Пошук по сайту


Уроку

Уроку

Сторінка1/3
  1   2   3
Календарно-тематичне планування уроків хімії. 11 клас. Академічний рівень

(2 години на тиждень, разом 70 годин, з них 5 годин — резервні)


Номер уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Лабораторні досліди, демонстрації

Примітки

Повторення основних відомостей про органічні сполуки (2 год)

1
Склад, властивості найважливіших органічних сполук.

Повторити та узагальнити знання про найважливіші органічні сполуки, їхні властивості, застосування та взаємозв’язок; формувати мотивацію до навчання хімії, розвивати творчу уяву учнів; залучити учнів до спільної діяльності2
Застосування найважливіших органічних сполук

Узагальнити й систематизувати знання учнів про найважливіші класи органічних сполук та їхні сфери застосування; розглянути проблеми забруднення навколишнього середовища органічними речовинами; розвивати вміння узагальнювати та систематизувати інформацію, розвивати творчу уяву учнів; виховувати творчий підхід до навчання, колективізм, інтерес до хіміїТема 1. Теорія будови органічних сполук (3 год)

3
Теорія як вища форма наукових знань

Розвивати в учнів поняття про етапи наукового пізнання, зокрема теорії, розкрити значення теорії як вищої форми наукових знань; розвивати творчу уяву учнів; залучити учнів до колективної діяльності, виховувати творчий підхід до навчання, колективізм, інтерес до хімії4
Теорія хімічної будови сполук
О. М. Бутлерова. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія

Сформувати в учнів поняття про сутність теорії хімічної будови органічних сполук, спираючись на знання про електронну будову атомів хімічних елементів, їх положення в Періодичній системі Д. І. Менделєєва; сформувати уявлення про хід розвитку теорії в органічній хімії; засвоїти поняття «ізомерія» та «ізомери»; пояснити зміст структурних формул органічних речовин і їх переваги перед молекулярними; показати необхідність і передумови створення теорії хімічної будови органічних сполук; розвивати розумові прийоми аналізу, порівняння, узагальнення; розвивати вміння аналізувати інформацію і виділяти найбільш важливий матеріал5
Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність О. М. Бутлерова

Розглянути наукове значення теорії будови органічних сполук; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно­наслідкові зв’язки між складом, будовою і властивостями речовин; ознайомити учнів із життям і науковою діяльністю О. М. Бутлерова; розвивати вміння працювати з додатковою літературоюТема 2. Вуглеводні (17 год)

6
Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон­карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки

Розглянути класифікацію вуглеводнів; поглибити знання учнів про електронну природу хімічних зв’язків; показати утворення ковалентних карбон­карбонових зв’язків у органічних сполуках, види гібридизації атому Карбону, дати поняття про одинарний, подвійний та потрійний зв’язки7
Основні характеристики ковалентного зв’язку: дов­жина, енергія, полярність, просторова напрямленість

Поглибити знання учнів про ковалентний зв’язок, ознайомити з властивостями ковалентного зв’язку: полярністю, довжиною, енергією та просторовою напрямленістю; розвивати уявлення про залежність властивостей речовин від їхньої внутрішньої будови

Демонстрація. Кулестрижневі моделі вуглеводнів
8
Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія

Розглянути загальну формулу алканів, сформувати в учнів уміння складати структурні формули ізомерів, показати відмінності в їхніх властивостях

Демонстрація. Визначення якісного складу метану за продуктами згоряння
9
Фізичні властивості алканів. Поняття про конформації

Розглянути фізичні властивості алканів, показати їхню залежність від молекулярної маси та просторової будови; дати поняття про конформації, навчити виготовляти моделі ізомерів і конформації вуглеводнів; розвивати вміння порівнювати та аналізувати властивості ре­човин

Лабораторний дослід № 1. «Виготовлення моделей молекул вуглеводнів (ізомерів, конформацій)».

Демонстрація. Моделі молекул вуглеводнів
10
Систематична номенклатура алканів

Продовжити розвивати вміння складати структурні формули алканів, ознайомити учнів з міжнародною номенклатурою; сформувати вміння складати структурні формули за назвами речовин і навчити давати назви речовинам відповідно до їхніх структурних формул11
Хімічні властивості алканів. Механізм реакції заміщення. Добування, застосування алканів

Ознайомити учнів із хімічними властивостями алканів; показати, що для алканів характерні реакції заміщення, розкрити їхній механізм; установити залежність між будовою алканів та їхніми властивостями. Розглянути реакції добування алканів, показати галузі їх застосування; розвивати вміння аналізувати, встановлювати причинно­наслідкові зв’язки, робити висновки

Демонстрація. Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, лугів, кислот
12
Поняття про циклоалкани (циклопарафіни)

Сформувати поняття про циклоалкани; поглибити знання учнів про будову молекул; закріпити знання учнів про гомологи; розглянути розповсюдженість вуглеводнів у природі; розвивати вміння аналізувати, встановлювати причинно­наслідкові зв’язки, робити висновки13
Практична робота № 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах

Навчити учнів визначати в лабораторних умовах Карбон, Гідроген і Хлор в органічних речовинах; удосконалювати вміння встановлювати елементарний склад речовини; закріпити вміння учнів вести спостереження під час виконання експерименту й робити самостійно узагальнюючі висновки; дотримуватися правил поводження з хімічним обладнанням та реактивами під час виконання хімічних дослідів14
Розв’язування розрахункових задач

Сформувати в учнів уміння розв’язувати задачі на виведення молекулярної формули речовини; продемонструвати використання математичних методів для розв’язання хімічних задач15
Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна і просторова ізомерія алкенів, номенклатура

Сформувати уявлення про гомологічний ряд алкенів; ознайомити учнів зі складом, будовою та фізичними властивостями алкенів; поглибити знання учнів про явище ізомерії; ознайомити з новим видом ізомерії — за положенням кратних зв’язків; продовжувати формувати в учнів уміння складати структурні формули за назвами речовин і давати назви речовинам відповідно до їхніх структурних формул16
Хімічні властивості алкенів. Правило В. В. Марковникова. Механізм приєднання за подвійним зв’язком

Ознайомити учнів із хімічними властивостями алкенів на прикладі етену; розглянути якісну реакцію на алкени; розкрити механізм реакції приєднання; показати, що характерний тип реакцій для алкенів — приєднання; визначити залежність властивостей алкенів від типу зв’язків; розкрити зміст правила В. В. Марковникова, пояснити перебіг реакцій приєднання несиметричних молекул за правилом В. В. Марковникова або всупереч йому; розвивати вміння спостерігати, порівнювати і робити висновки

Демонстрації. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату
17
Добування, застосування алкенів

Ознайомити учнів з основними способами добування алкенів; сформувати поняття про дегідратацію, дегідрогеногалогенування та дегідрування; розкрити зміст правила Зайцева; ознайомити з основними галузями застосування алкенів у народному господарстві; розвивати вміння працювати з додатковою літературою18
Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія алкінів, номенклатура

Сформувати уявлення про гомологічний ряд алкінів; ознайомити учнів зі складом, будовою та фізичними властивостями алкінів; поглибити знання учнів про явище ізомерії; розвивати в учнів уміння складати структурні формули за назвами речовин і давати назви речовинам відповідно до їхніх структурних формул; розвивати в учнів логічне мислення, здатність до аналізу, порівняння19
Хімічні властивості алкінів. Добування, застосування алкінів

Ознайомити учнів з особливостями хімічних властивостей алкінів у порівнянні з алканами та алкенами; показати залежність властивостей від будови молекули, зумовленість застосування властивостями речовини, з’ясувати галузі застосування цих вуглеводнів. Ознайомити учнів з основними способами добування алкінів; розвивати вміння спостерігати, порівнювати і робити висновки

Демонстрації. Добування етину карбідним способом. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату
20
Бензен — представник ароматичних вуглеводнів. Склад, будова, фізичні властивості та добування бензену

Сформувати уявлення про ароматичні вуглеводні як особливу групу речовин; ознайомити учнів зі складом, будовою, фізичними властивостями та основними способами добування бензену як найпростішого представника гомологічного ряду аренів; показати особливості утворення нового виду карбон­карбонового зв’язку. Розвивати в учнів уміння прогнозувати властивості речовин на основі їхньої будови

Демонстрація. Бензен як розчинник
21
Хімічні властивості бензену. Застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля

Ознайомити учнів з особливостями хімічних властивостей бензену та показати їхню залежність від будови; вдосконалювати навички складання хімічних рівнянь реакцій між органічними та неорганічним речовинами; поглибити знання учнів про хімічні способи захисту рослин; виявити роль хімізації сільського господарства, підкреслити актуальність цієї проблеми; розвивати вміння роботи з додатковою літературою; формувати інтерес до предмета, заохочувати активність і самостійність, виховувати культуру спілкування

Демонстрації. Відношення бензену до розчину калій перманганату. Горіння бензену. Відношення бензену до бромної води
22
Взаємозв’язок між вуглеводнями

Повторити, узагальнити і закріпити знання і вміння, отримані при вивченні даної теми; вміти класифікувати вуглеводні, порівнювати їх склад, будову, властивості; встановлювати причинно­наслідкові зв’язки (склад, будова, властивості, застосування); сформувати вміння пояснювати на прикладах причини різноманіття органічних речовин; закріпити навички складання рівняння хімічних реакцій, які розкривають генетичні зв’язки між вуглеводнями різних гомологічних рядів; розвивати пізнавальну активність, використовуючи нестандартні завдання; робити висновки22*1
Взаємозв’язок між вуглеводнями

Узагальнити й систематизувати знання учнів про вуглеводні та їхні хімічні властивості, актуалізувати уявлення учнів про генетичний зв’язок між гомологічними рядами органічних сполук; розвивати вміння узагальнювати та систематизувати інформацію, розвивати творчу уяву учнів; залучити учнів до спільної діяльності, виховувати колективізм, інтерес до хімії


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Методична розробка уроку гри з матеріалознавства на тему : «Портландцемент,...
«Штукатур», кваліфікація ІІ розряд. Тому під час вивчення теми уроку «Портландцемент, його виготовлення, та застосування», викладач...

Уроку
Тема уроку: Алкани ( парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура....

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати уявлення про фотохімічні реакції; роз’яснити суть фотосинтезу; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний...

Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: розкрити шляхи виходу з кризи класичної фізики, пояснити постулати квантової теорії бора; розвивати уяву, творче мислення;...

Електричний струм в рідинах та його використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати природу процесів, що зумовлюють електричний струм в електролітах, повторити І поглибити поняття електричної...

Методична розробка уроку на тему: загальна послідовність процесу
Даний урок дає змогу учням ознайомитись із послідовністю процесу виконання фарбування барвниками І та ІІ груп під час підготовки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка