Пошук по сайту


Програма підготовки учнів 8-11 класів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з хімії

Програма підготовки учнів 8-11 класів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з хіміїГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
БУКОВИНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК
ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРОГРАМА
підготовки учнів 8-11 класів до участі

у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з хімії


Укладачі :

Фочук П.М. – д.х.н., професор, завідувач

кафедри неорганічної хімії

Чернівецького національного університету

імені Ю.Федьковича;

Дармограй О.М. – к.х.н., доцент кафедри

органічної та фармацевтичної хімії ЧНУ;

Бабюк Д.П. – к.х.н., доцент кафедри

фізичної хімії та екології хімічних

виробництв ЧНУ
Чернівці 2011
Пояснювальна записка

Підготовка учнів 8-11 класів до участі у Всеукраїнських хімічних олімпіадах передбачає:

 • поглиблене вивчення теоретичного матеріалу у межах програми відповідного класу;

 • набуття додаткових знань з хімії, біохімії, екології;

 • систематизацію набутих знань;

 • розвиток вмінь і навичок практичного застосування теоретичних знань під час розв’язування стандартних і нестандартних задач з хімії;

 • набуття практичних навичок під час вирішення експериментальних завдань.


Велике значення під час підготовки учнів до участі у хімічних олімпіадах надається розв’язуванню задач, у тому числі, задач підвищеної складності.

Для набуття учнями уміння розв’язувати експериментальні задачі передбачається виконання лабораторних робіт з окремих тем програми.


Програма розроблена з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням хімії та програми підготовки до ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії.


8 клас
Загальна та неорганічна хімія


 1. Фізичні й хімічні процеси. Прості і складні речовини. Гетерогенні й гомогенні суміші. Розчини. Способи розділення сумішей (седиментація, флотація, просіювання, екстракція, магнітна сепарація, декантація, центрифугування, дистиляція, фільтрування, сорбція). Кількісний склад сумішей (масові, мольні, об’ємні частки).

 2. Будова атома. Субатомні частинки. Іони. Типи радіоактивного випромінювання. Нуклонне число і нукліди. Ізотопи стабільні та радіоактивні. Радіоактивний розпад хімічних елементів. Ядерні реакції і період напіврозпаду. Дефект маси. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.

 3. Періодичний закон Д.І. Мендєлєєва і Періодична таблиця елементів. Залежність властивостей елементів від їх розташування в періодичній таблиці. Розміри атомів та іонів. Енергії іонізації, спорідненість до елек­трона, електронегативність. Взаємодія світла з речовиною. Будова електронної оболонки атома. Енергетичні рівні й підрівні, послідовність їх заповнення електронами. Принцип мінімальної енергії. Правило Клечковського, принцип Паулі, правило Хунда.

 4. Хімічний зв'язок, його характеристики. Ковалентний та іонний типи зв'язку. Орбіталі та їх гібридизація. Просторова будова молекул та іонів. Модель Гіллеспі. Будова речовини у конденсованому стані. Кристалічні гратки – молекулярні, атомні, іонні, металічні. Координаційне число, елементарна ячійка. Залежність властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

 5. Кількість речовини, моль. Розрахунки з використанням сталої Авогадро. Масові частки елементів у сполуках. Визначення хімічної формули речовини за даними про його кількісний елементний склад. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій. Розрахунки за рівняннями реакцій, якщо реагенти містять домішки. Розрахунки за рівняннями паралельних реакцій. Розрахунки за рівняннями послідовних реакцій.

 6. Молярний об’єм ідеального газу. Закон Дальтона. Закон об’ємних складу газових сумішей, в яких відношень, закон Гей-Люссака, рівняння Менделєєва-Клапейрона. Розрахунки відбуваються хімічні реакції.

 7. Основні класи неорганічних сполук та генетичний зв’язок між ними. Уявлення про координаційні сполуки, кристалогідрати.

 8. Хімія елементів першого, другого та третього періодів. Хімія гідрогену, карбону, нітрогену, оксигену, лужних та лужноземельних металів, галогенів, халькогенів, типових представників перехідних елементів. Фізичні і хімічні властивості води. Водневий зв¢язок.

 9. Хімічний посуд. Основні операції хімічного синтезу та аналізу.

 10. Основи аналітичної хімії. Гравіметрія. Якісний аналіз катіонів і аніонів у розчинах.

9 клас

Загальна та неорганічна хімія


 1. Поняття про еквівалент. Розрахунки із застосуванням закону еквівалентних відношень.

 2. Ступінь окиснення. Окисники, відновники. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

 3. Поняття про енергетику хімічних реакцій. Закон збереження енергії. Перетворення енергії під час хімічних реакцій. Внутрішня енергія і тепловий ефект, ентальпія. Екзо- та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Теплоти утворення та горіння речовин, наслідки із закону Гес­са. Розрахунки за термохімічними рівняннями. Тепловий ефект розчинення.

 4. Початкові поняття хімічної кінетики. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас. Залежність швидкості реакції від температури і природи реагуючих речовин. Поняття про енергетичний бар’єр, активований комплекс, енергію активації. Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі поверхні зіткнення реагуючих речовин. Поняття про ланцюгові реакції. Каталіз. Каталізатори та інгібітори. Теорія проміжних сполук. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз.

 5. Початкові поняття про хімічні рівноваги. Оборотні (рівноважні) та необоротні (нерівноважні, спонтанні) процеси. Константа хімічної рівноваги. Порушення рівноваги внаслідок зміни концентрації будь-якої з речовин, що беруть участь у реакції, тиску і температури. Принцип Ле Шательє. Констан­та рівноваги, виражена через парціальні тис­ки (Кр). Розрахунки рівноваг у газовій фазі.

 6. Розчини. Способи вираження концентрації розчину. Масова частка розчиненої речовини. Молярна концентрація розчиненої речовини. Молярна концентрацію еквівалентів речовини. Розчинність газів та твердих речовин. Закон Генрі. Розв’язування розрахункових задач, пов’язаних з розчинністю речовин і складом розчинів. Закон Генрі. Закон Рауля.

 7. Електролітична дисоціація кислот, лугів, солей. Електроліти і неелектроліти. Механізми дисоціації речовин з іонним і полярним ковалентними зв’язками. Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних сполук, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію. Іонні реакції у розчинах. Іонні рівняння реакцій. Поняття про ступінчасту дисоціацію. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти. Гідроліз. Констан­та рівноваги, виражена через молярні концентрації (Кс). Іонний добуток води. Константи дисоціації кислот та протонування основ. рН розчину. Визначення рН розчину за допомогою індикаторів. Буферні розчини. Комплексоутворення у розчинах. Константи рівноваги реакцій комплексоутворення. Добуток розчинності. Розрахунки рівноваг у розчинах. Теорії кислот та основ Бренстеда-Лоурі та Льюїса.

 8. Початки електрохімії. Електрохімічні процеси. Поняття про електродний потенціал. Гальванічний елемент. Запис схеми гальванічного елемента. Визначення рН розчину електрометричним методом. Електроліз. Закони Фарадея. Електрохімічний еквівалент речовини. Розрахунки на основі використання законів Фарадея.

 9. Хімія металічних елементів. Хімія неметалічних елементів

 10. Основи титриметричного аналізу. Обладнання для здійснення титриметричного аналізу. Кислотно-основне титрування. Вибір індикатора для встановлення кінцевої точки титрування. Пряме й обернене титрування.Основи органічної хімії


 1. Будова органічних сполук. Основні типи зв’язків в органічних сполуках. Номенклатура органічних сполук.

 2. Вуглеводні. Насичені, ненасичені. Ароматичні. Ізомерія. Основні хімічні властивості.


10 клас
Загальна, неорганічна та фізична хімія


 1. Будова атома. Поняття про атомні орбіталі. Квантові числа. Енергія іонізації та спорідненність до електрона. Електронегативність. Будова електронної оболонки атома. Послідовність заповнення рівнів електронами. Принцип Паулі. Правило Клечковського та Гунда.

Двоатомні молекули. Хімічний зв'язок. Енергія звязку. Метод валентних схем. Ковалентний та іонний види звязку.

Гібридизація атомних орбіталей. Геометрія багатоатомних молекул.

Делокалізація хімічного звязку. Резонансні структури. Хімічний зв'язок в органічних сполуках. Ароматичність.

Поняття про будову комплексних сполук. Координаційне число.

Міжмолекулярна взаємодія. Водневий зв'язок. Види кристалічних граток. Металічний зв'язок.

2. Термодинамічна система, параметри, стани. Поняття про термодинамічні потенціали.

Внутрішня енергія. Робота. Перший закон термодинаміки.

Ізотермічні, ізохорні, ізобарні та адіабатичні процеси. Ентальпія. Теплота хімічних реакцій. Закон Гесса.

Оборотні та необоротні процеси. Ентропія. Другий закон термодинаміки. Вільна енергія Гіббса. Критерій самочинності термодинамічних процесів. Константа рівноваги та її зв'язок з ΔG.

Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. Фазові переходи. Поняття про кріоскопію та ебуліоскопію.

3. Швидкість хімічної реакції. Закон діючих мас. Константа швидкості хімічних реакцій. Кінетичні рівняння.

Механізм реакції. Прості та складні реакції. Порядок та молекулярність реакції. Визначення порядку та константи реакції. Оборотні реакції.

Хімічна рівновага. Принцип Ле-Шательє.

Залежність константи швидкості від температури. Рівняння Вант-Гоффа. Рівняння Арреніуса. Енергія активації.

Гомогенні та гетерогенні процеси. Реакції на границі фаз. Теорія перехідного стану. Каталіз. Поняття про ланцюгові реакції.

4. Способи вираження концентрації розчину. Зв'язок між різними видами концентрації. Розчинність газів та твердих речовин. Закон Генрі.

Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти.. Ступінь дисоціації. Сила електроліту. Механізм дисоціації речовин з іонним та ковалентним полярним зв’язком.

Іонні реакції у розчинах. Константа дисоціації. Закон розведення Оствальда.

Іонний добуток води. рН розчину. Буферні розчини.

Важкорозчинні солі. Добуток розчинності. Умова утворення осаду.

5. Електрохімія Провідники першого та другого роду. Стрибки потенціалу на границі фаз. Електрохімічний ланцюг. ЕРС електрохімічного елемента.

Електродний потенціал. Рівняння Нернста. Електроди 1-го та 2-го роду. Окисно-відновні електроди. Водневий електрод.

Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу. Метод напівреакцій.

Хімічні джерела струму. Гальванічний елемент. Концентраційний елемент. Акумулятори. Кислотні та лужні акумулятори. Корозія металів.

Електроліз. Закони Фарадея. Гальваніка. Поняття про перенапругу.

6. Фізичні та фізико-хімічні методи дослідження

Оптичні методи. Електрохімічні методи. Мас-спектрометрія. Хроматографія. ЕПР. ЯМР.
Органічна хімія
7. Будова органічних сполук. Основні типи зв'язків в органічних сполуках; s- та p-зв'язки. Взаємодія валентних електронів (кон'югація). Полярність зв'язків. Індуктивний та мезомерний взаємний вплив атомів та груп атомів у молекулах органічних сполук.

8. Ізомерія. Типи ізомерії органічних сполук. Поняття про конфігурацію та конформацію. Хіральність. Типи хіральності органічних сполук. Енантіомери й діастереомери. Поняття про оптичну активність органічних сполук. Номенклатура органічних сполук, в тому числі цис-, транс- та оптичних ізомерів (R,S-номенклатура).

9. Вуглеводні. Насичені вуглеводні (алкани). Гомологічний ряд та ізомерія алканів. Властивості алканів. Поняття про вільні радикали. Добування та застосування алканів. Циклоалкани. Стереохімія циклоалканів С37. Поліциклічні насичені вуглеводні – декалін і адамантан, їх стереохімія та хімічні властивості. Ненасичені вуглеводні. Етилен та його гомологи (алкени). Фізичні та хімічні властивості, електронна будова етиленових вуглеводнів. Утворення та стабільність карбокатіонів. Дієнові вуглеводні та полієни. Бутадієн, ізопрен, аллен. Взаємодія електронів p-зв'язків у дієнах (кон'югація), зміщення електронної густини в кон’югованих системах атомів, вплив на хімічні властивості дієнів. 1,2- та 1,4-приєднання електрофілів. Ацетилен та його гомологи (алкіни). Електронна будова і хімічні властивості алкінів. Ароматичні вуглеводні (арени). Бензол та його гомологи. Поняття ароматичності та антиароматичності. Небензоїдні ароматичні системи. Номенклатура ароматичних вуглеводнів. Хімічні властивості аренів. Добування та застосування ароматичних вуглеводнів. Взаємоперетворення насичених, ненасичених та ароматичних вуглеводнів.

11 клас

Органічна хімія та біохімія
1. Галогенопохідні вуглеводнів. Будова галогенопохідних вуглеводнів; полярність зв’язку карбон – галоген. Добування, хімічні властивості галогенопохідних вуглеводнів. Нуклеофільне заміщення при sp3-гібридизованому атомі карбону. Застосування галогенопохідних вуглеводнів у побуті та в органічних синтезах. Отримання та застосування металоорганічних сполук. Галогенопохідні як забруднювачі навколишнього середовища.

2. Спирти та феноли. Гомологічний ряд і номенклатура спиртів. Водневі зв’язки у спиртах. Синтез, хімічні властивості й застосування спиртів. Багатоатомні спирти. Етери, їх отримання. Феноли. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу і пов’язані з цим його хімічні властивості. Кислотність фенолів. Добування фенолів. Поширення в природі спиртів та фенолів.

3. Альдегіди та кетони. Поширеність альдегідів та кетонів у природі. Номенклатура альдегідів та кетонів, будова їх молекул. Хімічні властивості альдегідів та кетонів. Синтез і застосування альдегідів і кетонів.

4. Карбонові кислоти та їх похідні. Номенклатура карбонових кислот, будова їх молекул; карбоксильна група. Хімічні властивості карбонових кислот. Мурашина, оцтова, стеаринова, бензойна, щавлева, янтарна та лимонна кислоти. Синтез і застосування карбонових кислот. Аспірин. Похідні карбонових кислот: ангідриди, хлорангідриди, естери та аміди, їх отримання і хімічні властивості. Солі карбонових кислот. Поняття про поверхнево активні речовини. Міцели. Мила та мийні засоби.

5. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Аміни, поширеність у природі, номенклатура. Будова молекул амінів. Метиламін, триетиламін та анілін. Хімічні властивості амінів: реакції з кислотами (зіставлення з аміаком) та ангідридами кислот, галогеналканами. Четвертинні амонійні солі. Синтез та застосування амінів. Нітроалкани та нітроарени, їх хімічні властивості та застосування. Оксими, гідразони, нітрили, гідроксамові кислоти, азиди та гідразиди.

6. Сульфуровмісні органічні сполуки. Тіоли і меркаптани, їх хімічні властивості й добування. Алкіл- і арилсульфокислоти та їх естери. Хімічні властивості й добування.

7. Гетероциклічні сполуки. Поширеність гетероциклічних сполук у природі, їх застосування. Ароматичні п’яти- та шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Їх синтез та хімічні властивості. Порівняння їх електронної будови і хімічних властивостей з бензолом.

8. Макроцикли: порфірини, краун-етери, криптанди, карцеранди, каліксарени, катенани, ротоксани тощо. Принципи темплатного синтезу.

9. Синтетичні та природні барвники, їх основні класи та застосування. Індиго, метилоранж, флуоресцеїн, флавоноли й халкони. Ціанінові барвники. Принципи залежності кольору органічної сполуки від її будови.

10. Механізми органічних реакцій. Реакції заміщення. Нуклеофільне заміщення біля насиченого атома вуглецю. Механізми SN1 та SN2. Механізми нуклеофiльного заміщення в ароматичних сполуках. Електрофiльне заміщення в ароматичних сполуках. Механізми реакцій приєднання. Електрофiльне приєднання до кратного зв’язку. Електрофiльне приєднання до спряжених дiєнiв. Механізм нуклеофiльного приєднання до кратного зв’язку. Цiанетилювання. Реакція Міхаеля. Реакції по карбонільній групі. Приклади приєднання до карбонільної групи спиртів, тіолів, цiановодню, HSO3­, гiдрид-iону. Реакція Мейeрвейна-Понндорфа. Реакція Каннiцаро. Ацилоїнова конденсацiя. Приклади реакцій приєднання-вiдщеплення. Реакцiї з похiдними амiаку. Гiдролiз естерів. Приєднання нуклеофiлiв із вуглецевим центром. Взаємодія з металоорганічними сполуками. Приєднання ацетилiд-iонiв. Альдольна конденсацiя. Приєднання нiтроалканiв. Реакцiя Перкiна. Реакцiя Кневенагеля та Штоббе. Естерна конденсацiя Клайзена. Бензоїнова конденсацiя. Бензилове перегрупування. Реакцiя Вiттiга. Стереоселективнiсть реакцiй приєднання до карбонiльної групи. Реакцiї елiмiнацiї та їх механiзми. Стереохiмiя процесiв елiмiнацiї. Правила Зайцева та Гофмана. Стабiльнiсть, структура й перегрупування карбокатiонiв. Секстетнi перегрупування. Реакцiї карбанiонiв. Таутомернi перетворення. Реакцiї приєднання та елiмiнацiї: карбоксилювання i декарбоксилювання. Приклади реакцiй замiщення: дейтеро-водневий обмiн, реакцiя Раймера-Тiмана. Реакцiї окиснення. Радикали та iх реакцiї. Методи утворення вiльних радикалiв. Просторова будова й стабiльнiсть радикалiв. Приклади реакцiй. Реакцiї, що контролюються симетрiєю. Реакцiї циклоприєднання. Реакцiя Дiльса-Альдера. Реакцiї 1,3-бiполярного приєднання. Сигматропнi перегрупування.

11. Основні класи природних органічних сполук. Амінокислоти, пептиди, білки, склад їх молекул. Структура 20-ти природних амінокислот. Поширеність у природі. Хроматографія та електрофорез амінокислот. Взаємозв’язок будови молекул із фізичними властивостями. Хімічні властивості амінокислот. Синтез L-амінокислот та пептидів. Аналіз амінокислотної послідовності в пептидах. Структурні рівні організації білкових молекул. Денатурація і ренатурація білків. Методи виділення білків. Метаболізм білків. Чотири шляхи перетворення амінокислот у живих організмах. Практичне застосування амінокислот, пептидів та білків. Аспартам. Желатин. Ферменти, їх склад і механізм дії. Кінетика ферментативних реакцій. Роль АТФ у механізмах дії ферментів.

Вуглеводи. Поширеність у природі та застосування. Основні принципи процесу фотосинтезу вуглеводів, стадії темнова та світлова. Шляхи перетворення вуглеводів в організмі до молочної кислоти та етанолу. АТФ-баланс. Моносахариди, олігосахариди, полісахариди. a-D- i b-D-Глюкопіранози. Фруктоза. Три типи проекцій моносахаридів: Фішера, Хеуорта і сучасний тип. Дисахариди: мальтоза, целобіоза, лактоза й сахароза, склад їх молекул. Крохмаль і целюлоза.

Нуклеїнові кислоти. ДНК, РНК та їх складові. Рибоза та дезоксирибоза. Піримідинові та пуринові основи. Компліментарність основ і будова молекули ДНК. Будова й склад хромосоми. Реплікація ДНК, транскрипція генів, механізм синтезу білка. Мутації генів. Генна інженерія.

Жири та ліпіди. Тригліцериди, фосфоліпіди, гліколіпіди. Гліцеро- та сфінголіпіди. Хімічний синтез і біосинтез ліпідів. Метаболізм ліпідів. Ліпосоми й ліпопротеїни. Будова клітинної мембрани. Транспорт речовин через мембрану.

Вітаміни А-Е, Р та їх роль у життєдіяльності організмів. Стероїди: статеві гормони, жовчні кислоти, преднізолон. Терпени: камфора, ментол, валідол. Складові парфум. Антибіотики: пеніциліни, тетрацикліни. Алкалоїди груп хініну, кофеїну та нікотину. Їх практичне використання. Простагландини і їх практичне значення. Інсектициди та гербіциди. Репеленти й аттрактанти. Регулятори росту рослин.

12. Високомолекулярні сполуки (полімери). Поняття мономера та полімеру. Елементарна ланка полімеру. Природні та штучні полімери. Полімеризація і поліконденсація – основні методи отримання полімерів. Регулярні та нерегулярні полімери. Типові представники полімерів різних класів. Синтетичні волокна. Синтетичні, природні та штучні полімери. Проблеми утилізації відпрацьованих полімерних матеріалів та відходів.

13. Промислове виробництво органічних сполук. Природні джерела органічної сировини. Нафта, її склад, переробка та застосування нафтопродуктів. Процеси переробки нафтопродуктів: перегонка, крекінг та риформінг. Паливно-мастильні матеріали. Природний та супутній нафтовий гази, їх склад, переробка та застосування продуктів переробки. Синтез-газ. Вугілля та його хімічне використання. Кокс.

Рослинна сировина в хімічних виробництвах. Біотехнології у виробництві хімічних сполук. Біосинтези етанолу, сахарози, фруктози та пеніциліну.

Тематичний план виконання програми

для учнів 8 класу

Тема

Години

1. Фізичні й хімічні процеси. Прості і складні речовини. Гетерогенні й гомогенні суміші. Розчини. Способи розділення сумішей (седиментація, флотація, просіювання, екстракція, магнітна сепарація, декантація, центрифугування, дистиляція, фільтрування, сорбція). Кількісний склад сумішей (масові, мольні, об’ємні частки).


8 - теор.

4 - ЛБ

2. Будова атома. Субатомні частинки. Іони. Типи радіоактивного випромінювання. Нуклонне число і нукліди. Ізотопи стабільні та радіоактивні. Радіоактивний розпад хімічних елементів. Ядерні реакції і період напіврозпаду. Дефект маси. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.


8 - теор.

4 - ЛБ

3. Періодичний закон Д.І. Мендєлєєва і Періодична таблиця елементів. Залежність властивостей елементів від їх розташування в періодичній таблиці. Розміри атомів та іонів. Енергії іонізації, спорідненість до елек­трона, електронегативність. Взаємодія світла з речовиною. Будова електронної оболонки атома. Енергетичні рівні й підрівні, послідовність їх заповнення електронами. Принцип мінімальної енергії. Правило Клечковського, принцип Паулі, правило Хунда.


8 - теор.


4. Хімічний зв'язок, його характеристики. Ковалентний та іонний типи зв'язку. Орбіталі та їх гібридизація. Просторова будова молекул та іонів. Модель Гіллеспі. Будова речовини у конденсованому стані. Кристалічні гратки – молекулярні, атомні, іонні, металічні. Координаційне число, елементарна ячійка. Залежність властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.


8 - теор.


5. Кількість речовини, моль. Розрахунки з використанням сталої Авогадро. Масові частки елементів у сполуках. Визначення хімічної формули речовини за даними про його кількісний елементний склад. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій. Розрахунки за рівняннями реакцій, якщо реагенти містять домішки. Розрахунки за рівняннями паралельних реакцій. Розрахунки за рівняннями послідовних реакцій.8 - теор.

4 - ЛБ

6. Молярний об’єм ідеального газу. Закон Дальтона. Закон об’ємних відношень, закон Гей-Люссака, рівняння Менделєєва-Клапейрона. Розрахунки складу газових сумішей, в яких відбуваються хімічні реакції.


8 - теор.


7. Основні класи неорганічних сполук та генетичний зв’язок між ними. Уявлення про координаційні сполуки, кристалогідрати.

8 - теор.

4 - ЛБ

8. Хімія елементів першого, другого та третього періодів. Хімія гідрогену, карбону, нітрогену, оксигену, лужних та лужноземельних металів, галогенів, халькогенів, типових представників перехідних елементів. Фізичні і хімічні властивості води. Водневий зв¢язок.


24 - теор.

8 - ЛБ

9. Хімічний посуд. Основні операції хімічного синтезу та аналізу.

8 - ЛБ

10. Основи аналітичної хімії. Гравіметрія. Якісний аналіз катіонів і аніонів у розчинах.

8 - теор.

4 - ЛБ

Всього

96 - теор.

28 - ЛБ

 

9 клас


Тема

Години

1. Поняття про еквівалент. Розрахунки із застосуванням закону еквівалентних відношень.

6 - теор.

4 – ЛБ

2. Ступінь окиснення. Окисники, відновники. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

8 - теор.

4 – ЛБ

3. Поняття про енергетику хімічних реакцій. Закон збереження енергії. Перетворення енергії під час хімічних реакцій. Внутрішня енергія і тепловий ефект, ентальпія. Екзо- та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Теплоти утворення та горіння речовин, наслідки із закону Гес­са. Розрахунки за термохімічними рівняннями. Тепловий ефект розчинення.8 - теор.

4 – ЛБ

4. Початкові поняття хімічної кінетики. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас. Залежність швидкості реакції від температури і природи реагуючих речовин. Поняття про енергетичний бар’єр, активований комплекс, енергію активації. Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі поверхні зіткнення реагуючих речовин. Поняття про ланцюгові реакції. Каталіз. Каталізатори та інгібітори. Теорія проміжних сполук. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз.


8 - теор.

4- ЛБ

5. Початкові поняття про хімічні рівноваги. Оборотні (рівноважні) та необоротні (нерівноважні, спонтанні) процеси. Константа хімічної рівноваги. Порушення рівноваги внаслідок зміни концентрації будь-якої з речовин, що беруть участь у реакції, тиску і температури. Принцип Ле Шательє. Констан­та рівноваги, виражена через парціальні тис­ки (Кр). Розрахунки рівноваг у газовій фазі.8 - теор.

4 – ЛБ

6. Розчини. Способи вираження концентрації розчину. Масова частка розчиненої речовини. Молярна концентрація розчиненої речовини. Молярна концентрацію еквівалентів речовини. Розчинність газів та твердих речовин. Закон Генрі. Розв’язування розрахункових задач, пов’язаних з розчинністю речовин і складом розчинів. Закон Генрі. Закон Рауля.10 - теор.

4- ЛБ

7. Електролітична дисоціація кислот, лугів, солей. Електроліти і неелектроліти. Механізми дисоціації речовин з іонним і полярним ковалентними зв’язками. Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних сполук, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію. Іонні реакції у розчинах. Іонні рівняння реакцій. Поняття про ступінчасту дисоціацію. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти. Гідроліз. Констан­та рівноваги, виражена через молярні концентрації (Кс). Іонний добуток води. Константи дисоціації кислот та протонування основ. рН розчину. Визначення рН розчину за допомогою індикаторів. Буферні розчини. Комплексоутворення у розчинах. Константи рівноваги реакцій комплексоутворення. Добуток розчинності. Розрахунки рівноваг у розчинах. Теорії кислот та основ Бренстеда-Лоурі та Льюїса.


16 - теор.

8 – ЛБ

8. Початки електрохімії. Електрохімічні процеси. Поняття про електродний потенціал. Гальванічний елемент. Запис схеми гальванічного елемента. Визначення рН розчину електрометричним методом. Електроліз. Закони Фарадея. Електрохімічний еквівалент речовини. Розрахунки на основі використання законів Фарадея.10 - теор.

4 – ЛБ

6. Хімія металічних елементів. Хімія неметалічних елементів.

6 – теор.

4 – ЛБ

7. Основи титриметричного аналізу. Обладнання для здійснення титриметричного аналізу. Кислотно-основне титрування. Вибір індикатора для встановлення кінцевої точки титрування. Пряме й обернене титрування.4 – ЛБ

Всього

80–теор.

44 – ЛБ

 

10 КЛАС

Тема

Години

1. Будова атома. Хімічний зв’язок. Двоатомні молекули.

Будова органічних сполук. Будова комплексних сполук.

Міжмолекулярна взаемодія.

12- теор.

2. Перший закон термодинамки. Теплота хімічних реакцій.

Другий закон термодинаміки. Вільна енерпя Гіббса.

Фазові переходи. Кріоскопія та ебуліоскопія.

10 – теор.

4-ЛБ

3. Швидкість хімічної реакції. Кінетичні рівняння.

Порядок реакції. Визначення порядку та константи реакції.

Хімічна рівновага. Принцип Ле-Шателье.

Залежність константи швидкості від температури.

Гомогенні та гетерогенні процеси. Каталіз.

12-теор.

4-ЛБ

4. Способи вираження та зв'язок між різними видами концентрації. Розчинність газів та твердих речовин. Закон Генрі Електролітична дисоціація. Іонні реакції у розчинах. Константа дисоциації. Іонний добуток води. Буферні розчини. Добуток розчинності

12-теор.

5. Електрохімічний ланцюг. ЕРС. Електродний потенціал. Рівняння Нернста. Окисно-відновні реакції. Метод напівреакцій. Хімічні джерела струму. Корозія металів.

Електроліз. Закони Фарадея. Перенапруга. Гальваніка.

14 –теор.

8-ЛБ

6. Оптичні методи. Електрохімічні методи.

Мас-спектрометрія. Хроматографія. ЕПР. ЯМР.

8-теор.

4-ЛБ

7. Основні типи зв'язків в органічних сполуках.

Індуктивний та мезомерний ефекти.

4 – теор.

8. Ізомерія органічних сполук.

Номенклатура органічних сполук.

8 – теор.

9. Вуглеводні. Алкани. Алкени. Дієнов вуглеводні.

Алкіни. Арени. Зв'язок між класами вуглеводнів.

24 – теор.

Всього

104 –теор.

20 -ЛБ


11 клас


Тема

Години

1. Вуглеводні. Насичені вуглеводні (алкани).Ненасичені вуглеводні

(алкени, алкіни, дієни, арени).

6 - теор.

4 – ЛБ

2. Галогенопохідні вуглеводнів. Будова галогенопохідних вуглеводнів; полярність зв’язку карбон – галоген. Добування, хімічні властивості галогенопохідних вуглеводнів. Нуклеофільне заміщення при sp3-гібридизованому атомі карбону. Застосування галогенопохідних вуглеводнів у побуті та в органічних синтезах.

6 - теор.

4 – ЛБ

3. Спирти та феноли. Гомологічний ряд і номенклатура спиртів. Водневі зв’язки у спиртах. Синтез, хімічні властивості й застосування спиртів. Багатоатомні спирти. Етери, їх отримання. Феноли. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу6 - теор.

4 – ЛБ

4. Альдегіди та кетони. Поширеність альдегідів та кетонів у природі. Номенклатура альдегідів та кетонів, будова їх молекул. Хімічні властивості альдегідів та кетонів. Синтез і застосування альдегідів і кетонів.

Карбонові кислоти та їх похідні. Номенклатура карбонових кислот, будова їх молекул; карбоксильна група. Хімічні властивості карбонових кислот. Мурашина, оцтова, стеаринова, бензойна, щавлева, янтарна та лимонна кислоти. Синтез і застосування карбонових кислот.


8 - теор.

8- ЛБ

5. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Аміни, поширеність у природі, номенклатура. Будова молекул амінів. Метиламін, триетиламін та анілін. Хімічні властивості амінів: реакції з кислотами (зіставлення з аміаком) та ангідридами кислот, галогеналканами. Четвертинні амонійні солі.8 - теор.

4 – ЛБ

6. Гетероциклічні сполуки. Поширеність гетероциклічних сполук у природі, їх застосування. Ароматичні п’яти- та шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Їх синтез та хімічні властивості. Порівняння їх електронної будови і хімічних властивостей з бензолом.

Макроцикли8 - теор.


7. Механізми органічних реакцій. Реакції заміщення. Нуклеофільне заміщення біля насиченого атома вуглецю. Механізми SN1 та SN2. Механізми нуклеофiльного заміщення в ароматичних сполуках. Електрофiльне заміщення в ароматичних сполуках. Механізми реакцій приєднання. Електрофiльне приєднання до кратного зв’язку. Електрофiльне приєднання до спряжених дiєнiв. Механізм нуклеофiльного приєднання до кратного зв’язку. Цiанетилювання. Реакція Міхаеля. Реакції по карбонільній групі. Приклади приєднання до карбонільної групи спиртів, тіолів, цiановодню, HSO3­, гiдрид-iону.


16 - теор.

8 – ЛБ

8. Основні класи природних органічних сполук. Амінокислоти, пептиди, білки, склад їх молекул. Структура 20-ти природних амінокислот. Поширеність у природі. Хроматографія та електрофорез амінокислот.10 - теор.

4 – ЛБ

9. Вуглеводи. Поширеність у природі та застосування. Основні принципи процесу фотосинтезу вуглеводів, стадії темнова та світлова. Шляхи перетворення вуглеводів в організмі до молочної кислоти та етанолу. АТФ-баланс. Моносахариди, олігосахариди, полісахариди. a-D- i b-D-Глюкопіранози. Фруктоза. Три типи проекцій моносахаридів: Фішера, Хеуорта і сучасний тип.

6 – теор.

2 – ЛБ

10. Високомолекулярні сполуки (полімери). Поняття мономера та полімеру. Елементарна ланка полімеру. Природні та штучні полімери. Полімеризація і поліконденсація – основні методи отримання полімерів.


6 – теор.

4 – ЛБ

Всього

82–теор.

42 – ЛБ

 поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма підготовки учнів до ІІ (районного/міського) етапу Всеукраїнських...
Класифікація речовин. Прості й складні речовини. Фізичні та хімічні методи одержання простих речовин (кисень, водень)

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст І державні вимоги до рівня загальноосвітньої...

Міністерство освіти І науки україни наказ
України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів на 2014-2019 роки (зі змінами), з метою пошуку, підтримки...

Україна відділ освіти олександрійської районної державної адміністрації наказ
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2014/2015 навчальному році та згідно графіка проведення ІІІ (обласного)...

Рейтингова оцінка участі шкіл району у предметних олімпіадах 2010р

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчання в класах із поглибленим вивченням хімії служить загальній меті сучасної школи: розвитку здібностей учнів, підвищенню престижу...

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Україна відділ освіти олександрійської районної державної адміністрації наказ
«Про організацію та проведення І ііі етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2016/2017 навчальному році» та згідно...

Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Нака з
Всеукраїнських учнівських олімпіад, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 22. 12. 2011 за №225/1802,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка