Пошук по сайту


Уроки хімії, 11 клас. Рівень стандарту Допоміжний матеріал, 2012. 170с

Уроки хімії, 11 клас. Рівень стандарту Допоміжний матеріал, 2012. 170с

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Відділ освіти Старокостянтинівської райдержадміністрації

Хмельницької області
2012
Укладачі С.С. Поліщук, О.Д.Заграй, О.В. Осика, Ю.М. Мельник, В.В. Чернега, Н.О. Тащук, Л.А.Ярощук– творча група вчителів хімії Старокостянтинівського району Хмельницької області

Рецензент: Н.М. Нестечук – методист РМК відділу освіти Старокостянтинівської райдержадміністрації Хмельницької області

Друкується згідно рішення ради районного методичного кабінету відділу освіти Старокостянтинівської райдержадміністрації

( протокол від 20.01.2011 р. №01)


Уроки хімії, 11 клас. Рівень стандарту


Допоміжний матеріал, 2012. - 170с.


Посібник містить розробки всіх уроків хімії для 10 класу (рівень стандарту). Наведені матеріали за змістом і структурою повністю відповідають чинній програмі курсу хімії. Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, критерії оцінювання навчальних досягнень, конспекти уроків. Наведено зразки самостійних та контрольних робіт.

Посібник призначений для вчителів хімії.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ. Програма призначена для навчання хімії на рівні стандарту в класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного, технологічного, спортивного напрямів і у класах фізико-математичного і математичного профілів. Програмою передбачено вивчення хімії мета­лічних і неметалічних елементів та їхніх сполук (10 клас) й органічних сполук (11 клас). Зміст програми грунтується на знаннях, набутих учнями в курсі основної школи.

Мета навчання хімії на рівні стандарту полягає у формуванні за­собами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необ­хідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного су­спільства.

Вивчення хімії спрямоване на виконання таких освітніх, розвивальних і виховних завдань:

  • розвиток особистості учня, його природних задатків, інтелекту, пам'яті, здатності до самоосвіти;

  • формування наукового світогляду учня на основі засвоєння системи знань про речовини та їхні перетворення, основні хімічні закони й теорії, методи наукового пізнання в хімії;

  • формування життєвої і соціальної компетентностей учня, його екологічної культури, навичок безпечного поводження з речо­винами у побуті та на виробництві;

  • розкриття ролі хімії у розвитку суспільного господарства та забезпеченні добробуту людини.

Структура навчальної програми. Зміст програми складається з двох розділів, присвячених хімії елементів й органічній хімії.

У 10 класі знання з неорганічної хімії на якісно новому рівні розкриваються за рахунок вивчення хімії елементів та їхніх сполук. Паралельне структурування навчального матеріалу тем "Неметалічні елементи та їхні сполуки", "Металічні елементи та їхні сполуки" дасть змогу учням за час, відведений на вивчення цих тем, усвідо­мити та засвоїти знання у такій логічній послідовності; положення елемента в періодичній системі → будова атома → фізичні та хімічні властивості простої речовини → фізичні та хімічні властивості сполук (оксиду, гідрату оксиду, сполуки неметалічного елемента з Гідроге­ном) → окремі найважливіші сполуки елемента (поширеність у при­роді, добування, використання).

Зміст курсу хімії 11 класу розроблено з урахуванням відомостей про органічні сполуки, одержаних учнями в основній школі. У ньому посилено дедуктивний підхід і практичне спрямування навчального матеріалу.

У програмі послідовно розкриваються основні змістові лінії хі­мічної компоненти Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, речовин і реакцій, належну увагу приділено висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі теоретичних і експерименталь­них досліджень. Матеріал має чітко виражене екологічне спрямування. Екологічна складова у програмі представлена біосферними колообігами Оксигену, Нітрогену, вуглекислого газу, води та такими наслідками впливу діяльності людини на середовище, як парниковий ефект, кис­лотні дощі, використання органічних речовин у побуті тощо. Належну увагу приділено впливові хімічних чинників на здоров'я людини, по­ясненню згубної дії алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління.

У структурі програми виокремлено такі структурні підрозділи як "Демонстрації", "Лабораторні досліди", "Практичні роботи", "Орієн­товні об'єкти екскурсій".

Кількість годин, відведених па вивчення хімії, відповідає чин­ним навчальним планам, затвердженим Міністерством освіти і науки України, а саме: 10 кл. - 1 год, 11 кл. - 1 год на тиждень.

Особливості організації навчання. Навчання хімії зорієнтовано на досягнення державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Передбачено не лише засвоєння хімічних понять, законів, тео­рій, а й осмислене використання знань учнями, формулювання ними оцінних суджень, виявлення власного ставлення у різних життєвих ситуаціях.

Перелік вимог зорієнтує вчителя на досягнення мети навчання з кожної теми програми, полегшить планування цілей і завдань уроків, дасть змогу виробити адекватні методичні підходи до проведення на­вчальних занять, поточного й тематичного оцінювання.

Організації навчання хімії сприятиме використання перевірених шкільною практикою лекційно-семінарської системи, групової робо­ти, проблемного навчання, дидактичних ігор. Ефективності засвоєння знань сприятиме застосування сучасних інформаційних технологій навчання.

Рекомендації щодо роботи з навчальною програмою. Для тема­тичного оцінювання, а також для повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів передбачено резервні години. Розподіл годин у програмі орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окре­мих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах теми.


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із хімії

При оцінюванні рівня навчальних досягнень з хі­мії враховується:

  • рівень засвоєння теоретичних знань;

  • оволодіння хімічною мовою як засобом відоб­раження знань про речовини і хімічні явища;

  • сформованість експериментальних умінь, необ­хідних для виконання хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою;

  • здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці;

  • уміння розв'язувати розрахункові задачі.

За відмінностями між обсягом і глибиною досяг­нутих результатів, ступенем самостійності у вико­нанні завдань, здатністю використовувати знання у нових ситуаціях виокремлено рівні навчальних до­сягнень учнів, що оцінюються за 12-бальною шка­лою.

Кожний наступний рівень вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові характерис­тики.

Визначальними в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів є особистісні результати пізнаваль­ної діяльності, у яких відображаються загальнопредметні компетентності, набуті учнями в процесі на­вчання хімії.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівні навчаль-

них досяг-

нень

учнів

Ба­ли

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Почат-

ковий І

1

Учень (учениця) розпізнає деякі хімічні об'єкти (хімічні символи, формули, явища, посуд тощо) і називає їх (на побутовому рівні); знає правила безпеки під час проведення практичних робіт2

Учень (учениця) описує деякі хімічні об'єкти за певними ознаками; знає призначення лабораторного обладнання


3

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і може відтворити окремі його частини; під керівництвом учителя виконує найпростіші хімічні досліди

Серед-

ній ІІ

4

Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і явищ; складає прості прилади для проведення дослідів і виконує їх під керівництвом учителя; складає з допомогою вчителя скорочену умову задачі5

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює окремі частини навчального матеріалу, дає визначення основних понять; самостійно виконує деякі хімічні досліди, описує хід їх виконання, дотримується порядку на робочому місці; самостійно складає і записує скорочену умову задачі6

Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя; описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів; робить обчислення за готовою формулою

Достат-

ній ІІІ7

Учень (учениця) самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя порівнює хімічні об'єкти, описує спостереження за перебігом хімічних дослідів; наводить рівняння реакцій за умовою задачі

8

Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, порівнює і класифікує хімічні об'єкти; самостійно виконує всі хімічні досліди згідно з інструкцією; робить обчислення за рівнянням реакції
9

Учень (учениця) виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади на підтвердження цього; робить окремі висновки з хімічних дослідів; з допомогою вчителя розв'язує задачіВисокий

ІV

10

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити висновки; робить висновки з практичної роботи; самостійно наводить і використовує необхідні формули для розв'язування задач11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, установлює зв'язки між явищами: самостійно знаходить і використовує інформацію згідно з поставленим завданням; виконує хімічний експеримент, раціонально використовуючи обладнання і реактиви; самостійно розв'язує задачі, формулює відповіді12

Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, у тому числі у проблемних ситуаціях; аналізує додаткову інформацію; самостійно оцінює явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннями; робить обгрунтовані висновки з хімічного експерименту; розв'язує експериментальні задачі за власним планом; самостійно аналізує та розв'язує задачі раціональним способом


Календарно- тематичне планування

10 клас (35 год, із них 3 год – резервні)

Рівень стандарту


№ уроку

Дата проведення

Зміст уроку

Демонстрації, лабораторні досліди

Повторення питань курсу хімії (2 год)
1.
Найважливіші класи неорганічних сполук
2.
Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома і види хімічного зв’язку
НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ (16 год)
3.
Загальна характеристика неметалічних елементів.
4.
Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.
5.
Поширеність неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію. Основні фізичні і хімічні властивості неметалів

Лабораторний дослід №1. Ознайомлення зі зразками простих речовин неметалів

6.
Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.
7.
Гідроген хлорид. Хлоридна кислота. Хлориди. Якісна реакція на хлорид-іони.

Демонстрація: 1.Якісна реакція на хлорид-іони.

Лабораторний дослід №2. Виявлення хлорид-іонів у розчині

8.
Амоніак. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію.

Демонстрація: 2.добування амоніаку і розчинення його у воді («фонтан»), випробування розчину фенолфталеїном

3.якісна реакція на йони амонію.

4. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду. Лабораторний дослід №3. Виявлення йонів амонію у розчині

9.
Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів

Демонстра

ція:5. Спалювання сірки і доведення кислотного характеру утвореного оксиду

10.
Урок узагальнення і систематизації знань
11.
Контрольна робота
12.
Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сполуки.

Демонстрація:

6.Виділення теплоти під час розчинення у воді концентрованої сульфатної кислоти.

7.Водовідбірні властивості концентрованої сульфатної кислоти(дія на цукор і папір). Лабораторний дослід №4. Ознайомлення зі зразками природних сполук Сульфуру

13.
Якісна реакція на сульфат-іони. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів.

Демонстра

ція:8. Якісна реакція на сульфат-іони.

Лаборатор

ний дослід№5. Виявлення сульфат-іонів у розчині

14.
Нітратна кислота і нітрати. Проблема вмісту нітратів у продуктах харчування.

Лабораторний дослід №6. Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію

15.
Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми.

Лабораторний дослід №7. Ознайомлення зі зразками мінеральних добрив

16.
Карбонатна кислота. Карбонати. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іони.

Демонстрація:

9. Добування вуглекислого газу та його перетворення на кальцій карбонат і кальцій гідрогенкарбонат

Лаборатор-

ний дослід №8. Дослідження властивостей карбонатів

17.
Практична робота №1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів
18.
Будівельні матеріали: скло, цемент, пісок, їх використання. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону у природі
19.
Узагальнення і систематизація знань
20.
Контрольна робота
МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ(14 год)
21.
Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали – прості речовини. Металічний зв'язок. Фізичні властивості. Поширеність у природі.


Демонстрація:

10. Моделі кристалічних граток металів.

Лабораторний дослід

9. Ознайомлення зі зразками металів

22.
Загальні хімічні властивості металів
23.
Корозія металів. Захист від корозії

Демонстра

ція:11. Наслідки корозії металів та засоби захисту металів від корозії.

24.
Лужні елементи Натрій та Калій. Фізичні та хімічні властивості їх простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів.

Демонстра

ція:12. Взаємодія натрію з водою.

Лаборатор

ний дослід

10. Ознайомлення зі зразками сполук Натрію і Калію

25.
Лужноземельні елементи Магній та Кальцій. Фізичні та хімічні властивості їх простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів.

Демонстра

ція:12. Взаємодія кальцію з водою.

13. Взаємодія кальцій оксиду з водою.

Лаборатор

ний дослід

11. Ознайомле-

ння зі зразками сполук Кальцію і Магнію

26.
Твердість води(постійна, тимчасова) і методи її усунення (зменшення).

Демонстра

ція:

14. Усунення твердості води.

Лабораторний дослід № 12. Усунення накипу з поверхні побутових приладів

27.
Тестовий контроль знань
28.
Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію. Амфотерні властивості алюміній оксиду та алюміній гідроксиду.

Лаборатор

ний дослід

13. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотернос-ті

29.
Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза, сполук Ферум (ІІ) і Ферум (ІІІ).


Демонстра

ція:

15. Зразки сполук Ферум (ІІ) і Ферум (ІІІ).

16. Взаємодія заліза з розчинами хлоридної, сульфатної та нітратної кислот.

Лаборатор

ний дослід

14. Добування ферум (ІІ) гідроксиду та ферум (ІІІ) гідроксиду реакцією обміну

30.
Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач
31.
Металічні руди. Загальні методи добування металів. Метали і сплави в сучасній техніці.


Лаборатор

ний дослід

15. Ознайомлення зі зразками сплавів металів

32.
Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів
33.
Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів
34.
Контрольна робота
35.
Повторення основних питань курсу 10 класу


Урок 1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Програма з хімії для 10-11 класів
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...

Програма з хімії для 10-11 класів
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...

Програма призначена для навчання хімії на рівні стандарту в класах...
Програмою передбачено вивчення хімії мета­лічних І неметалічних елементів та їхніх сполук (10 клас) й органічних сполук (11 клас)....

Новобасанська зош I – III ступенів
Посібник містить роботи, які дають можливість перевірити рівень знань учнів з хімії 7 клас. Завдання складені в тестовій формі

Д ержавна підсумкова атестація з хімії
Державна підсумкова атестація з хімії (11 клас) проводиться за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з...

Лекції
Обладнання: підручник з хімії та біології, Величко „Роздатковий матеріал з органічної хімії”, таблиця „Структура білків”, опорні...

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Підсумкова контрольна робота з біології за І семестр, 9 клас І варіант...
Укажіть кістку черепа, що безпосередньо з’єднується з першим хребцем хребта людини

Хімія 10 клас Контрольна робота №1 «Неметалічні елементи та їх сполуки» Початковий рівень
Г явище поглинання речовин із навколишнього сере­довища поверхнею твердого тіла або рідиниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка