Пошук по сайту


Уроку

Уроку

Тема уроку: Алкани ( парафіни).Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів.

Мета.

Навчальна.

Формувати в учнів знання про гомологію, гомологічні ряди на прикладі алканів, ознайомити учнів з номенклатурою алканів ( IUPAC),

складом та будовою молекул алканів; з’ясувати причину різноманітності органічних речовин, суть поняття « ізомерія»; закріпити навички і вміння складати структурні формули за назвами речовин; ввести поняття

« конформації»; розкрити значення методу моделювання для вивчення будови та властивостей речовин; сформувати навички складання кулестержневих моделей молекул; ознайо­мити з фізичними властивостями гомологів метану, показати зв'язок між будовою молекули та її властивостями.

Виховна.

Виховувати акуратність, наполегливість, толерантність, уважність.

Розвивальна.

Розвивати основні життєві компетенції – соціальну, комунікативну, інформаційну, креативну.

Тип уроку: комбінований.

Форми і методи навчання: фронтальна робота, навчальна лекція, розв’язання вправ, інтерактивні та практичні методи .

Лабораторний дослід 1. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів ( ізомерів, конформерів).

Демонстрація 1. Визначення якісного складу вуглеводнів за продуктами горіння.

Демонстрація 2. Моделі молекул вуглеводнів.

Основні хімічні поняття, що формуються: ізомери, конформації, функціональна група, алкани, гомологи, гомологічна різниця.

Обладнання: підручники, набір для складання кулестержневих моделей, дидактичні картки, інструкції БЖД.
Хід уроку
І. Організаційний момент.

« Найважливішим завданням цивілізації є навчити людину правильно думати»

( Томас Едісон).

День прожитий без збагачення знаннями, - даремно прожитий день, тому ми з вами будемо працювати над завданнями : поглибити знання про будову і властивості вуглеводнів, а також розвивати вміння сприймати і аналізувати інформацію, працювати самостійно з текстом і моделями, працювати в колективі; отримувати задоволення від своєї праці.

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.
2.1. Експрес – контроль знань: Учні, залежно від того, згодні вони чи ні зі змістом твердження, відповідають відповідно «так» чи «ні» («+» чи «-»)


№з/п


Твердження

Органічна хімія — це спеціальний розділ хімії, який ви­вчає речовини, що отримані з організмів


_
До складу органічних речовин обов'язково входить Карбон


+
Карбон в органічних сполуках завжди чотиривалентний


+

До елементів-органогенів належать Карбон, Гідроген, Оксиген, Кальцій, Натрій, Магній, Сульфур і Хлор

_

У молекулах органічних сполук зв'язки переважно йонні та ковалентні сильнополярні._


Хімічна будова — це послідовність з'єднання атомів від­повідно до їхньої валентності в молекулах

+


Органічні речовини мають молекулярну будову


+Структурні формули можуть бути трьох видів: скорочені, розгорнуті, циклічні

_
При повному спалюванні органічних речовин утворюють­ся вуглекислий газ і вода


+

Гомологи — це сполуки одного класу, що мають подібну будову й не відрізняються за складом

_

В атомі Карбону в збудженому стані міститься 2 неспарених електрони


_
Атоми Карбону здатні утворювати між собою міцні хімічні зв'язки і з'єднуватися в досить довгі ланцюжки або цикли


+


Перевірка виконаного завдання: учні міняються зошитами, а на дошці з'являються відповіді.

2.2. Демонстрація 1. Визначення якісного складу вуглеводнів за продуктами горіння.

( Виконується учнями під керівництвом учителя за інструкцією у підручнику).

 1. Окиснення парафіну в присутності купрум (II ) оксиду.

 2. Як можна довести наявність у продуктах згоряння вуглекислого газу?

 3. Як можна довести наявність у продуктах згоряння води?

 4. Запишіть рівняння реакції.

C 14 H30 + 21,5 O2 –> 14CO2 +15 H2 O

CO2 + Ca ( OH)2 –> Ca CO3 + H2 O

7H2 O + CuSO4 –> CuSO4 . 7H2 O

За продуктами згоряння можна визначити і кількісний, і якісний склад сполук.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу

3.1. Склад молекули алканів. ( Фронтальна бесіда)

Проблемні запитання.

 • Яка загальна формула гомологів метану?

 • Що таке гомологи?

 • Пригадайте назви перших десяти гомологів метану, назвіть їхні молекулярні формули.


Додаткова інформація. Назви перших чотирьох алканів склалися історично, а починаючи з пентану, утворені від назв грецьких або латинських числівників додаванням суфікса – ан.
3.2. Метан, його молекулярна, електронна та структурна формули.

( Повідомлення учня).

Найпростішою органічною сполукою серед вуглеводнів є метан, утворений одним ато­мом Карбону й чотирма атомами Гідрогену.

Молекулярна формула — CH4.
Як і в усіх інших органічних сполуках, атом Карбону чотиривалентний. Для того щоб виявляти таку валентність, він повинен мати чотири неспарені електрони. Це досягається в результаті збудження атома і переходу одного електрона із 2s-орбіталі у вакантну 2р-орбіталь:

С -> С*

1s22s22 -> 1s22s 13
За рахунок чотирьох неспарених електронів атома Карбону і електронів чотирьох атомів Гідрогену в молекулі метану утворюються чоти­ри спільні електронні пари:
Структурна електроннна

формула - Н формула - Н

| . .

Н—С —Н Н . . С . . Н

| . .

H H


У процесі утворення молекули метану в атомі Карбону відбува­ється sp3-гібридизація електронних хмарин.

Гібридизація — це явище змішування різних за формою й енер­гією електронних орбіталей з утворенням однакових за формою й енергією гібридних орбіталей.

У процесі sp3-гібридизації відбувається цілковите змішування однієї s- і трьох р-орбіталей з утворенням чотирьох гібридних орбі­талей.

Утворені гібридні орбіталі асиметричні й дуже витягнуті в один бік від ядра. Вони відштовхуються одна від одної під кутом 109°28′, тому молекула метану в просторі являє собою тетраедр.

Розглядаємо модель молекули метану:

У молекулі метану між атомами Карбону й Гідрогену утворю­ються чотири однакові за силою й довжиною ковалентні слабкопо­лярні σ-зв’язки.

σ-зв’язок — це ковалентний зв’язок, утворений у результаті пере­кривання орбіталей уздовж лінії зв’язку (що єднає центри атомів).

σ-зв’язок міцний, має значну енергію.

Оскільки електронегативності Карбону і Гідрогену різняться мало, то ковалентний зв’язок C – Н є малополярним, однак сама молекула метану – неполярна, тому що її не можна розділити на дві частини, одна з яких би мала позитивний заряд, а інша – негативний. Цим молекула метану відрізняється від молекули води.
3.3. Самостійна робота з підручником.

Використовуючи матеріал попереднього параграфа підручника намалюйте схематично геометрію молекули пропану.

3. 4. Демонстрація 2. Моделі молекул алканів.

Зберемо модель молекули метануСН4.

Подовжимо ланцюг на один атом Карбону й необхідне число атомів Гідрогену. Що змінилося?

Аналогічно подовжимо карбоновий ланцюг на два, на три атоми Карбону.

При цьому отримаємо моделі молекул вуглеводнів, що мають подібну будову, але різну довжину ланцюга. Запишемо їхні молекулярні формули: С2Н6, С3Н 8, С 4Н10.

 • * Розгляньте отримані молекули.

 • * Чим відрізняються за складом і будовою дані моделі молекул?

 • Гомологія – це явище існування подібних за будовою і властивостями органічних речовин, що відрізняються на групу – СН2.

 • Розглянемо таблицю гомологічного ряду алканів з назвами ( робота з підручником).

 • Завдання. Для вуглеводню складу С4Н10 складіть формули двох найближчих гомологів , запишіть їхні молекулярні і структурні формули.3. 5. Ізомерія.

3. 5.1. Наприкінці ХХ століття вченим було відомо декілька сотень тисяч неорганічних речовин, але якщо мова йде про органічні сполуки, рахунок іде на мільйони.

Проблемне запитання.

У чому полягає причина такої різноманітності?

Карбоновий каркас достатньо міцний, завдяки чому карбонові сполуки стійкі до нагрівання. До дії агресивних середовищ, освітлення і, урешті – решт карбоновий каркас, рухомий, нежорсткий. Ланцюги карбонових атомів, сполучених простими одинарними зв’язкам, можуть вигинатися,згортатися та іншими способами змінювати свою форму ( демонстрація кулестержневої моделі бутану).
3. 5.2. Робота в парах.

А). Прийом « мозковий штурм».

Скласти структурні формули сполук, молекулярна формула яких С5Н12, пам’ятаючи, що Карбон чотиривалентний.

Б). Скласти кулестержневі моделі молекул.

Лабораторний дослід №1. Виготовлення моделей молекул алканів.

Дослід А.Моделі ізомерів пентану.

Робота за алгоритмом у зошиті для лабораторних робіт.

В). Чи можете ви дати відповідь на запитання: «У чому полягає причина різноманітності органічних речовин»?

Імовірна відповідь: одна з причин різноманітності органічних речовин – явище ізомерії.

Проблемні запитання.

 • У чому полягає суть ізомерії?

 • Дайте означення ізомерів.

 • Що таке структурна ізомерія?

Імовірні відповіді.

 1. Ізомерія – це явище існування декількох речовин з однаковим складом, але різною будовою і , як наслідок, з різними властивостями.

 2. Ізомери – це сполуки, що мають однакові молекулярні формули, але різну будову і тому різні властивості.

 3. Вид ізомерії, за якого речовини відрізняються одна від одної порядком зв’язку атомів у молекулі. Називається структурною ізомерією або ізомерією карбонового скелета.


Чим довший карбоновий ланцюг, тим більше ізомерів має речовина.

Наприклад, у бутану - 2 . у пентану – 3 . у декану – 75, пентадекану С15 Н32 – 4347.

За останні 129 років список органічних сполук виріс у 1500 разів

( приблизно 20 млн сполук).

Проблемне запитання.

Як відрізнити одну речовину від іншої?

3.6 . Номенклатура алканів.

Учень, який отримав випереджувальне завдання. Пояснює принцип надання назв ізомерам на прикладі ізомерів пентану.

Алгоритм роботи.


 1. У структурній формулі вуглеводню знаходимо головний ланцюг. Головний ланцюг — це найдовша безперервна послідовність атомів Карбону.

 1. Частинки, що не ввійшли в головний ланцюг, — замісники.

 1. Головний ланцюг нумерується з того кінця, до якого ближча більшість за­місників.

 2. В основу назв і головного ланцюга, і замісників покладено корінь, що вказує на кількість атомів Карбону в головному ланцюзі.

 1. У назві головного ланцюга алканів до кореня додається суфікс -ан.

 2. У назві вуглеводневих замісників до кореня додається суфікс -ил(-іл).

 1. Назва насиченого вуглеводню: номер атома головного ланцюга, біля якого є замісник, — назва замісника + назва головного ланцюга + суфікс -ан.

 2. Якщо до головного ланцюга приєднані кілька однакових замісників, то в назві цифрою вказується положення кожного замісника, а перед назвою замісника ставиться префікс: дії-, три-, тетра- і т. д.

Якщо два однакові замісники знаходяться біля одного атома головного лан­цюга, то в назві його номер пишеться двічі.

 1. Якщо до головного ланцюга приєднані кілька різних замісників, то в назві
  вони перелічуються за абеткою. У разі складання структурної формули за
  назвою спочатку пишеться головний ланцюг, потім він нумерується, після
  цього до головного ланцюга «приєднуються» замісники. На завершення до
  кожного атома Карбону дописуються атоми Гідрогену.


3.7 . Конформації.

Для подальшого вивчення будови алканів скористаємося моделями їх молекул.

Дослід Б.Модель молекули етану. ( Керована практика).

Енергетично вигідні просторові форми молекул, що утворюються внаслідок обертання атомів або груп атомів навколо сігма- зв’язків , називаються конформаціями.

ДослідВ. Модель молекули пентану. ( Керована практика).

3.8. Фізичні властивості метану.

( Самостійне опрацювання )
IV. Закріплення вивченого матеріалу.

4.1. Самостійна робота за алгоритмом.

Напишіть напівструктурні формули можливих ізомерів і назвіть їх за міжнародною номенклатурою, користуючись алгоритмом.

 • на 7 балів - ізомерів бутану;

на 11 балів - ізомерів гексану

4.2 Самостійна робота з підручником ( домашнє завдання).
V. Підсумки уроку.

Проблемні запитання.

 1. Що з’ясували?

 2. Чого навчилися?IV. Домашнє завдання.

Вивчити параграф 5 с. 25-31. Виконати вправи 1-7 на с.36, 37.

*додаткові завдання на с. 37.

*Розгадати кросворд.

 1. Органічні речовини, що складаються тільки з двох хімічних елементів.

 2. Всі зв'язки між атомами в молекулі метану однакові завдяки... елек­тронних хмар (назив. відм.).

 3. Газ метан за частим його знаходженням у цьому місці в народі на­зивають...

 4. Хімічна формула цієї речовини СН4.

 5. Електрони, які знаходяться на орбіталі по одному.

 6. Основний елемент органічних сполук.

 7. Один з рядів вуглеводнів, що мають загальну формулу Сп Н2п+2.

 8. Елемент, що разом з Карбоном входить до складу молекул вуглеводнів.


Відповіді: 1. Вуглеводні. 2. Гібридизація. 3. Болотний. 4. Метан.

5. Неспарені. 6. Карбон. 7. Насичені. 8. Гідроген
5

16
7

8


23


4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Методична розробка уроку гри з матеріалознавства на тему : «Портландцемент,...
«Штукатур», кваліфікація ІІ розряд. Тому під час вивчення теми уроку «Портландцемент, його виготовлення, та застосування», викладач...

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати уявлення про фотохімічні реакції; роз’яснити суть фотосинтезу; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний...

Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: розкрити шляхи виходу з кризи класичної фізики, пояснити постулати квантової теорії бора; розвивати уяву, творче мислення;...

Електричний струм в рідинах та його використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати природу процесів, що зумовлюють електричний струм в електролітах, повторити І поглибити поняття електричної...

Методична розробка уроку на тему: загальна послідовність процесу
Даний урок дає змогу учням ознайомитись із послідовністю процесу виконання фарбування барвниками І та ІІ груп під час підготовки...

Урок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка