Пошук по сайту


Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2013-2014 навчальному році

Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2013-2014 навчальному році

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти

у 2013-2014 навчальному році

І. Ключові напрями інформатизації на основі трендів розвитку освіти

Сьогодні і керівники освіти, і політики багатьох країн світу все наполегливіше говорять про якісну освіту для всіх. Школу закликають забезпечити досягнення нових освітніх результатів (навички XXI-го століття), орієнтуватися на індивідуалізацію освітнього процесу. Відомо, що підвищення результативності процесів навчання відбувається, перш за все, завдяки тому, що в учнів стає більше можливостей вибудовувати свої знання, а у вчителя - будувати індивідуальну траєкторію навчання кожного учня. При цьому одним із шляхів досягнення таких завдань є інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, впровадження та використання електронних освітніх ресурсів. Ефективне впровадження ІКТ веде до трансформації загальноосвітніх закладів, поширенню індивідуалізованої моделі навчально-виховної роботи, яка може забезпечити можливість кожній дитині розкрити свої здібності, підготуватися до життя у високотехнологічному конкурентному світі, а вчитися в школі буде і захоплююче, і цікаво.

За підсумками Всесвітнього інноваційного освітнього саміту (The World Innovation Summit for Education (WISE), учасники з більше ніж 100 країн визначили п’ять головних трендів освіти у 2013 році:

 • Розквіт соціальних мереж для навчання;

 • Пожвавлення створення програмних продуктів для мобільної/інтерактивної освіти;

 • Дедалі ширше запровадження нетрадиційних підходів до організації класної (аудиторної) роботи;

 • Широкомасштабне відкриття провідними навчальними закладами дистанційних навчальних курсів та програм;

 • Подальше збільшення уваги до розвитку природничо-математичної освіти та інтегрування до неї компонентів гуманітарної освіти з метою розвитку критичного мислення, креативності та поширення проблемного підходу у навчанні.

Для реалізації завдань інформатизації необхідно враховувати ці тренди розвитку освіти.

Можна виділити такі ключові напрями інформатизації, складові переходу до індивідуалізованої моделі організації освітнього процесу на основі ефективної інтеграції ІКТ у навчальний процес.

Створення та розбудова ІКТ-насиченого освітнього середовища, яке має бути безпечним та загальнодоступним, постійно реально підтримуватися та бути призначеним для підтримки та спрощення реалізації завдань з індивідуалізації освітнього процесу: управління індивідуальними освітніми траєкторіями, забезпечення індивідуальної та групової роботи учнів з електронними освітніми ресурсами, ефективного спілкування та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу, автоматизований контроль, збереження результатів власних освітніх досягнень учнів тощо. До середовища мають входити варіативні електронні навчально-методичні матеріали для вчителів, електронні освітні ресурси для учнів, спеціальні технології та сервіси для інноваційних педагогічних практик ефективної співпраці та співробітництва, які допомагають учасникам навчально-виховного процесу досягати бажаних освітніх результатів на обраних ними рівнях з використанням різних форм навчальної роботи (фронтальної, групової, індивідуальної).

Професійний розвиток та методична підтримка вчителів, які організовують і забезпечують навчальну роботу школярів для досягнення необхідних освітніх результатів на основі ефективного впровадження ІКТ. Така методична підтримка має відповідати на індивідуальні запити кожного вчителя, допомагати їм освоювати нові результативні педагогічні практики використання електронних ресурсів, в тому числі відкритих, що забезпечують успішну навчальну діяльність учнів, а не бути черговою формальною компанією щодо формування ІТ-компетентностей та нових професійних компетентностей вчителів. Особливу цінність мають представляти ті компетентності, завдяки яким людина може рухатися в майбутнє і пристосовуватися до нього, а також формувати його. До них можна віднести: здатність до групової роботи, роботі в команді, вміння спілкуватися з іншими людьми, здатність працювати з різними освітніми методами (як традиційними так і інноваційними) на основі різних ресурсів – від паперових до будь-яких електронних - персонального комп'ютера, планшета, мультитача тощо; креативність, здатність рефлексувати та аналізувати.

Введення та досягнення результативності освітніх стандартів, цілей навчальної роботи, які мають бути добре зрозумілими самим учням, їх батькам і вчителям. І безумовно це стосується формування у учнів навичок 21 століття: інформаційну грамотність, високу продуктивність праці, винахідливе аналітичне мислення, швидкий пошук та опрацювання інформаційних відомостей, ефективне спілкування, проактивне творче ставлення до справи, робота у проектах, робота у команді, вирішення проблем, вміння брати відповідальність на себе, життєві компетентності. І активне використання сучасних ІКТ, Інтернет-технологій, сервісів Веб 2.0 може в цьому допомогти.

В основі такої системи інформатизації освіти лежить ясне розуміння сенсу, змісту та етапів проведеної роботи всіма учнями, їх батьками, вчителями та іншими членами місцевої освітньої громади, без всебічної підтримки яких успішне виконання робіт з трансформації школи неможливо.

ІІ. Розбудова єдиного інформаційно-освітнього простору Запорізької області
Інтернет-портал «Запорізька обласна освітня мережа»

В Запорізькій області в 2012-2013 навчальному році проводилась активна робота щодо вдосконалення та систематичного наповнення освітнього інтернет-порталу «Запорізька обласна освітня мережа» (http://zp.isuo.org) з електронною базою даних про учнів, вчителів, матеріально-технічною базою навчальних закладів. Було апробовано 4 версії програми (КУРС. Школа, КУРС. Плюс) та 4 версії програм (КУРС.Сайт), які поступово надали можливість автоматично сформувати основні державні статистичні звіти по загальноосвітніх навчальних закладах, згенерувати звіти на рівні району та області, а також виконувати пошук необхідної інформації про учнів та педагогів, отримувати оперативну інформацію по навчальному закладу.

Протягом року на базі КЗ «ЗОІПОО» проводилось навчання відповідальних за впровадження системи по відділам освіти щодо використання та роботи з програмою КУРС.Школа, КУРС. Плюс; основам взаємодії з обласним порталом «Запорізька обласна освітня мережа».

На сьогодення користувачами системи є навчальні заклади області, територіальні відділи освіти, районні (міські) відділи (управління) освіти, робітники КЗ «ЗОІППО», працівники обласного управління освіти Запорізької області, які отримали паролі для доступу до порталу, та в межах своїх функціональних обов’язків використовують його можливості.

Програма та інтернет-портал станом на червень 2013 року ще мають певні проблеми функціонування, усунення яких і буде пріоритетним завданням наступного 2013-2014 навчального року.

Основні технічні проблеми, які виникли при використанні програмного комплексу КУРС.Освіта:

 1. Відсутність можливості враховувати інформацію про групи (подовженого дня, додаткові заняття, факультативи, лфк).

 2. Великий обсяг бази даних, що суттєво впливає на швидкість роботи програми, особливо на «слабких» комп’ютерах.

 3. Не враховані звіти, які формують вечірні навчальні заклади
  (ЗНЗ-2, ЗВ-1).

 4. Не врахована можливість стандартизації довідників на рівні області, що унеможливлює використання порталу для розширеної вибірки даних.

Слід зазначити, що протягом 2012-2013 навчального року управління освіти Енергодарської міської ради (відповідальна Ласкова Н.О.), Хортицький навчально-реабілітаційний центр (відповідальна Казанцева В.І.) активно приймали участь в удосконаленні програми, надаючи свої пропозиції і побажання, які були направлені розробникам програмного забезпечення.

На кінець 2012-2013 навчального року оновлення та упорядкування інформації підкріплено міцною нормативно-правовою базою (розроблені та затверджені накази по відділам освіти, накази по підпорядкованим навчальним закладам).

Слід зазначити, що на кінець 2012-2013 навчального року інформацію в освітній мережі систематично контролюють і заповнюють усі заклади області, окрім 4-х приватних закладів: ліцею економіки та інформаційних технологій, спеціалізованої школи «Хабад Любавич» з поглибленим вивченням івриту та англійської мови, які підпорядковані територіальному відділу освіти Ленінського району; приватного комплексу безперервної освіти "ЕйдоС", Запорізького приватного навчально-виховного комплексу "Реал", які підпорядковані Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради. На даний момент ці закладі не представлені на порталі освітньої мережі, що, в свою чергу, затримує процес створення повної інформаційної бази Запорізької освітньої мережі.

Особливо слід відзначити територіальний відділ освіти Шевченківського району (відповідальна П’ятницька Е.В.), управління освіти Енергодарської міської ради (відповідальні Ласкова Н.О.), територіальний відділ освіти Жовтневого району (відповідальна Новік Н.С.), відділ освіти Гуляйпільского району (відповідальна Бодня І.В.). У підпорядкованих закладах системно організована робота по створенню єдиного освітнього інформаційного простору і систематично контролюється достовірність та актуальність інформації в освітній мережі.

Протягом року для оперативного обміну інформацією між відповідальними за єдиний освітній інформаційний простір по районному (міському) відділу (управлінню) освіти та навчальними закладами використовувався сервіс Skype (http://www.skype.com). Всі райони були залучені до цієї роботи.

Рекомендації на 2013/2014 навчальний рік щодо продовження розбудови єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області:

 1. Відповідальним за єдиний освітній інформаційний простір по міському (районному) відділу (управлінню) освіти, інтернатам обласного підпорядкування:

  1. з’ясувати причини затримки або часткового заповнення даних у Запорізькій обласній освітній мережі та вжити заходів щодо їх усунення. Систематично контролювати внесення даних, достовірність та актуальність інформації на порталі;

  2. продовжити використання сервісу Skype для вирішення питань, пов’язаних з розбудовою та функціонуванням ЄОІП Запорізької області. Для термінового вирішення питань, пов’язаних з технічною підтримкою у дистанційному режимі використовувати програму Ammyy Admin (http://www.ammyy.com).

 2. Вважати пріоритетними напрямами роботи по розбудові єдиного інформаційного освітнього простору:

  1. підключення дошкільних та професійно-технічних навчальних закладів до інтернет-порталу «Запорізька обласна освітня мережа»;

  2. тестування та оновлення інформації на порталі Запорізької обласної освітньої мережі (http://zp.isuo.org);

  3. автоматичне формування основних державних статистичних звітів на рівні району та області;

  4. залучення усіх учасників освітнього процесу до використання інтернет-порталу;

  5. впровадження мережі «Нові знання» (http://mz.nitralabs.com/) та використання її в повному обсязі усіма учасниками освітнього процесу.


Віртуальні освітянські спільноти на ЗапоВікі

Вже 5 років існує методичний портал Заповікі wiki.ciit.zp.ua, який активно використовується як платформа для створення віртуальних спільнот педагогів, дистанційного навчання вчителів, проведення різноманітних он-лайн конкурсів, для створення електронних портфоліо вчителів.

У 2012-2013 році продовжувалась робота по створенню та наповненню віртуальних співтовариств освітян області. Даний напрям роботи обумовлений Державною цільовою програмою "Сто відсотків", Положенням про впровадження та функціонування віртуальних освітянських спільнот Запорізької області (протокол НМР № 7 від 27.12.2011).

На сьогоднішній день активно працюють віртуальні освітні спільноти: вчителів інформатики (модератор: Васильченко С.В.), вчителів основ здоров’я (модератор: Півненко Ю.В.), вчителів екології (модератор: Савіч І.О.), вчителів хімії (модератор: Дехтяренко С.Г.), вчителів, які викладають курси духовно-морального спрямування (модератор: Гура С.П.), вчителів етики (модератор: Гура С.П.), вчителів історії та правознавства (модератор: Гура С.П.), бібліотекарів (модератор: Крижко Л.В.). Почали працювати віртуальні освітні спільноти: вчителів географії (модератор: Стрижак М.М.), керівників гуртків позашкільних закладів (модератор: Голдобіна К. Б.).

В рамках проведення конференції "Школа сучасних знань: інформаційні технології навчання в рамках єдиного освітнього простору" в Запорізькій області проводився обласний огляд віртуальних освітніх середовищ та мережевих співтовариств вчителів (лист ЗОІППО № 124 від 16.03.2012 «Про огляд віртуальних освітніх середовищ та мережевих співтовариств вчителів»).

Вчителі, які розміщують на сторінках в Інтернету власні методичні роботи можуть отримати сертифікат, який підтверджує авторство та методичний рівень розробки. Протягом 2012-2013 рр. було видано 29 сертифікатів на різні розробки вчителів: дистанційний мастер-клас, відеоролик, розробки уроків, презентації тощо. 12 заяв було відхилено у зв’язку з неякісною розробкою або у зв’язку з порушенням положення про присвоєння сертифіката.

Рекомендації:

 1. Розповсюджувати та популяризувати інформацію про створення віртуальних освітянських спільнот та залучати педагогічних працівників до роботи в спільнотах.

 2. Враховувати роботу вчителів у віртуальних спільнотах як методичну роботу.

 3. Враховувати сертифікат як підтвердження електронної розробки та роботи вчителя з сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.


Віртуальна школа «Юний програміст»

Функціонує і розбудовується обласна віртуальна школа «Юний програміст» yun.zp.ua, діяльність якої орієнтовано на розвиток інформатичної культури та алгоритмічного мислення учнів загальноосвітній навчальних закладів області, організацію інтелектуальних змагань з програмування. Загальна кількість учасників – 450 учнів та 50 вчителів. За рік проведено 10 відкритих тренувальних турів з програмування, три тури (районний, заочний обласний, очний обласний) Всеукраїнської олімпіади з інформатики. Удосконалено механізм перевірки задач.

Рекомендації:

 1. Розповсюджувати та популяризувати інформацію серед вчителів інформатики та учнів про функціонування віртуальної школи «Юний програміст».


Регіональний освітній проект «Школа сучасних знань»

Продовжується реалізація регіонального проекту «Школа сучасних знань» zhu.edu.ua/mk_school, мета якої створення умов для забезпечення якісної допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі дистанційної форми навчання. На початку року були створені 16 творчих груп кращих вчителів-предметників з метою розробки дистанційних курсів з основних навчальних дисциплін до профільної підготовки учнів, проведено відповідне навчання вчителів щодо можливостей програмної платформи Moodle. На даний момент на платформі Школи розроблено 12 курсів, на базі яких розпочнеться навчання учнів Запорізької області з 01.09.2013 року. Також протягом І півріччя проводилась апробація раніше створених дистанційних курсів з української мови, математики та інформатики на п’яти групах учнів з метою відпрацювання технології організації навчання в віртуальній школі.

У березні-квітні 2013 році для учнів «Школи сучасних знань» проведено обласний веб-квест «ІнфоСтратегія» з метою розвитку критичного та аналітичного мислення, інформаційної культури,. В квесті прийняли участь більше 200 учнів Запорізької області з різних районів. Проводився веб-квест в он-лайн режимі на платформі ЗапоВікі.

Рекомендації:

 1. Ознайомити керівників закладів освіти, учнів 9 класів про роботу «Школи сучасних знань»

 2. Залучати учнів до активного навчання в Школі сучасних знань з 01.09.2013 року.ІІ. Навчання вчителів в галузі ІКТ

В Запорізькі області розроблена і впроваджується регіональна багаторівнева модель навчання вчителів в галузі ІКТ. Протягом року здійснювалось навчання вчителів як в очній та і заочній (дистанційній) формі. Навчання проводиться як на базі ЗОІППО викладачами та методистами, так і на базі районних опорних закладів освіти сертифікованими тренерами. За 2013 рік станом на 01.06.2013 року навчання пройшли:

 • Основи ІКТ – 234 вчителя

 • Інтел ® Навчання для майбутнього (версія 3) – 204 вчителя

 • Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності - 1619 вчителів

 • ІКТ в освіті – 62 педагога

 • Розробка дистанційних курсів на платформі Moodle (для учасників проекту «Школа сучасних знань» - 86 вчителів

Активно запроваджувалось дистанційне навчання вчителів в галузі ІКТ на курсах підвищення кваліфікації, тренінгах та спецкурсах. Були розроблені необхідні он-лайн ресурси кафедри з повним навчально-методичним забезпеченням з таких питань:

 • Дистанційні курси вчителів інформатики (другий предмет) – 18 вчителів

 • Заочні курси вчителів інформатики - 8 вчителів

 • Використання інтерактивної дошки в навчальній діяльності» - 72 педагога

 • «ІКТ: стратегія розвитку навчального закладу» - 28 керівників

 • Безпечне використання ІКТ – 323 педагога

 • Вчителі в он-лайні – 398 вчителів

З 2013 року запроваджено проведення тренінгів за програмою Інтел® Навчання для майбутнього (версія 10), які проводяться виключно в рамках курсів підвищення кваліфікації на базі ЗОІППО. Навчання проводять предметними ЗОІППО спільно з викладачем з інформатики. На даний момент видано 136 сертифікатів.

На сьогодні завершено 100% навчання вчителів базовим навичкам роботи з ІКТ, розвиток ІТ-компетентності зараз вже здійснюється на предметно-орієнтованому рівні.

Рекомендації:

 1. Ознайомити вчителів з курсами, що пропонуються, та спецкурсами, рекомендувати їм щорічно проходити навчання з ІКТ, вибираючи тематику за власними побажаннями і професійними потребами.

 2. Дотримуватися послідовності навчання за різними програмами: від базових до професійно-орієнтованих.

 3. Враховувати при направленні на курси базовий рівень володіння ІКТ.

 4. Забезпечити 100% володіння вчителями базовими комп’ютерними навичками.  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Лист мон від 17. 07. 2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки...

«Про підсумки роботи відділу та закладів освіти району у 2012/2013...
Новий навчальний рік розпочинається під знаком важливих подій в освіті. У цьому році Указом Президента України від 25 червня 2013...

План роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти...
...

221 учень (проти 239- 2014 року, 224 2013 року, 223 – 2012 року)....
Запоріжжя в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт. Учні захищали свої науково-дослідницьки...

Про підсумки методичної роботи
Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно...

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Аналіз діяльності педагогічного колективу І результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на...

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській...
МК, анкети членів комісії «Мої проблеми, успіхи та перспективи»; наводяться приклади нетрадиційних методів І прийомів проведення...

Виконавчий комітет кременчуцької міської ради полтавської області управління освіти
Міністерства освіти І науки України «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої...
Наказ мон україни №582 від 28. 05. 2015р: Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Ульяновської районної державної адміністрації
«Кіровоградщина – мій рідний край, колиска слова І зерна»: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І першого уроку в 2013...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка