Пошук по сайту


Методичні рекомендації з самоаналізу роботи вчителя математики

Методичні рекомендації з самоаналізу роботи вчителя математики

Сторінка1/2
  1   2
Методичні рекомендації

з самоаналізу роботи вчителя математики

та підготовки матеріалів до атестації

• Вступ.Учитель і його педагогічний простір. Портрет учителя. Коментар про значимість вчительської праці , який може слугувати роздумам при формуванні тексту самоопису своєї діяльності.

Незміряно велику роль у навчанні дітей відіграє педагог, його майстер­ність, професіоналізм, особисті риси, його педагогічна філософія, технології навчання. Як свідчить практика, частина учителів відріз­няється новаторськими підходами до праці. Це творчі особистос­ті, які першими сприймають усе нове, сміливо використовують і поширюються інноваційні техно­логії. Ці вчителі мають повагу в шкільному колективі.

Інша частина вчителів — це «золота середина». Вони дуже по­вільно сприймають усе нове. їхнє гасло: головне — не позаду. Вони не стверджують старого, але не стримують нового доти, доки воно не переважатиме.

Остання частина прив'язана до традицій, до старого, консер­вативного. Вони дуже стримані до інновацій, навіть не бажають озна­йомитися з новітніми досягнення­ми педагогічної науки, відмовля­ються сприймати сучасне. Вони не мають настільних книжок. Уроки їхні однобокі, нудні, неефективні, їм не знайоме почуття творчого натхнення. Це ті, хто робить нашу освіту «сірою».

Сьогодення та майбутнє укра­їнської школи потребують учите­ля, який відрізняється здатністю до постійного творчого пошуку, з високою професійною компе­тентністю, умінням приймати смі­ливі самостійні рішення.

Структура педагогічної праці налічує більш ніж 200 компонентів.

Професіограма вчителя — по­няття досить широке і передбачає велику кількість аспектів.

Педагог—велике духовне покли­кання. Дуже сучасними характеристи­ками вчителя вважають ідеї педагогів і мислителів різних епох і народів.

Чеський педагог Я. А. Коменський (1592 — 1670), автор «Вели­кої дидактики» писав, що ніхто не в змозі зробити людей мудрими, крім мудрого, ніхто — красномов­ними, крім красномовного, ніх­то —моральними або благородними, крім морального і благородного.

На професійному рівні питання педагогіки поставив держатель ри­торської школи в Римі

М. Квінтіліан (42—118 р. н. є.). Він застерігав учите­ля від використання примусового на­вчання. Навчання має бути забавним, треба підтримувати дітей похвалою.

Ф. Дистервег (1790 — 1866) — «учитель учителів» сформулював низку вимог до вчителя. Так, учитель повинен намагатися робити навчання захопливим. Йому необхідна «любов до викладацтва та занять із дітьми», тому що любов учителя до предмета передається й до учня. Учитель пови­нен завжди невпинно працювати над собою.

М. Добролюбов (1836 — 1861) вимагав від учителя доброго ставлен­ня до дитини, казав, що не дитина для вчителя, а вчитель для дитини. Учи­тель повинен пристосовуватися до учня, до його природи й духовного стану.

Для Руссо діти були першообразом добра, гар­монії та краси.

Для В. Сухомлинськсьго бережливе ставлення до осо­бистості дитини, теплі стосунки між учителем і учнем, розбудова «школи радості», «своє серце віддавайте дітям».

У А. Макаренка можна повчитися • залізної логіки, безкомпромісно­го ставлення до питань моралі, люд­ської культури, високого гуманізму;• творити свою «педагогічну по­ему».

4. Навчайтесь у Л. Толстого за­охочувати за допомогою гри: гра — швидка допомога в навчанні, вона ви­ліковує, знімає втому.

5. Навчайтесь у С. Ільїна:

• збагачувати своє педагогічне амплуа;

• розширювати діапазон педаго­гічних засобів;

• використовувати методичну іні­ціативу учнів щодо вибору проблем тематики уроків, творів, диспутів; знайте, діти—геніальні педагоги.

6. Навчайтесь у В. Шаталова:

• будити жагу пізнання учнів, за­цікавлювати їх;

• виховувати пізнавальну само­стійність;

• підтримувати на уроках психо­логічний комфорт.

7. Навчайтесь у Ш. Амонашвілі:

• підвищувати статус кожної ди­тини;

• створювати умови для творчос ті, робити «пізнавальні витівки»;

• вірити в учнів; розцінювати урок як «акумулятор життя дитини.

8. Навчайтесь у М. Щетиніна: го­ловної мети—всебічного й гармоній­ного розвитку дітей.

9. Навчайтесь у С. Лисенкової:

• радості й успіху в праці;

• не залишати дитину наодинці з невдачами;

• підтримувати, підбадьорювати учнів.

10. Навчайтесь у А. Окунева:

• казати «Дякую за урок, діти!»;

• насолоджуватися процесом на­вчання.

11. Навчайтесь у Я. А. Коменського знаходити такий загальний порядок а навчання, за якого воно здійснювалось би за єдиним законом людської природи.

1. Модель професійної компетентності вчителя


2. Орієнтовна схема тематичного творчого звіту

вчителя

1. Як виникла думка про роботу над даною темою?

2. Яка кінцева мета була поставлена перед початком роботи над темою?

3. Скільки років і в яких класах дана проблема апробовувалася ?

4. Скільки класів і учнів охоплено?

5. У чому проявилась принципова відмінність під час підготовки до уроків

Ваша? Учнів?

6. Як удосконалювалась Ваша підготовка до уроків (з урахуванням економії

часу)?

7. Які форми і прийоми з учнями на уроках змінились? Як?

8. Які методи роботи з учнями Ви обрали? Оцініть їх.

9. Чи підвищився рівень самостійності учнів на уроці? Як?

10. Покажіть проведену роботу на конкретних приклад (тематичний план,

система уроків з теми, окремі уроки, роботи учнів, зошити, класний

журнал, матеріали громадського , незалежного огляду знань).

11. Ваша думка про ефективність проведеної роботи.

12. Яку літературу Ви використовували?

13. Які завдання, з Вашої точки зору, ще не вирішені?

14. Що і як з власного досвіду порекомендуєте своїм колегам ?

3. ТЕСТ для САМОДІАГНОСТИКИ ВЧИТЕЛЯ, ЩО

АТЕСТУЄТЬСЯ

1. У чому сильна сторона вашої особистості? Що конкретно у своїй

педагогічній діяльності Вам вдається виконувати творчо?

2. У чому, конкретно, Вам хотілось би проявити педагогічну майстерність?

3. Чи є у вашому колективі людина, з якою Вам хотілось би проявити

педагогічну майстерність, серед інших педагогів міста, області, …?

4. На якій ділянці педагогічної діяльності ви почуваєте себе слабшим?

5. Які труднощі ви відчуваєте під час підготовки до уроку:

- вибір типу уроку;

- формування мети;

- зміст етапів;

- відсутність наочності, методичної літератури?

6. Які труднощі відчуваєте на уроці:

- невпевненість у своїх силах;

- нестача часу;

- контроль знань;

- оцінка знань;

- неорганізованість класу ?

7. Який передовий досвід Ви вивчаєте зараз?

8. Які елементи цього досвіду впроваджуєте?

9. Над якою проблемою Ви будете працювати в цьому році?

10. Чи допомагають Вам старші товариші у розв'язанні певних питань?

11. Чи ви людина високої самоорганізації праці?
4. ПАМ'ЯТКА аналізу ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА.

- Чи реалізує та модернізує педагог зміст, форми і методи та засоби

навчально-виховного процесу з огляду на нові завдання, що стоять перед

школою.

- Чи розробляє принципово нові підходи до навчання, виховання, розвитку

учнів;

- Чи наявні авторські методика, досвід створення заохочувальної дитячої

творчості з формування стану розкутості й оригінальності думки.

- Чи робить постійний самоаналіз і самооцінку праці; чи здатний швидко

пов'язувати нові знання з уже набутими, вчасно позбуватися упереджень,

чи наявна внутрішня духовна потреба у перебудові процесу навчання

та власного ставлення до змін в бізнес-планах педагога.

- Чи займається дослідницькою діяльністю і творчим узагальненням своєї

роботи, чи вміє пристосуватись до нововведень, не шкодувати зусиль

і додаткового часу на перенавчання, діяти відповідно до нової ситуації.

- Чи втілює в практику роботи принципи педагогіки співробітництва.

- Чи може обгрунтувати науково-доказово вибір дій в конкретній

педагогічній ситуації.

- Чи володіє формами і методами управління та організації навчально-

виховної діяльності учнів з метою розвитку їх потенційних можливостей,

уміння спонукати дітей до стану інтелектуального напруження.

- Чи проявляє гнучкість у виборі оптимального управлінського рішення

у нестандартних ситуаціях;

- Чи вміє брати на себе відповідальність у вирішенні складних

педагогічних проблем.

- Чи спроможний оригінально конструювати навчально-виховний процес.
5. ПРИМІРНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ / САМООАНАЛІЗУ

СИСТЕМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ.

І. Підготовка вчителя до уроку.

1. Знання програмового матеріалу.

2. Опрацювання додаткової і довідкової літератури.

3. Підбір цікавих фактів, задач, завдань.

4. Постановка мети уроку відповідно змісту навчальної теми (навчальна,

виховна, розвиваюча).

5. Завдання уроку (чого вчитель повинен досягти від кожної дитини).

6. Типи уроку, що переважають у діяльності вчителя, використання новітніх,

прогресивних технологій в навчальному процесі.

7. Структура уроку (проходження вивчення, закріплення, повторення

матеріалу).

П. Засоби реалізації задуму уроку.

1. Принципи навчання: доступність, науковість, послідовність викладу

матеріалу, наступність, тощо.

2. Методи навчання: проблемні, репродуктивні, пояснювально-ілюстративні,

частково - пошукові,...

3. Методи виховання: моральні, переконання, заохочувальні.

4. Методи розвитку: аналітичні, порівняльні синтетичні,...

5. Форми навчання: індивідуальні, групові, фронтальні.

6. Результати навчання: знання, вміння, навички.
ІІІ. Оцінка ефективності і якості навчально-виховної діяльності вчителів і учнів:

а) Знання методики навчання: знання предмету на рівні сучасних вимог, знання і використання традиційних і нових методів; вміння зв'язати теорію з практикою; вміння використовувати наочність, технічні та вміння визначити об'єм домашнього завдання.

б) Знання методики виховання, сучасних досягнень теорії і практики виховання; вміння організовувати колектив на продуктивну роботу; вміння поєднувати індивідуальну і колективну діяльність учнів.

в) Організаторські знання і вміння: знання теорії і практики наукової організації праці; вміння формулювати мету і завдання; вміння комплексного розв'язувати завдання уроку; тримати тісні контакти з усіма учнями.

г) Ставлення до праці, до учнів чи любить свою роботу, чи просто відбуває час, чи прагне кожній дитині дати знання, чи переживає за дитячі невдачі, чи проявляє увагу і чуйність, чи коректно робить зауваження, чи вміє керувати своїм настроєм, невдачами?

д) Ставлення до учнів: манера поведінки, готовність прийти на допомогу учневі, уважне ставлення до думки учня, об'єктивність оцінювання знань, індивідуальна робота з учнями, які мають прогалини в знаннях або не проявляють належних старань до навчання.

е) Результати роботи вчителя:

- Результативність навчально-виховного процесу в динаміці;

- Індивідуальна робота з учнями;

- Результати зовнішнього незалежного оцінювання;

- Результати міських та обласних олімпіад;

- Рівень проведення позакласних загальношкільних заходів з предмету;

є) Результати роботи вчителя за підсумками узагальнення матеріалів з проблем : - творчого зростання учня;

- рейтингу серед вчителів методичного об’єднання ;

- рейтингу серед вчителів школи;

- рейтингу серед батьків учнів.

  • Діагностична карта розв'язування проблем творчого зростання учня
Параметри оцінки

діяльності

Клас/учень
Дата (вступне, проміжне, корекційне)

1

Відповідь учня

А - на уроці

після теми

Б - на наступному

уроці2

На контрольній

роботі

А - важке

завдання

Б – легке

завдання

В - середнє

завдання
3

Якій формі роботи

на уроці я віддав би

перевагу

А – слухання

розповіді

вчителя

Б - самостійна

робота

В - робота в парі

Г-робота групою

4

Оцінювання знань, кому віддаєш перевагу

А - вчитель

Б – сам/собі

В - учні
5

Вибір групи

А - добрі

відносини

Б - поліпшення

успішності

завдяки

допомозі учнів

В - творчий підхід

до розв'язування

проблеми
6

У вільний час віддаю переваги

математиці, фізиці, хімії, біології, географії, літературі, музиці, малюванню, техніці

Примітка. Узагальнення здійснюється по кожному учневі та по класу загалом.


  • Визначення свого рейтингу серед вчителів методичного об’єднання
№ п/п

Параметри

Мах. бал

К-ть балів за

оцінкою колег

1

Рівень теоретичної підготовки

40
2

Рівень практичної підготовки

40
3

Результативність роботи

40
4

Наявність власних методик

20
5

Оцінка якості проведення відкритих

навчально-виховних заходів


20
6

Допомога педагогам школи

20
7

Допомога педагогам інших шкіл

20
8

Рівень загальної культури

20
9

Особистий вклад в створення навчально-матеріальної бази

40
10

Загальна оцінка

260  • Визначення свого рейтингу серед вчителів школи
№ п/п

Параметри

Мах. бал

К-ть балів за оцінкою колег

1

Рівень загальної культури

60
2

Вміння організувати навчально виховний процес

30
3

Надання допомоги колегам

20
4

Впровадження ППД в практику роботи, обмін досвідом

20
5

Відповідальність за доручену справу

20
6

Авторитет серед учнів

20
7

Авторитет серед батьків

20
8

Особистий вклад в створення навчально-матеріальної бази

40
9

Допомога педагогам школи

20
10

Загальна оцінка

250


  • Відгук дирекції школи про роботу вчителя може базуватися на таких складових:

1. Заохочення нововведень у колективі.

2. Педагог у школі - винахідливий, творчий.

3. Атмосфера відкритості і свободи.

4. Відмова від традиційних форм.

5. Вивчення індивідуальності вчителя.

6. Стимулювання ініціативи і творчості.

7. Формування вчителя як педагога-професіонала.

8. Вміння кинути "виклик", бачити майбутнє колективу.

9. Заохочення плюралізму думок.

10. Природні, індивідуальні особливості педагога

.

  • Відгук батьків учнів про роботу вчителя може базуватися на таких складових:

1. Чи відчувається у вихованні Вашої дитини єдність вимог сім'ї і

вчителя?

- вимоги співпадають;

- вимоги різні;

- ви з учителем не можете знайти спільної мови.

2. Як учитель підтримує зв'язки з Вами?

- Ви відвідуєте учнів у школі;

- Вчитель буває на батьківських зборах;

- Вас викликають на бесіду до школи;

- Підтримуєте зв'язки тільки через щоденник;

- Підтримуєте зв'язки через індивідуальні зустрічі.

3. Чи з охотою навчається Ваша дитина?

4. Чи все для цього робить вчитель?

5. Чи справедливо, на Вашу думку, оцінює учитель навчання учнів?

6. Що Ви можете сказати про тактовність учителя?

  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Роботи мо вчителів природничо-математичного циклу за 2012-2013 навчальний рік
МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,...

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2015/2016 навчальному році
...

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи учнями птнз державний навчальний заклад
Осюнько Н. В. заступник директора з навально-виробничої роботи, днз «Уманський пал»

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Довідник вчителя математики
Сучасне суспільство ставить нові вимоги до педагога та вказує на необхідність професійного самовдосконалення вчителів

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...

Методичні рекомендації щодо організації дослідження
Методичні рекомендації щодо організації дослідження та оформлення науково-дослідницьких робіт (на допомогу слухачам Малої академії...

Методичні рекомендації, зразки та розв’язки задач
Розв’язування ускладнених розрахункових задач та задач олімпіадного типу при підготовці дітей до І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка