Пошук по сайту


Лекція Одиниці І системи одиниць фізичних величин - Сторінка 3

Лекція Одиниці І системи одиниць фізичних величин

Сторінка3/8
1   2   3   4   5   6   7   8

СІ, як вже зазначалось, є когерентною системою одиниць, отже, у ній рівняння між числовими значеннями величин мають точно таку саму форму (включно з числовими множниками), що й відповідні рівняння між величинами.

Когерентні похідні одиниці СІ слід утворювати з допомогою визначальних рівнянь. Визначальні рівняння - це найпростіші рівняння зв’язку між фізичними величинами, в яких, як правило, числовий множник дорівнює числу 1. Слід наголосити, що ці рівняння, як правило, не дають повних визначень величин, оскільки стосуються найпростіших частинних випадків застосування визначуваних величин. Вони є засобом для визначення розмірностей і одиниць величин.

Наприклад, повне визначення миттєвої швидкості v частинки має вигляд

v=dr/dt

(dr - вектор переміщення частинки за нескінченно малий проміжок часу dt), а визначальним рівнянням для швидкості є:

v=s/t,

де s - шлях, який проходить частинка в разі рівномірного та прямолінійного руху за час t.

З метою утворення похідних одиниць величини у визначальних рівняннях слід обирати так, щоб їх числове значення дорівнювало одиниці у відповідних одиницях СІ. Похідні одиниці СI, що мають спеціальні назви (табл.3.2), можна також використовувати для утворення інших похідних одиниць СI.

Коли визначальне рівняння містить числовий множник, що відрізняється від одиниці, для однієї з величин у правій частині цього рівняння слід обирати числове значення, обернене до цього множника.

Приклади.

Величина

Визначальне рівняння

Позначення похідної одиниці СІ

Момент сили

M=F.l,

де F – сила; l - її плече

[M] = 1 Н.м

Кінетична енергія

Eк = mv2/2,

де m - маса тіла;

v - швидкість тіла

[Ek] =2кг·м2/(2с2) =1 Дж  

Електричні та магнітні одиниці СІ слід утворювати за допомогою рівнянь електромагнітного поля в раціоналізованій формі Для деяких похідних одиниць СІ існують міжнародно узгоджені спеціальні назви та позначення (див. табл.1.2). Як зазначалося, такі похідні одиниці можна також використовувати для утворення інших похідних одиниць СІ. Таблиця 1.2

Похідні одиниці СІ, які мають спеціальні назви та позначення

Величина

Одиниця

Назва
Позначення

Вираз у термінах основних та похідних одиниць СІукр

міжн.
Частота

герц

Гц

Hz

1 Гц = 1 с-1

Сила, вага

ньютон

Н

N

1 Н = 1 кг.м/с2

Тиск, (механічне) напруження, модуль пружності

паскаль

Па

Pa

1 Пa = 1 Н/м2

Енергія, робота, кількість теплоти

джоуль

Дж

J

1 Дж = 1 Н.м

Потужність, потік випромінення

ват

Вт

W

1 Вт = 1 Дж/с

Електричний заряд, кількість електрики

кулон

Кл

C

1 Кл = 1 A.с

Електричний потенціал, різниця потенціалів, (електрична) напруга, електрорушійна сила

вольт

В

V

1 В = 1 Вт/A

Електрична ємність

фарад

Ф

F

1 Ф = 1 Кл/В

Електричний опір

ом

Ом

W  

1 Ом   = 1 В/A

Електрична провідність


Кратні та частинні одиниці СІ

До встановлення метричної системи мір для вираження більших чи менших значень однієї фізичної величини застосовувались окремі міри зі своїми назвами та різними співвідношеннями між ними. Так у старій російській системі мір одиниця довжини сажень дорівнював 3 аршинам, аршин - 16 вершкам. В англійській системі мір ярд дорівнював 3 футам, фут - 12 дюймам.

При встановленні метричної системи мір було прийнято для вираження більших або менших значень фізичних величин застосовувати кратні та частинні одиниці, що утворюються від вихідної одиниці за принципом десяткової кратності й частинності з приєднанням до назви вихідної одиниці відповідного префікса.

Кратна одиниця у ціле число разів більша за одиницю, від якої вона утворюється, а частинна одиниця у ціле число разів менша за одиницю, від якої вона утворюється [4].

Зауважимо, що у стандарті використано термін "часткова одиниця", що не відповідає змісту позначуваного ним поняття , тому в ДСТУ 3651 упроваджено термін "частинна одиниця".

У межах СІ до когерентної системи одиниць додано десяткові кратні та частинні одиниці від одиниць СІ, які утворюються помноженням цих одиниць на множник, що дорівнює числу 10 у додатному (для кратних одиниць) або від’ємному (для частинних одиниць) степені - від 1024 до 10-24. При цьому назви і позначення кратних та частинних одиниць утворюються з допомогою відповідних префіксів.

Ще з часів узаконення метричної системи у Франції (кінець XVII ст.) прийнято назви префіксів для кратних одиниць брати з грецької мови, а для частинних одиниць - з латинської.

Повний перелік множників, префіксів та їхніх позначень подано в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Множники, префікси та їх позначення для кратних і частинних одиниць СІ

Множник

Префікс

Позначення

Множник

Префікс

Позначенняукр. (рос.)

міжн.укр. (рос.)

міжн.

1024

йота

Й

Y

10-1

деци

д

d

1021

зета

ЗТ

Z

10-2

санти

с

c

1018

екса

Е (Э)

E

10-3

милі

м

m

1015

пета

П

P

10-6

мікро

мк

m

1012

тера

T

T

10-9

нано

н

n

109

гіга

Г

G

10-12

піко

п

р

106

мега

М

M

10-15

фемто

ф

f

103

кіло

к

k

10-18

ато

а

a

102

гекто

г

h

10-21

зепто

зп

z

10

дека

дк

da

10-24

йокто

й

y

У ДСТУ 3651 наведено такі правила утворення десяткових кратних та частинних одиниць, а також їхніх назв та позначень.

 1. Десяткові кратні та частинні одиниці, а також їхні назви та позначення треба утворювати за допомогою множників та префіксів, наведених у таблиці 3.3.

 2. Позначення префікса, приєднане до позначення основної чи похідної одиниці СІ, утворює нове позначення (кратної чи частинної величини), воно може бути піднесене до додатного або від’ємного степеня.

Назва основної одиниці СІ кілограм уже містить префікс "кіло", тому для утворення кратних і частинних одиниць маси слід використовувати частинну одиницю грам (0,001 кг), а префікси приєднувати до слова "грам".

Не можна трактувати позначення кратної або частинної одиниці як добуток позначень префікса й одиниці. Наприклад, 

1 см3 = (10-2 м) 3 = 10-6 м3; 1 мкс-1 = (10-6 с)-1 = 106 с.  

 1. Складені префікси (з двох або більшої кількості префіксів підряд) використовувати не дозволяється. Наприклад, замість одиниці мілімікрометр (1 ммкм) слід застосовувати нанометр (1 нм), замість мікрокілограм (1 мккг) - міліграм (1 мг).

 2. Під час вибору десяткових кратних і частинних одиниць СІ слід керуватися зручністю їх застосування. Множник і префікс слід вибирати так, щоб числове значення величини знаходилось в межах від 0,1 до 1000. Наприкл


Правила написання та друкування символів величин, назв і позначень одиниць

ДСТУ 3651 виходячи з правил української мови та міжнародних стандартів [8 - 32], установив такі правила написання та друкування символів величин, назв і позначень одиниць:

 1. Символи величин є окремими буквами латинського чи грецького алфавіту, іноді з підрядковими або/і надрядковими індексами. Вони друкуються похилим шрифтом (курсивом) незалежно від того, яким шрифтом надруковано весь текст.

 2. Символи векторних величин можна друкувати півгрубим шрифтом або споряджувати спеціальною позначкою - стрілкою над символом величини (зауважимо, що в цьому посібнику обрано перший спосіб).

 3. Якщо в даному тексті різні величини мають однакові символи, то відмінність між ними можна показати з допомогою індексу. Якщо індекс є символом величини, він друкується похилим шрифтом (курсивом), в усіх інших випадках – прямим шрифтом.

Приклади

Прямі індекси:

Похилі індекси:

Сг (г - газ)

Ср (р - тиск)

gn (n - нормаль)

Il (l - довжина хвилі)

e (e - електрична)

px (x - координата)

T1/2 (1/2 - число)

aik (i, k - поточні індекси)

 1. Числа в числових значеннях величин друкують прямим шрифтом.

 2. Розмірності величин друкують прямим шрифтом великими латинськими літерами.

 3. Назви одиниць СІ завжди пишуть з малої літери. Позначення одиниць СІ також пишуться з малої літери, за винятком тих, назви яких походять від прізвищ вчених (ампер, герц, ньютон, вольт та ін.) - їх пишуть з великої літери [(А, A), (Hz, Гц), (N, Н), (V, В) та ін.]. З метою уніфікації написання позначень це правило поширене також на позначення позасистемних щодо СІ одиниць, наприклад: (eV, еВ) - електронвольт, (Е, E) - ерстед, (Mx, Мкс) - максвел.

 4. У назвах одиниць площі та об’єму застосовують прикметники "квадратний" і "кубічний", наприклад квадратний метр, кубічний сантиметр, включаючи випадки, коли ця одиниця входить у похідну одиницю іншої величини, наприклад кілограм на кубічний метр (одиниця густини речовини), кулон на квадратний метр (одиниця електричного зміщення). Якщо другий або третій степінь довжини не відтворює площі або об’єму, то слід використовувати вирази "у другому степені" або "у квадраті", "у третьому степені" або "у кубі". Наприклад: метр у третьому степені (одиниця момента опору площинної фігури).

 5. У назвах одиниць, що містять частку від ділення однієї одиниці на іншу, назви одиниць знаменника пишуть з прийменником «на», наприклад: одиниця прискорення - метр на секунду в квадраті, одиниця напруженості магнітного поля - ампер на метр. Для одиниць величин, що залежать від часу в першому степені та є характеристиками швидкості плину процесів, назву одиниці часу, що міститься в знаменнику, пишуть із прийменником «за», наприклад: одиниця швидкості - метр за секунду.

 6. У назвах похідних одиниць, що містять добуток двох або більше одиниць, назви одиниць на письмі сполучають дефісом, наприклад: ньютон-метр, вольт-квадратний метр.

 7. У разі утворення кратних і частинних одиниць від похідних одиниць СІ префікс або його позначення слід писати разом з назвою одиниці або відповідно з її позначенням. Якщо одиницю утворено як добуток чи відношення одиниць, то префікс слід сполучати з назвою першої одиниці, яка входить у добуток або у відношення.

Правильно:

Неправильно:

атокулон-квадратний метр

кулон-квадратний нанометр

на кельвін (аКл.м2/К)

на кельвін (Кл.нм2/К)

У випадках, коли з історичних причин широко застосовують одиницю, де префікс приєднано до назви іншої не першої одиниці (наприклад, ампер на квадратний міліметр, кіловольт на сантиметр тощо), рекомендується переходити до правильно утворених кратних і частинних одиниць (у даному прикладі відповідно до мегаампера на квадратний метр та мегавольта на метр).

 1. Назви кратних і частинних одиниць, піднесених до степеня, слід утворювати приєднанням префікса до назви вихідної одиниці. Наприклад, кратна одиниця від квадратного метра - квадратний кілометр (вихідна одиниця - метр); частинна одиниця від секунди у другому степені - мікросекунда в другому степені.

 2. Під час утворення кратних і частинних одиниць не допускається відкидати останню літеру префікса в його поєднанні з назвою одиниці.

Правильно:

Неправильно:

кілоом, мегаом, мегаампер

кілом, мегом, мегампер

 1. Для написання позначень одиниць застосовуються літери чи спеціальні знаки (...о, ...", ...’, %). Використовують два види літерних позначень: українські (з використанням літер української абетки) та міжнародні (з використанням літер латинської чи грецької абетки).

До позначень одиниць, а також до їхніх назв не можна додавати інші літери чи слова, що мали б подавати додаткову інформацію про фізичну величину, об’єкт чи умови вимірювання. У всіх подібних випадках слід поєднувати визначальні слова з назвою величини, а одиницю позначати згідно зі стандартом.

Правильно:

Неправильно:

погонна довжина 5 м

довжина 5 п.м (погонних метрів)

об’єм газу (зведений до нормальних умов) 100 м3

об’єм газу 100 нм3 (нормальних кубічних метрів)

маса умовного палива 1000 т

маса 1000 туп (тонн умовного палива)

масова частка 10 %

частка 10 % масових

об’ємна частка 5 %

частка 5 % об’ємних

Наведене правило стосується також міжнародних позначень одиниць.

 1. Символи величин та позначення одиниць не повинні змінюватись у множині. Після них крапки не ставлять, за винятком випадків, коли цього потребує пунктуація (у кінці речень).

Позначення одиниць, що збігаються з назвами цих одиниць, не можна змінювати за відмінками і числами, якщо їх розташовано після числових значень, а також у заголовках ґраф, боковин таблиць і експлікаціях після формул. До таких позначень належать моль, бар, рем, вар, рад.

Приклади

1 моль, 2 моль, 10 моль;

1 рем, 4 рем, 7 рем.

Винятком є позасистемна одиниця світловий рік, позначення якої відмінюється: 1 св. рік; 2 св. роки; 7 св. років.

 1. Позначення одиниці слід розташовувати в одному рядку з числовим значенням величини без перенесення на наступний рядок. Між числом і позначенням одиниці залишають проміжок.

Правильно:

Неправильно:

1000 кW; 1000 кВт

1000кW; 1000кВт

20 °С; 50 °С

20° С; 50°С

Винятком є позначення у вигляді єдиного спеціального знаку - надрядкового індексу, перед яким проміжку не залишають.

Правильно:

Неправильно:

30°; 40"

30 °; 40 "

 1. За наявності десяткового дробу в числовому значенні величини позначення одиниці слід розташовувати після всіх цифр.

Правильно:

Неправильно:

423,06 m; 423,06 м

423 m,06; 423 м,06

 1. Коли вказується значення величини з граничними відхиленнями, її числове значення разом з граничними відхиленнями слід брати в дужки, а позначення одиниці розташовувати після дужок. Якщо дужки не застосовуються, то слід розміщувати позначення одиниці як після середнього числового значення величини, так і після числового значення граничного відхилу.

Правильно:

Неправильно:

(100,0±0,1) кг

100,0±0,1 кг

50 г ± 1 г

50±1 г.

Якщо в тексті наводиться інтервал числових значень фізичної величини, то її одиницю вказують лише після останньої цифри, наприклад: від 100,0 до 100,1 кг, або 100,0 - 100,1 кг, або 100,0...100,1 кг.

Коли в тексті наводиться ряд (група) числових значень фізичної величини, виражених в однакових одиницях, цю одиницю треба вказувати лише після останньої цифри, наприклад: 5; 6,1; 7 мм або 2х3х9 мм.

 1. Дозволено застосовувати позначення одиниць у заголовках граф і назвах рядків (боковинах) таблиць, а також в експлікаціях після формул. Не допускається розташовувати позначення одиниць поруч із формулою, що відтворює залежність між величинами чи між їхніми числовими значеннями в літерній формі.

Правильно:

Неправильно:

v = 3,6.s/t,

де v - швидкість, км/год;

s - шлях, м; t - час, с

v = 3,6.s/t км/год,

де s - шлях у м;

t - час у с

 1. У позначеннях похідних одиниць не допускається комбінувати позначення одних і назви інших одиниць.

Правильно:

Неправильно:

80 км/год

80 км/годину

Допускається застосовувати сполучення спеціальних знаків ...°, ...', ..." та % з літерними позначеннями одиниць, наприклад: ... °/с.

 1. Позначення одиниць, що входять у добуток, слід відокремлювати крапками на середній лінії як знаками множення.

Правильно:

Неправильно:

N.m; Н.м

Nm; Нм

A.m2; А.м2

Am2; Ам2

 1. У літерних позначеннях відношень одиниць для позначення знаку ділення слід застосовувати лише одну риску: навскісну або горизонтальну. Допускається також записувати складені позначення одиниць у вигляді добутку позначень одиниць, піднесених до степенів (додатних або від’ємних).

Правильно:

Неправильно:

W.m-2.K-1; Bт.м-2.К-1

W/m2/K; Вт/м2

Коли для однієї з одиниць, яка входить до відношення, встановлено позначення у вигляді від’ємного степеня (наприклад, с-2, м-1, К-1), то застосування навскісної або горизонтальної риски не допускається.

Коли для однієї з одиниць, що входить у відношення, встановлено позначення у вигляді від’ємного степеня (наприклад, с-2, м-1, К-1), то застосувувати навскісну або горизонтальну риски не допускається.

 1. Якщо для позначення знаку ділення застосовують навскісну риску, то позначення одиниць у чисельнику та знаменнику потрібно розташовувати вздовж рядка, а добуток позначень одиниць у знаменнику слід брати в дужки.

Правильно:

Неправильно:

m/s; м/с

m/s; м/с

W/(m.K); Вт/(м.К)

W/m.K; Вт/м.К

 1. Позначення одиниць друкують прямим шрифтом.

 2. Позначення десяткових префіксів друкують прямим шрифтом без проміжку між префіксом і позначенням одиниці.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Класифікація одиниць вимірювання та одиниць обліку

Класифікація одиниць вимірювання та одиниць обліку

Програма для 5-х класів Програма початкової школи
Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних...

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам

1. 1 Основні поняття й одиниці виміру
За 100 із зайвим років людин наробив стільки глупостей, скільки не робив за все своє існування. Давно вже пройшла Холодна війна,...

Зумовлюють спільну діяльність індивідів а їхня сутність проявляється...
Отже, головною дійовою особою соціальної системи є індивід, що виконує в рамках даної системи певну соці­альну роль. Проблеми соціальних...

1. національна економіка: загальне та особливе
Як наукова дисципліна національна економіка комплексне вчення про закономірності становлення та функціонування господарської системи...

Курсова робота з дисципліни «загальна та неорганічна хімія» на тему: «Сірка та її сполуки»
Метою роботи є вивчення фізичних та хімічних властивостей сірки, а також її сполук

Лекція з курсу "Цивільний захист"
Тема: "Надзвичайні ситуації в Україні та їх вражаючі фактори не природного характеру"

Конспект лекцій для студентів Лекція 1
В широкому як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому суто духовна культураБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка