Пошук по сайту


Авторська програма факультативного курсу для учнів 9 класу

Авторська програма факультативного курсу для учнів 9 класу

Березанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Березанської райдержадміністрації Березанського району Миколаївської області
Авторська програма факультативного курсу для учнів 9 класу


Автор: Винокурова Тетяна Костянтинівна

вчитель хімії Березанської ЗОШ І – ІІІ ст.,

вчитель вищої категорії, старший вчитель
2011 – 2012 навчальний рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма факультативного курсу «Хімія вчора, сьогодні, завтра» призначена для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Дев’ятикласники зараз знаходяться перед вибором майбутньої професії, саме тепер їм стануть у пригоді позитивні приклади життя і наукової діяльності вчених-хіміків, які комусь допоможуть повірити в себе, а когось надихнуть на вибір шляху дослідника-науковця.

Зміст програми розрахований на 17 годин (1 година на тиждень протягом другого семестру).

Мета курсу – ознайомлення учнів з історією розвитку хімії, допомога у виборі напрямку профільного навчання у старшій школі, створення умов для реалізації принципу особистісно-орієнтованого навчання, набуття навичок саморозвитку та вміння самостійно здобувати нові знання.

Вивчення факультативного курсу спрямоване на виконання завдань:

  • Зацікавити учнів предметом, підвищувати інтерес до вивчення хімії.

  • Розвивати природні дані учнів: пам’ять, інтелект, логічне мислення.

  • Здійснювати допрофільну підготовку учнів, формувати ставлення до хімії як до можливої майбутньої професії.

  • Дати уявлення про необхідність подальшого розвитку хімічної науки і промисловості для забезпечення добробуту людства.

  • Пропагувати хімічні знання серед учнівської молоді.

  • Вчити осмисленому використанню знань, умінню самостійно формулювати особисті судження з конкретних питань.

  • Формувати уміння і навички роботи з різними джерелами інформації, ведення дослідницько-пошукової роботи.

  • Розширювати світогляд та поінформованість учнів у галузі хімічних знань.

Зміст програми складають розділи, що включають матеріал про становлення хімічної науки, відкриття основних законів хімії,

2 –

систематизацію елементів, будову речовини, розвиток неорганічної та органічної хімії, хімічної технології.

Під час організації навчання перевага віддається груповим і колективним формам роботи, евристичним бесідам, методу учнівських проектів, сучасним інформаційним технологіям навчання, самостійній роботі з додатковою літературою та Інтернет-ресурсами тощо.

Рекомендації щодо роботи з навчальною програмою. Розподіл годин у навчальній програмі орієнтовний. Учитель може вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань.

3 –

17 годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ. Правила безпечної роботи в кабінеті хімії з реактивами, хімічним посудом, приладами (1 година).

Тема 1. Становлення хімічної науки (3 години)

Зародження хімії. Хімічні знання в стародавньому світі. Реміснича хімія. Алхімічний період розвитку хімії (Т. Парацельс, Авіцена).

Становлення хімічної науки (Р. Бойль, Г. Шталь, М. Ломоносов, К. Шеєле, Дж. Прістлі, Г. Кавендіш, А. Лавуазьє).

Демонстрація. Хімічні досліди по алхімічним рецептам.

Практична робота. Ознайомлення з лабораторним посудом та приладами кабінету хімії. Приготування та розділення сумішей.

Тема 2. Кількісні закони хімії. Атомно-молекулярне вчення (4 години)

Атоми і молекули. Атомістика Дж. Дальтона. Закон сталості складу.

Закон збереження маси речовин.

Закон об’ємних відношень газів . Закон Авогадро.

Лабораторний дослід 1. Ілюстрація закону збереження маси речовин.

Тема 3. Систематизація елементів. Періодичний закон Д. Менделєєва і будова атома ( 4 години)

Хімічна символіка Я. Берцеліуса. Спроби класифікації хімічних елементів. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва.

Явище радіоактивності. Будова атома. Склад атомних ядер, ізотопи. Праці Е. Резерфорда, М. Склодовської-Кюрі, П. Кюрі, Н. Бора.

Лабораторний дослід 2. Дослідження характеру гідроксидів Натрію, Алюмінію, Сульфуру (VІ).

Тема 4. Сучасна хімія ( 5 годин)

Хімія сьогодні та шляхи її розвитку. Роль хімії в житті суспільства.

Конференція «Хімія – людству». Захист творчих робіт.

Екскурсія до хімічної лабораторії.

Учень (учениця):

- називає основне обладнання і лабораторний посуд ;

- знає і дотримується правил безпечної роботи в кабінеті.
Учень (учениця):

- розрізняє і називає основні етапи розвитку хімічної науки;

- знає прізвища видатних учених, що зробили вагомий внесок у становлення хімії як науки;

- виконує операції з лабораторним посудом та приладами;

- уміє проводити розділення сумішей різними способами з дотриманням правил безпеки.
Учень (учениця):

- називає основні кількісні закони хімії;

- пояснює сутність цих законів та їх

роль у розвитку хімії;

- експериментально підтверджує закон збереження маси речовин;

- дотримується правил безпечної роботи в кабінеті хімії.

Учень (учениця):

- знає символи і назви хімічних елементів за сучасною хімічною номенклатурою;

- вміє користуватися періодичною системою для характеристики хімічних елементів;

- складає електронні та графічні електронні формули атомів;

- оцінює значення Періодичного закону для розвитку науки.

Учень (учениця):

- оцінює роль хімії у пізнанні природи;

- характеризує роль хімії у розв’язанні глобальних проблем людства;

- висловлює судження щодо ролі хімії як складової загальної культури людини.


5 –

Орієнтовне календарно-тематичне плануванняз/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

1

2

3

4

5
6

7
8
Вступ. Правила безпечної роботи в кабінеті хімії з реактивами, хімічним посудом, приладами.

Тема 1. Становлення хімічної науки (3 години)

Зародження хімії. Хімічні знання в стародавньому світі. Реміснича хімія. Алхімічний період розвитку хімії.

Демонстрація. Хімічні досліди по алхімічним рецептам.

Практична робота № 1. Ознайомлення з лабораторним посудом та приладами кабінету хімії. Приготування та розділення сумішей.

Становлення хімічної науки.

Тема 2. Кількісні закони хімії. Атомно-молекулярне вчення (4 години)

Атоми і молекули. Атомістика Дж. Дальтона. Закон сталості складу.

Закон збереження маси речовин.

Лабораторний дослід №1. Ілюстрація закону збереження маси речовин.

Закон об’ємних відношень газів. Закон Авогадро.

Семінар. Розв’язування розрахункових задач.


1

1

1

1

1
1

1
1


6 –


9

10
11
12

13

14

15

16

17
Тема 3. Систематизація елементів. Періодичний закон Д. Менделєєва і будова атома (4 години)

Хімічна символіка Я Берцеліуса. Спроби класифікації хімічних елементів.

Лабораторний дослід №2. Дослідження характеру гідроксидів Натрію, Алюмінію, Сульфуру (VІ).

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва.

Явище радіоактивності Склад атомних ядер, Ізотопи.

Семінар. Взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями і будовою хімічних елементів, простих речовин та їх сполук.

Тема 4. Сучасна хімія (5 годин)

Хімія сьогодні та шляхи її розвитку.

Роль хімії в житті суспільства.

Конференція «Хімія людству».

Захист творчих робіт.

Екскурсія до хімічної лабораторії.
1

1
1
1

1

1

1

1

17 –

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Браун Т., Лемей Г. Химия в центре наук. – М.: Мир, 1983.

2. Навчальні програми курсів за вибором та факультативів. Хімія. – Тернопіль: Мандрівець, 2010.

3. Поллер З. Химия на пути в третье тысячелетие. – М.: Мир, 1982.

4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. – К.: Перун, 2005.

5. Савіна Л. Хімія. Дитяча енциклопедія. – К.: Школа, 2002.

6. Самин Д. Сто великих научных открытий. – М.: Вече, 2003.

7. Фукс Г. Хайниг К. и др. Биографии великих химиков. – М.: Мир, 1981.

8. Цього немає в підручнику. Видатні хіміки /Упоряд. Каретникова О., Мальченко Г. – К.: Редакція загально педагогічних газет, 2003.

9. Штрубе В. Пути развития химии: в 2-х томах. – М.: Мир, 1984.

10. Энциклопедический словарь юного химика /Сост. Крицман В., Станцо В. – М. Педагогика, 1982.
ІНТЕРНЕТ – РЕСУРСИ

http:// chemistry.com.ua Український хімічний портал.

http:// alhimik/ru Алхимик (копилка знаний).

http:// www.xumuk.ru/ encyclopedia/ ХиМиК. ru – Xимическая энциклопедия ON-LINE

8 –

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. повторення основних питань курсу хімії 7 класу
У збірці подано тестові завдання різних рівнів складності для закріплення та перевірки рівня знань учнів з вивченої теми відповідно...

Програма факультативного курсу «Фізика в русі»
Міністерства освіти І науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

Програма факультативного курсу «Фізика в русі»
Міністерства освіти І науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

Програма факультативного курсу «лексика сучасної української літературної мови»
Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови їх мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом значною...

Програма факультативного курсу «Основи хімічної екології»
Деленко Олег Леонович – вчитель хімії Сокальської санаторної школи-інтернату ім. Т. Шевченка

Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології)
Куйбишевської районної у м. Донецьку ради, психолог вищої категорії, психолог-методист

Програма факультативного курсу передбачає практичні форми організації...
Деленко Олег Леонович – вчитель хімії Сокальської санаторної школи-інтернату ім. Т. Шевченка

Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система,...
«Настає час вибору» програма факультативного курсу Укладачі: Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького нвк №78, Свірчкова...

Видавництво «Шкільний світ» Бібліотека
Структуровані конспекти із загальної біології для 11 класу. (для вчителів та учнів)

Тема уроку
Повторення та поглиблення основних хімічних понять курсу хімії 7-го класу. Розрахунки в хімії (20 год)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка