Пошук по сайту


Новобасанська зош I – III ступенів

Новобасанська зош I – III ступенівНОВОБАСАНСЬКА ЗОШ I – III СТУПЕНІВ

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПЕРЕВІРОЧНИХ

РОБІТ З ХІМІЇ 7 КЛАСВЧИТЕЛЬ ХІМІЇ

ВОЙТЕНКО М.В.

ПОСІБНИК МІСТИТЬ РОБОТИ, ЯКІ ДАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕВІРИТИ РІВЕНЬ ЗНАНЬ УЧНІВ З ХІМІЇ 7 КЛАС. ЗАВДАННЯ СКЛАДЕНІ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ.

ЗМІСТ

1. Початкові хімічні поняття. Хімічні елементи, прості та складні речовини - 4 – 10 с.

2. Початкові хімічні поняття. Хімічні формули. Хімічні рівняння реакцій. Фізичні та хімічні явища. Розрахунки за хімічними формулами. Відносна молекулярна маса речовини. Масова частка елемента в речовині - 11 – 18 с.

3. Прості речовини метали й неметали. Оксисен, кисень. Ферум, залізо - 19 – 23 с.

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ

1 ВАРІАНТ

1. Молекула – це ….

2. Установіть відповідність:

1) О ; 2) C; 3) Ca; 4) F.

А) Карбон; Б) Флуор; В) Кальцій; Г) Оксиген.

3. Про Сульфур як хімічний елемент йдеться в реченні:

А) до складу сульфатної кислоти входить Сульфур;

Б) сірка жовтого кольору.

4. Установіть відповідність:

1) два атоми Нітрогену в складі молекули складної речовини;

2) дві молекули азоту;

3) два вільні атоми Нітрогену.

А) N2O5; Б) 2N; B) 2N2.

5. Відносна атомна маса Натрію:

А) 11; Б) 23; В) 22; Г) 46.

6. У III періоді, IV групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:

А) Ga; Б) Sc; B) Si.

7. Із запропонованого переліку речовин виберіть формули складних речовин:

HNO3, Na2O, Si, Cl2, BaO, O3, C4H10, Ag, Ca(OH)2, Fe, Fe2O3, N2.

8. Опишіть якісний і кількісний склад молекули за хімічною формулою:

А) Fe2O3; Б) H2SO3.

9. Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

А) СО; Б) N2O; B) WO3; Г) NO; Д) SO3; E) B2O3.

10. Складіть формули сполук за валентністю:

А) MgIIOII; Б) CrIIIOII; B) SiIVOII; Г) BaIIOII; Д) LiIOII; Е) FeII(OH)I.

2 ВАРІАНТ

1. Прості речовини – це …

2. Установіть відповідність:

1) Li; 2) S; 3) Al; 4) Si.

A) Силіцій; Б) Літій; В) Сульфур; Г) Алюміній.

3. Про кисень як просту речовину йдеться в реченні:

А) кисень входить до складу повітря;

Б) крейда – складна речовина, що містить Оксиген.

4. Установіть відповідність:

1) три молекули водню;

2) три вільні атоми Гідрогену;

3) три атоми Гідрогену, що входять до складу речовини.

А) 3Н; Б) NH3; B) 3H2.

5. Відносна атомна маса Сульфуру:

А) 16; Б) 32; В) 8; Г) 24.

6. У III періоді, V групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:

А) Y; Б) P; B) In.

7. Із запропонованого переліку речовин виберіть формули простих речовин:

Fe(OH)2, Ag, N2, H2S, Br2, HCl, P2O3, S8, PbS, C, ZnO, MnO.

8. Опишіть кількісний та якісний склад молекули за хімічною формулою:

А) N2O3; Б) Ca(OH)2.

9. Обчисліть валентність елементів у їх сполуках з Оксигеном:

А) Li2O; Б) I2O7; B) CrO2; Г) CaO; Д) CO2; E) As2O5.

10. складіть формули сполук за валентністю:

А) FeIIOII; Б) BaIINIII; B) KIHI; Г) AlIIISII; Д) AgIOII; E) CaII(OH)II.

3 ВАРІАНТ

1. Атом – це …

2. Установіть відповідність:

1) Na; 2) N; 3) H; 4) K.

А) Калій; Б) Натрій; В) Гідроген; Г) Нітроген.

3. Про Арсен як хімічний елемент йдеться в реченні:

А) арсен за звичайних умов – рідкий метал;

Б) до складу арсен (III) оксиду входить Арсен.

4. Установіть відповідність:

1) два вільні атоми Оксигену;

2) два атоми Оксигену в складі речовини;

3) дві молекули кисню.

А) 2О2; Б) СО2; В) 2О.

5. Відносна атомна маса Флуору:

А) 18; Б) 19; В) 9; Г) 28.

6. У II періоді, V групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:

А) Cd; Б) N; B) Sr.

7. Із запропонованого переліку речовин виберіть формули простих речовин:

NaCl, Cl2, LiOH, C2H2, Ca, O2, Fe2O3, H2SO3, Ag, Ag2O, Cu, ZnS.

8. Опишіть якісний і кількісний склад молекули за хімічною формулою:

А) FeO; Б) HNO2.

9. Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

А) CuO; Б) NO; B) SO2; Г) PbO; Д) P2O5; E) K2O.

10. Складіть формули сполук за валентністю:

A) FeIIOII; Б) BaIINIII; B) KIHI; Г) AlIIISII; Д) AgIOII; E) CaII(OH)I.

4 ВАРІАНТ

1. Вкажіть назви чистих речовин:

А) цинк; Б) пластмаса; В) азот; Г) сталь.

2. Із наведеного переліку речовин виберіть формули простих речовин і вкажіть їх кількість:

1) Li2CO3; 2) N2; 3) NH4OH; 4) O3; 5)O2; 6) K. // А) 2; Б)3; В)4; Г) 5.

3. Виберіть твердження щодо предмета хімії:

А) вивчає природні й штучні матеріали;

Б) вивчає склад і будову речовин;

В) вивчає форми руху матерії;

Г) вивчає речовини та їх перетворення.

4. Вкажіть частинки, що містять більше електронів ніж протонів:

А) Na+; Б)N-3; В) H+; Г) F-.

5. Встановіть відповідність між назвами елементів і назвами простих речовин:

1) мідь; 2) залізо; 3) срібло; 4) олово; 5) ртуть. // А) Sn; Б)Hg; B) Cu; Г) Fe; Д) Ag.

6. Заповніть таблицю:

Хімічний елемент

Порядковий номер

Відносна атомна маса

Знак

Вимова

Назва

Метал чи неметал

CuцеКарбон


1440

7. Назвіть елементи за їх положенням в періодичній системі:

А) 2 період, II група; Б) 3 період, V група; В) 4 період, I(Б) група.

8. Що легше: два атоми Оксигену або три атоми Нітрогену?

5 ВАРІАНТ

1. З даного переліку речовин виберіть суміші:

А) дистильована вода; Б) молоко; В) кисень; Г) повітря.

2. Із даного переліку речовин виберіть формули складних речовин. Визначте їх кількість:

1) CaSO3; 2) Cl2; 3)Mn; 4) SO2; 5)N2; 6) H2O2. // А)2; Б)3; В) 4; Г)5.

3. У яких твердженнях йдеться про хімічний елемент:

А) Кисень – складова частина повітря;

Б) Алюміній – дуже легкий метал;

В) Алюміній за вмістом у земній корі посідає третє місце;

Г) Карбон міститься в усіх органічних речовинах.

4. Вкажіть записи, які означають позитивні йони:

А) Cl-; Б) Mg2+; B) NO3-; Г) NH4+.

5. Встановіть відповідність між назвами елементів і назвами простих речовин:

1) Азот; 2) Вуглець; 3) Водень; 4) Сірка; 5) Кисень. // А) S; Б) N; B) O; Г) С; Д) H.

6. Заповніть таблицю:

Хімічний елемент

Порядковий номер

Відносна атомна маса

Знак

Вимова

Назва

Метал чи неметал

BaБромАурум


2823

7. Визначте положення елемента в періодичній системі хімічних елементів:

А) № 13; Б) №15; В) №9; Г) №2.

8. У скільки разів атом Натрію важчий або легший за атом Сульфуру?

6 ВАРІАНТ

1. У періодичній системі групи – це:

А) вертикальні стовпці; Б) діагоналі; В) горизонтальні ряди.

2. Хімічний символ фосфору:

А) Si; Б) H; B) S; Г) P.

3. Відносна атомна маса Карбону:

А) 16; Б) 8; B) 12; Г) 6.

4. У формулі Н2 цифра 2 називається:

А) індекс; Б) коефіцієнт; В) множник.

5. Формули простих речовин:

А) HCl; Б) Au; B) O2; Г) CO.

6. До елементів – металів належать:

А) Co; Б) Ca; B) Br; Г) Si.

7. Валентність Оксигену в сполуках:

А) I; Б)II; B) III.

8. Валентність атома металу дорівнює III у сполуці:

А) MnO2; Б)Mn2O7; B) Mn2O3; Г) MnO.

9. Валентність Нітрогену в сполуці N2O дорівнює:

А) IV; Б) III; B) II; Г) I.

10. Складіть формулу сполуки за валентністю:

MgIINIII.

7 ВАРІАНТ

1. У періодичній системі періоди – це :

А) вертикальні стовпці; Б) діагоналі; B) горизонтальні ряди.

2. Хімічний символ Сульфуру:

А) Si; Б) H; B) S; Г) P.

3. Відносна атомна маса Оксигену:

А) 16; Б) 8; B) 12; Г) 6.

4. У записі 2 О3 цифра 2 називається:

А) індекс; Б) коефіцієнт; В) множник.

5. Формули складних речовин:

А) NaCl; Б) Cu; B) O2; Г) CO2.

6. До елементів – неметалів належать:

А) Cu; Б) Na; B) Br; Г) C.

7. Валентність Гідрогену в сполуках рівна:

А) I; Б) II; B) III.

8. Валентність атома металу дорівнює IV у сполуці:

А) MnO2; Б) Mn2O7; B) Mn2O3; Г) MnO.

9. Валентність Нітрогену в сполуці N2O3 дорівнює:

А) IV; Б) III; B) II; Г) I.

10. Складіть формулу сполуки за валентністю:

AsVOII.

ТЕМА 2. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ. ХІМІЧНІ РІВНЯННЯ. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ЯВИЩА. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА РЕЧОВИНИ, МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В РЕЧОВИНІ.

1 ВАРІАНТ

1. У запропонованому переліку речовин до складних речовин належать:

Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.

2. Вкажіть оксиди, в яких валентність елемента найбільша:

CO, N2O5, NO2, WO3, SO3.

3. Відносна молекулярна маса речовини Na3PO4:

А) 70; Б) 164; В) 118; Г) 116.

4. Урівняйте рівняння хімічної реакції:

Р + Н2 →РН3

Сума коефіцієнтів у ньому рівна:

А) 7; Б) 3; В) 5; Г) 14.

5. Серед запропонованих речовин знайдіть «зайву»:

А) водень; Б) фосфор; В) сірка; Г) азот; Д) нікель.

6. Урівняйте рівняння хімічних реакцій. Вкажіть реакції заміщення.

А) Fe + HCl → FeIIClI + H2; Б) KCl →KCl + O2; B) Zn + Cl2 → ZnIIClI;

Г) WVIOII + H2→ W + HIOII; Д) Mg + H2 → MgIIHI; E)C + O2 → CIIOII;

Є) Fe + HCl → FeII ClI; Ж) Na + O2→ NaIOII ; З) HgIIOII → Hg + O2.

7. Напишіть формулу речовини, що складається з 1 атома Магнію, 1 атома Сульфуру, 3 атомів Оксигену. обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.

8. Допишіть рівняння реакцій, розставте коефіцієнти, визначте тип реакції:

А) Р + ? → PIIISII;

Б) NaI + ? → I2 + NaIClI;

B) HI BrI →Br2 + ?.

2 ВАРІАНТ

1. У запропонованому переліку речовин до неметалів належать:

Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.

2. Вкажіть оксиди елементів, в яких валентність елемента III:

А) SO3; Б) N2O3; B) CrO3; Г) B2O3; Д) CrO.

3. Відносна молекулярна маса речовини K2SO4:

А) 174; Б) 135; В) 126; Г) 87.

4. Урівняйте рівняння хімічної реакції:

Li + S →Li2S

Сума коефіцієнтів у ньому рівна:

А) 8; Б) 3; В) 4; Г) 2.

5. Серед запропонованих формул речовин виберіть «зайву» речовину:

А) залізо; Б) азот; В) аргон; Г) цукор; Д) кисень.

6. Урівняйте рівняння хімічних реакцій. Вкажіть реакції розкладу.

А) KNO3 → KNO2 + O2; Б) H2 + S → HISII; B) MgIIOII + HIClI → MgIIClI + HIOII;

Г) HgIIOII → Hg + O2; Д) Mg + O2 → MgIIOII; E) Al + CuIIClI → AlIIIClI + Cu;

Є) NIII HI → N2 + H2; Ж) Al + S → AlIIISII; З) P + O2 → PVOII.

7. Напишіть формулу речовини, що складається з 1 атома Феруму, 1 атома Карбону, 3 атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Феруму в цій речовині.

8. Допишіть рівняння реакцій, розставте коефіцієнти, вкажіть тип реакцій:

А) Fe + ? → FeIIIOII;

Б) NiIIOII + H2 →? + HIOII;

B) KClO3 → KIClI + ?.

3 ВАРІАНТ

1. У запропонованому переліку речовин до металів належать:

Сu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.

2. Укажіть оксиди, в яких валентність елемента II:

A) SO2; Б) NO; B) N2O; Г) CuO; Д) PbO2.

3. Відносна молекулярна маса речовини Mg(NO3)2:

А)86; Б) 148; В) 72; Г) 64.

4. Урівняйте рівняння хімічної реакції:

Са + О2 → СаО

Сума коефіцієнтів у ньому дорівнює:

А) 3; Б) 4; В) 5; Г) 10.

5.Вкажіть серед запропонованих речовин «зайву» речовину:

А) гідроген пероксид; Б) вода; В) сірка; Г) кухонна сіль; Д) купрум (II) оксид.

6. Урівняйте рівняння хімічних реакцій. Вкажіть реакції сполучення.

А) H2 + O2 → HIOII; Б) CIVHI → C + H2; В) HIOII → H2 + O2;

Г) Cu(OH)2 → CuIIOII + HIOII; Д) HISII + O2 → HIOII + SIVOII; E) N2 + H2 → NIIIHI;

Є) CaIIOII + CIVOII → CaCO3; Ж) Cu + O2 → CuIOII; З) Li + O2 → LiI OII.

7. Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Купруму, 1 атома Сульфуру, 4 атомів Оксигену. обчисліть масову частку Сульфуру в цій речовині.

8. Допишіть рівняння реакцій, розставте коефіцієнти, вкажіть тип реакції:

A) Al + ? → AlIIIOII;

Б) HgIIOII → Hg + ?;

B) ? + HIClI → ZnIIClI + H2.

4 ВАРІАНТ

1. Вкажіть суму всіх індексів у формулі Al2O3:

А) 2; Б) 3; B) 5; Г) 7.

2. Визначте формулу сполуки, в якій значення валентності Хлору є найвищим:

A) HCl; Б) Cl2O7; B) AlCl3; Г) Cl2O3.

3. Розрахуйте масову частку Натрію в сполуці Na2O:

А) 37%; Б) 74%; В) 23%; Г) 96%.

4. Встановіть відповідність між відносною молекулярною масою та хімічною формулою:

1) H2S ; 2) NaNO3; 3) Ca(OH)2.

A)85; Б)98; B) 34; Г) 74.

5. Що означають дані записи:

А) 3 О2; Б) 5N; B) 2 H2O; Г) NH3.

6. Складіть формули сполук за відомою валентністю хімічних елементів:

NaClI; SiIVO; KSII; BIIIO; PVClI; SVIO; FeIIIO; AlSII; PIIIH.

7. Напишіть хімічні формули, що читаються так:

А) аш - два - ес- о- чотири;

Б) купрум - хлор - два;

В) хлор – два;

Г) натрій – два – це – о – три.

8. Виведіть хімічну формулу купрум оксиду, якщо він містить 80% Купруму та 20% Оксигену.

5 ВАРІАНТ

1. У запису 3 О2 цифра 3 називається:

А) індексом; Б) коефіцієнтом; В) порядковим номером; Г) класом.

2. Розташуйте сполуки за збільшенням валентності Нітрогену:

NH3, N2O5, N2O, NO2.

3. Розрахуйте масову частку Силіцію у сполуці SiO2:

А) 53%; Б) 47%; В) 32%; Г) 28%.

4. Встановіть відповідність між відносною молекулярною масою речовини та хімічною формулою:

1)CH4; 2) H2SO4; 3) Mg(OH)2.

A)98; Б) 32; B) 58; Г) 16.

5. Що означають такі записи:

А) 2 Н2; Б)CO2; B) 5O; Г) 3 Н2S?

6. Складіть формули хімічних речовин за відомою валентністю хімічних елементів:

AlClI, HBrI, SIVO, CrIIISII, FeIIIO, ClVIIO, NaSII, CIVH, CrVIO.

7. Напишіть формули за даними про склад їх речовин:

А) два атоми Нітрогену;

Б) два атоми Карбону, шість атомів Гідрогену, два атоми Оксигену;

В) один атом Феруму, три атоми Хлору;

Г) три атоми Гідрогену, один атом Фосфору, чотири атоми Оксигену.

8. Виведіть хімічну формулу сульфур оксиду, якщо він містить 40% Сульфуру та 60% Оксигену.

6 ВАРІАНТ

1. Які з перелічених властивостей води є хімічними?

А) безбарвна рідина;

Б) під дією електричного стуму розкладається на водень та кисень;

В) замерзає при 1000 С;

Г) взаємодіє з активними металами.

2. Необхідною умовою початку хімічної реакції є:

А) однаковий агрегатний стан;

Б) нагрівання до певної температури;

В) подрібнення і перемішування речовин;

Г) пропускання через речовину електричного струму.

3. Сума коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, схема якої

N2 + H2 → NH3 дорівнює:

А) 4; Б) 5; В) 6; Г) 7.

4. Визначте якісний і кількісний склад метану формула якого СН4.

5. Визначте валентність хімічних елементів за хімічними формулами:

Li2S, CuCl2, P2O3, KI, MnO2, SiH4, HBr.

6. Що означають дані записи:

3 О; 2 О2; 3 H2O; 4 Cu; 2 Zn2+; 3Cl-?

7. Перетворіть схеми на рівняння хімічних реакцій:

A) Na + H2 → NaH; Б) Al + Cl2 → AlClI;

B) P + O2 → PVO; Г) KClO3 → KClI + O2.

8. Складіть рівняння хімічних реакцій:

А) NIIO + O2 → NIVO; Б) FeIIClI + Cl2 → FeIIIClI.

7 ВАРІАНТ

1. З даного переліку виберіть хімічні явища:

А) плавлення льоду;

Б) кування металу;

В) притухання яєць;

Г) іржавіння заліза.

2. До зовнішніх ефектів, що супроводжують хімічні реакції, належать:

А) зміна форми тіла; Б) випадання осаду;

В) зміна забарвлення; Г) зміна об’єму тіла;

Д) виділення газу.

3. Сума коефіцієнтів в рівнянні хімічної реакції, схема якої

Na2O + HCl → NaCl + H2O дорівнює:

А) 4; Б) 5; B) 6; Г) 7.

4. Визначте якісний та кількісний склад вуглекислого газу формула якого СО2.

5. Визначте валентність хімічних елементів за хімічними формулами:

NaCl; SiO2; Al2S3; PH3; SO3; CaBr2; CuO; P2O5.

6. Позначте за допомогою хімічних формул:

А) три молекули водню; Б) один атом Оксигену; В) дві молекули води; Г) чотири атоми Феруму; Д) одну молекулу кисню.

7. Напишіть рівняння реакцій за такими схемами:

А) Сa + O2 → CaO; Б) CuIIClI + Al → AlClI + Cu;

B) PVO + HI OII → H3PO4; Г) NaNO3 → NaNO2 + O2.

8. Складіть рівняння хімічних реакцій:

А) MnVIIO → MnIIIO + O2; Б) FeIIIO + C → Fe + CIVO.

8 ВАРІАНТ

1. Розташуйте у два стовпчики назви тіл та речовин.

Скло, стілець, деревина, підручник, клавіатура, крейда, маркер, цвях, срібло, сірники.

2. Розташуйте в два стовпчики фізичні та хімічні явища.

Випадання снігу, гниття деревини, скисання молока, випаровування води, виверження вулкану, опадання листя, випадання осаду, горіння газу, танення льоду, світіння нитки розжарення електричної лампи.

3. Із переліку сумішей випишіть окремо однорідні та неоднорідні речовини, запропонуйте способи їх розділення.

Розчин солі у воді, металеві ошурки з піском, олія та вода, борщ, кава з молоком, морська вода, рідина для зняття лаку, кисіль.

4. Напишіть символи елементів та формули їх сполук з Оксигеном, в яких вони проявляють найвищу валентність.

Кальцій, Манган, Флуор, Натрій, Гідроген, Хлор, Цинк.

5. Напишіть формулу молекули, що складається з трьох атомів Гідрогену, одного атома Фосфору, чотирьох атомів Оксигену. Визначте масову частку елементів, що входять до складу даної речовини.

6. Запишіть формулу речовини, в якій на кожні 150 атомів Алюмінію припадає 225 атомів Оксигену. Запишіть рівняння хімічної реакції утворення даної сполуки, вкажіть її тип.

7. Формула деякої речовини Х2О5. Відносна молекулярна маса даної сполуки дорівнює 142. Визначте елемент Х.

8. Ферум утворює з Оксигеном сполуки FeO, Fe2O3, Fe3O4. Визначте, у якій з сполук масова частка Феруму найбільша.

ТЕМА 3. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ ТА НЕМЕТАЛИ. ОКСИГЕН, КИСЕНЬ. ФЕРУМ, ЗАЛІЗО

1 ВАРІАНТ

1. Вкажіть символ хімічного елемента Оксигену:

А) О; Б) Fe; B) O2; Г)O3.

2. Вкажіть самий розповсюджений елемент земної кори:

А) Н; Б) Fe; B) O; Г) Si.

3. Випишіть формули оксидів, визначте валентність хімічних елементів у них:

Na; O2; CaO; KCl; Fe; HNO3; P2O5; O3; Na2O; H2SO4; Al2O3.

4. Закінчіть рівняння реакцій:

P + O2 → PIIIOII;

Al + O2 → AlIIIOII;

HISII + O2 → HIOII + SIVOII;

C2H2 + O2 → CIVOII + HIOII.

5. Складіть формули оксидів таких елементів:

Na; Ba; N(IV); Fe(III); S(VI); Cr(III). Дайте назви даним сполукам.

6. Назвіть умови виникнення та припинення горіння.

7. Складіть рівняння хімічних реакцій, у результаті яких утворюються з простих речовин такі сполуки:

СО2; P2O3; CaO; CrO3; N2O5.

8. Визначте формулу оксиду, якщо відомо, що масова частка Феруму в ньому рівна 78%. Назвіть цю сполуку.

2 ВАРІАНТ

1. Вкажіть твердження, що не стосується кисню:

А) міститься в повітрі;

Б) не підтримує дихання й горіння;

В) молекула складається з двох атомів.

2. Із запропонованого переліку виберіть оксиди:

H2S; CH4; NaCl; CO2; CaO; OF2

3. Розставте коефіцієнти у рівняннях реакцій:

Si + O2 → SiO2;

KClO3 → KCl + O2;

H2S + O2 → H2O + SO2;

4. Запишіть рівняння реакції горіння простих речовин в кисні, урівняйте їх:

А) S; Б) Mg.

5. Обчисліть масову частку елементів в одержаних оксидах.

6. Складіть формули оксидів за вищою валентністю їх елементів:

А) СхОу; Б) АlхОу; B) NaxOy

7. Опишіть умови виникнення горіння і способи запобігання пожежам.

8. Допишіть рівняння реакцій та урівняйте їх, дайте назви отриманим продуктам, вкажіть типи даних реакцій:

A) Mg + O2 → ? ;

Б) CH4 + O2 → ? + ?;

B) P + O2 → ?.

3 ВАРІАНТ

1. Вкажіть твердження, що не стосуються кисню:

А) виділяється в процесі фотосинтезу;

Б) відносна молекулярна маса 32;

В) газ, легший за повітря.

2. Із запропонованого переліку речовин виберіть оксиди:

NO2; KBr; CuO; P2O3; CS2; LiH

3. Розставте коефіцієнти у рівняннях реакцій:

A) N2 + O2 → NO;

Б) NaNO3 → NaNO2 + O2;

B) HBr + Ca(OH)2 → CaBr2 + H2O

4.Запишіть рівняння горіння в кисні простих речовин, урівняйте їх:

А) С; Б) Zn

5. Обчисліть масову частку елементів в отриманих оксидах.

6. Складіть формули оксидів хімічних елементів за їх вищою валентністю:

A) CxOy; Б) PxOy; B) CaxOy.

7. Розкажіть де застосовується кисень.

8. Допишіть рівняння реакцій, урівняйте їх, дайте назви отриманим продуктам, вкажіть типи даних реакцій:

A) Al + O2 → ?;

Б) H2S + ? →H2O + SO2;

B) C + O2 → ?

4 ВАРІАНТ

1. З даного переліку речовин виберіть формули металів:

Ne; Na; F2; Fe; Al

2. Виберіть найпоширеніший елемент у земній корі:

Гідроген, Силіцій, Ферум, Оксиген

3. З переліку властивостей виберіть ті, що відповідають залізу:

А) найлегший метал; Б) легко кується;

В) добре розчиняється у воді; Г) руйнується у природних умовах.

4. Кисень у лабораторії добувають розкладанням:

А) KMnO4; Б) CO2; B) CaCO3; Г) СаО.

5. Встановіть відповідність між загальною формулою оксиду та валентністю елемента:

1) ЕО; 2) E2O; 3) E2O3; 4) EO3.

A) I; Б) II; B) VI; Г)III.

Наведіть приклади оксидів до даних загальних формул оксидів.

6. Обчисліть масові частки елементів у сполуці, яка складається з двох атомів Феруму та трьох атомів Оксигену.

7. Закінчіть рівняння реакцій. Вкажіть реакції розкладу.

А) Mg + ? → MgO;

Б) Al +HCl → AlIIIClI;

B) HISII + ? →HIOII + SIVOII;

Г) Fe(OH)3 → FeIIIOII + HIOII

8. Дано прості речовини: залізо, сірка, кисень. Напишіть рівняння реакцій утворення з даних простих речовин таких складних речовин:

FeS; FeO; Fe2O3; SO2.

5 ВАРІАНТ

1. З поданого переліку речовин виберіть формули оксидів:

О2; Fe2O3; Fe(OH)3; MgO

2. У вигляді простої речовини кисень міститься в:

А) земній корі; Б) атмосфері; В) дистильованій воді; Г) граніті.

3. З переліку властивостей виберіть такі, що відповідають кисню:

А) найлегший газ; Б) газ без кольору, запаху, смаку;

В) трохи важчий за повітря; Г) добре розчиняється у воді;

Д) слабо розчиняється у воді.

4. Масова частка Феруму у природній сполуці FeS2 (пірит) становить:

А) 53%; Б) 47%; В) 32%; Г) 68%

5. Встановіть відповідність між хімічним елементом та його положенням у періодичній системі:

1) Алюміній; 2) Гідроген; 3) Кисень; 4) Ферум.

А) 1 період, I група; Б) 2 період, VI група; B) 4 період, VIII(Б) група; Г) 3 період, III група.

6. Визначте валентність Феруму в сполуках:

FeO, Fe2O3, FeS, FeCl3, FeCl2.

7. Закінчіть рівняння реакцій, вкажіть реакції заміщення:

А) HgIIOII →Hg + ?; Б) Al + FeIIIOII →? + AlIIIOII ;

B) C2H2 + ? →CIVOII + HIOII; Г) Fe + H2O → Fe2O3 + ?.

8. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

H2O → O2 → P2O5

CaO


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I; I – II; I iii ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії,...

Банк даних «Обдарована дитина» Губиниської зош I-III ступеня №1 на...

Розклад уроків Березанської зош І ііі ступенів
Директор Березанської зош І – ІІІ ст. Головний спеціаліст Очаківського міськрайонного управління гудсес

Розклад уроків чупирянського нво «зош I-II ступенів дитячий садок»

Звіт директора Гланишівського нво „зош І-ІІІ ступенів днз” Лисенка...

Декада хімії в школі. Вчитель хімії Лєва В. С
Малоантонівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок»

Лисенко Наталя Василівна, вчитель хімії Олександрівської зош І-ІІІ ступенів
Карбон, Ферум, Силіцій, Оксиген, Бор, Алюміній, Плюмбум, Манган, Бром, Меркурій, Магній

Перелік наявної документації у кабінеті хімії шклівської зош І-ІІІ ступенів
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

Реєстраційна картка для он-лайн бази даних громадсько-активних шкіл...
Чернівецька спеціалізована школа «Освітні ресурси та технологічний тренінг» I-III ступенів №41 з вивченням єврейського етнокультурного...

План роботи Березанської зош І ііі ступенів Березанської районної...
Березанської зош І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області опорного районного закладу з проблеми : «Впровадження...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка