Пошук по сайту


Конспект уроку 13. Тема: Хімічний зв’язок

Конспект уроку 13. Тема: Хімічний зв’язок

Конспект уроку 13

.

Тема: Хімічний зв’язок
Мета: узагальнити та поглибити знання про хімічний зв’язок, механізм утворення ковалентного,

йонного, металічного та водневого зв’язків; повторити характеристики ковалентного зв’язку:

довжина, енергія, полярність, кратність, насиченість, направленість у просторі, гібридизація.

повторити поняття катіон, аніон, відновлення, окиснення, йонна сполука; зробити висновок про

значення металічного та водневого зв’язків.
Обладнання: таблиця: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Тип уроку: узагальнення та поглиблення знань.

Форми роботи: лекція, бесіда, виконання тренувальних прав.

Хід уроку:

І. Організація класу.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вивчивши будову атома ми з’ясували, що у атома на зовнішньому енергетичному рівні може міститися від 1 до 8 електронів (т.я. кількість зовнішніх валентних електронів показує № групи, а груп в періодичній системі 8). Якщо зовнішній шар заповнений повністю електронами, то його називають завершеним. Але таких атомів мало: із 110 – 8, їх називають інертними, або благородними газами. Зовнішні рівні атомів інших елементів незавершені і завершуються коли атоми з’єднуються утворюючи молекули чи кристали простих чи складних сполук. Взаємодію між атомами в результаті якої утворюється хімічно стійка сполука називають хімічним зв’язком. Відомі 4 типи хімічного зв’язку: ковалентний, йонний, металічний, водневий. Сьогодні ми повторимо їх основні характеристики.
ІV. Актуалізація опорних знань.

Записати електронні та графічно-електронні формули атомів: Cl, N, C, O, H.
V. Повторення основних фактів і понять.

1. Механізм утворення ковалентного зв’язку(учні повторюють поняття ковалентний полярний зв’язок, ковалентний неполярний зв’язок, електронегативність, електронна формула, структурна формула, молекулярна формула, кратність зв’язку: одинарний, подвійний і потрійниц)

На прикладі будови сполук хлору, азоту, карбон (ІІ) оксиду, метану пригадати механізм утворення ковалентного зв’язку.

Неподільна пара електронів

Валентні електрони

Спільна ( або подільна) ел-на пара Кратність зв’язку (одинарний, подвійний, потрійний)

Електронна формула Структурна формула Молекулярна формула

Електронегативність

Тип хімічного зв’язку

Валентні електрони- електрони, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків. Валентними можуть бути як неспарені електрони, так і спарені електрони, якщо атом знаходиться в збудженому стані.

Ковалентний зв’язок – це зв’язок утворений спільною електронною парою.

Характеристики ковалентного зв’язку

Якщо між атомами виник один ковалентний зв’язок, то він називається одинарним (одна спільна електронна пара), два – подвійним (дві спільні електронні пари), три – потрійним (три спільні електронні пари).

Одинарний зв’язок позначають однією рискою, подвійний – двома, потрійний – трьома. Цю характеристику називають кратність зв’язку.

Чим більша кратність зв’язку тим менша довжина.

Довжина зв’язку – це відстань між ядрами атомів, які утворюють зв’язок (одиниця вимірювання 1нм= 10-9м).

Кратність зв’язку впливає і на його енергію.

Енергія зв’язку – це кількість енергії яку потрібно витратити, щоб розірвати зв’язок. З підвищенням кратності енергія зростає.

Ковалентний зв’язок

(зв’язок утворений спільними електронними парами)

Неполярний Полярний

(спільна електронна пара (спільна електронна пара

розміщена по центру зміщена в бік атома

відносно ядер двох атомів) з більшою електронегативністю)

неМе+неМе неМе+неМе

прості речовини складні речовини

різниця електронегативностей = 0 різниця електронегативностей < 1,7

2. Механізм утворення йонного зв’язку.

Наприклад, під час горіння натрію в хлорі неспарений електрон Натрію і неспарений електрон Хлору утворюють спільну електронну пару, яка із-за великої різниці електронегативностей повністю зміщується до атома Хлору. Тобто атом Натрію віддає електрон, а атом Хлору приєднує цей електрон. Внаслідок цього утворюється іон-натрію і іон-хлору.

Іон – це заряджена частинка на яку перетворюється атом в результаті втрати, або приєднання електронів.

Аніон – негативно заряджений іон. Його заряд дорівнює кількості електронів, які атом приєднав.

Катіон – позитивно заряджений іон, його заряд дорівнює кількості електронів, що атом втратив.

Протилежно заряджені іони притягуються одини до одного утворюючи іонну сполуку.

Сполуки які утворюються з іонів називаються іонними. Зв’язок між іонами – це іонний зв’язок.

Процес віддачі електронів називається окисненням, процес приєднання електронів називається відновленням.

Іонний зв’язок виникає за рахунок електростатичного притягання протилежно заряджених іонів, які утворились внаслідок процесів окиснення і відновлення атомів.
3. Металічний зв’язок.

Металічний зв’язок – це зв’язок, що існує у металах та їх сплавах між позитивними іонами та валентними електронами, що є спільними для всих атомів.

Суть його полягає в тому, що атоми металів мають на зовнішньому енергетичному рівні невелику кількість електронів 1 – 3, ці електрони слабо зв’язані з ядром, тому легко відриваються і переміщуються во всій масі шматку металу. Атоми елементів-металів які віддали електрони, перетворюються на катіони. Вони притягують до себе електрони, що вільно переміщуються. Отже, всередині шматка металу постійно циркулює так званий електронний газ, який міцно поєднує між собою всі атоми металів, це робить зв'язок міцним.

Металічний зв’язок

Спільне

З ковалентним зв’язком З йонним зв’язком

Утворення спільних валентних електронів В вузлах кристалічних граток знаходяться іони

Металічний зв’язок внаслідок наявності вільних електронів обумовлює характерні загальні властивості металів і сплавів, зокрема тепло- та електропровідність.

4. Водневий зв’язок.

Водневий зв’язок – це зв’язок, що утворюється між атомом Гідрогену однієї молекули і сильно електронегативним атомом іншої молекули (це може бути O, F, N).

Чому саме Гідроген утворює водневий зв’язок?

Так як у Гідрогена найменший радіус атома і при віддачі свого єдиного електрону, він набуває позитивного заряду, за рахунок чого взаємодіє з сильно електронегативними атомами інших молекул які мають частково негативний заряд.

Наприклад молекула води Н2О , (Н 2О)n, т.я. молекули води з’єднані між собою водневими зв’язками.

Молекула спирту.

Розчинення спирту у воді.

Водневий зв’язок позначають трьома крапками.

Водневий зв’язок слабкіший за йонний і ковалентний.

Водневий зв’язок підвищує температури кипіння і плавлення сполук.

Водневий зв’язок частіше зустрічається в органічній хімії, забезпечує більш компактну упаковку макромолекул (білок – вторинна структура, ДНК – принцип комплементарнисті).

VI. Узагальнення та систематизація знань.

З даного переліку речовин випишіть формули речовин:

1) з ковалентним полярним зв’язком. Складіть їх електронну та структурну формули;

2) з йонним зв’язком покажіть механізм його утворення;

3) з металічним зв’язком:

O2, ZnCl2, H2S, Al, N2O3, CCl4, FeCl3, O3, CO2, PH3, CaS, HgO, Fe.

VІI. Підбиття підсумків уроку. Домашнє завдання.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 108 Тема: Електронні та структурні формули речовин
Мета: закріпити знання про ковалентний зв’язок І його види – неполярний І полярний; навчитися

Конспект уроку 106 Тема : Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність
Мета: повторити електронну будову атомів хімічних елементів, її зв’язок з положенням елемента у

Конспект уроку 11. Тема: Зв’язок електронної будови атома з місцем...
Мета: зробити висновок про зв’язок електронної будови атома з місцем елемента в періодичній

Контрольна робота по темі: «Хімічний зв’язок. Будова речовини»
Сірка в сполуці з Флуором проявляє вищий ступінь окиснення. Який об’єм фтору(н у.) витратиться на взаємодію з 6, 4 г сірки?

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Хімічний зв’язок

Закон збереження маси І енергії
Основні поняття І закони хімії, періодичний закон І будова речовини. Будова молекул І хімічний зв’язок

Конспект уроку 76 Тема: Розрахункові задачі по темі: «Лужні метали»
Мета: на основі знань про хімічні властивості лужних металів розвивати вміння розв’язувати

Конспект уроку 32 Тема: Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалентів речовини
Записати формулу за якою можна обчислити масовіу частку розчиненої речовини в розчині?

Конспект уроку 83 Тема: Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда
Мета: вивчити будову атома, склад атомних ядер; протонне та нуклонне числа, нуклід; ізотопи

Конспект уроку 35 Тема: Хлоридна кислота: добування, властивості, застосування
Мета: вивчити спосіб добування хлоридної кислоти в лабораторії; фізичні та хімічні властивості: дію наБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка