Пошук по сайту


Тема: Насичені та ненасичені вуглеводні

Тема: Насичені та ненасичені вуглеводні

Методична розробка уроку з хімії для 9 класу

вчителя-методиста Попович Лариси Дмитрівни

Тема: Насичені та ненасичені вуглеводні

Мета:

Навчальна: узагальнити, систематизувати знання учнів про склад, будову, властивості вуглеводнів, сфери їх застосування.

Розвиваюча: формувати вміння порівнювати, аналізувати та встановлювати причинно – наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням речовин, складати рівняння реакцій за участі органічних сполук, розв’язувати задачі, стимулювати пізнавальну активність учнів.

Виховна: виховувати культуру поведінки під час уроку, культуру спілкування, толерантність.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Учні повинні знати та розуміти:

особливості атома Карбону в основному і збудженому станах;

визначення понять «вуглеводні», «гомологи», «насичені вуглеводні», «ненасичені вуглеводні», «гомологічний ряд»;

загальні формули вуглеводнів;

гомологічний ряд насичених вуглеводнів;

хімічні властивості вуглеводнів на прикладі метану, етилену та ацетилену;

якісні реакції для виявлення кратного зв’язку.

Уміти:

визначати належність речовин до певного гомологічного ряду;

складати молекулярні, електронні та структурні формули вуглеводнів;

характеризувати склад, структуру, фізичні та хімічні властивості метану, етилену й ацетилену, порівнювати вуглеводні за цими ознаками;

писати рівняння хімічних реакцій вуглеводнів;

розв’язувати задачі за рівнянням та на основі закону об’ємних відношень газів;

обґрунтовувати застосування органічних сполук на основі їх властивостей.
Девіз: «Все пізнається в порівнянні»

Хід уроку

І. Організаційний момент

Прийом «Привітання». Створення психологічного настрою.

ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.

Ми почали новий розділ хімії «Органічна хімія» із вивчення класу сполук «Вуглеводні». Запрошую вас поглибити та узагальнити свої знання з теми: «Насичені та ненасичені вуглеводні».

Сьогодні на уроці ми повинні:

 • Повторити основні поняття теми;

 • Порівняти та систематизувати знання про вуглеводні;

 • Застосувати набуті знання на практиці.

Девізом нашого уроку пропоную вислів: «Все пізнається в порівнянні». Саме в цій фразі передається глибокий зміст процесу пізнання. Філософи вважають, що без порівняння неможливий процес мислення, а фізіологи стверджують, що порівняння і вміння відрізнити – основа розумових дій людини.

Результати своєї роботи оцінюйте самостійно і записуйте на «Аркуші самооцінки».

Ви працюєте в групах, тому допомагайте один одному, слідкуйте за роботою своїх товаришів. В кінці уроку кожен оцінить роботу свого товариша. За активність на уроці матимете змогу отримати додаткові бали.

ІІІ. Відтворення і корекція опорних знань

Прийом «Кросворд» (робота в групах). (Додаток 1)

(представники груп представляють заповнені кросворди, учні оцінюють свою роботу)

Підсумок

 • Що означають ключові слова заповнених кросвордів?

Є три гомологічних ряди вуглеводнів: - насичені – алкани; ненасичені – алкени та алкіни. Кожна група отримала назву і об’єкт узагальнення.

ІV. Узагальнення і систематизація знань основних теоретичних положень і провідних наукових ідей

 1. Дайте характеристику складу та будови вуглеводнів свого гомологічного ряду. (Додаток 2)

Групи заповнюють відповідну графу таблиці і зачитують результат. Представники інших груп можуть доповнювати, виправляти помилки.

Відповіді узагальнюємо у вигляді таблиці (на дошці для порівняння)

Порівняльна характеристика вуглеводнів


Ознаки

порівняння

Вуглеводні

Алкани

Алкени

Алкіни

Загальна формула

СnH2n + 2

CnH2n

CnH2n - 2

Молекулярна формула і назва представника


CH4

метан


С2Н4

Етен (етилен)

С2Н2

Етин (ацетилен)

Тип гібридизації Карбону

SP3

SP2

SP

Валентний кут між гібридизованими орбіталями

109о28/

120о

108о

Форма молекули

Тетраедрична

Площинна

Лінійна

Зв’язок між атомами Карбону

одинарний

подвійний

потрійний

Тип зв’язку

σ – сигма

σ – сигма

1π - пі

σ – сигма

2π - пі

Довжина зв’язку


0,154 нм.

0,134 нм.

0,120 нм.

Енергія зв’язку


343 кДж/моль

611 кДж/моль

837 кДж/мольВисновок: Ми склали таблицю в якій за певними ознаками охарактеризували три гомологічних ряди вуглеводнів. ( Самооцінювання )

Наступне наше завдання порівняти вуглеводні за складом та будовою.

Для цього пропоную вибрати собі конверти з питаннями.

Прийом «Кіт в мішку»

Групи отримують конверти з набором питань на які повинні дати аргументовані відповіді

 • Як відрізняються насичені вуглеводні від ненасичених за складом молекул?

 • Як впливає гібридизація Карбону на форму молекул вуглеводнів?

 • Яку будову має карбоновий ланцюга насичених вуглеводнів?

- Чи є подвійний зв’язок сумою двох одинарних, а потрійний сумою трьох одинарних? Зробіть висновок про міцність одинарного і кратних зв’язків.

 • Які типи гібридизації атома Карбону характерні для вуглеводнів? Чи впливає це на форму молекул різних вуглеводнів?(метану, етену, етину)

 • Як і чому змінюється довжина зв’язків між атомами Карбону у молекулах насичених і ненасичених вуглеводнів?

- Чи можна за молекулярними формулами визначити до якого гомологічного ряду належить вуглеводень?

Учні, що відповідали правильно отримують бонуси вчителя

Прийом «Впізнай мене»

Групам роздаються одинакові набори формул речовин. Завдання кожної групи виписати вуглеводні свого гомологічного ряду, розмістити їх по порядку та назвати їх.

С4Н10, С3Н8, С4Н8, С5Н12, С2Н2, С2Н4, С3Н4, С5Н8, С2Н6, С3Н6, С5Н10, С4Н6

Оцінювання своєї роботи на цьому етапі.

Фронтальна бесіда:

 • На що впливає будова молекули?

Опишіть фізичні та хімічні властивості представників свого гомологічного ряду.

 • Як змінюються фізичні властивості гомологів із зростанням кількості атомів Карбону?

 • Які хімічні властивості ви можете припустити у гомологів метану?

 • Чи будуть подібними властивості етену і його гомологів?

 • Чи будуть подібними властивості етину і його гомологів?

Відповіді узагальнюємо у вигляді таблиці (Додаток 3)

(на дошці для порівняння)

Порівняння хімічних властивостей вуглеводнів


Властивості

Вуглеводні

Алкани

Алкени

Алкіни

Горіння

+

+

+

Термічний розклад

+

+

+

Реакції заміщення

+

___

___

Реакції приєднання

___

+

+

Взаємодія з калій перманганатом і бромною водою
+

+
Висновок: Склад та будова речовин впливають на їх властивості.

Прийом «Ланцюжок»


І група

Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення:

CO2С2Н2 ← CH4→ CH3ClC

ІІІ група

Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення:
СаС2 → C2H2 → C2H4→ C2H6CO2ІІ група

Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення:

CO2C2H5ОН C2H4 → (-CH2 – CH2-)nC2H5Cl


Висновок: Між насиченими та ненасиченими вуглеводнями існує взаємозв’язок. Органічні сполуки можна одержати з неорганічних.

Алкани Алкени


Алкіни

5. Опрацюйте схеми застосування вуглеводнів і поясніть на основі яких властивостей вони знаходять своє застосування в тій чи іншій галузі.

Висновок. На основі властивостей речовини знаходять своє застосування.

6. Розв’язування задач

Група І

1. Яка маса вуглецю утвориться при термічному розкладі 50 л метану?

Група 2

2. Розрахувати масу етанолу, що утворюється при взаємодії 2,24 л етену з водою

Група 3

3. Чи вистачить 50 м3 кисню для спалювання 26м3 ацетилену?

V. Підсумок уроку

Оцінювання роботи учнів на уроці. Використання аркуша самооцінки. (Додаток 4)

VІ. Повідомлення домашнього завдання


Додаток 1.К

А

Р

Б

О

Н


В

У

Г

Л

Е

В

О

Д

Н

І
С

Т

Р

У

К

Т

У

Р

Н

АК

О

В

А

Л

Е

Н

Т

Н

И

Й

М

Е

Т

А

Н
Г

І

Б

Р

И

Д

И

З

А

Ц

І

Я
 1. Назва хімічного елемента, що становить основу всіх органічних сполук.

 2. Клас органічних сполук що складаються лише з Карбону і Гідрогену

 3. Формули, що показують послідовність сполучення атомів у молекулах.

 4. Основний тип хімічного зв’язку між атомами в органічних сполуках.

 5. Найпростіша органічна сполука.

 6. Назва процесу змішування та вирівнювання орбіталей атома Карбону за формою
Г

І

Д

Р

У

В

А

Н

Н

Я


П

О

Л

І

М

Е

Р

И

Е

Л

Е

К

Т

Р

О

Н

Н

А
Е

Т

Е

Н
П

Р

И

Є

Д

Н

А

Н

Н

Я
П

О

Д

В

І

Й

Н

И

Й 1. Назва реакції приєднання водню до ненасичених вуглеводнів.

 2. Високомолекулярні сполуки, утворені шляхом послідовного сполучення молекул низькомолекулярної речовини.

 3. Формула, що показує валентні електрони атомів і схему утворення хімічного зв’язку в молекулах.

 4. Номенклатурна назва речовини С2Н4

 5. Найхарактерніша реакція для речовин, що містять кратні зв’язки.

 6. Зв’язок між атомами Карбону в молекулі етилену.


Н

А

Ф

Т

А
Г

О

М

О

Л

О

Г

ИК

Р

Е

К

І

Н

Г

П

О

Т

Р

І

Й

Н

И

Й
Г

О

Р

І

Н

Н

ЯЕ

Т

И

Н 1. Основне природне джерело добування вуглеводнів.

 2. Назва сполук, що мають подібну будову молекул і подібні хімічні властивості й відрізняються між собою за складом на одну чи кілька груп -СН2-

 3. Процес розщеплення вуглеводнів під дією високої температури, тиску та за наявності каталізаторів на суміш насичених та ненасичених сполук з меншою молекулярною масою називають….

 4. Зв’язок між атомами Карбону в молекулі ацетилену.

 5. Реакція повного окиснення органічних сполук

 6. Номенклатурна назва речовини молекулярна формула якої С2Н2


Додаток2


Ознаки

порівняння

Вуглеводні

Алкани

Алкени

Алкіни

Загальна формула
CnH2n

CnH2n - 2

Структурна формула представника
H2C = CH2

Етен (етилен)

HC = CH

Етин (ацетилен)

Тип гібридизації Карбону
SP2

SP

Валентний кут між гібридизованими орбіталями
120о

108о

Форма молекули

Площинна

Лінійна


Зв’язки
σ – сигма

1π - пі

σ – сигма

2π - пі

Довжина зв’язку

0,134 нм.

0,120 нм.

Енергія зв’язку

611 кДж/моль

837 кДж/моль
І група
Додаток 3

І група


Властивості

Вуглеводні

Алкани

Алкени

Алкіни

Горіння
+

+

Термічний розклад
+

+

Реакції заміщення
___

___

Реакції приєднання
+

+

Взаємодія з калій перманганатом і бромною водою
+

+
Додаток 2

ІІ група


Ознаки

порівняння

Вуглеводні

Алкани

Алкени

Алкіни

Загальна формула

СnH2n + 2
CnH2n - 2

Структурна формула представника

CH4 метан

H3C – CH3 етан
HC = CH

Етин (ацетилен)

Тип гібридизації Карбону

SP3
SP

Валентний кут між гібридизованими орбіталями

109о28/
108о

Форма молекули


Тетраедрична

Зигзагоподібна
Лінійна


Зв’язки

σ – сигма
σ – сигма

2π - пі

Довжина зв’язку


0,154 нм.
0,120 нм.

Енергія зв’язку


343 кДж/моль
837 кДж/моль
Додаток 3

ІІ група


Властивості

Вуглеводні

Алкани

Алкени

Алкіни

Горіння

+
+

Термічний розклад

+
+

Реакції заміщення

+
___

Реакції приєднання

___
+

Взаємодія з калій перманганатом і бромною водою+


Додаток 2

ІІІ група


Ознаки

порівняння

Вуглеводні

Алкани

Алкени

Алкіни

Загальна формула

СnH2n + 2

CnH2n
Структурна формула представника

CH4 метан

H3C – CH3 етан

H2C = CH2

Етен (етилен)
Тип гібридизації Карбону

SP3

SP2
Валентний кут між гібридизованими орбіталями

109о28/

120о
Форма молекули


Тетраедрична

Зигзагоподібна

Площинна
Зв’язки

σ – сигма

σ – сигма

1π - пі
Довжина зв’язку


0,154 нм.

0,134 нм.
Енергія зв’язку


343 кДж/моль

611 кДж/моль


Додаток 3

ІІІ група


Властивості

Вуглеводні

Алкани

Алкени

Алкіни

Горіння

+

+
Термічний розклад

+

+
Реакції заміщення

+

___
Реакції приєднання

___

+
Взаємодія з калій перманганатом і бромною водою
+Додаток 4

Аркуш самооцінки
Прізвище та ім’я ____________________________________________________________Параметри, що підлягають оцінюванню

Самооцінка

Оцінка товаришем

ПідсумковаБрав участь

Частково брав участь

Не брав участі

Брав участь

Частково брав участь

Не брав участі
Хімічний кросворд


«Впізнай мене»

«Ланцюжок»


Розв’язування задачі


Складання таблиць
Активність на уроці ( бонус вчителя) ___________________________________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Березанська зош І – ІІІ ступенів аукціон хімічних знань Урок-узагальнення...
В про насичені вуглеводні; спонукати логічно мислити та висловлювати свої думки, вчити застосовувати свої знання для розв’язання...

Хімія 11 клас Контрольна робота №1 з тем «Вуглеводні. Природні джерела...
Обчисліть, яку масу нітробензену можна одержати в результаті взаємодії 25 г бензену й 25 г нітратної кислоти, якщо вихід ні­тробензену...

Тема: Античні скульптори (Мирон, Фідій, Пракситель та ін.). Мікеланджело...
Тема: Античні скульптори (Мирон, Фідій, Пракситель та ін.). Мікеланджело — утілене відчуття

Урок Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні
Тема. Нітратна й ортофосфатна кислоти та їх солі. Фізичні та хімічні властивості. Застосування

Лекція №1 Тема: Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності,...
Тема: Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек

Тема заняття

Конспект уроку Тема: Хімія наука про речовини та їх перетворення. Структурні частинки речовини
Тема: Хімія – наука про речовини та їх перетворення. Структурні частинки речовини

Конспект уроку 10 Тема: Періодичний закон І періодична система хімічних...
Тема: Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про

Лекція 4 еп Тема Зміст І механізми формування економічних збитків...
Тема Зміст І механізми формування економічних збитків від забруднення навколишнього середовища

Лекція тема Вступ. Предмет, метод та періодизація курсу “Історія економіки та економічної думки”
Тема Вступ. Предмет, метод та періодизація курсу “Історія економіки та економічної думки”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка