Пошук по сайту


Звіт директора

Звіт директора

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАЛИНІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ЗВІТ

директора

Калинівського технологічного технікуму

Федонюка Григорія Михайловича

за 2015 рік

(щодо виконання

умов контракту №ІІІ-23

від 16 грудня 2011 року)
Затверджений загальними зборами колективу Калинівського технологічного технікуму

Протокол №1 від 28.01.2016р.


Калинівка 2016

1. Загальна інформація про заклад освіти

Калинівський технологічний технікум знаходиться за адресою: вул. Маяковського, 29. Тел./факс (04333) 2-16-68, 2-13-86, 2-15-93 e-mail: kttehnikum@ukr.net, web-сайт: www.ktt.kalynivka.com

Відомча підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України.

Технікум є вищим навчальним закладом І-рівня акредитації загальнодержавної форми власності.

Згідно з наказом № 148 від 9 липня 1970 року Міністерства побутового обслуговування УРСР в м. Калинівка Вінницької області організований технологічний технікум, який здійснював підготовку спеціалістів за спеціальностями: “Технологія швейного виробництва”, “Обладнання швейного виробництва”, “Бухгалтерський облік і аудит”.

У 1983 році в технікумі була відкрита спеціальність “Моделювання та конструювання верхнього жіночого одягу”. У 2001 році ліцензовано дві спеціальності: “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки” та ”Перукарське мистецтво і декоративна косметика”.

У 2002р. було відкрите заочне відділення, яке здійснює підготовку за всіма спеціальностями.

Навчальний заклад діє на підставі Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», державних національних програм "Освіта («Україна ХХІ ст.»)", Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Діяльність технікуму здійснюється за Статутом, прийнятим загальними зборами трудового колективу 30.03.2004, протокол №2 та затвердженим МОН України від 16.04.2004р. зі змінами, затвердженими наказом МОН України №601 від 27.05.2013р.

Статутом технікуму визначена мета та завдання з підготовки молодшого спеціаліста.

Прийом на спеціальності здійснюється на основі ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України серії АЕ № 458565 від 28.07.2014р., відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 08.07.2014р., протокол №110 (наказ МОН України від 15.07.2014р. №2642л).

У технікумі здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за першим освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодшого спеціаліста за фаховими напрямами. (табл. 1.1)

Таблиця 1.1

Код напря-му

Назва напряму

Код спеціаль-ності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

Д.ф.н.

З.ф.н.

0202

Мистецтво

5.02020702

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

30

25 до завер-шення навч. без права набору

01.07.2019р.

0202

Мистецтво

5.02020701

Дизайн

30

-

01.07.2016р.

0305

Економіка і підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік

50

30

01.07.2016р.

0505

Машинобудування та металообробка

5.05050210

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

50

25

01.07.2016р.

0516

Текстильна та легка промисловість

5.05160201

Швейне виробництво

60

25

01.07.2016р.

1401

Сфера обслуговування

5.14010201

Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

25

25

01.07.2025р.


Також технікум має ліцензію серії АВ № 613988 управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації про надання освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти до 10.04.2022 року.

Структурними підрозділами технікуму є два відділення: дизайнерсько-технологічне, механіко-бухгалтерське та господарські підрозділи, які забезпечують соціально-побутові потреби.

Станом на 1 січня 2015р. в Калинівському технологічному технікумі навчалось 447 студентів: державне замовлення – 401 студент, контракт – 46 студентів. З них на денній формі здобувають освіту – 433 студента: державне замовлення – 401 студент, контракт – 32 студента. На заочній формі навчаються за контрактом – 14 студентів.

Випущено протягом 2015 року – 157 студентів, з них 144 денної форми навчання (128 - державників та 16 – контрактників) та 13 контрактників - заочної форми навчання; 6 студентів отримали дипломи з відзнакою, з них 1 – з бухгалтерського відділення, 2 – з технологічного, 2 – з перукарського та 1 – з механічного.

Аналіз захисту дипломних проектів

Спеціальність

Кіль-

кість

студен-

тів

Оцінки

Успішність

Серед-ній бал

5

4


3

2

Абсо-

лютна

Якіс

на

чол

%

чол

%

чол

%

чол

%

%

%
5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика

30

14

47

16

53

-

-

-

-

100

100

4,5

5.14010201 Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

20

8

40

8

40

4

20

-

-

100

80

4,2

5.02020701 Дизайн

15

9

60

6

40

-

-

-

-

100

100

4,6

5.03050901 Бухгалтерський облік

18

5

27,8

10

55,6

3

16,7

-

-

100

83

4,1

5.05050210 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

25

7

28

12

48

6

24

-

-

100

76

4,04

5.05160201 Швейне виробництво

49

17

35

26

53

6

12

-

-

100

88

4,2

Всього

157

60

38

78

50

19

12

-

-

100

88

4,26

Прийнято на навчання в 2015 році 109 студентів (99 - державників та 10 – контрактників), 1 студент прийнятий на поповнення групи та 1 студентка переведена з Луганської області .

Отже на 1 січня 2016 року залишилось 379 студентів денної форми навчання , з них 359 - державників та 20 – контрактників.

На відмінно закінчили І семестр 2015-2016 навчального року 12 студентів ( що становить 3,2% від загальної кількості); на добре-110 студентів (29%); на задовільно 253 студента (66,8%); з незадовільними оцінками закінчили семестр 4 студента (1%). Якісний показник по технікумі становить 32,2%, абсолютна успішність 99%, 221 студент отримує стипендію, що становить 58,3% від загальної кількості студентів та 61,6% від кількості студентів-державників. Найменший якісний показник по спеціальності «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості», що становить 26,5%, а найбільший по спеціальності «Бухгалтерський облік» - 48,6%.

Відмінних успіхів в навчанні досягли наступні студенти:

 • Глуханюк А. – гр.Ш-41,

 • Демчук Д. – гр. Ш-21,

 • Кулібаба Г., Понюк С. - гр. П-41,

 • Бородій В., Мацібон А. – гр. П-21,

 • Прибєга Т. – гр. Д-41,

 • Меркун В.. – гр. Д-21,

 • Гуменчук В. – гр. Е – 21,

 • Ольоленко О., Шалашний В. – гр. Е-31,

 • Островська М. – гр. Б-31.

Найкращих успіхів в навчанні досягли наступні групи:

 • Б-31 –куратор Дідик Г.І. (якість 70%), одна студентка має відмінні результати;

 • Е-21 – куратор Євграшина Л.П. (якість – 61,9%), один студент має відмінні результати;

 • Д-21 – куратор Крушельницька Л.І. (якість – 53,3%), одна студентка має відмінні результати.


2. Здобутки навчального закладу в методичній, науковій, технічній та ін. роботі.

Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до:

 • Закону України "Про освіту";

 • Закону України "Про вищу освіту";

 • Проекту Національної стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 роки;

 • Положення про організацію освітнього процесу в Калинівському технологічному технікумі (протокол №3 від 03.03.2015р. педагогічної ради технікуму);

 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. № 93);

 • освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів для кожної із спеціальностей;

 • навчального плану;

 • робочого навчального плану;

 • навчальних та робочих навчальних програм дисциплін.

Центром методичної роботи є методичний кабінет технікуму, оснащений на рівні сучасних вимог, який допомагає викладачам, кураторам у питаннях організації, планування й методики навчально-виховної роботи, впровадження нових технологій навчання, узагальнює педагогічний досвід викладачів, залучає провідних спеціалістів міста та області до участі в навчально-виховному процесі, підтримує зв'язки з ВНЗ III-IV р. а.

У технікумі здійснює навчально-методичну роботу 7 циклових комісій: ЦК суспільно-гуманітарних дисциплін, ЦК фізико-математичних дисциплін, ЦК загальнотехнічних дисциплін, ЦК обліково-економічних дисциплін, ЦК практичного навчання та три циклових комісії із спецдисциплін. Їх робота планується відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів.

Генеральна проблема на 2014-2019р.р., над якою працює колектив, – це Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості ”.

Перед викладачами була поставлена в 2015р. методична проблема - «Створення електронних посібників».

З цього питання підготовлені доповіді викладачів на методичній та педагогічних радах, проведено відкриті заняття із застосуванням інноваційних технологій, засідання на семінарі «Школа молодого викладача», педагогічну раду у вигляді майстер-класу на тему: «Вплив атестації на самовдосконалення, саморозвиток особистості педагога», де викладачі, які атестувалися, ділилися досвідом проведення занять із застосуванням інтерактивних методів навчання та проектного методу, створено електронні посібники: «Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу дисципліни» (Вдовиченко Ю.В.), «Українська мова за професійним спрямуванням», який призначений для забезпечення самостійної роботи студентів коледжів та технікумів (Вдовиченко Ю.В., Жигуліна Т.Г.), укладено портфоліо циклової комісії фізико-математичних дисциплін (Жигуліна Т.Г.).

Заслуговують на увагу відкриті заняття викладачів із застосуванням інтерактивних та проектних методів навчання:

 • з української мови за професійним спрямуванням «Укладання документів щодо особового складу» (Вдовиченко Ю.В.);

 • з української літератури «Утвердження сімейних цінностей у п’єсі О.Ф. Коломійця «Дикий ангел»» (Тесецька Л.М.);

 • з креслення «Спряження. Види спряжень і їх виконання» (Комаров Ю.К.);

 • з організації обліку на підприємствах малого бізнесу «Конкурс бізнес-проектів «Акули бізнесу»» (Країло Г.Б.);

 • з технічної механіки «Знаходження реакцій опор балок» (Лук’янчук В.І.).

Вивчено та узагальнено досвід викладача охорони праці в галузі Дідика А.І. на тему: «Активізація пізнавальних інтересів студентів під час вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі».

Колектив технікуму й надалі продовжує впровадження в навчальний процес інноваційних та інформаційних технологій навчання з метою підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення дисципліни та забезпечення ефективності засвоєння знань і навиків.

Традиційно стан підготовки молодших спеціалістів щомісяця аналізувався на інструктивно-методичних нарадах, а за результатами екзаменаційних сесій – на засіданнях педагогічної ради (січень і серпень кожного року). Рівень підготовки випускників обговорювався на засіданнях круглих столів за підсумками різних видів практик та науково-практичних конференціях за участю керівників від виробництва різних сфер діяльності.

Викладачі нашого технікуму є членами експертної комісії Департаменту наукової діяльності та ліцензування МОН України. Так, завідувач механічного відділення, викладач спецдисциплін вищої категорії, викладач-методист Рабцун Т.В. брала участь у акредитації спеціальності «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» в Державному вищому навчальному закладі «Нововолинський електромеханічний коледж» з 21 до 23 січня 2015року, голова циклової комісії спецдисциплін, викладач вищої категорії, старший викладач Крушельницька Л.І. з 5 до 7 травня 2015р. була членом експертної комісії під час акредитації спеціальності «Швейне виробництво» Державного навчального закладу «Черкаське вище професійне училище ім. Героя Радянського Союзу Г.Ф. Короленка», голова циклової комісії спецдисциплін, викладач вищої категорії, старший викладач Ткачук В.В. працювала в експертній комісії з акредитації спеціальності «Дизайн» Вижницького коледжу

прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка з 16 до 18 червня 2015р., заступник директора з навчальної роботи, викладач спецдисциплін входила в експертну комісію з акредитації спеціальності «Швейне виробництво» Богуславського вищого професійного училища сфери послуг з 15 до 17 червня 2015р.

Викладачі нашого технікуму брали участь в роботі обласної олімпіади з української мови. Так, методист технікуму Вдовиченко Ю.В. була членом журі, а Тесецька Л.М. входила в склад оргкомітету.

З 17 до 19 березня 2015 року працювала експертна комісія в нашому навчальному закладі з акредитації спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки», яка перевіряла матеріально-технічну базу, навчально-методичне забезпечення, рівень знань студентів тощо. За результатами перевірки встановлено, що Калинівський технологічний технікум спроможний забезпечити якісну підготовку фахівців зі спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст”, що відповідає акредитаційним вимогам. Відповідно до рішення акредитаційної комісії МОН України спеціальність 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» визнано акредитованою (протокол №116 від 28 травня 2015 року).

У технікумі 27.05.2015 року проводилася виставка технічної творчості, зокрема в методичному кабінеті за двома номінаціями: «Інформаційні технології в навчальному процесі» та «Науково-методична робота», найкращими роботами визнано:
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт директора дптнз «Білківський професійний аграрний ліцей»
Закінчується навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб заслухати звіт про діяльність директора на посаді протягом 2012-2013...

Звіт директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора Гланишівського нво „зош І-ІІІ ступенів днз” Лисенка...

Звіт директора школи Л. В. Бабак «Про виконання перспективного плану...
Звіт директора школи Л. В. Бабак «Про виконання перспективного плану розвитку закладу за 2013-2014 н р та завдання на 2014 – 2015...

Звіт директора днз «Професійний ліцей м. Українки»
У 2015 – 2016 навчальному році педагогічний та учнівський колективи працювали організовано, системно, технологічно, інноваційно,...

Звітна доповідь в о. директора Вищого художнього професійного училища №3
Шановні колеги! Надіюся, що мій звіт про роботу в 2013-2014 н р буде об’єктивним. Протягом цього року я опиралась на Ваш досвід,...

Звіт керівника іванівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня...
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Звіт директора кзо нво №28
В першу чергу директор звітувала перед учнями та батьками учнів, адже центральною фігурою в школі є дитина. Реалізація завдань на...

Звіт директора школи І-ІІІ ступенів №1
Школа І-ІІІ ступенів №1 Шевченківського району міста Києва заснована у 1960 році. У 2009 році школа була атестована з відзнакою

Звіт директора школи І-ІІІ ступенів №1
Школа І-ІІІ ступенів №1 Шевченківського району міста Києва заснована у 1960 році. У 2009 році школа була атестована з відзнакоюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка