Пошук по сайту


Література 1, стор. 73 99

Література 1, стор. 73 99Лабораторна работа №1

Будова атомів і періодичний закон
1.Мета роботи.

Засвоєння квантової теорії будови атомів і її основних закономірностей у зміні властивостей елементів періодичної системи по групам і періодам.
2.Реактиви і обладнання.

1.Цинк. 2.Залізні ошурки. 3.Свинець. 4.Олово. 5.Магнієві ошурки або стрічка. 6.Розчини: купрум(ІІ) сульфату, натрій сульфіту, аргентум нітрату, алюміній нітрату, магній хлориду, натрій силікату.

Оксиди: натрію, магнію, алюмінію, силіцію(ІV), фосфору(V). 8.Дистильована вода. 9.Лакмус. 10.Фенолфталеїн.11.Хлоридна кислота. 12.Натриій гідроксид. 13.Йодна вода.
3.Вказівки на теоретичний матеріал.

Література 9.1, стор. 73 – 99.
4.Теоретичні положення.

Атом має складну будову: навколо позитивно зарядженого ядра рухаються електрони по енергетичним рівням, підрівням, орбіталям. Заряд ядра атома чисельно дорівнює порядковому номеру елемента в періодичній системі і відповідає загальній кількості електронів в нейтральному атомі. Електрон одночасно є і частинкою і хвилею. Рухаючись навколо ядра електрон утворює електронну хмару. Максимальна електронна густина відповідає найбільшій ймовірності перебування електрона.

Згідно з квантово-механічною теорією стан електрона в атомі характеризується значеннями чотирьох квантових чисел (кв.ч.).

п – головне кв.ч. характеризує загальну енергію електрона на певному рівні;

n = 1,2,3,4...до ∞. Стан електрона, який характеризується певним значенням головного кв.ч., називається енергетичним рівнем. Максимальна кількість енергетичних рівнів в атомі в основному стані відповідає номеру періода, в якому розміщений елемент. N=2n2

N – максимальна кількість електронів на енергетичному рівні;

l – орбітальне кв.ч. характеризує форму руху електрона, енергію електрона на підрівні

l = від 0 до n – 1 (цілі числа). l = 0 s-підрівень, l = 1 p-підрівень, l = 2 d-підрівень, l = 3

f-підрівень. Можлива кількість підрівнів на енергетичному рівні дорівнює номеру цього рівня, наприклад: n=4; l=0; l=1; l=2; l=3; 4s2 4p6 4d10 4f14.

m1 – магнітне кв.ч. характеризує просторове розміщення електронних орбіта лей відносно направленості магнітного поля. m1 = -1, 0, 1 (цілі числа). Наприклад: l=3 m1= - 3,- 2,- 1, 0, 1, 2, 3 (7 просторових орієнтацій).

ms – спін характеризує електрон як матеріальну частинку, обертання навколо своєї осі ms =+1/2, - 1/2.

Електрони заповнюють енергетичні рівні, підрівні, орбіталі в певній послідовності, в порядку збільшення енергії (правило Клечковського В.М.) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d...

Атомне ядро складається із стаціонарних частинок протонів (р) і нейтронів (п), які називаються нуклонами. Протони і нейтрони утримуються в ядрі ядерними силами, що значно перевищують кулонівське відштовхування однойменно заряджених протонів Z і нейтронів N, A= Z + N. В ядрі зосереджена основна маса атома (99,9%). Природа елемента визначається числом протонів у ядрі. Ядра всіх атомів одного елемента мають однакове число Z, але можуть мати різні значення N, різну масу – це ізотопи. За певних умов можливо змінити склад ядра, такі реакції називаються ядерними. Ядерні реакції протікають під дією нейтронів, протонів, фотонів, α-квантів, γ-частинок тощо.
5.Порядок виконання роботи.

Дослід 1. Утворення одноатомних іонів металів.

У процесі взаємодії атомів металів з окисником кількість електронів в електронному шарі їх атомів зменшується. Утворюються заряджені позитивно частинки – йони.

У п’ять пробірок налити по 10 крапель розчину купрум(ІІ) сульфату. До першої пробірки внести залізні ошурки, до другої – гранулу цинку, до третьої – свинцю, до четвертої – олова, до п’ятої магнієвої стружки. Через 10 хвилин оглянути поверхню металів і відзначити зміни забарвлення розчину купрум(ІІ) сульфату.

Скласти рівняння реакцій і електронні формули атомів і їх одноатомних іонів. Зазначити розподіл електронів за квантовими комірками.

Які значення квантових чисел /n,l,m,s/ відповідають атомній орбіталі формуючого електрону в атомах цих металів?

Дослід 2. Утворення одноатомних іонів неметалів.

Атоми неметалів утворюють негативно заряджені частинки – йони, тому що кількість електронів в зовнішньому електронному шарі під час хімічних реакцій збільшується.

В пробірку з розчином сульфіту натрію додати такий самий об’єм йодної води. Спостерігати знебарвлення йодної води. За допомогою аргентум нітрату виявити присутність іонів йоду. Скласти рівняння реакцій і описати свої спостереження. Зазначити розподіл електронів за квантовими комірками і скласти електронні формули атома і йона йоду. Які значення квантових чисел /n,l,m,s/ відповідають атомній орбіталі формуючого електрону в атомі йоду?

Дослід 3. Властивості оксидів елементів ІІІ періоду.

Внести в окремі пробірки по 1 мікрошпателю оксидів натрію, магнію, силіцію(ІV), фосфору(V), додати дистильованої води /1 мл/ і 5 крапель лакмусу. Описати свої спостереження і скласти рівняння реакцій, що відбуваються. Зробити висновок щодо зміни властивостей оксидів елементів в залежності від положення у періоді.

Дослід 4. Властивості гідроксидів елементів ІІІ періоду.

За допомогою наявних реактивів одержати гідроксиди натрію, магнію, силіцію(ІV), фосфору(V), індикаторами встановити рН і вивчити характер гідроксидів. Для цього кожен гідроксид розділити на 2 частини і до одної додати надлишок розчину натрій гідроксиду. Додаючи кислоту або луг, вміст пробірок збовтувати.

Зробити висновок про зміни характеру гідроксидів у залежності від положення елементів у періоді.
6.Питання для самоперевірки.

6.1. Атому якого хімічного елемента відповідає електронна формула 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 ?

6.2. Скласти електронну формулу і скорочену електронну формулу: а) атома германія, б) йона Sп+2, в) атома танталу, г) йона Іп2+.

6.3. Які орбіталі атома заповнюються раніше: 4S чи 3d ? 5S чи 4d ? Чому?

6.4. Знайти у періодичній системі Д.І.Менделєєва елементи – електронні аналоги Нітрогену. Записати скорочені формули цих елементів. Чому дорівнює їх ступінь окислення у сполуках?

6.5. Як змінюється характер оксидів елементів ІІІ періоду? Відповідь обґрунтувати.

6.6. Маємо шість ізотопів кальцію з масовими числами 40, 42, 43, 46 і 48. Визначити кількість протонів і нейтронів у ядрі цих ізотопів.
7. Зміст звіту.

7.1. Тема та мета роботи.

7.2. Відповіді на питання для самоперевірки.

7.3. Аналіз дослідів.

7.4. Висновки.
8. Домашнє завдання.

8.1. Підготувати бланк звіту.

8.2. Вивчити періодичний закон і квантову теорію будови атома.
9. Література.

9.1. Н.Л.Глинка. Общая химия.Учебное пособие для вузов. Л., Химия, 1978.

9.2. В.С.Телегус. Основи загальної хімії. Львів, Світ, 2000.

9.3. Н.Л.Глинка. Задачи и упражнения по общей химии. Учебное пособие для вузов. Л.,Химия, 1985.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література у школі має формувати не просто освічену людину, а особистість,...
...

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...

Основи охорони праці
Основи охорони праці. Навчальний посібник. // Репета Б. М., Лягушкін А. Ю. – Львів, 2009 – 232 стор

Додаток до періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва
М.: Просвещение,1984”) враховано деякі раціональні моменти, що дозволяють більш чітко відобразити особливості хімічних властивостей...

План стор. Вступ 3 Розділ Загальні уявлення про канцерогенну дію...
Сучасний стан досліджень з проблеми канцерогенної дії потенційно-токсичних хімічних речовин

Список переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад Українська мова й література

Література. Додатки
Бухгалтерський облік операцій по видачі І погашенню кредитів. Кредитна документація

Література вступ
Формування екологічної компетентності учнів як складова частина навчальної діяльності

Зарубіжна література. 2-4 класи
Перелік програм спецкурсів та факультативів, рекомендованих до використання у навчально-виховному процесі

Методичний посібник Зарубіжна література
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського районуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка