Пошук по сайту


Закон України «Про освіту»

Закон України «Про освіту»

Сторінка1/2
  1   2ЗВІТ ПРО РОБОТУ

РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ

ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ за 2013 рік

Робота міської станції юних натуралістів у 2013 році проводилась відповідно затвердженого плану.

Головними завданнями міської станції юних натуралістів були забезпечення умов задоволення потреб і інтересів учнівської молоді в екологічній, медико-біологічній та художньо-естетичній освіті, професійній орієнтації, пов’язаній з природничими дисциплінами, організацією змістовного дозвілля.

Роботу з вирішення цих завдань педагогічний колектив СЮН базував на наукових, законодавчих, соціальних та нормативно-правових документах:

Конституція України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про позашкільну освіту»;

Про затвердження державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року «Постанова КМУ № 785 від 27.08.10 року»;

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

Положення про центр, будинок, станцію юних натуралістів (наказ МОН України від 10.05.2002 р. №292);

Положення про позашкільний навчальний заклад (Постанова КМУ № 433 від 06.05.2001р.);

Нормативно-правові та методичні матеріали Національного та обласного центрів еколого-натуралістичної творчості та учнівської молоді;

Статут міської станції юних натуралістів.
Також, значний вплив на діяльність СЮН мають:

Положення про куточок живої природи, навчально-дослідницьку земельну ділянку, перелік типових навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання, які затверджені МОН України;

Державні програми «Патріотичне виховання», «Обдарованість», «Діти України»;

Нормативно-правові та методичні матеріали Луганського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, міського управління освіти.

Всі документи та положення, які мають відношення до еколого-натуралістичного напрямку роботи, своєчасно доводяться до загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста. Спільно з методичним кабінетом управління освіти Рубіжанської міської ради проводяться розширені методичні наради для вчителів, керівників гуртків природничого напрямку.

У 2013 році робота педагогічного колективу міської станції юних натуралістів була спрямована на підвищення професійної майстерності керівників гуртків, які створили мережу опорних навчальних закладів. Так, склалися творчі взаємовигідні відносини СЮН з навчальними закладами міста (ЗШ №1,2,3,6,8,9,10,КНВК «Школа-дитячий садок», професійний ліцей).

В цих закладах активно проводилася екологічна освіта та виховання дітей, які постійно брали участь у різноманітних міських, обласних та Всеукраїнських масових заходах.

На базі СЮН постійно працював консультаційний пункт з питань організації і проведення природоохоронної роботи та екологічної освіти. Організація навчально-виховного процесу в гуртках здійснюється за передбаченим Законом «Про позашкільну освіту» трьома рівнями навчання і виховання: початковим, основним, вищим.

Базою для проведення занять є навчальні кабінети, теплиця, куточок живої природи, кімната народознавства. Навчання в кожному гуртку проводяться за типовими: («Програми гуртків з біології, екології, сільського господарства для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів», 2001 рік; «Програми для творчих учнівських об’єднань позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів», 2004 рік) та авторськими програмами, розробленими керівниками гуртків та затвердженими на педагогічній раді СЮН.

У 2013 році в закладі працювало 6 педагогічних працівників, в тому числі 1 сумісник. Всі педагоги мають вищу освіту природничого спрямування. Заняття проводились в 20 гуртках з 13 профілів, які відвідувало 320 вихованців:

еколого-натуралістичний – 290 дітей;

художньо-естетичний – 30.

З метою підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу протягом звітного періоду проведено засідання педагогічних та методичних рад, на яких розглядалися питання розвитку закладу, модернізація координаційної методичної, організаційно-масової та навчально-виховної діяльності, застосув-ання інноваційних технологій, аналіз педагогічної роботи колективу за рік.

З цією метою протягом навчального року було проведено 4 педагогічні наради:

1. Про стан і перспективи розвитку СЮН в 2012-2013 н.р.

2. Зміст і реалізація розвитку еколого-патріотичної освіти в навчально- виховному процесі закладу.

3. Сучасна стратегія розвитку позашкільного закладу як інституту соціального виховання.

4. Про підсумки роботи закладу в 2012-2013 н.р. та завдання на новий навчальний рік.Організація роботи закладу в літній період.

Підсумки педагогічної та методичної роботи закладу підводяться в кінці навчального року і визначаються проблеми, цілі, задачі на майбутнє, виходячи з проблеми, над якою працює колектив: «Виховання екологічної культури та гармонійний розвиток особистості». Для вирішення цієї проблеми та з метою підвищення професійної майстерності, обміну досвідом педколективом закладу вирішуються основні задачі:

оцінка результатів діяльності закладу, педагогічних працівників та розробка рекомендацій щодо удосконалення їх діяльності;

створення банку даних про види, форми, методи додаткової освіти, вивчення нових технологій;

вивчення нових педагогічних технологій у додатковій освіті;

виявлення узагальнення і поширення кращого досвіду роботи керівників гуртків та реалізація обміну досвідом;

вивчення особистісних та освітніх інтересів і потреб вихованців;

підвищення кваліфікації керівників гуртків, надання їм допомоги в самоосвіті і участі у атестації педагогів та узагальнення результатів навчання за програмами додаткової освіти;

надання методичної допомоги керівникам гуртків у розробці, апробації, модифікації освітніх програм.

Колективною формою методичної роботи являються методичні наради. Протягом року було проведено чотири методичні наради:

1. Інноваційні сучасні розробки в сфері позашкільної освіти (проекти, розробки,

технологіі).

2. Формування творчої активності вихованців у процесі пошукової та науково-

дослідної діяльності.

3. Творча та інтелектуальна обдарованість у структурі особистості професіонала.

4. Роль позашкілля в духовному становленні дітей.

Методична рада займається питаннями вдосконалення освіти і виховання, запровадження нових інноваційних технологій у навчальний процес та аналізом ефективності їх використання. Система методичної роботи закладу передбачає проведення семінарів-практикумів, участь у конкурсах на кращого керівника творчого об’єднання, проведення відкритих занять, майстер-класів, семінарів, семінарів-практикумів тощо.

Однією із форм методичної роботи являється участь керівників гуртків у конкурсах педагогічної майстерності. Так, керівник гуртка «Уроки сталого розвитку» Чернушина Лариса Володимирівна взяла участь у регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість» в номінації «Керівник творчого учнівського об’єднання», в якому зайняла ІІ місце і була відзначена Дипломом Департамента освіти і науки,молоді та спорту Луганської облдержадміністрації.

Відповідно до частини четвертої ст. 54 Закону України «Про освіту», плану роботи закладу на 2013 р. та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професїйності майстерності протягом березня – квітня п.р. 3 керівників гуртків навчалися на курсах підвищення кваліфікації при ЛОІППО за темою «Створення цілісної системи навчально-виховної роботи у позашкільному закладі», а 1 педагог підвищив кваліфікацію на базі Інституту післядипломної освіти й дистанційного навчання за напрямком «Методична робота».

Педагогічний колектив закладу працює над виконанням програми «Обдаровані діти». Мета програми – систематизація роботи педагогічного колективу з обдарованими дітьми, розвиток стійкого інтересу до конкретного виду діяльності. Цільові орієнтири програми:

розробка і реалізація способів залучення творчо обдарованих дітей у процес додаткової освіти;

створення умов для індивідуального змісту освіти, які максимально відповідають природним нахилам і здібностям дітей;

збільшення кількості сфер творчої діяльності, в яких може реалізуватися дитина;

підвищення рівня зацікавленості в послугах додаткової освіти потенційно обдарованих дітей, їхніх батьків та вчителів загальноосвітніх шкіл.

У рамках роботи з обдарованим дітьми проводиться робота щодо виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей через систему міських, регіональних, обласних різноманітних конкурсів-оглядів, акцій. Виявлення обдарованих і талановитих дітей – це тривалий процес. Скільки дітей – стільки здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей дитини, соціального оточення, сім’ї та школи.

Як ми розвиваємо творчі здібності своїх вихованців?

стимулюємо і підтримуємо ініціативу учнів, їх самостійність;

створюємо проблемні ситуації, які вимагають альтернативи, прогнозування, уяви;

розвиваємо критичне сприйняття дійсності;

використовуємо творчу діяльність вихованців при проведені різних видів масових заходів, відкритих занять, свят;

під час опрацювання матеріалу залучаємо до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюємо розвиваючі ситуації.

Удосконалюючи навчально-виховний процес, роботу з обдарованими дітьми, керівники гуртків дають ґрунтовні, міцні знання, озброюють вихованців практичним розумінням основ природничих наук .

Аналізуючи результати цієї роботи, можемо зробити висновок, що значна кількість вихованців СЮН мають стійку позитивну мотивацію до знань. Зросла кількість дітей залучених до науково-дослідницької роботи. Так, вихованець гуртка «Юні екологи» Обод Ярослав (керівник Дьяченко О.І.) став переможцем Всеукраїнської трудової акції «Кролик» і був відзначений грамотою Міністерства освіти і науки України, НЕНЦ ;

Голій Володимир, вихованець гуртка «Квітникарі – дослідники» (керівник Коблікова Л.М.) учасник Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок нагороджений грамотою НЕНЦ;

міська станція юних натуралістів, учасник Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок за високий рівень організації дослідницької роботи нагороджена грамотою МОН, молоді і спорту України, НЕНЦ;

вихованець гуртка «Уроки сталого розвитку» Чернушин Арсен (кер. Чернушина Л.В.) став переможцем обласного етапу акції «День зустрічі птахів» в номінації «Найщедріша годівничка» і був відзначений дипломом ОЦЕНТУМ;

міська СЮН відзначена подякою за високий рівень координаційного супроводу організації природоохоронної та дослідницької роботи з учнівською молоддю навчальних закладів міста в рамках обласного етапу Всеукраїнської акції «Годівничка»;

вихованці гуртків СЮН Васильєв Андрій, Романенко Юлія нагороджені грамотами Луганської обласної організації Українського товариства охорони природи, а Чермакова Ульяна відзначена подякою за активну участь у обласній виставці-конкурсі «Замість ялинки-букет»;

Чернушин Арсен нагороджений дипломом за зайняте ІІІ місце в номінації «Фотороботи»;

Подякой Департамента освіти і науки, молоді та спорту Луганської облдержадміністрації відзначена міська СЮН за активну участь у обласному конкусі «Моя Луганщина», а її вихованці Сидоров Євген, Чернушин Арсен та Вєдєрнікова Валерія відзначені дипломами ;

вихованець гуртка «Юні екологи» Асєєв Данило став переможцем заочного етапу обласного природоохоронного конкурсу «Ковиловий степ».
У 2013 р. на базі СЮН працювало 20 гуртків таких напрямків:

«Юні друзі природи»;

«Юні медики»;

« Біологія людини»;

«Основи екологічних знань»

«Юні знавці лікарських рослин»;

«Фітоергономіка»;

«Юні біохіміки»;

«Квітникарі-дослідники»;

«Екологи-народознавці»;

«Юні екологи»;

«Школа майбутніх батьків»;

«Природа і фантазія»;

«Фольклорна іграшка».
Всі гуртки працюють згідно програм, затверджених Міністерством освіти і науки України та плану роботи закладу на 2013р. Для досягнення найбільш ефективного розвитку пізнавальних можливостей вихованців використовуються методи розвивального навчання, основною метою якого є формування комплексного творчого мислення гуртківців, розвитку їх просторової уяви, логічного мислення, інтуїції, фантазії. Для того, щоб вихованці отримали необхідні знання, досягли успіхів в житті і відбулися як особистості в закладі створені відповідні умови, які сприяють інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку дітей. Робота в гуртках ведеться з урахуванням підготовки до активної професійної громадської діяльності, створюються умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля, відповідно до здібностей, обдарування та стану здоров’я вихованців. Також застосовуються технології особистісно-орієнтованого навчання та виховання, враховуються нахили та інтереси, вікові та індивідуальні особливості дітей, а також інноваційні, здоров’я зберігаючі та здоров’я формуючі технологіі. Практикуються інтерактивні методи навчання і виховання та інноваційні технології.

Так, використовуючи можливості співпраці з міським управлінням охорони здоров’я, кафедрою екології ІХТ ім. В.Даля, Кремінським обласним медичним училищем педагогічним колективом закладу реалізуються розроблені та узгоджені спільні творчі практичні програми «Знання втілені в практику», «Ми в дзеркалі природи», які допомагають вихованцям розвивати природні здібності, професійні нахили та стійкий інтерес до конкретного виду діяльності. Такий підхід дозволяє повністю реалізувати принцип допрофесійного навчання, який поєднується з продуктивними практичними заняттями на базі різних відділень міської лікарні. Практичні заняття щодо виконання програми «Знання втілені в практику» полягають у поєднанні знань вихованців з орієнтованим навчанням, у набутті певних допрофесійних медичних умінь і навичок, орієнтації гуртківців на трудову діяльність. Відповідно плану спільної творчої програми гуртківці знайомляться з сучасним устаткуванням міської лікарні та його застосуванням. Провідні лікарі міської лікарні проводять лекції та бесіди. Гуртківці мають можливість не тільки проходити практику на базі стаціонарних відділень міської лікарні, але й проводити лабораторні та дослідницькі роботи. Це дає можливість здобути первинні, але досить міцні знання, уміння, навички з біології та медицини, розширити свій кругозір. Все це сприяє вихованню особистості, набуття ними життєвого потенціалу, концентрує увагу вихованців на подальше навчання в медичних закладах та надає можливість використовувати отримані знання в повсякденному житті.

Так у 2013 році до Кремінського обласного медичного училища вступили наші гуртківці-випускни- 2 чол., Антрацитівського обласного медичного училища 1 чол., Луганське обласне медичне училище -1 чол., Старобільське обласне медичне училище -1 чол., 3 вихованців одержують освіту соціального працівника у Рубіжанському індустріально-педагогічному технікумі.

Педагогічний колектив СЮН шукає нових методик навчання та виховання за таким принципом: навчання із захопленням, із радістю пізнання світу природи, людей, вчить вихованців вірити у свої сили й використовувати свої знання повною мірою, якого рівня б вони не були. Значний потенціал у цьому сенсі має музейна педагогіка і створена кімната народознавства, яка сприяє відновленню історичної пам’яті молодого покоління, зокрема, через діяльність гуртка «Екологи-народознавці» в нашому закладі.

Вивчаючи народні традиції і звичаї, діти приходять до висновку, що вони неможливі без виховання любові до батьківщини, любові до природи, рідної мови, історії народу, любові до краси і життя.

На заняттях гуртка вихованці знайомляться з організаційними структурами, методикою роботи в кімнаті народознавства. Це добре простежується на прикладі екскурсій, мета яких залучення дітей до діалогу зі старшим поколінням, кожне з яких залишило свій слід в історії. Екскурсії проводяться оглядові та тематичні і мають певну наукову інформацію. Із числа вихованців гуртка «Екологи-народознавці» створена творча група. Гуртківці на підготовчому етапі визначали теми, мету, завдання кожної екскурсії і доводили текст екскурсії до робочого стану. Підготовлені екскурсоводи працюють за такими темами екскурсій: «Історія розвитку та відбудови хімічного комбінату «Барвник» », «Історія праски», «Сміються і плачуть хрещатим барвінком», «Історичний погляд на спадщину предметів домашнього побуту» тощо.

Вихованці-екскурсоводи проводять тематичні екскурсії для дітей-вихованців дитячих навчальних закладів, молодших школярів навчальних закладів міста, для дітей-інвалідів спілки «Діалог», мешканців 7 мікрорайону тощо.
Організаційно-масова робота.

Еколого-натуралістичний напрямок.

Враховуючи соціальні, культурні і історичні особливості нашого міста, колектив нашого закладу послідовно і цілеспрямовано проводить екологічну та природоохоронну роботу, виховуючи у дітей любов до всього живого. З метою підтримки та стимулювання розвитку еколого-натуралістичної роботи,сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля відповідно Указу Президента України проводиться у 2013 р. Рік дитячої творчості.

Так, протягом року СЮН організовано і проведено ряд різноманітних природоохоронних заходів: «Ковиловий степ», «Ліси для нащадків», «Біощит», «Природа Донбасу», «Зелена фортеця», «Вчимося заповідувати», «Мій рідний край – моя земля», «Моя Батьківщина - Україна», «Турбота молоді тобі, Україно», «Зелена весна Луганщини», «Моя Луганщина», «Юний дослідник», «Пам’ятні стежини Перемоги», «Птах року», «День юного натураліста», «Годівничка», тижні екологічних знань, присвячені Дню Довкілля, участь у міських конкурсах, фестивалях,научних практикумах «Лісові екосистеми» та «День юного натураліста», у науково-практичних конференціях, міських святах День сім’ї, Зимова феєрія, Великоднє диво, у міському семінарі «Зелені мережива міста» тощо.

Традиційно до Дня Довкілля вихованці гуртків беруть участь у міських і регіональних фестивалях та практичних конференціях, які проходили у нашому місті.

19.04.2013 року колектив закладу СЮН виступив організатором міської науково-практичної конференції «Знай, люби, бережи». Головною метою цього заходу стала думка, що взаємозв’язок людини і природи, широка діяльність та вплив на оточуюче середовище не проходять безслідно, а виховання екологічної культури дуже важливе для суспільства в наш час. Під час роботи конференції працював фітобар (гурток «Фітоергономіка»), «Зелена аптека» (гурток «Юні знавці лікарських рослин»), виставка фото, буклетів, стінгазет вихованців СЮН та учнів загальноосвітніх шкіл. Доповіді учасників конференції супроводжувалися електронними презентаціями.

Також у квітні 2013 року на базі Інституту хімічних технологій Східноукраїнського Національного університету ім. В.Даля проходила V регіональна молодіжна науково-практичної конференція «Екологічні проблеми регіону», де 3 вихованців гуртка «Біологія людини» виступали з доповідями, в яких розкривалися теми впливу антропогенних факторів на організм людини та пропаганди здорового способу життя.

26 квітня 2013 р. проведено засідання круглого столу «Оцінка ефективності роботи щодо виконання спільних творчих програм, їх роль в процесі навчання та виховання».Учасники круглого столу обмінялись досвідом, думками та новими ідеями, був проведений аналіз роботи та корекція програм. Узагальнені результати дискусії та прийнята резолюція відобразили позитивний вплив інноваційних методів на рівень підготовки вихованців з біології, медицини, біохімії, екології тощо. Робота за даними програмами дозволяє надавати не тільки теоретичні знання, які доповнюються практикою і безпосереднім спілкуванням з висококваліфікованими спеціалістами-професіоналами своєї справи. Успішне вирішення цих проблем мають велике значення щодо удосконалення роботи всього колективу, підвищує конкурентну спроможність наших вихованців на сучасному етапі розвитку позашкільної освіти. З вересня 2013 р. розроблена і введена в дію волонтерська програма «Дитяча ініціатива для людей похилого віку» з КУ «Територіальний центр».

18 травня в рамках акції «Зелена весна Луганщини» відбувся міський науковий практикум «Лісові екосистеми». Мета цього накового практикума була направлена на розвиток знань і умінь, активізацію природоохоронної діяльності вихованців СЮН. Практикум наштовхнув учасників до висновку, що необхідно поліпшувати якість життя, допоміг переглянути свої життєві принципи і цінності, відчути себе частиною природи і зрозуміти, що духовне і фізичне здоров’я людини невіддільне від стану природи.

Цей захід став підведенням підсумків всієї природоохоронної роботи вихованців СЮН за рік. Практикум відбувся у Кудряшівському лісництві на лісовій галявині .

Програма практикума складалася з кількох частин. Почався наш захід походом по екологічній стежці, яку проклали юннати декілька років тому. Після прибуття на лісову галявину вихованці провели трудовий десант з очищення території від антропогенного забруднення та провели очистку від гілок та торішнього опалого листя. Після активної праці в дружньому колі юні екологи були об’єднані в групи, які мандрували зупинками фестивалю: «Дослідницька», «Біологічна» та «Ігрова»

Після колективної праці, дружної роботи на зупинках практикума дітей чекала смачна польова каша, яку приготували педагоги станції в нагороду своїм вихованцям.

З 18 по 24 листопада в рамках Неділі Позашкілля, яка проходила з ініціативи Президента України, в закладі проведено низку різноманітних приро- доохоронних заходів. Заходи розпочалися з відвідування кімнати народознавства. Гості, а це були депутати міської ради, головні спеціалісти міського управління освіти, познайомилися з експонатами кімнати народознавства та мешканцями живого куточку, вихованці гуртків медико-біологічного напрямку показали практичні вміння з надання першої долікарняної допомоги частували гостей напоями з лікарських трав нашої місцевості, презентували набори трав та ягід для зміцнення імунної системи людини. Гості також познайомилися з виставковими роботами вихованців гуртків художньо-естетичного напрямку. В рамках багаторічного науково-освітнього проекту «Оптимізація озеленення територій навчальних закладів» проведена міська науково-практична конференція «Зелені мережева міста».

Художньо-естетичний напрямок

Патріотизм і естетичне виховання – пріоритетні напрямки роботи нашого закладу. Для вирішення цих задач використовуються матеріали та експонати кімнати народознавства, які збираються протягом багатьох років під керівництвом директора СЮН Ласман Зої Гордіївни. Цей багатий історичний і культурний матеріал забезпечує найкращі умови для всебічного розвитку дітей, їх здібностей та практичних навичок.

Активну пропагандистську роботу проводить народний майстер декоративно-прикладної творчості Луганщини, директор СЮН Ласман Зоя Гордіївна. Під її керівництвом оформлено кабінет народознавства, де зібрано понад 600 експонатів, які знайомлять з історичною спадщиною, культурою та побутом українського народу та інших народів, допомагають юннатам мандрувати в легендарне минуле і заглянути в майбутнє. Протягом десяти років педагоги та виховані закладу дбайливо збирають експонати для кімнати, у якій представлені меблі, речі домашнього вжитку, посуд, знаряддя праці, елементи одягу, старовинні ікони, картини, колекція писанок тощо.

Велике значення в кімнаті народознавства надається вивченню історії українського костюма, який є справжньою скарбницею духовної культури народу. Так, юннати на заняттях гуртка виготовляли ляльки-мотанки, на яких зразки українського народного вбрання. Досліджували пісні, легенди, прислів’я, пов’язані з рослинами-символами України. Директор, педагоги та вихованці СЮН створили унікальну колекцію писанок (зараз вона налічує понад 200 екземплярів). Тут представлені писанки: оздоблені бісером, вирізьблені, розмальвані, яйця-крапанки, дряпанки, оздоблені листочками з природних матеріалів, аплікацією, обплетені різнокольоровими шнурами, обклеєні клаптиками тканини та інші.

Значну роль в патріотичному вихованні гуртківців закладу відіграє куточок хліба, який знаходиться в кімнаті народознавства та являється осередком знайомства та вивчення природи рідного краю, заповідних територій, екологічних проблем регіону та визначаються шляхи їх подолання, культури землекористування. В цьому куточку є підбірка методичного матеріалу та фотозвіт «Пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933рр.», колекція-набір насіння зернових культур нашого регіону, сніп із злакових культур тощо.

Викладачі та гуртківці художньо-естетичного напрямку «Природа і фантазія» та «Фольклорна іграшка» традиційно беруть участь у різноманітних конкурсах-оглядах та відзначені за активну участь у обласному конкурсі «Замість ялинки – букет», обласного конкурсу «Квітуча Луганщина», «Природа і творчість», Всеукраїнському конкурсі «Український сувенір» та Всеукраїнському конкурсі експериментально-дослідницьких робіт «Юний дослідник» в номінації «Народознавство, краєзнавство», «В об’єктиві фотонатураліста».

Використовуючи в своїй діяльності різні методи та форми навчання, можна зробити висновок, що такий підхід сприяє осмисленню вихованця-ми набутих екологічних знань, розширює світогляд, життєвий досвід учнів. Діти, відвідують гуртки станції юних натуралістів, стають цілеспрямованими, краще розуміють чого хочуть в житті. Уже на момент закінчення шкільного навчання їх система життєвих цінностей, професійна орієнтація, життєва компетенція є досить стійкою. У нашому закладі кожна дитина може отримати свою частину успіху і зрозуміти власну значимість для суспільства. Вищезазначені форми та методи роботи сприяють оволодінню вміннями орієнтуватися в екологічних проблемах сьогодення, запобігати впливу негативних чинників на здоров’я і берегти природу — основу фізичного, психічного, духовного життя особистості і суспільства.

Літній відпочинок.

Традиційно, під час літніх канікул, на базі СЮН працює табір відпочинку дітей з денним перебуванням «Юний еколог». Цей табір відвідують діти різних соціальних категорій та вікових груп. Відпочинок дітей поєднується з практичною роботою у куточку живої природи, в теплиці, на навчально-дослідній ділянці СЮН. Вихованці виходять за місто з метою збирання лікарської сировини, ведуть фенологічні спостереження за явищами природи, збирають природний матеріал для роботи на заняттях гуртків художньо-естетичного напрямку, надають практичну допомогу природі, вивчають видовий склад рослин і тварин, складають гербарії тощо.

Відповідно до затвердженого плану роботи проводиться виховна, суспільно-корисна праця, спільні масові заходи та відеолекторії з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здорового способу життя, різноманітні спортивні змагання, екскурсії, експрес-ігри, тренінги, вікторини тощо.
Режим роботи табору з денним перебуванням «Юний еколог»


8.00 - 9.30

Зустріч дітей. Бесіди, інструктажі з правил безпеки життєдіяльності дітей

8.30 - 9.00

Ранкова зарядка, спортивна розминка, рухливі ігри.

9.00 - 10.00

Робота в куточку живої природи. Трудовий десант. Екологічні ігри, вікторини.

10.00 - 11.00

Розваги на свіжому повітрі, спортивні змагання.

Спостереження за природними об’єктами.

11.00 – 12.00

Обід.

12.00 – 13.45

Проведення екскурсій, походів, перегляд мультфільмів, конкурси малюнків, роботи з природнім матеріалом.

13.45 – 14.00

Вихід дітей додому.


План роботи дитячого табору відпочинку

з денним перебуванням «Юний еколог»

29.07 – Організаційний збір дітей. Знайомство з вихователями. День знайомств.

Тренінги «Дружна долонька», «Передай усмішку».

День безпеки життєдіяльності: інструктажі з безпеки життєдіяльності дітей.

Конкурси, вікторини, ігри.

30.07 – Бесіда з ОБЖ «Зоохвороби». Ігри про тварин «Зоовікторина», «Зооарифметика». Трудовий десант «Кролик». Відео година «Тварини-рекордсмени».

31.07 – Бесіди з ОБЖ «Організм людини». Брейн-ринг «Царство тварин».

Гра «Географічна мандрівка. Планета Земля».

Відео година. Перегляд фільму «Земля – наш дім».

01.08 – Інтерактивна мультимедійна бесіда з ОБЖ «Шкідливий вплив паління на організм людини». Конкурс «Дзвінкі голоси».

Інтелектуальна гра «Найуважніший». Рухливі ігри «Біг з капканом», «Сови і соколи». Гра «Географічна мандрівка. Історія пізнання Землі».

02.08 - Бесіди з ОБЖ «Де чистота – там здоров’я». Трудовий десант на території СЮН. Конкурс «Містер і місіс Х». Рухливі ігри «Об’єкти природи», «Крокодил».

05.08 - Інтерактивна мультимедійна бесіда з ОБЖ «Антиалкогольна реклама».

Свято «Посвячення в юннати». Відеогодина «Життя юннатів Рубіжанської СЮН». Конкурс малюнків «Моя Батьківщина - Україна»

06.08 - Бесіди з ОБЖ «Щеплення – профілактика захворювань». Перегляд мультфільму «Про бегемота і щеплення». Виготовлення 3D плакатів на піску «Країна юннатія». Трудовий десант «Квіти на підвіконні». Похід в басейн. «Свято Нептуна»

07.08 - Бесіди з ОБЖ «Наркоткам – «Ні». Робота з природнім матеріалом «Шишкова феєрія». Гра «Клич джунглів». Відео година «Життя видатних людей. Леонардо да Вінчі, Галілео Галілей».

08.08- Бесіди з ОБЖ «Кулакам – «Ні». Крик - не аргумент». Гра «Юннатівський квест». Гра «Різнокольорова краплинка» (Синя - «Дорожня абетка». Зелена -«Регулювальник». Червона - «Впізнайка». Коричнева - «Брати наші менші». Оранжева - «Музичні запитання». Блакитна - «Весела математика»). Випуск газети «Екватор життя у таборі».

09.08 - Бесіди з ОБЖ «Обережно! Алергія!». Трудовий десант у куточку живої природи. Свято домашніх улюбленців.

Естафета «Олімпіада 2012». Спортивні ігри теніс, футбол. Робота з природним матеріалом виготовлення аплікацій з сухих рослин.

12.08 - Бесіди з ОБЖ «Твоє здоров’я - в твоїх руках». День народознавства. Екскурсія укімнату

народознавства.

Гра «Народ скаже - як зав’яже».

Заочна відео екскурсія до музею хліба НЕНЦУМ. Робота з солоним тістом «Український коровай». Українські народні ігри та забави «Калита», «Бій півнів», «Струмочок». Перегляд діафільмів українських народних казок.

13.08 - Бесіди з ОБЖ «Правила дорожнього руху. Безпека для життя». Трудовий десант у теплиці СЮН. Гра-подорож «Лікарі на підвіконні». Екскурсія у парк мікрорайону «Южний».

14.08 - Бесіди з ОБЖ «Бережемо зір. Гімнастика для очей». Вікторина «Сторінками улюблених книг». Заходи до Дня державного прапора. України» Конкурс малюнків на асфальті «Моя щаслива Батьківщина»

Відео лекторій «Основні права дітей в Україні».

15.08 – Бесіди з ОБЖ «Профілактика туберкульозу».

Заходи до Дня Незалежності. Вікторина. Конкурси малюнків, віршів, пісень. Конкурс букетів. Виставка творчих робіт дітей табору.

16.08 – Закриття табору. Підведення підсумків. Виготовлення плакатів «Наші враження про табір». Аукціон. (Придбання закритих лотів за зароблені «юни» протягом перебування у таборі).

Нагородження юннатів персональними грамотами та відзначення титулами.

Відповідно до Концепції екологічної освіти в Україні, з метою глибокого опанування вихованцями закладу екологічними знаннями, колектив СЮН, ставить в новому 2014 році перед собою завдання: - виховувати у дітей розуміння сучасних екологічних проблем;

забезпечувати засвоєння норм екологічної етики,виховувати любов до рідного краю;

формувати цілісний світогляд та стійку систему національних духовних цінностей;

проводити активну діяльність щодо покращення природного середовища;

створювати свідому мотивацію здорового способу життя.


Гурток «Біологія людини»

У 2013 році гурток відвідує 18 учнів із загальноосвітніх шкіл міста.

Мета програми: сформувати у вихованців цілісне уявлення про будову та функції організму людини.

Для досягнення цієї мети потрібно вирішити такі завдання:

сформувати уявлення про науковий метод пізнання світу;

сприяти виробленню структурно – функціонального підходу до вивчення організму людини;

забезпечити поглиблене вивчення анатомії, фізіології та гігієни людини;

систематизувати знання, отримані в школі та процесі самоосвіти;

сформувати чітке розуміння зв’язку біології людини з іншими біологічними науками: генетикою, біохімією, цитологією, екологією, порівняльною анатомією та фізіологією тварин;

прищепити навички самостійного опрацювання наукової літератури, формулювання особистої думки.

Під час роботи з вихованцями особлива увага приділялась профілактиці шкідливих звичок, небезпечних інфекцій. Спільно з міською організацією Червоного Хреста проводились заходи: «Туберкульоз лікується», «Обери життя», «Бережи здоров’я з молоду», «Не спали своє життя» та ін.

Вихованці приймали участь у акції «Ми не байдужі», «Допоможи другу», «Червона стрічка», місячнику милосердя, неділя благодійності.

Прийняли активну участь у широкомасштабній просвітницькій компанії під егідою МОЧХ. Разом розробили 6 видів листівок, 3 буклети.

Гуртківці підготували реферати на теми: «Особливо небезпечні хвороби», «Хвороби ХХІ століття», «Вплив антропогенного фактору на здоров’я людей».

Проводились різноманітні заходи: вікторини, конкурси, прес –конференції, уроки – суди, диспути, виступи агітбригади, робота фітобарів тощо.

Всі ці заходи проводилися з метою:

поглибити знання гуртківців про негативний вплив тютюну, наркотиків, алкоголю, необачної статевої поведінки на організм людини;

виховувати прагнення до здорового способу життя.

У 2013 р. проведено 24 бесіди, 8 тематичних заходів із залученням фахівців ЦССМ, Червоного Хреста, міської лікарні, ради ветеранів, спілки «Рубіж», ДРЦ «Діалог» тощо.

Особлива увага приділялась питанням екології, розвитку екологічної культури, екологічного мислення та свідомості. У програмі гуртка «Біологія людини» ця тема займає значну частину.

Мета діяльності в цьому напрямку:

- вивчати основи охорони природи, раціонального використовування її ресурсів;

- довести до свідомості гуртківців думку про те, що в природі існує найтісніший зв’язок предметів і явищ і будь-яке втручання людини в природу може викликати як позитивні, так і негативні наслідки, а тому воно завжди повинне бути продуманим;

- виховувати відчуття дбайливого відношення до природи, дати цілісне уявлення про наукові основи раціонального використовування і збільшення природних ресурсів;

- прищеплювати навички практичної участі в природоохоронних заходах;

- здійснювати на матеріалі природи естетичне виховання, виховання високих моральних якостей і патріотизму.

З метою патріотичного виховання і формування високого почуття патріотизму, милосердя та доброзичливості до героїв, які живуть поряд з нами у гуртку проводились тематичні заходи з патріотичної тематики «Діти війни», «Медичні працівники - герої ВВв», «Вшануємо ветеранів» та ін.

На базі гуртка продовжують роботу загони «Милосердя» та «36,6». Члени загонів приймають активну участь у благодійних справах та спільних заходах з МОЧХ.

Завдяки спільній творчій програмі «Знання втілені в практику» реалізується принцип продуктивної праці та поєднання її з навчанням, який полягає в практичній спрямованості знань, поєднанні виховання з орієнтованим навчанням, у набутті учнями певних допрофесійних медичних умінь і навичок, орієнтації на трудову діяльність. Практичні заняття проводяться на базі стаціонарних та амбулаторних відділень міської лікарні.

Одна з форм роботи гуртка «Біологія людини» науково – дослідницька. Свої дослідження вихованці гуртка презентують на регіональних, обласних, Всеукраїнських конкурсах.

Досягнення. Гуртківці приймали участь в міських, регіональних, обласних, Всеукраїнських акціях, конкурсах, природоохоронних заходах.
Гурток «Юні біохіміки»

Гурток «Юні біохіміки» у 2013 року відвідує 18 учнів із загальноосвітніх шкіл міста. Біохімія – одна з провідних наук сучасності, яка набула на сьогоднішній день значного розвитку та популярності. Вона відкриває широкі можливості регулювання життєвими процесами живих організмів. Головною метою біохімії є дослідження хімічного складу живих організмів та хімічні процеси, які проходять в живих організмах і лежать в основі їх життєдіяльності.

Освітня концепція предмету: вивчення основних біохімічних елементів та сполук, їх структури, властивостей, функцій та значення в природі та житті людини, висвітлення основних біохімічних процесів; опанування біохімічними та мікроскопічними методами дослідження; ознайомлення з роботою хімічних лабораторій, підприємств тощо.

Мета програми – ознайомлення вихованців гуртка з предметом досліджень біохімії, її сучасним станом та перспективами розвитку, методологією наукових досліджень, прикладним застосуванням біохімічних знань, розвиток у гуртківців схильності до самостійної дослідницької діяльності.

Програмою передбачено проведення групових, парних та колективних форм роботи. У змісті програми значна частина відведена на питання біологічних та медичних технологій. Крім теоретичних занять, до змісту програми входять практичні роботи та екскурсії.

В рамках програм «Знання втілені в практику» та «Ми в дзеркалі природи», яка поширюється на вихованців гуртка «Юні біохіміки», вони мають можливість практичні заняття проходити на базі біохімічної лабораторії міської лікарні та хімічної лабораторії ІХТ ім. В.Даля.Гурток «Юні знавці лікарських рослин»

Гурток відвідує 18 учнів. Щороку приходять в гурток підлітки, яким цікаві такі дисципліни як фармацевтика, фітотерапія. Деякі вихованці вже обрали для себе майбутню професію фармацевта, провізора.

У роботі з гуртківцями використовується природний матеріал або вирощений на науково-дослідницькій ділянці. Гуртківці власноруч виготовляють гербарії, описують рослини. У 2013р. виготовлені гербарії: «Лікарські рослини нашої місцевості», «Рослини - біостимулятори», «Рослини- антиоксиданти» тощо.

Практичні роботи проводяться на базі аптеки № 47, фітокабінету територіального центру. Вихованці гуртка «Юні знавці лікарських рослин» організували роботу фітобару та «Лісової аптеки» . Провели виставку лікарських рослин базі СЮН, приймають активну участь у заходах щодо здорового способу життя. Демонстрували вміння та навички в приготуванні напоїв, наварів, фіточаїв, соків з овочів та фруктів, рослинних дієтичний та лікувальних страв. З задоволенням брали участь у виставках та конкурсах.

В гуртку вихованці знайомляться з елементами фітотерапії, навчаються використовувати корисні властивості рослин.

Згідно плану виховної роботи проведено 18 бесід, 5 тематичних заходів. Гуртківці приймали активну участь в проведенні публічних лекції та бесід для мешканців міста на природоохоронні, екологічні теми. Гуртківці проводили науково – дослідницькі роботи щодо впливу фітотерапії на організм людини. Проводили дослідницькі роботи щодо вивчення природних «косметів», рослин – релаксантів.

Під час проведення Дня здоров’я організували роботу фітобару та зеленої аптеки.

Прийняли активну участь у конкурсі агітбригад «З природою разом назавжди».

Вихованцями гуртка «Юні знавці лікарських рослин» продовжується робота в теплиці, згідно плану роботи, яка сприяє розвитку дослідницької роботи, дозволяє створити відділки рослин радіопротекторної та антиоксидантної дії та проводити творчу роботу по дослідженню цих рослин, а також надає можливість виявляти та розповсюджувати кращий досвід та нові напрямки в організації роботи теплиці серед учнівських колективів міста.

Вихованці гуртку «Юні знавці лікарських рослин», які входять до складу екологічного загону та загону «Милосердя» приймали активну участь в різноманітних благодійних та природоохоронних заходах разом з вихованцями гуртка «Біологія людини».

Досягнення. Гуртківці приймали участь в міських, регіональних, обласних конкурсах та природоохоронних заходах.


Гурток «Юні екологи»

Гурток відвідувало 18 учнів, яким цікава екологія, та які обрали майбутню професію, пов’язану з проблемами оточуючого середовища.

Мета програми: виховання екологічно свідомої особистості, громадянина України через організацію цікавої екологічної роботи з дітьми та молоддю, їх участь у дослідницькій роботі та природоохоронних акціях, допомога новому поколінню в усвідомленні себе частиною світу, в якому ми живемо; пропаганда знань про стан навколишнього природного середовища, залучення усіх верств населення до активної діяльності на захист довкілля

Завдання програми: активізація екологічного руху; формування гармонійно розвиненої особистості вихованців; організація змістовного екологічно грамотного дозвілля в природі; підтримка юних талантів і обдарувань для формування творчої та наукової еліти у галузі охорони довкілля; стимулювання творчого самовдосконалення гуртківців шляхом проведення різноманітних олімпіад, конкурсів, фестивалів та інших форм роботи; формування системності і неперервності екологічних знань вихованців; залучення до практичної, природоохоронної діяльності з оздоровлення довкілля, виховання свідомого ставлення до власного здоров’я; стимулювання творчої активності, мотивації до самовдосконалення та саморозвитку гуртківців.

Програма здійснюється за такими напрямами:

- традиційні та нетрадиційні форми роботи (екологічні стежки, екскурсії тощо);

- проведення польових навчальних практикумів, екологічних експедицій;

- тематичних дитячих природоохоронних акцій, конкурсів, проектів;

- проведення екологічних олімпіад, конкурсів екологічного малюнку, фестивалів екологічної пісні, ділових ігор, наукових конференцій тощо;

- розширення мережі гуртків еколого –натуралістичного напрямку позашкільного закладу.

Проведені заходи до Дня Землі, Дня Довкілля, конкурс екологічних бригад.

На базі гуртка діє спільна творча програма з кафедрою екології ІХТ ім. В. Даля програма «Ми в дзеркалі природи», завдяки якій вихованці мають можливість проводити практичні та науково-дослідницькі роботи в лабораторії кафедри екології під керівництвом досвідчених фахівців кафедри.

Гуртківці приймали участь в міських, регіональних, Всеукраїнських акціях та конкурсах та конференціях. Проводять науково-дослідницьку роботу.

Досліджуємо лишайники Висаджуємо саджанці сосни звичайноїВивчаемо флору та фауну регіонуГурток «Юні медики»


Назарько Тамара Миколаївна веде заняття в гуртках медико-біологічного напрямку «Юні медики». Програму гуртка складено за «Програмами гуртків з біології, сільського господарства для загальноосвітніх та позашкільних закладів» та спільної творчої програми гуртка СЮН з міським управлінням охорони здоров’я.

Основна мета роботи гуртка:

знайомство вихованців з фахом лікаря, медичної сестри, фельдшера;

формування наукових поглядів щодо засвоєння знань з анатомії та фізіології людини;

розвивати творчу ініціативу; виховувати доброту, любов до ближнього, співчуття до хворих;

виховання здорового способу життя;

формувати уявлення про науковий метод пізнання світу, сприяти виробленню структурно-функціонального підходу до вивчення організму людини;

прищепити навички самостійного опрацювання наукової літератури, формування особистої думки;

готувати дітей до активної професійної та громадської діяльності, формувати учнівський колектив, вчитися спільно працювати.

Для кращого засвоєння програми гуртка теоретичні заняття поєднуються з практичними, які проходять на базі міської лікарні, у різних її відділеннях згідно плану спільної творчої програми. Відповідно до умов цієї програми вихованці вчаться працювати з медичним персоналом, з медичним обладнанням, устаткуванням, вчаться готувати тимчасові гістологічні препарати, форменні елементи крові, знайомляться з роботою клінічної лабораторії, санпропусника, надавати першу долікарняну допомогу тощо.

Спеціалісти міскої лікарні для вихованців гуртка прочитали лекціі на теми:

« Гігієна підлітка»;

« Профілактика травматизма»;

« Куріння шкідливе для вашого життя»;

« Перша допомога при нещасних випадка».

Гурток «Школа майбутніх батьків»
Гурток відвідують підлітки загальноосвітніх шкіл міста та ліцею.

Мета :

сприяти інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку особистості;

формувати уявлення про здоровий спосіб життя;

розвивати уміння зосереджувати увагу на таких якостях,які стануть підгрунтям становлення дитини як особистості;

сприяти виробленню основних умінь і навичок спілкування з дитиною дошкільного, молодшого та шкільного віку;

розвивати культ батька, матері, родичів, педагогів, загалом дорослих людей;

створювати умови для збереження мистецьких родинних традицій і передавати їх з покоління в покоління.

створення спектру загально природних, медико-біологічних, психологічних, історико-народознавчих, еколого-культурологічних знань, які сприятимуть бажанню мати своїх дітей та бути відповідальними за їх майбутнє.

В роботі гуртка використовуються методи проблемного діалогу, дискусії, дебати, прес-конференції тощо. На базі гуртка діє спільна творча програма «В допомогу сучасній молоді». Мета цієї програми залучати молодь до здорового способу життя, удосконалення навчально-виховного процесу, створення умов до рівного доступу до якісної освіти та підвищення рівня конкурентноспроможності для життя в соціумі.

Згідно плану виховної роботи слідуючі заходи:

- круглий стіл за участю лікаря-нарколога на тему „Молодь і СНІД”;

- диспути «Обряди та звичаї», «Соціальна роль матері, батька в будуванні та збереженні родини», «Культура відчуттів» тощо;

- практичні роботи «Раціональне харчування», «Розрахунок основного та енергетичного обліку по таблицях», «Складання харчового раціону», «Гуртожиток, правила спілкування»;

-виставка творчих робіт.

Круглий стіл «Наркоманія та молодь: причини, наслідки».27 листопада 2013 року проведено засідання круглого столу за участю лікаря-нарколога Франчко Р.А. і керівника гуртка «Юний медик» Назарько Т.М. Ростислав Ананійович познайомив дітей з причинами та наслідками вживання наркотичних засобів та алкоголю. Розповів про наркотичну залежність у підлітковому віці. Дав декілька порад как відказатися від психотропних речових, якщо іх вам пропонують.

Гурток «Фітоергономіка»
Коблікова Людмила Миколаївна працює керівником гуртка 23 роки. Проблема, над якою вона працювала у цьому навчальному році - організація дослідницької роботи учнів перехідного віку: 10-14 років. Головна мета: допомогти дитині у розвитку її здібностей, переведенню їх на новий якісний рівень, надбання дитиною стійких інтересів, виховання бережливого відношення до оточуючої природи. Гурток «Фітоергономіка» налічує 16 юннатів.

Програма гуртка «Фітоергономіка» спрямована на допомогу учням в оволодінні основ і методів великої науки. Робота гуртка має на меті виявляти і підтримувати дітей, допомагати їм розвинути свої здібності. Кожен віковий період має свої специфічні, неповторні внутрішні умови розвитку, і це не значить, що з віком відбувається лише збільшення розумових здібностей.

Завдання, що були і продовжують стояти перед керівником гуртка у вихованні дітей, це:

пошук творчих і наукових здібностей дітей;

підтримка і розвиток цих здібностей;

навчання науковим методам і засобам дослідницької праці;

доводити роботу з починаючими дослідниками до самого завершення;

виховання зацікавленого, турботливого ставлення до природи, небайдужого відношення до проблем довкілля;

орієнтація дітей на справжні цінності: ставлення до себе і до оточуючих не за зовнішніми ознаками, а за внутрішнім змістом, повага до праці, любов до природи, рідної землі.У сучасних умовах розвитку суспільства знання про природу залишаються одним з основних складників змісту біологічної освіти, проте вони визнаються потрібними не самі по собі, а для розв'язування важливих життєвих проблем особистості. Засвоєння знань пов'язується передусім зі здатністю учня свідомо використовувати їх у повсякденному житті.

Наука про живу природу є основою пізнання навколишнього світу, розуміння законів живої природи, існування і виживання якого неможливе без збереження середовища існування. Екологічні екскурсії дають змогу робити комплексні спостереження за рослинами та тваринами безпосередньо в умовах їхнього існування. Робота у гуртку «Фітоергономіка» допомагає вихованцям розвивати власні розумові здібності; дисциплінує їх; спрямовує на досягнення поставленої мети; допомагає у засвоєнні знань, як спеціальних, за обраним напрямком, так і загальних – через розвиток розумових здібностей, розширення кругозору. Участь у конкурсах, зльотах юннатів надає змогу побачити ззовні власні досягнення і помилки, порівняти свої досягнення з досягненнями інших.Форми, які застосовує керівник гуртка у роботі з дітьми – це, насамперед, індивідуальний підхід до кожної дитини, розкриття її здібностей, нахилів через вільні бесіди, ігри, опитування, залучення дітей до масових природоохоронних заходів. Під час таких заходів краще виявляється відношення дітей до природи, їх бажання допомогти їй. Розумові і творчі здібності краще виявляються під час різних конкурсів, вікторин, експериментальних та дослідницьких видів творчих робіт.

Вихованці гуртка беруть участь у міському конкурсі-огляді з зовнішнього та внутрішнього озеленення та благоустрою навчальних закладів «Зелена фортеця» та конкурсі навчально - дослідніх земельних ділянок.

Гурток «Екологи-народознавці»Тиждень Позашкілля
Керівник гуртків Степуренко Маргарита Степанівна. Протягом 2013 року гурток відвідують 15 вихованців.

Гуртківці на заняттях оволодівають знаннями про екологічне і культурне значення місцевих природних ресурсів, що сприяє формуванню екологічного світогляду, потреби в раціональному природокористуванні, вихованню справжньої людини, гідного громадянина. Навчання народознавству пробуджує творчі пошуки дітей, гуртківці усвідомлюють себе діючою частинкою народу, вчаться самостійно господарювати, виховуються в оточенні природного середовища. Значна увага в програмі приділяється детальному вивченню народознавчо-етнографічної спадщини нашого регіону. Вивчаючи етнографічну спадщину рідного краю, вихованці збагачуються духовно, маючи можливість дізнатися про особливості його історії, колориту звичаїв, традицій, обрядів, діалекту.
Мета програми досягається різними формами і методами навчання:

екскурсії до музею, кімнати народознавства СЮН, в природу;

зустрічі із старожилами міста та його околиць, цікавими людьми, поетами, краєзнавцями, народними майстрами;

дидактичні ігри із народознавства;

ярмарки фольклору і предметів побуту;

практична робота для створенню родинного дерева;

свята, розвідки і етнографічні екскурсії ;

бесіди і вікторини;

конкурси малюнків;

збір приказок, пісень, повір’їв, легенд, які побутували в нашому краю та свідчень очевидців про минулі події;

виставка родинних світлин;

години поезії місцевих авторів.

Програма передбачає проведення навчальних екскурсій, туристських походів, під час яких гуртківці вивчають народні традиції; проведення пошукових експедицій відповідної тематики, збір матеріалів та експонатів для поповнення народознавчої кімнати та оформлення виставок, щоденника спостережень, словників, досліджень у вигляді статей, рефератів тощо.

Саме в сфері екологічного виховання дітей та молоді гостро стоїть проблема зацікавлення нею відповідною діяльністю. Тому в організації екологічного виховання надзвичайно важливою є роль педагога, який повинен спрямовувати активність вихованців на творення власної особистості, уважно ставитись до кожної дитини, яка прийшла до гуртка, вивчити її інтереси, здібності, нахили. Виявити, який об’єм знань має учень, допомогти у виборі професії, допомогти здобути високу екологічну культуру. Виховання екологічної культури – це невідємна частина програми позакласної виховної роботи з учнями, це справа всього педагогічного колективу СЮН.

З 18-24 листопада п.р. Президентом України був проголошений Тиждень позашкілля. Вихованці гуртка
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон України "Про дошкільну освіту"
Гловацька О. В. методист обласного методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення

Закон України «Про освіту»
Орієнтовний перелік загальношкільних заходів (засідань педагогічної ради, семінарів, конференцій, тощо)

Закон України «Про освіту»
Міністерство освіти І науки України розміщує доопрацьований робочою групою, з урахуванням отриманих зауважень І пропозицій, проект...

Законів України «Про освіту»
Робота колективу по виконанню Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та охоплення учнів навчанням

Закон України «Про загальну середню освіту»
Управлінської діяльності щодо закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів у 2008-2009...

Закон України “Про загальну середню освіту” (ст. 16 п. 5; ст. 33; ст. 34 п. 2)
Даному питанню з боку адміністрації школи приділяється постійна увага. Систематично здійснюється цілеспрямований контроль за веденням...

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...

Закон України «Про освіту»
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої...

Закон України "Про загальну середню освіту" > Про перехід загальноосвітніх...
Діяльність методиста в умовах профільного навчання: порадник для методиста з бібліотечних фондів ⁄∕ Упорядник І розробник М.І. Скрипник....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка