Пошук по сайту


Демографія військова – - Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії)

Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії)

Сторінка6/31
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Демографія військова – вивчає мобілізаційні можливості держав, що воюють; визначає мобілізаційні резерви для збройних сил та економіки; вивчає військові втрати та їх вплив на відтворення населення і його здоров’я, міграцію населення під час війн. Д.в. проводить розрахунки чисельності та складу населення за статтю та віком для визначення ресурсів країн і їх коаліцій. Головними джерелами інформації є статистичні дані про чисельність і склад населення до війни, в період війни та по її закінчені, дані про людські втрати, архівні дані про населення.

Демографія економічна – вивчає економічні аспекти відтворення населення та механізм взаємозв’язку економічних і демографічних процесів.

Демографія етнічна – вивчає відтворення і динаміку чисельності окремих народів.

Демографія етнічна – вивчає відтворення і динаміку чисельності окремих народів.

Демографія описова – включає загальну характеристику чисельності населення, його територіального розподілу, параметри віково-статевого, шлюбного й сімейного складу населення, рівня й тенденцій розвитку демографічних процесів у конкретних регіонах, країнах, територіях або частинах країни.

Демографія регіональна – вивчає закономірності відтворення й динаміку населення в окремих регіонах і територіях країни, а також економічні, соціальні , екологічні, етнічні та інші чинники, що впливають на їх характер і мають місце в цих регіонах.

Демографія соціальна – наукова дисципліна, яка формується на стику демографії та соціології і вивчає взаємовплив соціальних і демографічних процесів. Д. с. головну увагу приділяє вивченню соціальних норм, демографічних установок, демографічної поведінки (репродуктивної, шлюбної, сімейної, самоохоронної, міграційної) і чинників, що їх зумовлюють, таких як рівень освіти, доходів, етнічної характеристики тощо.

Демократія ( від грец. dëmos – народ i krátos – влада) – форма держави, що базується на визнанні народу джерелом влади, його праві приймати участь у вирішенні державних справ у сукупності з широким колом громадянських прав і свобод. Термін Д. використовується для характеристики організацій і діяльності різних соціальних і політичних інститутів.

Демпінг (від анг. dumping – букв. скидання) – продаж товарів на експорт за «необгрунтовано низькими цінами: нижче, ніж на внутрішньому ринку (як правило, нижче їх собівартості). Д. здійснюється з метою завоювання ринку, підриву позицій конкурентів, продажу надлишкових запасів, підтримання рівня виробництва у часи світового або національного спаду. Д. часто заохочується державними органами країни-експортера шляхом прямих або опосередкованих дотацій і субсидій виробнику або продавцю експортного товару.

Дендрарій (дендрологічний сад) – колекція дерев і кущів, що культивуються у відкри­тому грунті; використовуєть­ся в наукових, пізнавально-освітніх і господарських цілях.

Деномінація – зміцнення грошової одиниці країни без її перейменування разом з відповідною зміною масштабу цін з метою полегшення платіжного обороту, обліку і розрахунків.

Депозит – 1) грошові засоби або цінні папери (акції, облігації), які поміщаються для зберігання в кредитні заклади (банк, ощадна каса); 2) грошова сума (або цінні папери), внесені боржником у судові заклади для передачі кредитору.

Депопуляція – зменшення абсолютної кількості населення якої-небудь країни, території чи звужене його відтворення, при якому чисельність наступних поколінь є меншою від попередніх.

Депопуляція – зменшення кількості живих організмів.

Депортація (від лат. deportatio  вигнання, вислання)  примусове виселення, переміщення з місця постійного проживання або навіть вигнання за межі держави особи чи групи осіб, навіть частини населення, які визнані правлячим режимом як “соціально небезпечні”, “небажані”.

Депресивний район – відрізняється глибоким падінням господарства і перш за все «традиційних» галузей, складними обставинами виходу з кризового стану. Термін Д. р. виник у роки світової кризи в 1929 – 1933 рр.

Держава – організація політичної влади в суспільстві, спрямована на забезпечення цілісності й безпеки країни. Д. призначена для вирішення загальносуспільних питань, задоволення загальносуспільних потреб, зокрема, забезпечення певної єдності суспільства як цілісного соціального організму (які б внутрішні суперечності, конфлікти його не руйнували). Д. виконує інтегративну (координуючу, узгоджувальну) функцію, при здійсненні якої вона виступає виразником не тільки пануючої соціальної групи, але і всього суспільства. За марксистським визначенням Д. – це знаряддя політичної влади в класовому суспільстві і виникла в результаті суспільного поділу праці. Д. як територіально організований апарат влади на території певної країни, знаряддя економічного, політичного та ідеологічного управління суспільством виступає важливим об’єктом країнознавчого дослідження. Зараз у світі є 194 держави – члени ООН.

Державна влада – вища форма влади в державі, що поширюється на всі сфери суспільного життя. Здійснюється з допомогою спеціального апарату, володіє монопольним правом видавати нормативні акти, обов’язкові для всього населення даної держави. Д.в. включає законодавчу, виконавчу, судову, військову владу.

Державне замовлення – форма планового завдання підприємствам і організаціям з боку вищих організацій. Через державне замовлення здійснюється прямий вплив держави на виробництво, забезпечується відтворення найважливіших матеріально-речових пропорцій. Держзамовлення гарантується матеріально-технічним постачанням і реалізацією.

Державне регулювання – форма цілеспрямованого впливу держави на економіку з метою забезпечення або підтримання її функціонування у заданому режимі чи для зміцнення і розвитку економічних явищ або їх зв'язків. Здійснюється за допомогою системи норм і заходів. Останні регламентують поведінку господарських суб'єктів через адміністративні методи впливу: закони, накази, інструкції, а також через систему економічних методів, регуляторів - ціни, податки, банківські відсотки, преференції, санкції тощо.

Державний борг – сума заборгованості держави по кредитним операціям. Може бути внутрішнім і зовнішнім.

Державні закупки – загальна вартість товарів і послуг, які хоче придбати уряд, в т.ч. і військове спорядження, будівництво шляхів тощо.

Державні природні парки – осадова частина державного природно-заповідного фонду; території, призначені для науково-пізнавального, спортивно-оздоровчого туризму та відпочинку; розташовуються на відстані від великих міст і мають власний режим природокористування. Основа виділення - унікальність ландшафту.

Детермінізм географічний – концепція, відповідно до якої розвиток суспільства визначається особливостями природних умов, географіч­ним положенням країни.

Детермінізм географічний – концепція, сутність якої полягає у визнанні визначального впливу природних умов на розвиток суспільства. Так, французький просвітитель Ш.-Л. Монтеск’є у книзі «Про дух законів» (1748 р.) розмірковував про залежність соціального устрою, форм правління від клімату, ґрунтів, розмірів країни. Д. г. найбільшого поширення набув у XVIII cт. і згодом виявився теоретичною основою численних країнознавчих праць.

Децентралізація управління – процес розподілу функцій та повноважень центральних органів державної влади на користь місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування.

Джампінг (від англ. bungee jumping - вільне падіння) – стрибки сторч головою у прірву з прив'язаним до ніг еластичним тросом. Набув поширення в гірських місцинах США, Мексики, Аргентини.

Джентрифікація ( від «джентрії» – інтелігентні багаті сім’ї) – розширення будівництва приватних житлових будинків поліпшеної якості та створення фешенебельних районів у містах і переселення в них сімей з високим рівнем доходу (процес, протилежний субурбанізації).

Джерело – первинний оригінальний матеріал, який містить певну інформацію, в тому числі країнознавчу – закони, договори, меморандуми, заяви, виступи офіційних осіб, статистичні дані, мемуари, листи, преса тощо.

Диверсифікація галузева (від пізньолатинського diversificatio – зміна, різноманітність) – збагачення галузі новими виробництвами, номенклатурою і видами продукції.

Диверсифікація експорту – розширення товарної номенклатури у зовнішньоекономічних зв’язках країн.

Дивіденти – виплати з прибутку (щорічні, щоквартальні) в акціонерних товариств по своїм акціям.

Динаміка населення – 1) різні форми руху народонаселення, які включають зміни в часі і просторі; 2) зміни в складі і структурі біологічних угру­повань, що пов'язані з розбіжністю в часі піків чисельності чи рівні розвитку особин різних видів.

Дискримінація обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за ознакою расової чи етнічної приналежності, соціального походження, статі, політичних переконань тощо. Форми Д.: сегрегація, депортація, геноцид.

Диференціація (від французького différention і від латинського differentia – різниця) – розділення, розчленування цілого на різні частини, форми і ступені для вивчення.

Діалектика – 1) метод пізнання дійсності (у тому числі країнознавчих реалій), який полягає в необхідності розглядати явища в їх зв’язках, русі та розвитку; 2) загальне вчення про єдність протилежностей в одному цілому; 3) мистецтво дискусії, насамперед вміння знайти істину через розкриття і подолання суперечностей у міркуваннях опонента.

Діаспора (від грец. diaspora  розсіяння)  розсіяння, розселення по різним країнам народу, вигнаного обставинами, завойовниками або власною волею за межі батьківщини. Це також сукупність вихідців із якоїсь країни та їх нащадків, які проживають поза її межами.

Ділова гра – спосіб дослідження, який передбачає попереднє конструювання ситуації, імітацію того або іншого варіанту розвитку країнознавчого процесу або явища. Це дозволяє розробити різні моделі дії управлінських структур, розподілити ролі учасників подій, уточнити характер їх поведінки та взаємовідносин між ними. Такого роду прийоми дають змогу передбачити варіанти зміни ситуації, підготувати всіх задіяних осіб до відповідної реакції, а управлінський персонал до прийняття рішень в неординарних ситуаціях, знаходити якісно важливі ланки та суперечності в поточних і прогнозованих процесах.

Діснейленд – найбільші та найбільш популярні в світі парки для розваг. Перший Д. було відкрито в 1955 р. в Анахаймі (штат Каліфорнія, США). Найбільш популярний Д. світу (250-мільйонного відвідувача зареєстровано 24 серпня 1985 р.). Другий Д. було відкрито неподалік від Орландо (штат Флорида, США) на території площею 11 322 га. Відкритий 1 жовтня 1971 р., реалізація проекту обійшлась у 400 млн. дол. Нині парк щорічно відвідують 20 млн. чол. Д функціонують також у Франції, Японії, Індонезії. Створення Д. передбачається в Іспанії у Фігерасі (Каталонія) на батьківщині великого художника-сюрреаліста Сальвадора Далі. Ще за життя Далі тут було створено театр-музей, експозиція якого постійно по­повнюється безцінними картинами художника. Музей щороку відвідує 600-700 тис. чол. Найбільш виразний з проектів "Даліландії" передбачає будівництво на узбережжі Каталонії курорту з парком розваг.

Діяльність – у широкому розумінні прийнято розглядати як різнобічний процес створення суспільним суб’єктом (людиною) умов для свого існування й розвитку, процес перетворення соціальної реальності відповідно до суспільних потреб, цілей і завдань.

Дніпрово-дністровський рекреаційний регіон – рекреаційний регіон міжнародного значення, що займає більшу частину території України. На заході межує з Карпатським рекреаційним регіоном, на півдні – з Азово-Чорноморським рекреаційним регіоном.

Добувна промисловість – сукупність галузей і виробництв, які займаються добуванням різних видів сировини і палива з надр землі, із вод і лісів.

Доктрина система поглядів, ідей, принципів, що лежить в основі політичної діяльності окремої особи чи політичної організації. Політична Д. – це система офіційних поглядів і положень, яка розробляється політичним керівництвом держави. Основні положення політичної Д. зв’язані з характером суспільного ладу, політикою правлячих сил, рівнем розвитку продуктивних сил.

Документ – оригінальний матеріал, письмове свідоцтво про якісь історичні, міжнародні тощо події та факти (закони, нормативні акти, офіційні договори і т. п.), джерело країнознавчої інформації.

Документальне дослідження – дослідження, що ґрунтується на основі вивчення архівних матеріалів, офіційної статистики, даних преси, мемуарів, листування тощо.

Документальні пам’ятки – акти органів державної влади, управління, інші писемні та графічні документи, кінофотодокументи та звукозаписи, давні рукописи й архіви, записи фольклору та музики, рідкісні друковані видання.

Дугін Олександр Гельєвич (1962 р. н.) – російський геополітик, автор дванадцяти книг, в тому числі відомого навчального посібника “Основи геополітики. Геополітичне майбутнє Росії” (1997 р.). З січня 2000 р. – радник Голови Державної Думи Російської Федерації з геополітики. У 1989 р. створив Центр соціальних метастратегічних досліджень, головною метою якого є розробка “євразійської моделі розвитку Росії”. Матеріали центру носять прогнозно-аналітичний характер і готуються за замовленням силових структур. Серед останніх розробок центру – геополітична експертиза російсько-європейських і російсько-американських відносин. Д. – представник напряму сучасного російського неоєвразійства.
Еволюція – процес тривалих, поступових, дрібних змін, повільного переходу на вищі стадії розвитку із успадкуванням попередніх елементів; Е. – синонім поступального розвитку; незворотний історичний розвиток живої природи, що веде, як правило, до ускладнення її організації й супроводжується зміною генетичного складу популяцій, формуванням адаптації, ви­доутворенням біоценозів і біос­фери в цілому. Термін «еволю­ція» ввів швейцарський вче­ний Ш.Бонне у 1762 р.

Ейкумена, ойкумена – 1) відома грекам обжита час­тина Землі з Елладою в центрі; 2) сукупність насе­лених людиною областей земної кулі. Спочатку Е(2) співпадала з областю, в якій завершився процес формування людини (Західна, Південна, Південно-Східна Азія, Східна Аф­рика і частина Європи). З розвитком продуктивних сил в кінці палеоліту людина переселилася у Північну Європу, освоїла простори Північної Азії і розпочала заселяти Америку та Австралію.

Екзогамія (від грец. exo - поза, зовні і gamos - шлюб) – звичай, що грунтується на забороні шлюбів між людьми, що належать до однієї родової групи.

Екзотичність території – ступінь контрастності місця відпочинку та місця постійного проживання.

Екістика (англ. ekistics; від грец. oikos - дім, житло) – теорія формування і еволюції людських поселень, висунута грецьким архітектором-містобудівником К.Доксіадісом у 50-60-х рр. ХХ ст.

Екологічна експертиза проектів – система комплексної оцінки можливих екологічних наслідків здійснення проектів будівництва і реконструкцій народногосподарських об’єктів, додержання при їх розробці встановлених правил і норм раціонального природокористування й охорони природи.

Екологічна місткість регіону (за О. П. Черкасом) – кількісно виражена здатність природного або природно-господарського комплексу підтримувати необхідну соціально-екологічну рівновагу на певній території. Е. м. р. можна уявити у вигляді граничної можливості природного середовища даного регіону (з його природно-ресурсним потенціалом, з урахуванням наявних природоохоронних засобів) протистояти деградації під впливом антропогенного та техногенного навантаження. Кількісно (в агрегованому вигляді) Е. м. р. дорівнює добутку площі його території та гранично припустимого антропотехногенного навантаження.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Реферат з дисципліни Країнознавство
Північна Америка між Канадою І мексикою. Це 48 штатів, на які припадає 83 площі І 99,3 населення країни. 49-м штатом є Аляска, що...

Лекція: Країни Азії: Індія, Японія. Китай
Японія. Егп, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Галузева І територіальна структура господарства....

Лекція: Країни Європи: Франція, Італія
Особливості егп країни. Населення, галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності

Лекція : Країни Європ и
Фрн. Географічне положення. Населення І міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство....

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Реферат з дисципліни
Основні поняття про науку,як сферу людської діяльності націленої на пізнання природи

Студента групи м -99
Основні поняття про науку,як сферу людської діяльності націленої на пізнання природи

Тема 1: Основні поняття про паралельні обчислення
Загальні зауваження стосовно оцінки продуктивності паралельних алгоритмів та систем

Https://ssl zahav net il/green-card-lottery/registFor asp
Країна, у якій народився – Назва країни повинна відповідати сучасній назві країни, у якій народився аплікантБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка