Пошук по сайту


31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та його заступниками у 2016/2017 навчальному році

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та його заступниками у 2016/2017 навчальному роціРЕВОЛЮЦІЙНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ВОВЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З
Революційне

31.08.2016 № 109
Про розподіл обов’язків між директором

школи та його заступниками

у 2016/2017 навчальному році
На підставі Закону України „Про загальну середню освіту ”, Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 946, Статуту Революційної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування  школи, злагодженого керівництва навчально – виховним процесом, виконанням розпоряджень Міністерства освіти і науки України, відділу освіти
НАКАЗУЮ:
Розподілити обов’язки між адміністрацією таким чином:

1.Директор школи

1.1.Відповідає за

- реалізацію постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства освіти  і його органів на місцях;

- успішну діяльність всієї школи в цілому по навчанню і вихованню учнів, зміцнення їх здоров’я і фізичного розвитку;

- прийом на роботу і звільнення з роботи навчально – допоміжного і обслуговуючого персоналу школи;

- організацію та проведення атестації учителів і подання атестаційних листів та документів для нагородження для працівників, та встановлення їм вищої категорії до атестаційних комісій вищого рівня;

- підвищення ділової кваліфікації всіх працівників школи, організацію їх самоосвіти;

- дієвість роботи педагогічної ради, нарад за участю директора;

-  правильне складання річного плану роботи школи і плану їх перспективного розвитку;

- підготовки школи до нового навчального року;

- здійснення набору учнів до 1-х та 10-х класів, прийом дітей до школи;

- дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять;

- створення сприятливих умов для навчально – виховної роботи,  забезпечення техніки безпеки, додержання в школі санітарно- гігієнічного режиму, використання технічних засобів навчання;

- забезпечення належного фінансово – господарського стану школи;

- забезпечення об’єктивності оцінювання знань, умінь та навичок учнів;

- здійснення зв’язку школи з органами освіти, громадськими організаціями;

- своєчасну звітність про роботу школи;

- виконання навчальних планів і програм з таких предметів: математики, фізики, хімії, біології, інформатики, географії, основ економіки, фізкультури, креслення, астрономії ефективність їх, зокрема якість знань, умінь і навичок учнів;

- станом збереження і використання навчально – матеріальної бази.

1.2. Безпосередньо керує:

- роботою заступника з навчальної роботи, заступника з виховної роботи, завідуючого господарством та всього адмінперсоналу;

- педагогічною радою та педагогічним коллективом; бере участь у роботі ради школи, шкільної ради, батьківського комітету.

- кошторисно – фінансовою діяльністю;

- роботою технічного персоналу і медпрацівника;

- навчально – виховною роботою з таких предметів: світова література, англійська мова, правознавство, фізика, біологія, географія, художня культура, навчальні предмети початкової ланки, англійська мова, фізична культура.

Веде облік:

-          особистого складу працівників школи;

-          бланків атестатів, свідоцтв і ін..;

-          виконання загальношкільного плану;

-          забезпечення школи навчально – матеріальною базою за поданням осіб, які за це відповідають;

-          виконання кошторису школи.

1.3. Складає і підписує:

- загальні документи, що регулюють роботу школи;

- статистичні звіти і фінансову документацію;

- трудові книжки працівників школи;

-акти фінансово – господарських ревізій;

- затверджує розклад уроків, державної підсумкової атестації, консультацій;

- інструктує вчителів, працівників.

1.4. Організовує:

- роботу згідно річного плану;

- роботу з батьками і громадськими організаціями

1.5. Погоджує свою діяльність з районним відділом освіти;

1.6. Звітує про організацію, здійснення та результати навчально  - виховної роботи і стан матеріального забезпечення школи перед органами управління освітою та іншими владними структурами.

2. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Пономарьова Н.Г.

2.1. Відповідає за:

- правильну організацію навчальної роботи в школі;

- виконання навчальних планів і прогарам;

- своєчасне складання і коректування розкладу уроків та його погодження у відповідних державних органах;

- впровадження досягнень науки і ППД в діяльності школи, організацію творчої роботи педагогів;

- ведення класних журналів і іншої документації у класі;

- ведення та відповідність шкільної документації вимогам сучасних нормативів;

- підготовку звітності про стан навчально – виховної роботи в школі;

- збереження документації в шкільному архіві;

- за вчасну і якісну  підготовку документації про хід атестації вчителів;

- дотримання санітарно – гігієнічного режиму в навчальних кабінетах;

- здійснення контролю за відвідуванням учнями школи;

- створення сприятливого морально – психологічного клімату в колективі;

- організацію роботи з учнями та їх батьками;

- організацію та оформлення документів про освіту;

- виконання правил техніки безпеки в навчальних кабінетах під час навчальних занять;

- роботу з молодими вчителями;

- індивідуальне навчання учнів;

- роботу групи продовженого дня.

2.2. Безпосередньо керує:

- роботою вчителів школи;

- роботою класних керівників щодо організації і навчальної діяльності учнів, формування в них свідомого ставлення до навчання;

- проведення контрольних, практичних, лабораторних робіт, навчальних об’єднань вчителів;

- роботою методичних об’єднань вчителів;

- поновленням методичними рекомендаціями та методичною літературою методичного куточка;

- підготовкою та  проведенням ДПА;

- роботою завідувачів кабінетами;

- навчально – виховною роботою з таких предметів: українська мова і література, німецька мова, історія, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, трудове навчання, харківщинознваство, математика, хімія, основи здоров’я.

2.3. Погоджує свою діяльність з директором школи, з іншими заступниками.

2.4. Здійснює контроль за:

- використанням робочого часу вчителів згідно розкладу;

- станом успішності учнів, відвідуванням учнями уроків;

- роботою класних керівників щодо організації  навчальної діяльності учнів;

- навчальним навантаженням учнів;

- організацією роботи з учнями з початковим рівнем навчальних досягнень учнів;

- роботою з обдарованими дітьми.

-  роботою ГПД.

2.5. Здійснює облік:

- виконання державних програм, календарних і тематичних планів;

- звітів про кількість дітей у мікрорайоні школи;

- книги особового обліку учнів ( алфавітної);

- уроків та інших навчальних занять проведених вчителями;

- облік методоб’єднань.

2.6. Складає:

- розклад уроків, курсів за вибором;

- розклад інших навчальних занять;

- розклад використання кабінетів;

- розклад роботи гуртків;

- графік індивідуальної роботи з обдарованими дітьми;

 - графік контрольних робіт, екзаменів, олімпіад;

- табель обліку використання робочого часу;

- проекти наказів та інших документів з навчальної роботи;

2.7. Користується правом:

- заміщати директора школи в разі його відсутності;

- представляти вчителів та учнів до відзнаки;

- здійснювати  стягнення до вчителів та учнів.

3. Заступник директора з виховної  роботи  Матяж О.М.

3.1. Відповідає за:

- планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;

- роботу громадських об’єднань, клубів, гуртків за інтересами;

- роботу методоб’єднань класних керівників;

- організацію роботи з учнями та їх батьками;

- належне ведення особових справ учнів;

- підготовку та проведення загальношкільних заходів ( свят, вечорів, диспутів, конкурсів тощо);

- зв'язок з позашкільними громадськими організаціями;

- випуск загальношкільних стінних газет, оформлення шкільних стендів;

- організацію обліку дітей 5-и, 6-и і шкільного віку в мікрорайоні школи;

- організацію відвідування учнями позашкільних навчально – виховних заходів, музеїв, їхньої  участі в конкурсах тощо;

- організацію роботи щодо запобігання бездоганності школярів і скоєнню ними правопорушень;

- індивідуальну роботу з дітьми схильними до асоціальної поведінки та роботу з дітьми з неблагополучних сімей;

- зв'язок із службами у справі неповнолітніх, органами міліції;

- організацію художньої самодіяльності;

- організацію санітарних п’ятниць та чергування в школі класних колективів;

- організацію та проведення суспільно – корисної діяльності;

- створення та функціонування дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;

- організацію літнього оздоровлення учнів;

- організацію вивчення, узагальнення й поширення перспективного досвіду виховної роботи;

- забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно – гігієнічних норм під  час проведення виховних заходів, робіт;

- виконання річного плану школи.

3.2. Керує:

- діяльністю класних керівників щодо організації виховної роботи в класах;

- роботою органів учнівського самоврядування;

- проведенням загальношкільних заходів, традиційних свят і заходів за планами органів влади;

- роботою методоб’єднань класних керівників;

- роботою громадського інспектора;

- роботою педагога-організатора;

- роботою керівників гуртків.

3.3 Координує:

- роботу класних керівників, керівників гуртків та інших підлеглих йому працівників;

- роботу з розробки необхідної методичної документації.

3.4. Організовує:

- планування виховної роботи в школі, підготовку та проведення загальношкільних заходів;

- інструктивно – методичну роботу класними керівниками та організаторами позаурочної діяльності учнів;

- відвідування учнями позашкільних заходів;

- роботу гуртків за інтересами;

- роботу групи, відповідальної за поповнення інформації на сторінках шкільного сайту.

3.5. Сприяє:

- створенню комплексної системи виховання, служби інформації для  класних керівників;

3.6. Погоджує свою діяльність з директором школи, методичним кабінетом відділу освіти.

3.7. Здійснює контроль за:

- позаурочною роботою, діяльністю вчителів, що їх здійснюють;

- виконанням планів виховної роботи класними керівниками ;

- проведення спортивно – масових заходів, військово – патріотичної та краєзнавчої роботи;

- дотриманням учнями Статуту і правил для учнів школи;

- виконання санітарно – гігієнічних норм, правил охорони праці, пожежної безпеки під час  проведення виховних заходів за межами начального закладу;

- якістю проведення класних годин, позашкільних та позакласних заходів;

- якістю ведення виховної документації.

3.8. Інструктує і консультує класних керівників та вчителів щодо проведення виховної роботи з учнями, навичок методичної роботи, в т.ч. питань охорони праці учнів, запобігання травматизму та іншим нещасним випадкам;

- батьків та батьківський колектив щодо організації виховної роботи з учнями.

3.9. Надає допомогу педагогічним працівникам в плануванні та розробці інноваційних виховних програм і технологій.

3.10. Здійснює облік:

- проведення керівниками гуртків, класних годин;

- чергування класів:

- роботи учнівського самоврядування.

3.11. Звітує про організацію та здійснення виховної роботи в школі перед директором, відділом освіти.

3.12. Складає:

- план роботи на кожний навчальний рік та календарний план виховної роботи;

- графік чергування класів по школі;

- графік здійснення суспільно – корисної діяльності по санітарних п’ятницях;

- списки дітей сиріт, дітей із багатодітних сімей, підлітків, які  виявили схильність до протиправної поведінки;

- проекти наказів, розпоряджень та іншої документації з виховної роботи.

4. Педагог – організатор (по 0,5 ставки) Швайка І.С., Шупенко К.С.:

4.1. Відповідають за:

- діяльністю дитячих громадських організацій, об’єднань, планування їхньої роботи за принципами добровільності. Самостійності, гуманності й демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів;

-  організацію дозвілля школярів;

- створення умов для виявлення учнями своєї громадянської позиції, задоволення ними своїх інтересів і потреб, цікавого і корисного проведення ними вільного часу;

- здоров’я і безпеку учнів, дотримання норм охорони праці й протипожежного захисту.

4.2 Керує дитячими організаціями, активом школи, органами учнівського самоврядування.

4.3.Організовують:

-  оформлення школи відповідно до напрямків роботи;

- роботу з добробуту й підготовки керівників (організаторів) первинних дитячих організацій, об’єднань;

- роботу з учнями початкових класів;

- роботу групи, відповідальної за поповнення інформації на сторінках шкільного сайту.

4.4. Погоджують свою діяльність з директором школи, заступником директора з виховної роботи.

4.5. Інструктують,  консультує дитячий актив школи організації різноманітних свят.

4.6. Використовують досвід роботи з дітьми й підлітками для  підвищення кваліфікації.

4.7. Складають план роботи на рік, семестр, квартал; сценарії заходів для  учнів початкових класів, дитячих організацій, веде документацію у визначеному порядку.

4.8. Звітують про роботу серед учнів початкових класів, організовує учнів у конкурсах, оглядах та інших заходах перед директором школи, педагогічною радою.

5. Відповідають за:

5.1. Рроботу гуртка патріотичного виховання:

- роботу музею Бойовою слави;

- організацію та проведення загальношкільних виховних заходів патріотичного напряму;

- роботу з класними керівниками та учнями щодо виховання патріотизму у підростаючого покоління.

5.2. Організовують:

- виховні заходи патріотичного напряму;

- роз’яснювальну роботу серед учасників навчально-виховного процесу з питань національно-патріотичне виховання, яке є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття дітьми та молоддю соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави.

6. Завідувач господарством школи Кондрашова В.В.

6.1. Відповідає за:

- збереження будівлі та шкільного майна;

-матеріально – технічне забезпечення навчального процесу ( освітлення, опалення, водопостачання) наявність належного обладнання й устаткування;

- чистоту і порядок у шкільному приміщенні;

- організацію роботи техперсоналу;

- розподіл обов’язків між техперсоналом;

- організацію поточного ремонту шкільної будівлі і класних кімнат;

- дотримання санітарно – гігієнічного режиму в школі;

- інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів;

- ведення журналу використання робочого часу;

- складання актів оприбуткування благодійної допомоги та своєчасне їх подання до відділу освіти;

- проведення санітарної  п’ятниці;

- виконання заходів щодо розширення господарської самостійності школи, своєчасне укладання відповідних угод;

- дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного, енергетичного обладнання;

- дотримання норм пожежної безпеки в школі;

- справність засобів пожежогасіння в школі.

6.2.. Організовує:

- роботу щодо дотримання санітарно – гігієнічних норм під час навчально – виховного процесу;

- постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи всіх служб;

- інвентарний облік майна в школі, проведення інвентаризації майна;

- дотримання вимог охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного та енергетичного обладнання;

- дотримання норм пожежної безпеки в будівлях, спорудах, нагляд за станом засобів пожежогасіння;

- навчання і інструктаж на робочому місці (вступний, періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу.

6.3.. Погоджує свою діяльність із директором школи, заступниками.

6.4.5. Здійснює контроль за:

- роботою технічно – обслуговуючого персоналу;

- збереження матеріально -  технічного устаткування в кабінетах;

- дотримання санітарно – гігієнічних вимог в приміщенні школи.

6.5.. Інструктує і консультує:

- техперсонал з питань техніки безпеки.

6.6. Здійснює облік:

- інвентаризації шкільного майна;

- роботи завідувачів кабінетами щодо матеріально – технічного забезпечення;

- зберігання засобів протипожежної безпеки.

6.7.. Звітує про підготовку школи до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо – зимовий період.

6.8. Складає:

- графік роботи технічно – обслуговуючого персоналу;

- табель обліку використання робочого часу;

- проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань господарської роботи;

- акти виконання ремонтних робіт;

- акти списання майна, яке вийшло з ладу;

- плани проведення ремонтних робіт у приміщенні школи під час підготовки до нового навчального року;

- документи для надання органам, що мають відповідні повноваження дозволу експлуатувати шкільне приміщення в поточному навчальному році.

7. Всі рішення педагогічних рад, рішення нарад при директорі є обов'язковими для виконання всіма членами трудового колективу.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор школи В.М.Сорокова


З наказом ознайомлені:

___ ___ _________ р. __________ Н.Г.Пономарьова

___ ___ _________ р. __________ О.М.Матяж

___ ___ _________ р. __________ В.В.Кондрашова

___ ___ _________ р. __________ І.С.Швайка

___ ___ _________ р. __________ К.С.Шупенко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками школи

Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2016-2017 навчальному році
У 2016-2017 навчальному році учні старшої школи вивчатимуть економіку як базову дисципліну в 11 класі на рівні стандарту та академічному...

Методичні рекомендації щодо вивчення предметів «Трудове навчання»
Відповідно до листа мон україни від 09. 06. 2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх...

Наказ
Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2015/2016 навчальному році”, 06. 10. 2016 №258 «Про...

Нака з
Департаменту освіти І науки Полтавської облдержадміністрації №345 від 19. 09. 2016 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських...

План роботи
Розділ І. Аналіз результатів діяльності методичного кабінету у 2015/2016 нав навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 05. 09. 2016 №154 «Про організацію, зміст та завдання науково-методичної роботи з педагогічними...

Нака з
На виконання наказу департаменту освіти І науки Донецької облдержадміністрації від 24. 10. 2016 року №416 «Про проведення ІІ етапу...

Перелік навчальних програм робочого навчального плану Рокитненського...
Зміни до навчальних програм робочого навчального плану Рокитненського нвк у 2016/2017 навчальному році

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 02. 02. 2017 №27 «Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка