Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій школі Іванісова С.І., методист кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті зоіппо, 236-30-99

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій школі Іванісова С.І., методист кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті зоіппо, 236-30-99

Сторінка1/3
  1   2   3
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики
в 2-3 класах початковій школі

Іванісова С.І., методист кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті ЗОІППО, 236-30-99
Початкова школа, розпочинаючи з 2012 року, працює за навчальними планами відповідно нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який було прийнято Постановою КМУ від 20.04.11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є:

 • забезпечення послідовності змісту дошкільної і початкової загальної освіти і впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховний процес початкових класів, що дозволяє забезпечити навчання учнів різним способам суспільно значимої діяльності,

 • можливість вибору та створення умов для комфортного сучасного навчання.

Новим у Державному стандарті початкової загальної освіти є виокремлення в освітній галузі «Технологія» змістової лінії «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». З 1 вересня 2013 року в 2 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», (нова назва предмету - «Інформатика» наказ МОН від 16.04.2014 № 460) що буде викладатися у 2-4 класах початкової школи».

Зміст курсу «Інформатика» для 2–4 класів спрямовано на реалізацію мети та завдань освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, та враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті».

Робота вчителя початкової ланки полягає у первинній інтеграції комп’ютера в навчально-виховний процес.

Підготовка вчителів до викладання курсу «Інформатика» здійснюється у таких напрямах:

 • вчителів інформатики та вчителів початкової школи проходять підготовку за програмою спецкурсу «Методика викладання інформатики в початковій школі» в рамках курсів підвищення кваліфікації;

 • вчителів інформатики та вчителів початкової школи протягом 2013-2015 років можуть пройти навчання на тренінгах «Методика викладання інформатики у початковій школі» на базі районів за наданими заявками.

Також актуальним є володіння педагогічними працівниками початкової школи базовими комп’ютерними навичками. Це надає змогу використовувати ІКТ на всіх навчальних предметах початкової школи, виховних заходах, в гуртках тощо. З метою підвищення базового рівня ІКТ-компетентності педагоги можуть пройти навчання на тренінгах за програмою корпорації Майкрософт «Партнерство в навчанні», Іntel® «Навчання для майбутнього», «Сервіси Веб 2.0» на базі районних опорних закладів освіти.

Учитель, який використовує в професійній діяльності інформаційно-комунікаційні технології, створює учню умови для отримання передових знань з перших днів навчання, вміння активно застосовувати набуті знання в повсякденному житті, для розвитку критичного мислення, що дозволяє соціалізуватися та легше адаптуватися до швидко мінливого світу. Такий учитель і його учні є успішним в 21-ому столітті.

Узагальнюючи вищезазначене, скажемо, що працювати вчителю по-новому не просто, але це вірний шлях в майбутнє шкільної освіти, цьому потрібно навчатись і творчо використовувати нові знання в своїй роботі.
Особливості курсу інформатики в початковій школі: 

 • курс є інваріантним, тобто обов’язковим для всіх учнів початкової школи, години виділяються з інваріантної частини навчальних планів (105 годин всього: 35 год. у 2 класі, 35 год. у 3 класі і 35 год. у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень),

 • курс є пропедевтичним, тобто передбачає початкове ознайомлення учнями з базовими поняттями інформатики, і не формування основ наукових знань;

 • вимагає додаткових стандартів: стандарту умов для успішного впровадження, стандарту моніторингу (детальне пояснення нижче);

 • формує у учнів ІКТ-компетентності (ключову та предметну);

 • формує міжпредметні компетенції;

 • робота за ПК не більше 15 хв. за урок, що передбачає умовне ділення уроку на теоретичну та практичну частини.

Мета курсу – формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.
Основні завдання курсу:

ФОРМУВАННЯ

 • початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення та дані, комп’ютер та пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;

 • початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби ІКТ, як то введення тексту до комп’ютера, використання різних програм для опрацювання даних різного типу, вихід в Інтернет, користування електронною поштою, робота з пошуковими системами, підготовка презентацій;

 • початків алгоритмічного, логічного та критичного мислення;

 • початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами, за допомогою яких можна розв’язувати практичні завдання з предметів, що вивчаються в початковій школі.


Основні види діяльності:

 • ігрова;

 • навчально-ігрова;

 • пізнавальна;

 • практичне експериментування;

 • дослідження;

 • алгоритмічна;

 • співпраця в парі;

 • групова взаємодія.


Очікувані результати навчання. Опановуючи курс, учні:

 • засвоюють відомості про призначення комп’ютера, можливості його використання, складові частини;

 • ознайомлюються із властивостями інформації, інформаційними процесами у навколишньому світі;

 • здобувають навички роботи з клавіатурою, пошуку та запису потрібних програм, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, складання простих мелодій у середовищі музичного редактора, створення малюнків у графічному редакторі тощо;

 • засвоюють поняття алгоритму, розрізняють їх основні види, вчаться складати і записувати прості алгоритми для виконавців, відшукувати та застосовувати алгоритми у своїй практичній та навчальній діяльності;

 • розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання творчих завдань;

 • здобувають навички роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та пропедевтичними програмами з української, англійської, російської мов, математики, довкілля.Змістові лінії курсу інформатики в початковій школі:

Змістова лінія

Клас

Загальна кількість годин

Навчальний матеріал (кількість годин)

Комп’ютер та його складові

2 клас

12

Комп’ютери та їх застосування (3) + Основні складові комп’ютера (9)

3 клас

2

Інформаційні процеси і комп’ютер (2)

4 клас

3

Операції з файлами та папками (3)

Інформація та інформаційні процеси

2 клас

4

Поняття про інформацію та інформаційні процеси (4)

3 клас

2

Інформаційні процеси і комп’ютер (2)

4 клас

5

Передавання повідомлень (5)

Використання інформаційних технологій

2 клас

16

Графічний редактор (8) + Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів (8)

3 клас

10

Робота з презентаціями (6) + Файли і папки (4)

4 клас

7

Опрацювання тексту на комп’ютері (7)

Алгоритми та виконавці

2 клас

0
3 клас

6

Алгоритми та виконавці (6)

4 клас

7

Висловлювання. Алгоритми та повідомлення (7)

Комунікаційні технології

2 клас

0
3 клас

6

Пошук даних в Інтернеті (6)

4 клас

5

Передавання повідомлень. Електронне листування (5)

Створення проектів

2 клас

0
3 клас

4

Робота над проектами (4)

4 клас

7

Робота над проектами (7)

Детальніше: Презентація_ «Змістові лінії курсу інформатики в початковій школі»

https://drive.google.com/file/d/0B4Myg53rU0mZRFJyNDlLS2NfOFE/edit?usp=sharing
Умовами реалізації мети та завдань курсу є дотримання стандарту можливостей для навчання, а саме:

 • підготовленість вчителів до викладання інформатики у початковій школі;

 • забезпечення кожного навчального закладу комп’ютерним класом для початкової школи;

 • підключення до Інтернету всіх комп’ютерів;

 • забезпечення вчителів інформатики у початковій школі спеціальним робочим місцем;

ділення класу на групи не меншими 8 учнів так, щоб забезпечити роботу одного учня за одним комп’ютером (Відповідно до Листа МОН від 21.08.2010 N 1/9-580 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpdGxvaXBwb3xneDoxMjgzMWI2NjJlOTY0NmI0

(інструктивно-методичний лист про викладання інформатики (стор.19) шкільна дисципліна 

"Інформатика" вивчається за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів.  На кожному уроці інформатики класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (Наказ МОН України №128 від 20.02.2002 "Про порядок поділу класів на групи окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах " (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpdGxvaXBwb3xneDpkMjBjNTFkZTI1ZTg3Yzc)).  - поділ класу допускається на 2 групи).

Програмне забезпечення курсу включає в себе:

 • операційну систему;

 • клавіатурний тренажер;

 • тренажер мишки;

 • програми на розвиток критичного та логічного мислення;

 • розвиваючі програми;

 • графічний редактор;

 • текстовий процесор;

 • редактор презентацій;

 • програму – браузер;

 • середовище виконання алгоритмів;

 • комп’ютерні програми на підтримку вивчення української, іноземної мови, математики, образотворчого та музичного мистецтва тощо;

Стандарт моніторингу навчальних досягнень учнів передбачає використання формуючого оцінювання, зокрема:

 • 2 клас – формування демонстраційного портфоліо;

 • 3 клас – формування портфоліо розвитку та демонстраційного портфоліо;

 • 4 клас – формування портфоліо розвитку та демонстраційного портфоліо.

Детальніше: Онопрієнко О.В стаття_ Портфоліо як засіб контролю результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу У статті подано характеристику результів навчання молодших школярів; розкрито сутнісні ознаки учнівських портфоліо, визначено цілі їх укладання; схарактеризовано види портфоліо, прийнятні для початкової школи; конкретизовано їх структуру; описано умови роботи з портфоліо в контексті контролю досягнень учнів. Ключові слова: компетентнісний підхід, результати навчання молодших школярів, учнівське портфоліо.  http://ivanisovainfo.files.wordpress.com/2014/02/d0bed0bdd0bed0bfd180d196d194d0bdd0bad0be-d0bad180d0b8d182d0b5d180d0b8d0b8-d0bed186d0b8d0bd-d0bfd0bed180d182d184d0bed0bbd0b8d0be.doc
Особливості безбального оцінювання. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально: у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової; у 2­4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура».

Оцінювання якості підготовки учнів з предмету «Інформатика» здійснюється в двох аспектах:

 • рівень володіння теоретичними знаннями;

 • здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності.

До навчальних досягнень учнів початкових класів з предмета, які підлягають покроковому змістовому безбальному оцінюванню, належать:

теоретичні: початкові уявлення про базові поняття інформатики, зокрема повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп'ютер та інші пристрої, що ви­користовуються для роботи з повідомленнями і даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві; про різні програмні засоби підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв'язування практичних завдань із цих предметів; про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібних відомостей; алгоритмічне, логічне та критичне мислення;

технологічні: вмикає та вимикає комп'ютер; вибирає об'єкти та переміщує їх із використанням маніпулятора миші; виконує операції над об'єктами, зокрема, над вікнами, файлами, папками; запускає програму на виконання та завершує роботу з нею; використовує клавіатуру для введення символів, слів, речень, тек­стів; здійснює підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в середовищі текстового редактора; працює із графічними об'єктами у середовищі графічного редактора, створює елементарні малюнки та змінює значення влас­тивостей створених малюнків; працює з комп'ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; створює прості презентації (3-5 слайдів) на під­тримку власної проектної діяльності;

телекомунікаційні: одержує, створює і надсилає електронні листи; виконує по­шук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою; зберігає результати пошуку;

алгоритмічні: складає алгоритми дій із повсякденного життя, з викорис­танням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо); аналізує текст задачі; складає, записує і виконує найпростіші алгоритми для ви­конавців у визначеному середовищі, розрізняє основні алгоритмічні конструкції.
Гнучкість і варіативність інструментарію оцінки. У навчальному процесі використовуються різноманітні шкали змістової оцінки, які дають можливість гнучко реагувати на динаміку навчальних досягнень і розвитку учня; на яких фіксується результат виконаної роботи за певними показниками, різноманітні форми графіків, таблиць, листів індивідуальних досягнень, «чарівні лінійки», «сходинки зростання», позначення «+», «-» тощо.

Обов'язковими умовами використання будь-якої оціночної шкали є попередня самооцінка та участь учнів у визначенні показників кінцевої оцінки.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації 2008 зміст рекомендації щодо оформлення матеріалів...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на педагогічні звання "вчитель-методист",...

Інформатики
...

Інформатики
...

Методика використання інформаційних технологій у початковій школі...
Пам’ятаймо, що в освіті головні цінності – дитина І педагог, здатний розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Методичні рекомендації міського методичного центру щодо організації...
Курс «Інформатика» спрямований на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі «Технології»,...

Нака з
Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, хімії, фізики, біології, правознавства, історії, економіки, інформатики, астрономії,...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Календарно-тематичне планування з інформатики
Бжд. Правила поведінки І безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі. Ознайомлення з предметом вивчення інформатики, метою І завданням...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка