Пошук по сайту


Досвіду: «Підвищення ефективності уроку шляхом використання елементів продуктивної технології на уроках хімії»

Досвіду: «Підвищення ефективності уроку шляхом використання елементів продуктивної технології на уроках хімії»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Тема досвіду: «Підвищення ефективності уроку шляхом використання елементів продуктивної технології на уроках хімії»

Адреса досвіду:

Місто Харків

вул. Тимурівців буд 72 Б

Харківська загальноосвітня I-III ступенів школа №128

Автор досвіду:

Швець Віта Володимирівна, учитель хімії, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Провідна наукова ідея:

Пошук і впровадження нових підходів до навчання, повне і глибоке засвоєння практично необхідних знань, умінь всіма учнями шляхом перестановки акцентів зі знань на вміння. Реалізація активної, самостійної навчальної діяльності учня.

Актуальність досвіду:

 • Забезпечення формування хімічної компетенції учнів, заснованої на життєво необхідних знаннях;

 • Реалізація якісного зворотного зв’язку між учнями і вчителем на всіх етапах уроку;

 • Підвищення мотивації навчання;

 • Створення ситуації успіху


Протягом багатьох років своєї педагогічної діяльності намагалася йти крок у крок з сучасною педагогічною наукою. Захоплювалася методом проектів, використовувала інноваційні технології навчання, застосовувала ІКТ. Але досягти ґрунтовних і міцних знань з хімії у переважної більшості учнів мені не вдавалося. У пошуку технологій, здатних сформувати хімічну компетенцію учнів, засновану на життєво необхідних знаннях, звернула увагу на технологію продуктивного навчання, елементи якої впроваджую у викладання хімії протягом останніх п’яти років.

Традиційні технології не забезпечують достатньої повноти, міцності та дієвості знань та умінь учнів, бо ці технології побудовані на вербальній, тобто словесній основі, і майже не відводять часу на самостійну практичну роботу учнів. Педагогічна закономірність наголошує: навчання методом практичної дії набагато (майже у 10 разів) продуктивніше за навчання словами. Якщо організувати достатній обсяг самостійного вправляння, то неминуче отримаємо продукт високої якості. Повноцінний розвиток інтелекту в кращих традиціях українського шкільництва гарантує продуктивне навчання, що повертає нас до розумної, виваженої навчально-виховної діяльності з гарантовано високим результатом.

У словниках «продукт» витлумачується як «результат людської праці», а «продуктивний» — як результативний, плідний. У психології термін «продуктивність» використовується давно і насамперед у сполученнях «продуктивність мислення» і «продуктивність інтелекту». Книга німецького психолога М. Вертгеймера, видана ще в 1945 році, так і називалося: «Productive Thinking» («Продуктивне мислення»). У вітчизняній педагогіці термін почав уживатися з 80-х років, і тільки на початку 90-х років західна педагогіка заговорила про «продуктивне навчання». У 1991 році був заснований Інститут продуктивного навчання в Європі (IPLE), роком раніш створена мережа продуктивних шкіл (INEPS). На теренах СНГ перший інститут продуктивного навчання, керований академіком М.А.Башмаковим, створений у Санкт-Петербурзі в 1993 році.

Підласий (Продуктивний педагог .— Х.: Основа, 2009) визначає продуктивне навчання таким чином: «Продуктивні — означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні, сформовані на належному рівні знання та вміння». Це визначення певною мірою співпадає з вимогами компетентнісного підходу до навчання.

Термін «продуктивне навчання» відбиває принципову ідею активної, самостійної навчальної діяльності учня.

Продуктивність передбачає забезпечення чіткої націленості на реальний, конкретний, кінцевий продукт, створений учнем у рамках навчально –пізнавальної діяльності підчас опанування предмету.

Досвід багатьох країн (Греція, Данія, Іспанія, Великобританія, Росія та ін.), що входять до мережі продуктивних шкіл, доводить, що освіту можна було б переорієнтувати з трансляції знань і контролю їх формального засвоєння на організацію мотивованого, самостійного практично орієнтованого навчання, результати якого пред'являються в конкретному соціально значимому продукті.

Продуктивна педагогіка ґрунтується на предметно орієнтованій освіті.

Моя орієнтація як вчителя - на партнерську та продуктивну технологію, пом'якшену ідеєю співробітництва там, де це можливо і доцільно. З цих причин мій досвід ґрунтується на використанні у викладанні хімії саме елементів продуктивної технології.

Я роблю так: у рамках продуктивної технології вибираю, використовую і комбіную усі відомі нам види навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, комп'ютерне. Переважаючим у практиці традиційно залишаю пояснювально-ілюстративне навчання, що слугує канвою і сполучною ланкою для застосування усіх інших видів і технологій. Педагогічні переваги пояснювально-ілюстративного навчання добре відомі. Воно заощаджує час, максимально швидко веде до мети, зберігає сили вчителів і учнів, полегшує останнім розуміння складних знань, забезпечує достатньо ефективне керування процесом. Але поряд з цими перевагами йому властиві і недоліки, серед яких найбільш помітні — повідомлення учням «готових» знань, звільнення їх від необхідності самостійно і продуктивно мислити, а також незначні можливості індивідуалізації та диференціації навчального процесу. Найбільш слабка ланка пояснювально-ілюстративного навчання - практика, без якої грунтовне засвоєння знань, умінь і навичок неможливе. Практична підготовленість - головний критерій дієвості навчання і одночасно найважливіший показник компетентності учнів.

У продуктивній технології пояснювально-ілюстративне навчання доповнюється кількома видами практики. Основна її мета - збільшення часу на активну самостійну роботу кожного учня. Вона досягається за рахунок певної структури уроку (Додаток 1). Відповідно до законів навчання, в умовах високої концентрації уваги й активності, великого обсягу самостійно виконаних вправ коефіцієнт продуктивності (правильного виконання завдань) може сягати 90 і більше відсотків.

Серцевина продуктивної технології – продуктивний урок.

Модель продуктивної технології та вибудуваного на її принципах продуктивного уроку містить сім послідовних етапів організації діяльності учнів на уроці:

 1. пропедевтична практика,

 2. орієнтація,

 3. презентація,

 4. практика на прикладах,

 5. керована практика,

 6. незалежна практика в класі,

 7. домашня самостійна робота

Постійно присутніми у процесі є поточна діагностика (оцінювання) і моніторинг (фіксування зрушень, просування вперед).

На продуктивному уроці не менше 30 хвилин відводиться на самостійну роботу учнів. (Додаток 2)

Перший етап уроку, що здійснюється за продуктивною технологією, - пропедевтична практика, призначення якої - встановити рівень збереження знань, умінь, вивчених на попередніх навчальних заняттях. Уже на перших хвилинах уроку пропоную завдання (тест), виконання якого засвідчить, чи можна переходити до вивчення нового матеріалу. Це завдання буде коротким, інформативним, трудність його не вища трудності домашнього завдання, з «ізюминкою», що дозволить встановити, — чи готові школярі до успішного продовження навчання. Найчастіше це тест на швидкість, результатом правильності виконання якого є конкретний показник. Спосіб швидкої перевірки — стандартизовані записи, перфокарти, умовні коди, підняті руки. Час на виконання не перевищує 3-5 хвилин. За результатом виконання тесту педагог приймає рішення — чи переходити до вивчення нового матеріалу, чи зупинитися на повторенні і зміцненні вивченого. Години навчального плану не мають жодного значення, адже мета — навчити, а не «пройти» програму. На уроках хімії найчастіше використовую кодове слово, яке є логічно пов’язаним з темою уроку і часто вносить інтригуючу нотку, емоційно забарвлюючи урок. Так, вивчаючи тему «Хімічні властивості кисню», пропоную учням тест і, якщо вони правильно нададуть відповідь на ці питання, то дізнаються, який народ вперше відкрив кисень.Питання

Н

+2

16

О2

О

78%

-2

О3

32

21%

фотосинтез

Виверження вулканів

1.

Хімічний символ елемента Оксиген

й

а

п

р

к

м

о

д

ж

є

щ

я

2.

Відносна атомна маса

х

о

и

й

м

е

н

ж

о

б

ь

т

3.

Ступінь окислення Оксигену у сполуках

ю

б

л

р

п

в

т

у

с

і

ц

ф

4.

Формула простої речовини кисень

п

е

к

а

р

ц

з

х

л

ь

т

м

5.

Відсоток кисню у повітрі

у

к

н

г

ш

щ

з

х

ї

й

є

о

6.

Відносна молекулярна маса кисню

с

м

и

т

ь

б

ю

і

ц

ф

ц

а

7.

Основне джерело одержання кисню в природі.

к

п

р

о

л

д

ж

є

у

а

і

с

Відповідь:

1

2

3

4

5

6

7

к

и

т

а

й

ц

і
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Опис педагогічного проекту Назва проекту: Використання засобів ікт...
Мета: Сформувати та описати досвід використання засобів ікт для підвищення ефективності уроку історії

Освіти І науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...

Освіти І науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...

К. М. Задорожний. Х. Основа, 2010. 110 с табл. (Б-ка журн. "Хімія";...
Методи підвищення ефективності навчання на уроках хімії [Текст] : [навч метод посіб.] / уклад. К. М. Задорожний. – Х. Основа, 2010....

«Використання ігрових технологій навчання на уроках хімії як форма...
Пліг Т. В. вчитель біології та хімії Новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Межівського району

Основні напрямки використання інформаційних технологій
Використання прогресивних педагогічних технологій у підвищенні ефективності уроків І результативності навчання”

Актуальність даної теми полягає в тому, що від ефективності системи...
Саме тому на сьогоднішній день цьому питанню повинна приділятись значна увага та здійснюватися розробка заходів з підвищення ефективності...

Методичні поради
Вивчення закону збереження маси речовин має велике значення не лише при вивченні хімії, але й для інших природничих наук. Тому хочу...

Уроку
Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням: курси підвищення кваліфікації майстрів виробничого...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерством освіти І науки України для використання на уроках хімії в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка