екскурсії тощо); накопичення і використання дидактичних матеріалів, фонотек, відеотек, наочних посібників, зміцнення навчально-матеріальної бази, створення умов для комп'ютеризації навчального процесу.

Значна увага приділяється використанню годин варіативної складової навчального плану (факультативи, індивідуально-групові консультації, курси за вибором), проведенню предметних олімпіад, участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, випуску тематичних стінгазет, організації зустрічей з видатними людьми, вченими, спеціалістами, діячами мистецтва і літератури, проведенню шкільних конкурсів на кращий твір, кращий малюнок, організації учнівських лекторіїв, вечорів, свят, конференцій, обладнанню стендів національної символіки України, куточків ЗНО, ДПА. У розділ включається вивчення правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки.

ІV. Підвищення ефективності трудового виховання і профорієнтації учнів.

Цей розділ містить заходи, що передбачають виховання в учнів глибокої поваги до людей праці; проведення Тижня ознайомлення учнів з професіями, необхідними для району (міста). Поліпшення організації уроків трудового навчання, залучення учнів до роботи в гуртках народних ремесел, гуртках технічної творчості, співпраця з навчально-виробничими комбінатами, організація суспільно корисної праці учнів. Передбачається планування профорієнтаційної роботи з учнями по класах; залучення учнів до самообслуговування, організація навчальної практики учнів 5-8-их, 10-их класів. Забезпечення техніки безпеки, санітарії та гігієни праці, збереження здоров'я та життя дітей тощо.

V. Заходи по вихованню учнів на національних традиціях України, військово-патріотичне виховання.

Розділ передбачає створення найсприятливіших умов для спільної роботи з органами учнівського самоврядування по плануванню роботи, проведенню класних та учнівських зборів, по організації учнівського самоврядування. Сюди входить організація та проведення тематичних заходів, присвячених героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України; питання підготовки молоді до збройного захисту держави; організації проведення навчально-польових зборів; проведення акцій пам'яті (до Дня Перемоги «Пам'ять», «Ветеран живе поруч», «Наша турбота пам'ятним місцям»); до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; до Дня захисника Вітчизни; до Дня Чорнобильської трагедії («Дзвони Чорнобиля») до Дня пам’яті жертв політичних репресій; до Дня партизанської слави; до Дня пам’яті жертв голодомору («Запали свічку») та інше.

В цей розділ можна включити роботу над проектами: «Наш край у роки другої світової війни», «Школа - наш рідний дім», «Моя родина – Україна», «Герої живуть поруч» та інше, літературно-мистецькі вечори, зустрічі, присвячені творчості Т.Г. Шевченка, уроки мужності.

Передбачається робота по формуванню в учнів громадянської позиції, плануються заходи по забезпеченню якісного виконання програми із Захисту Вітчизни, морально-психологічна і практична підготовка учнів до захисту незалежної України, до служби в Збройних силах України.

VІ. Заходи по санітарно-гігієнічному вихованню і фізичному розвитку учнів.

Організація систематичного вивчення і виконання працівниками та учнями школи санітарних правил та правил з техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни щодо збереження здоров'я і життя учнів у школі і за межами школи (в навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах, на перервах, на вулицях і дорогах, на залізничному і водному транспорті, під час екскурсій і походів, на воді і на льоду, при виявленні вибухо- та вогненебезпечних предметів), організація медичних оглядів школярів та профілактика захворювань, санітарно-гігієнічна пропаганда, здійснення статевого виховання, попередження випадків пияцтва, куріння та наркоманії; організація спортивних змагань та спортивних тижнів, спортивних турнірів.

VІІ. Робота з батьками.

Пропаганда педагогічних знань серед батьків та населення, проведення батьківських конференцій, зборів, засідання ради школи, піклувальної ради та загальношкільного батьківського комітету. Випуск стіннівок «Для Вас, батьки!». Проведення батьківських рейдів в мікрорайоні школи, виявлення батьків, які не забезпечують правильного сімейного виховання дітей та організація роботи з ними.

VІІІ. Робота з педагогічними кадрами.

Плануються заходи щодо комплектації школи педагогічними кадрами та підвищення їхньої кваліфікації; аналіз здобутків та проблем національної школи; плани і тематика роботи педагогічної ради, нарад при директору, методичних оперативок; організація вивчення і виконання нормативних документів про школу; напрямки діяльності методичних об'єднань по впровадженню в навчально-виховний процес здобутків педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, по забезпеченню високої ефективності кожного уроку, єдності навчальної, позакласної та позашкільної роботи, заходи по вирішенню завдань виховання національної самосвідомості, морального, етичного, фізичного виховання, тематика лекцій для педагогічного коллективу, семінарів, учительських конференцій, педагогічних читань і виставок; заходи щодо створення в педагогічному колективі атмосфери високої принциповості, вимогливості, довіри і взаємодопомоги; вивчення із вчителями актуальних психолого-педагогічних проблем, заходи по оволодінню комп'ютерами; робота опорних шкіл; розвиток практики проведення відкритих уроків; діяльність шкільних методичних об'єднань, творчих груп з питань узагальнення та поширення педагогічного досвіду; перевірка виконання плану курсової перепідготовки; моральне стимулювання працівників школи; участь педагогічного колективу в роботі постійнодіючих шкільних та районних форм методичної роботи, заходи по черговій атестації вчителів.

ІХ. Внутрішкільне керівництво і контроль.

Передбачаються різні форми контролю з метою його впливу на рівень і результативність навчально-виховного процесу; перевірка виконання планів роботи всіх основних ланок діяльності школи, аналіз стану виконання навчальних планів та програм, ефективності уроків, контрольних робіт та інших форм контролю, вивчення стану викладання окремих предметів, навантаження учнів домашніми завданнями, вивчення передового педагогічного досвіду вчителів, класних керівників та вихователів, вивчення та аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів, рівня їхньої вихованості, психологічного мікроклімату в учнівських та педагогічному колективах. Перевірка роботи по попередженню неуспішності, відсіву учнів зі школи, правопорушень і аморальних вчинків; індивідуальна робота з учнями, які вимагають особливої педагогічної уваги; контроль за веденням класних журналів та іншої шкільної документації; перевірка виконання рекомендацій, даних за результатами попередньої атестації вчителів, післякурсових завдань. Здійснення оперативного контролю за станом техніки безпеки і охорони праці, пожежної безпеки, за роботою по попередженню травматизму й нещасних випадків.

Х. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

Містить заходи щодо підготовки навчально-матеріальної бази школи до нового навчального року: поповнення та обладнання навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів. Своєчасний ремонт приміщень, використання в оформленні школи національних і державних символів України, забезпечення навчальних кабінетів приладами та обчислювальною технікою, комп'ютеризація навчальних кабінетів і створення умов для ефективного проведення уроків та позакласних заходів, поповнення бібліотечного фонду. Поліпшення побутових умов у пришкільному інтер'єрі та умов для роботи груп продовженого дня; спільна робота з базовими підприємствами, спрямована на зміцнення навчально-матеріальної бази школи, налагодження гарячого харчування учнів, забезпечення протипожежної безпеки, організація роботи технічного персоналу тощо.

До річного плану роботи навчального закладу додаються плани роботи соціального педагога, практичного психолога, шкільної бібліотеки та План-календар проведення загальношкільних заходів.

План-календар проведення загальношкільних заходів

План-календар проведення загальношкільних заходів може складатися на семестр, на місяць і є спільним документом адміністрації, профспілкової організації та органів учнівського самоврядування. У плані визначаються дати, дні і години проведення загальношкільних заходів: засідань педагогічної ради, профспілкових зборів, засідань методичних об'єднань та інших колективних форм методичної роботи, засідань та загальних зборів органів учнівського самоврядування, шкільних і класних зборів батьків, роботи учнівських гуртків, спортивних секцій, відзначення знаменних дат, проведення інших загальношкільних заходів. Календарний план має забезпечити економну і раціональну витрату часу, не допускати перевантаження вчителів та учнів.

План-календар може складатися за такою формою:

№п\п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1

Засідання ради шкільного методичного кабінету

05.09

Голова ради

2

Інструктивно-методична нарада для вчителів

15.09

Заступник директора з НВР

3

Психолого-педагогічний семінар-практикум

10.10

Заступник директора з НВР, психолог

4

Профспілкові збори

15.10

Голова ПК

5

Засідання шкільного парламенту

01.11

Голова ШП

6

Тощо

Тижневе планування

Організації виконання річного плану служить особисте тижневе планування роботи керівників школи. Важливими умовами успішного планування особистої діяльності адміністрації навчального закладу є:

•додержання чіткої цільової настанови тижня, підпорядкування всього комплексу тижневих заходів основній меті і завданням педагогічного процесу на даний відрізок часу;

•врахування циклічності педагогічних процесів, що дає можливість оптимізувати планування;

•узгодження тижневого плану з річним планом роботи школи.

Тижневий план складається в кінці чи на початку тижня після аналізу роботи за минулий тиждень. План обговорюється на нараді при директорі. В ньому відмічається, що було виконано, над чим потрібно ще попрацювати. Подаємо зразок форми тижневого планування заступника директора з навчально-виховної роботи:

Дні тижня

Робота з педкадрами

Адміністративно-організаторська робота

Вивчення та аналіз стану навчально-виховного процесу

Робота з документами

Викладацька діяльністьРобочий навчальний план

Основою для створення річного плану є навчальний план — нормативний документ закладу, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін.

Типовий навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові консультації.

Типові навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен із профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів:

рівні стандарту — навчальні предмети не є профільними чи базовими (наприклад, математика в художньо-естетичному профілі, історія у фізико-математичному профілі);

академічному рівні — навчальні предмети не є профільними, але є базовими (наприклад, алгебра і геометрія у фізичному профілі);

профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (наприклад, мови та літератури на філологічному профілі).

Отже, профільне навчання забезпечує сукупність предметів:

1) базових; 2) профільних; 3) предметів, що розширюють профіль; 4) курсів за вибором, факультативів.

На основі Типових навчальних планів загальноосвітні навчальні заклади складають на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів.
Розклад уроків

Правильно складений розклад є однією із важливих умов раціональної організації праці педагогічного колективу та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Розклад уроків складається на навчальний семестр з урахуванням вимог режиму навчально-виховної роботи, встановленого радою школи. За складання розкладу уроків відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи. Опрацювання розкладу передбачає певну підготовку: вивчення навчального плану, пропозицій вчителів, з'ясування наявності навчальних кабінетів, ознайомлення з наказом директора з точним визначенням навчального навантаження вчителів і обов’язково враховуються такі основні науково-педагогічні вимоги до розкладу:

• правильний, рівномірний розподіл уроків по днях тижня і годинах дня;

• чергування уроків із важчих предметів(математика, фізика, хімія тощо) з тими, які не вимагають значного напруження (фізична культура, музичне мистецтво, образотворче мистецтво);

• для учнів 5-9 класів спарені уроки допускаються при проведенні лабораторних і контрольних робіт, написанні творів, уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення спарених уроків з основних і профільних дисциплін, а також при проведенні лабораторних, практичних робіт та великих за обсягом контрольних робіт;

• необхідність і можливість використання комп’ютерних кабінетів, навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів.

Потрібно враховувати і те, що найвища працездатність в учнів буває на другому, третьому і четвертому уроках, а протягом тижня – у вівторок, середу і четвер.

Зрозуміло, що уроки з предметів, яким відведено дві години на тиждень, не можуть стояти два дні підряд, між ними повинна бути перерва два-три дні. Вивчення нового матеріалу, контрольні роботи найкраще проводити на 2-4 уроках дня посеред тижня. Предмети, які вимагають значних затрат часу для виконання домашніх завдань, не повинні групуватися в один день у розкладі занять. При складанні розкладу уроків слід враховувати навантаження вчителів (класне керівництво, керівництво методичними об'єднаннями, творчими групами тощо).

Перед затвердженням розклад глибоко аналізується щодо вимог педагогіки і психології, в разі потреби вносяться зміни. Розклад уроків регламентує роботу не тільки вчителів, а й визначає життєдіяльність учнів: навчання, домашні завдання, позакласна робота, відпочинок. Саме тому адміністрації школи потрібно знати, наскільки зручний розклад для учнів, чи сприяє він їхній систематичній роботі й не спричинює перевантаження навчальними заняттями.

Розклад уроків, відповідно до Статуту ЗНЗ, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором школи.
Плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій тощо складаються на період, визначений педагогічним колективом в довільній формі і узгоджуються з заступником директора з навчально-виховної роботи. Планування роботи у загальноосвітньому навчальному закладі не виключає право керівників педагогічного колективу на творчість, різноваріантність у виборі форм і структури планів. Вони повинні бути стислими, конкретними, лаконічними, передбачати заходи, які обов'язково мають бути виконаними і які можна контролювати.

Використана література

  1. Галіцина Л.В. Керівник: мистецтво планування / Галіцина Л.В. – К. : Шк. світ, 2010. – 104 с.

  2. Освітній менеджмент : навч. посіб. для післядипл. освіти / за ред. Даниленко Л., Карамушки Л.  К. : Шкільний світ, 2003.  394 с.

  3. Терехов В.Ф. Перспективне та річне планування роботи навчального закладу / Терехов В.Ф., Усик І.В., Яременко Н.І. – К. : Шк. світ., 2011. – 128 с.

  4. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2000. – № 17. – С. 3-13.

  5. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом: Навч.посіб./ Т.М.Десятов, О.М.Коберник, Б.Л.Тевлін та ін. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2003. – 240 с.

  6. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/.

  7. Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 р. № 159 [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/.

8. Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 р. № 284 [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/.

  1. Рабченюк Т.С. Внутрішкільне управління : практ. посіб. / Рабченюк Т.С. – К. : Рута, 2000. – 176 с.

  2. Терехов В.Ф. Перспективне та річне планування роботи навчального закладу / Терехов В.Ф., Усик І.В., Яременко Н.І. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання
Приймання учнів до класів спеціалізованої школи І до ліцею здійснюється на конкурсній основі

Методичні рекомендації щодо складання розкладу уроків
Розклад занять в освітній установі с одним із найважливіших І діючих видів планування навчально-виховної роботи, основним організаційним...

Методичні рекомендації керівникам шкіл щодо складання розкладу уроків
Розклад занять в освітній установі с одним із найважливіших І діючих видів планування навчально-виховної роботи, основним організаційним...

Методичні рекомендації керівникам шкіл щодо складання розкладу уроків
Розклад занять в освітній установі с одним із найважливіших І діючих видів планування навчально-виховної роботи, основним організаційним...

Математика
Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти І науки України, І таким чином відповідає...

Закон України “Про загальну середню освіту” (ст. 16 п. 5; ст. 33; ст. 34 п. 2)
Даному питанню з боку адміністрації школи приділяється постійна увага. Систематично здійснюється цілеспрямований контроль за веденням...

Література у школі має формувати не просто освічену людину, а особистість,...
...

Програма спецкурсу «Екологія. Яке майбутнє чекає людство?»
Сьогодні підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної культури стає першочерговим завданням сучасної школи...

Матеріально-технічне забезпечення кабінету хімії
Кабінет хімії має лабораторне приміщення, яке повинно мати вихід до кабінету та окремий вихід у коридор чи на подвір'я школи

Проблема методу філософії Нового часу
Англії. Народжується новий клас буржуазія. Економічна діяльність, інтереси реально практичного життя ведуть до дійсного пізнання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка