Пошук по сайту


Початкові хімічні поняття 6

Початкові хімічні поняття 6

Сторінка1/3
  1   2   3
Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради

Міський методичний кабінет

Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

Задачі екологічного змісту на уроках хімії

(Збірник вправ)

Ткачук Валентина Володимирівна


2013

Екологічна свідомість учнів формується засобами всіх природничих предметів. На уроках хімії можна яскраво й переконливо висвітлити як негативні наслідки втручання людини у природне середовище, так і можливі шляхи оптимізації антропогенного впливу на нього. Ефективною формою роботи є розв’язання задач екологічного змісту. Пропоную добірку таких задач (відповідно до тем навчальної програми з хімії) різного ступеня складності. Кожна з них містить екологічну інформацію і передбачає теоретичні розрахунки, складання рівнянь реакцій тощо. Це дає змогу використовувати задачі і під час вивчення нового матеріалу, і для закріплення й поглиблення знань, і для творчих домашніх завдань.


Ткачук Валентина Володимирівна, вчитель хімії


Навчально-методичне видання розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради
Протокол № від 2013р.

Зміст

Вступ 4

Тема. Початкові хімічні поняття 6

Тема. Розрахунки за хімічними формулами 6

Тема. Класи неорганічних сполук 7

Тема. Вода як найважливіший оксид 9

Тема. Розчини 10

Тема. Метан. Гомологи метану 19

Тема. Ненасичені вуглеводні 20

Тема. Оксигеновмісні органічні сполуки 21

Тема. Нітрогеновмісні органічні сполуки 23

Тема. Неметали 11

Тема. Сполуки неметалічних елементів із Гідрогеном 12

Тема. Оксиди неметалічних елементів 12

Тема. Сульфатна кислота. Сульфати 14

Тема. Нітратна кислота. Нітрати 15

Тема. Карбонатна кислота. Карбонати 16

Тема. Металічні елементи та їхні сполуки 17

Тема. Синтетичні органічні сполуки 24

Використана література 25


Вступ

Екологічна ситуація, яка склалася в світі, постійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв'язку з цим екологічна освіта та виховання стають новим пріоритетним напрямком педагогічної теорії і практики. Зокрема це відображено в Національній доктрині розвитку освіти України, Концепції екологічної освіти та виховання, Державній національній програмі «Освіта» (Україна у XXI століття). Відповідальна роль у формуванні екологічній культури належить загальноосвітній школі - найважливішій ланці становлення особистості.

Особливе місце в екологічному вихованні учнів загальноосвітньої школи належить природничим наукам: біології, хімії, фізиці. Вони створюють необхідну теоретичну базу для розвитку в учнів загальної цілісної картини з єдністю і різноманітністю зв’язків між живою і неживою природою. Міжпредметні зв’язки між цими науками дають можливість розкрити комплексний характер екологічних проблем. Особливо помітно це між екологією та хімією.

В умовах сьогодення найважливішим завданням школи є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування активної, гуманної позиції у ставленні до природи.

Екологізація шкільного курсу хімії обумовлена ​​необхідністю готувати школярів до активної участі у вирішенні нагальних проблем захисту навколишнього середовища від забруднення. В даний час питання екології знаходять своє відображення в нових навчальних програмах та змісті шкільного курсу хімії. Одним із навчальних завдань сучасної програми з хімії для загальноосвітніх новчальних закладів є розв’язання глобальних проблем людства заради збереження цивілізації через зміст запропонованого матеріалу, який дає змогу виховувати екологічну культуру.

Одним з ефективних методів формування екологічних знань і умінь школярів стає вирішення завдань з екологічної проблематики. Використання цих задач в навчальному курсі хімії дозволяє зробити теоретичний матеріал більш аргументованим, життєвим і менш академічним.

У пошуках відповіді на питання задачі учень безпосередньо стає причетним до проблем захисту природи, отримує реальні можливості використати набуті знання в житті.

В умови задач можуть бути включені такі проблеми:

  • двоїста роль хімії – вона, з одного боку, служить людині й природі, а з іншого – прозводить до порушень біогеохімічних процесів у разі нерозумного використання її досягнень людиною;

  • вплив окремих хімічних елементів і їх сполук на живі організми та абіотичні фактори;

  • технологічні недосконалості виробництва, пов’язані з багатостадійністю хімічних процесів, накопиченням відходів, появою побічних продуктів, потраплянням шкідливих речовин у природне середовище.

Приклади задач наведені у порядку подання навчального матеріалу в чинній програмі.

Використовуючи такі завдання, можна відразу виявити обтарованих дітей, а також зацікавити учнів хімією.Тема. Початкові хімічні поняття

1. Основними компонентами атмосфери є азот (78,084%), кисень (20,946%) і аргон (0,934%), велике значення мають також малі домішки таких газів, як вуглекислий газ (СО2), метан (СН4) тощо. Крім того, атмосфера містить пари води, 0,2% в полярних районах, до 3% поблизу екватора. Обчисліть відносні молекулярні маси кожного з цих складових атмосфери.

2. Для підвищення октанового числа моторного палива використовують антидетонаційну добавку сполук Плюмбуму, що негативно впливає на навколишнє середовище і здоров’я людей. У цій сполуці на 100 г Плюмбуму 46,37 г Карбону і 9,66 г Гідрогену. Відносна молекулярна маса сполуки 323. Знайдіть формулу цієї сполуки.

3. Мідний купорос CuSO4 · 5H2O широко застосовується для електролітичного добування міді і електролітичного покриття міддю інших металів, а також у боротьбі з шкідниками сільського господарства. При тривалих контактах із шкірою може викликати екзему. Обчисліть масову частку Купруму у цій сполуці.

4. Сульфур діоксид – один з основних забрудників повітря, він отруює навколишнє середовище. Основними антропогенними джерелами SO2 є спалювання палива, виплавляння металів (димові гази), робота автомобільного транспорту (вихлопні гази). Цей газ, потрапляючи у повітря, викликає утворення «кислотних дощів», шкідливих для усього живого. Як відносяться маси Сульфуру та Оксигену в сульфур діоксиді?5. Людина вдихає повітря, до складу якого входять 21 % кисню, 0,3 % вуглекислого газу та 78,97 % азоту. Під час вдиху в стані спокою у легені людини потрапляє 500 мл повітря. Обчисліть об’єм кисню у цій порції повітря.

6. Біла кристалічна речовина, солодка на смак. Використовується в харчовій промисловості. ЇЇ молекули складаються з 12 атомів Карбону, 22 атомцв Гідрогену та 11 атомів Оксигену. Що це за речовина? Яка її формула? Обчисліть відносну молекулярну масу цієї речовини та масові частки елементів у ній.

7. У питній воді були виявлені сліди речовини, яка має токсичну дію. На основі якісного і кількісного аналізу було встановлено, що масові частки елементів у ній становлять: С – 55 %, Н – 4,2 %, О – 14,8 %, СІ – 27 %. Установіть молекулярну формулу речовини.

8. Шановні юні екологи! До вас звертаються мешканці м. Сєвєродонецька. У нашому місті розташоване виробниче об’єднання «Азот». Над нашив містом постійно літають «лисячі хвости» - задушливі хмари бурого кольору, які негативно впливають на людей та рослини. Нам відомо, що до складу цих хмар входять дві речовини, що належать до одного й того ж класу наорганічних сполук. Масові частки Нітрогену й Оксигену в першому газі становлять відповідно 30% і 70%, у другому – 50% і 50%. Допоможіть нам, будь ласка, встановити формули цих отруйних речовин.
Тема. Розрахунки за хімічними формулами

1. Атмосфера постійно забруднюється промисловими викидами. Один з них – карбон(ІІ) оксид – безколірний газ , котрий не має запаху. Він впливає на нервову та серцево-судинну системи, викликає задуху. Поява головного болю (первинний симптом отруєння) виникає через 2-3 год. після перебування в атмосфері, котра містить 200 - 220 мг/м3 СО. Обчисліть відносну густину цього газу за повітрям.

2. Промисловими підприємствами в атмосферу викидається нітроген(ІV) оксид. Це безколірний отруйний газ, котрий не має запаху та подразнююче діє на організм. Небезпека дії NO2 підвищується в містах, де він взаємодіє з вуглеводнями вихлопних газів і утворює фотохімічний туман – смог. Ознакою отруєння нітроген(ІV) оксидом є легкий кашель. Контактуючи з вологою поверхнею слизових оболонок цей оксид утворює нітратну і нітритну кислоти (HNO3 і HNO2), котрі спричиняють набряк легень. Обчисліть густину нітроген(ІV) оксиду. Важчий чи лекший він за повітря?

3. Сульфур (ІV) оксид – це безколірний газ, що має різкий запах і навіть при малих густинах (20-30 мг/м3) викликає неприємний присмак у роті, подразнює слизові оболонки очей та дихальних шляхів, згубно діє на хвойні та листяні ліси. Обчисліть масу 50 моль сульфур(ІV) оксиду.

4. Добова потреба організму в кухонній солі коливається в межах 5-10 г залежно від віку й ваги людини. Обчисліть кількість речовини кухонної солі за мінімальної та максимальної норми споживання.

5. Автомобіль використовує 1825 кг кисню на кожну тисячу кілометрів шляху. Який об’єм займає кисень такої маси?

6. За одну годину людина видихає 12 л СО2. Обчисліть кількість речовини та масу вуглекислого газу, який видихають члени вашої родини за добу.7. Літак під час перельоту через Атлантичний океан споживає 150 т О2? Обчисліть об’єм за нормальниху мов і кількість речовини цієї порції кисню.

8. На добу людині потрібно 25 кг повітря. Обчисліть об’єм (н.у.) кисню у цій порції повітря.

9. Обчисліть, у скільки разів важчі чи легші нижченаведені гази порівняно з повітрям:

а) водяна пара;

б) сірководень;

в) гелій;

г) амоніак;

д) вуглекислий газ.

Які з цих газів отруйні?

10. Порівняйте в екологічному відношенні кабінети хімії й біології нашої школи (об’єм повітря кожного кабінету дорівнює 500 м3). Визначити масу Карбону в повітрі кабінетів, ураховуючи, що вміст вуглекислого газу в повітрі кабінету хімії 0,06%, а в кабінеті біології – 0,03%. Як це пояснити?
Тема. Класи неорганічних сполук

1. Перш ніж вилити в каналізацію рідкі відходи лабораторних робіт, що містять хлоридну кислоту, потрібно їх нейтралізувати натрій гідрооксидом або содою. Визначте маси NaOH і Na2CO3 , необхідні для нейтралізації відходів, що містять 0,45 моль хлоридної кислоти. Який об’єм газу (н.у.) виділиться під час нейтралізації зазначеної кількості відходів содою?

2. Під час рентгеноскопічного дослідження організму людини застосовують так звані рентгеноконтрастні речовини. Так, перед просвічуванням шлунка, пацієнту дають випити суспензію важкорозчинного барій сульфату, який не пропускає рентгенівське випромінювання. Які кількості барій оксиду і сульфатної кислоти будуть потрібні для одержання 100 г барій сульфату?

3. Обчисліть об’єм хлору (н.у.), який використовується для знезараження 10 м3 води, якщо на кожен літр води витрачається 0,002 мг хлору. Напишіть рівняння реакції взаємодії хлору з водою і поясніть на чому ґрунтується його знезаражуюча дія.

4. Якщо спалити 1 млн. тонн мазуту, то в атмосферу потрапляє 22,4 млн. м3 (н.у.) сульфур(IV) оксиду. Якщо сульфур(IV) оксид вловити фільтрами і переробити, можна добути сульфатну кислоту і амоній сульфат. Яку масу цих речовин можна добути?

5. У промисловості для очищення газів від сірководню всі гази пропускають крізь тверді вбирачі, що містять ферум(ІІІ) гідроксид. Який об’єм сірководню може поглинути твердий вбирач, який містить 6,42 кг ферум(ІІІ) гідроксиду?

6. У процесі коксування з 1 т вугілля одержують 9 кг сульфур(IV) оксиду. За добу коксохімічний завод переробляє 6000 т вугілля. Яку масу сульфатної кислоти можна добути за рік роботи коксохімічного заводу при повному вловлюванні сульфур(IV) оксиду?

7. На мідеплавильних заводах уловлюють сірководень, який переробляють у сірчистий газ (сульфур(IV) оксид). Який об’єм SO2 може утворитися з 112000 м3 (н.у.) сірководню?

8. При спалюванні протягом доби 1500 т. вугілля на теплоелектроцентралі (ТЕЦ) вловлюють фільтрами 100 т сульфур(IV) оксиду. Скільки кілограмів сульфатної кислоти можна добути, якщо використати весь сульфур(IV) оксид?9. На підводних човнах для поповнення запасів кисню і зв’язування карбон(IV) оксиду використовують натрій пероксид:

2Na2O2 + CO2 + H2O = Na23 + O2 + 2NaOH.

Яку масу натрій пероксиду потрібно взяти, щоб підводний човен з 32 членами екіпажу протримався під водою 2 доби, якщо кожному з членів екіпажу потрібно на добу 660 л кисню?

10. Водень є екологічно чистим паливом, яке не забруднює довкілля, бо при його спалюванні утворюється вода: 2H2 + O2 = 2H2O. При згорянні водню, в розрахунку на одиницю маси, виділяється кількість енергії, яка в 3,3 раза більша, ніж при спалюванні рідких вуглеводнів нафти, в 2,6 раза більша, ніж при спалюванні природного газу. Обчисліть об’єм (н.у.) кисню, який затрачається на спалювання 224 л. водню, і масу води, яка при цьому утворюється.

Тема. Вода як найважливіший оксид

1. Одним із процесів очищення питної води є знезараження її хлором (0,002 мг хлору на 1л води). У результаті хлорування велика кількість мікроорганізмів у такій воді гине. Поясніть суть цього процесу. Визначте масу хлору, що використовується на хлорування денної норми (350 л) води для п’яти осіб.

2. Для виробництва 1 т металопрокату необхідно витратити 12 т води. Металургійний завод за добу випускає 5000 т металопрокату. Скільки для цього потрібно води і що ви можете запропонувати для раціонального її вокористання на заводі.

3. Для знезаражування води у водоймі об’ємом 10000 м3 використовують натрій фторид. Вміст Флуору повинен становити 0,9 мг/л. Скільки потрібно взяти натрій фториду для цього?

4. Для очищення води від залізобактерій використовують хлор із концентрацією 25 мг/л. Скільки хлору необхідно витратити для такої операції на ділянці довжиною 20 км, якщо діаметр труби 40 см?

5. Який об’єм води додатково одержуватиме водне господарство міста, якщо на сучасному заводі з виробництва амоніаку витрата води на одержання однієї тонни амоніаку знизиться з 550 м3 до 50 м3 , а потужність установки 3000 т амоніаку на добу?

6. Норма постачання води на одного міського жителя становить 500 л на добу. Яку сумарну продуктивність повинні мати всі озонаторні установки міста з населенням 600 тисяч чоловік, які знезаражують питну воду, якщо ГДК озону 0,8 мг/л, а обробляють ним 60% всієї води?


Тема. Розчини

1. У бак з питною водою масою 20 кг випадково потрапила сіль Кадмію масою 0,2 г. Чи можна вживати таку воду, якщо гранично допустима концентрація кадмію у питній воді становить 0,001 мг/л?

2. Санітарний лікар у зразку води масою 0,5 кг визначив нітрати, масова частка яких становила 0,02 %. Чи можна вживати цю воду, якщо гранично допустима концентрація нітратів у воді становить 45,0 мг/л?

3. На хімічних заводах з виробництва сульфатної кислоти для очищення фільтрів від сульфур(IV) оксиду (сірчистого газу) використовують воду. Визначте масову частку сульфітної кислоти в розчині, що утворюється при розчиненні 3,36 м3 SO2 в 740,4 л води.

4. Фтороводень, що міститься в газоподібних відходах, уловлюють фільтрами і поглинають розчином їдкого натру з масовою часткою NaOH 5%. Скільки кілограмів фтороводню було поглинуто на заводі за добу, якщо для цього використано розчин їдкого натру масою 2,5 т?

5. За діючою технологією Флуор виділяють із газів, що утворюються при розкладанні ортофосфатної сировини (фторапатитів) і випаровуванні ортофосфатної кислоти. При цьому в готовій кислоті залишається до 0,6% Флуору. Скільки можна одержати ортофосфатної кислоти, якщо маса Флуору, що в ній залишився, становить 20 кг?

6. Маса залишку сухих солей, одержаних після випаровуваня 100 л річкової води, становить 110 г. Чи відповідає ця вода санітарним нормам, якщо ГДК солей 1000 мг/л?

7. В опріснювальну установку подають морську воду, в якій масова частка різних солей становить 0,032. З установки одержують опріснену воду, в якій масова частка різних солей становить 0,008 і розсіл з масовою часткою солей у ньому 0,22. Скільки тонн морської води необхідно переробити для одержання 10 тонн опрісненої води?

8. Вода, що її використовують для господарсько-питних потреб, з вмістом фтору менше 0,5 мг/л, додатково фторується. Визначте масу 2,5% розчину натрій фториду, виготовленого з розчину натрій фториду з масовою часткою речовини 0,9 необхідного для фторування 1000 м3 природної води з вмістом фтору 0,4 мг/л до санітарної норми 0,8 г/м3.

9. Для знезаражування води у водоймі об’ємом 10000 м3 використовують натрій фторид. Вміст Флуору повинен становити 0,9 мг/л. Скільки потрібно взяти натрій фториду для цього?

10. Об’єм води, що циркулює в системі водозабезпечення заводу, становить 50000 м3. При вмісті отруйних речовин 10000 мг/м3 у воді, 8000 м3 її відразу подається на біологічне очищення. Внаслідок цього, система заповнюється водопровідною водою і вміст шкідливих речовин у системі відповідає ГДК. Обчисліть ГДК шкідливих речовин.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Узагальнення І систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»
«Початкові хімічні поняття», хімічні формули, валентність, відносна атомна І молекулярна маса, вміти використовувати їх під час виконання...

Початкові хімічні поняття
Завдання 1 – 6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний

Урок з теми «Початкові хімічні поняття» (7 клас)
Електроліз. (9 клас)

Урок 14. Проміжне оцінювання знань з теми «Початкові хімічні поняття» Варіант I
У наведеному переліку: пенал, срібло, крижина, вода, водень, гумка, залізо, цвях — переважають

Тема. Підсумковий урок з теми «Початкові хімічні поняття»
Обладнання: картки із завданнями, набори для проведення фільтрування сумішей, реактиви для проведення дослідів, пробірки

«Початкові поняття про органічні сполуки»
Міністерства №664 від 26. 06. 2012 року зі змінами, затвердженими наказом Міністерства №585 від 29. 05. 2015

Тема : Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І
Д.І. Мендєлєєва, сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство...

Явища, фізичні явища, хімічні явища, хімічні реакції, ознаки хімічних...
Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин

Тема Речовини. Чисті речовини І суміші. Атоми, молекули, йони. Хімічні...

Уроку
«речовина», «матеріал», «суміш», властивості речовин, атоми, молекули, йони, хімічні елементи, хімічні формули; називати якісний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка