Пошук по сайту


Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо)

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій школі Іванісова С.І., методист кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті зоіппо, 236-30-99

Сторінка2/3
1   2   3

Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо), оскільки при цьому функцію оцінки бере на себе цей предметний малюнок і ставлення дитини до нього ідентичне ставленню до оцінки в балах.
Поєднання якісної та кількісної складових оцінки.

Якісна складова оцінки відображає рівень особистісного розвитку учнів, зокрема, таких важливих характеристик особистості, як самостійність, відповідальність, комунікативність, уміння працювати в групі, в парі, ставлення до навчальної праці, рівень прикладених зусиль, індивідуальний стиль мислення та ін.

Кількісна складова дозволяє вибудувати шкалу індивідуальних досягнень учнів, порівнювати сьогоднішні досягнення учня з його попередніми успіхами.

Поєднання якісної та кількісної складових оцінки забезпечує найбільш повну картину динаміки розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних здібностей і особливостей.

Природність процесу контролю та оцінки. Контроль та оцінка повинні застосовуватися у природних для учнів умовах, які знижують стрес і напруження.
Контроль та оцінка результатів навчальної діяльності. У процесі навчання важливо застосовувати такі види контролю:

за місцем у процесі навчання:

попередній контроль, що дає можливість визначити висхідний рівень підготовки учнів з навчальних дисциплін;

поточний контроль, що носить навчальний характер і супроводжує процес засвоєння кожної теми, що вивчається, та дозволяє визначити ступінь зростання учнів у засвоєнні навчального матеріалу. Його результати дають можливість учителю вчасно реагувати на недоліки, виявляти їхні причини та приймати необхідні заходи для їх подолання, повернутися до недостатньо засвоєних дій, операцій і способів діяльності;

тематичний контроль дозволяє здійснити перевірку результативності засвоєння учнями матеріалу певної теми чи розділу навчальної програми

за змістом:

прогностичний (плануючий) контроль визначає послідовність виконання операцій навчальної дії чи кількість таких операцій;

поопераційний контроль керує правильністю, повнотою і послідовністю виконання операцій, що входять до складу дії;

контроль за результатом здійснюється після виконання дії;

за суб’єктами контрольно-оцінної діяльності:

зовнішній контроль здійснюється учителем чи однокласниками (взаємоконтроль і взаємооцінка);

внутрішній (рефлексивний) контроль здійснюється учнем/ученицею (самоконтроль і самооцінка).

Змістовий контроль та оцінка відображають якісний результат процесу навчання. Результати навчальної діяльності розглядаються відносно особистісних показників кожного окремого учня. Індивідуальна динаміка розвитку учня і ступінь засвоєння ним знань та вмінь визначаються у співставленні з його власними результатами, отриманими попередньо і не допускають порівнянь його з іншими дітьми.

Предметом контрольно-оцінної діяльності є:

- ступінь оволодіння знаннями і уміннями учнів з навчальних дисциплін;

- рівень особистісного розвитку учнів.
Контроль та оцінювання знань та умінь учнів

Усний контроль здійснюється з використанням фронтальної, групової, парної та індивідуальної форм. Слід ураховувати, що монологічне мовлення учнів початкових класів тільки формується, тому неприпустимо зловживати індивідуальним усним опитуванням молодших школярів.

Самостійні роботи проводяться в рамках здійснення поурочного контролю і дозволяють фіксувати ступінь засвоєння навчального матеріалу в процесі його вивчення.

Перевірні роботи спрямовані на перевірку засвоєння окремих питань навчальної теми. Згідно з навчальною програмою вчитель визначає з кожної теми об’єм знань, умінь та навичок, на основі чого складаються та проводяться перевірні роботи.

Контрольні роботи спрямовані на виявлення результативності засвоєння учнями матеріалу визначеної теми чи розділу навчального предмета.

Тестові завдання можуть бути використані при формуванні самостійних, перевірних і контрольних робіт. Завдання тестових робіт допомагають встановити наявність чи відсутність в учнів певних знань і умінь.
Контроль та оцінка рівня особистісного розвитку учнів. Змістовий контроль та оцінка рівня особистісного розвитку учнів спрямовані на виявлення індивідуальної динаміки розвитку учнів від початку навчального року до його закінчення.

Основними показниками особистісного розвитку учнів є:

- сформованість загально-навчальних умінь та навичок;

- сформованість основних ціннісних орієнтирів, які визначають мотиваційну основу особистості;

- сформованість навчально-пізнавальних інтересів;

- здатність до узгоджених дій з урахуванням іншої позиції;

- самостійність дій, суджень, критичне ставлення до власних та інших дій;

- адекватність самооцінки;

- вираження творчості у різних видах діяльності.

Динаміка розвитку учнів визначається вчителем спільно з шкільним психологом на основі результатів психолого-педагогічного моніторингу.

Відкрита демонстрація своїх досягнень учнями передбачає пред’явлення накопичених протягом року результатів навчальної праці (презентації усіх робіт учнів організовуються в різних формах (виставки, різні заходи), у тому числі з використанням інформаційно - комунікаційних технологій.
Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету

«Інформатика»

2 клас

Зміст навчального матеріалу

Можливі програми для використання

Комп’ютери та їх застосування. (3 год.)

Сучасні комп’ютери та їх застосування. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі.

Gcompris (розділи ігри, головоломки) ChildsPlay, Omnitux

Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером. (9 год.)

Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), пристрої виведення (монітор,

принтер)).

Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Поняття про програму.

Робочий стіл. Запуск програми на виконання з Робочого

стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою.

Миша.

Наведення вказівника, вибір об’єктів, переміщення об’єктів, подвійне клацання.

Робота з програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею.

Клавіатура.

Клавіатура комп’ютера. Призначення основних клавіш.

Операційна система

Gcompris (тренажер миші, клавіатурний тренажер,

головоломки, розваги)

ChildsPlay,

OOo4Kids,

TuxTyping, TuxMath, Omnitux

Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (5 год.)

Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень. Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень.

Різні пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями.

Короткі історичні відомості (від абака до нетбука).

Робота з розвиваючими програмами.

Gcompris (розваги, головоломки)

ChildsPlay, Omnitux

Алгоритми і виконавці. (4 год.)

Спонукальні речення. Ознайомлення з поняттям команди.

Команди і виконавці. Ознайомлення з поняттям

алгоритму. Виконавці алгоритмів. Алгоритми в нашому

житті.

Gcompris (досліди),

Скарбниця знань,

Scratch,

LittleWizard,

Об’єкти. Графічний редактор.(8 год.)

Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей.

Графічний редактор. Створення об’єктів в середовищі

графічного редактора, змінення значень їх властивостей.

Комбінування об’єктів, створення зображень. Додавання

тексту.

Збереження зображень. Відкриття збережених зображень

у редакторі.

Gcompris

(графічний редактор),

OOo4Kids, TuxPaint

Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних

предметів. (4 год.)

Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку

вивчення української мови, іноземної мови, математики,

образотворчого мистецтва, музики тощо.

Gcompris

(математика, читання, клавіатурний

тренажер), TuxMath,

TuxMathScrabble,

MultiplicationStation,

«Таблиця множення

v for XP»

Повторення і систематизація навчального матеріалу. (2 год.)

Gcompris

(клавіатурний тренажер),

ChildsPlay,

TuxTyping, Omnitux3 клас

Зміст навчального матеріалу

Можливі програми для використання

Повторення, узагальнення і систематизація

навчального матеріалу за 2-й клас. (2 год.)

Gcompris

(клавіатурний тренажер),

TuxTyping,

Інформаційні процеси і комп’ютер. (4 год.)

Способи подання повідомлень (текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, комбіновані).

Носії повідомлень. Дані. Опрацювання та зберігання даних за допомогою комп’ютера. Поняття про символи та їх кодування. Кодування та декодування повідомлень.

Робота з програмами на опрацювання даних та повідомлень.

Gcompris

(клавіатурний тренажер, текстовий редактор, графічний редактор),

ChildsPlay,

TuxTyping, Omnitux

Файли та папки. Вікна та операції над вікнами.

(4 год.)

Поняття файлу та папки. Вкладенні папки. Перегляд вмісту папок.

Основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область). Операції над вікнами.

Поняття меню. Контекстне меню. Різні способи запуску програм на виконання.

Робота з розвиваючими програмами.

Gcompris

(головоломки, стратегічні ігри),

ChildsPlay,

Скарбниця знань,

OOo4Kids,

TuxTyping, Omnitux

Пошук даних в Інтернеті. (6 год.)

Поняття про комп’ютерну мережу. Поняття про Інтернет.

Знайомство з програмою- браузером. Поняття веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання.

Правила пошуку даних в Інтернеті. Збереження даних, знайдених в Інтернеті. Авторське право та Інтернет.

Безпечна робота в Інтернеті.

Браузер.

Gcompris

(спілкування в

мережі), Gcompris (головоломки, стратегічні ігри),

Omnitux

Робота з презентаціями. (7 год.)

Презентація та слайди.

Середовище редактора презентацій. Відкриття презентації та її запуск на перегляд. Текстові та графічні об’єкти слайдів. Переміщення об’єктів на слайді. Створення та редагування текстових об’єктів. Вставляння зображень та тексту. Форматування текстових і графічних об’єктів слайду. Збереження презентацій.

Створення простих презентацій.

Gcompris

(головоломки, стратегічні ігри),

ChildsPlay,

OOo4Kids

Алгоритми і виконавці. (5 год.)

Алгоритми і виконавці. Середовище виконання алгоритмів. Складання алгоритмів для виконавців.. Словесне подання алгоритмів.

Gcompris (досліди),

Скарбниця знань,

Scratch, LittleWizard

Створення проектів (4 год.)

Поняття навчального проекту. Етапи виконання навчального проекту.

Gcompris

(графічний редактор, текстовий редактор),

OOo4Kids, TuxPaint,

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

(3 год.)

Gcompris

(клавіатурний тренажер),

ChildsPlay,

TuxTyping,

TuxMath, Omnitux
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації 2008 зміст рекомендації щодо оформлення матеріалів...
Рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на педагогічні звання "вчитель-методист",...

Інформатики
...

Інформатики
...

Методика використання інформаційних технологій у початковій школі...
Пам’ятаймо, що в освіті головні цінності – дитина І педагог, здатний розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Методичні рекомендації міського методичного центру щодо організації...
Курс «Інформатика» спрямований на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі «Технології»,...

Нака з
Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, хімії, фізики, біології, правознавства, історії, економіки, інформатики, астрономії,...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Календарно-тематичне планування з інформатики
Бжд. Правила поведінки І безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі. Ознайомлення з предметом вивчення інформатики, метою І завданням...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка