Пошук по сайту


Заняття

Заняття

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

Затверджено”

на методичній нараді кафедри гігієни та екології
Завідувач кафедри

член-кор. НАМН України, професор
______________________В.Г. Бардов
“______” _____________ 2014 рокуМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВНавчальна дисципліна

Гігієна та екологія

Модуль № 2

Спеціальні питання гігієни та екології

Змістовний модуль № 9

Військова гігієна

Тема заняття

Організація і проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни. Оцінка якості води польовими методами.

Курс

III

Факультет

Медичний №1, медичний № 2Укладач: Загороднюк К.Ю.


К

иїв 2014

 1. Актуальність теми:


Серед заходів, що забезпечують здоров’я цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війн, водопостачання займає одне із найважливіших місць. Найбільш важливим з епідеміологічної та гігієнічної точки зору є регулярне забезпечення цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війн доброякісною водою для харчових та питних цілей, для підтримання чистоти тіла (банно – пральне забезепечення) і, особливо, у разі необхідності, для спеціальної обробки цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війни, їх обмундирування, спорядження. Також не слід забувати, що насиченість всіх сфер нашої діяльності великою кількістю техніки потребує значних об’ємів води для технічних потреб у тому числі за умов надзвичайних ситуацій та під час війн.

Забезпечення епідеміологічної безпеки, нешкідливості та гарних органолептичних властивостей води вимагає від медичної служби чітких знань стосовно вибору джерела води, її добування, очистки, знезараження, дегазації, дезактивації, а також засобів та методів гігієнічного контролю за водопостачанням цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війни. Зважаючи на вкрай складну ситуацію, що склалася в нашій країні, вказані знання та вміння необхідні і потенційним офіцерам медичної служби запасу, якими є студенти вищих медичних навчальних закладів.


 1. Конкретні цілі:
  1. Оволодіти методикою санітарного обстеження джерел водопостачання та відбору проб води для бактеріологічного і санітарно-хімічного аналізу.

  2. Висвітлити санітарно-епідеміологічне та морально-психологічне значення медичного забезпечення водопостачання військових і цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях.

  3. Засвоїти організацією польового водопостачання військових та цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни обов’язки, методи та засоби медичної, інженерної, хімічної служби при виборі джерел водопостачання.

  4. Оволодіти методами санітарного обстеження джерел водопостачання, польовими методами визначення якості питної води, складання висновків за результатами обстеження та оцінки якості води.


 1. Базовий рівень підготовки.
Назви попередніх дисциплін

Отримані навички

1. Основи екології

Знати поняття “гідросфера”. Її складові. Водні басейни України, їх класифікація, характеристика.

2. Нормальна фізіологія

1. Знати основні закономірності перебігу фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі виключно у водному середовищі.

2. Володіти знаннями про показники, що характеризують теплообмінні і терморегуляційні процеси та їх інтенсивність.

3. Вміти визначати основні фізіологічні показники.

5. Знати основи фізіології кровообігу та терморегуляції.

3. Хімія (органічна, неорганічна, біологічна)

1. Володіти знаннями про фізико-хімічні властивості води.

2. Знати хімічний склад природної води та класифікацію домішок за їх фазово-дисперсним станом.

3. Застосовувати хімічні методи кількісного та якісного аналізу.

4. Володіти знаннями про вимоги до проведення кількісного та якісного аналізу хімічними та фізико-хімічними методами.

5. Володіти навичками роботи з лабораторним посудом та інструментарієм.

4. Медична і біологічна фізика

1. Знати одиниці вимірювання параметрів фізичних і органолептичних властивостей води (температури, запаху, смаку і присмаку, каламутності, прозорості тощо).

2. Володіти вміннями роботи з приладами, що використовуються для дослідження фізичних властивостей води.

3. Застосовувати знання про загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини.

4. Застосовувати знання про фізичні закономірності відділення дисперсної фази від дисперсійного середовища.


4. Організація змісту навчального матеріалу
Зміст теми заняття подано у вигляді матеріалу, який включає об’єм інформації яку повинен засвоїти студент. В результаті вивчення теми студент повинен:


  1. Знати:
   1. Гігієнічне, епідеміологічне значення, вимоги до питної води та їх особливості у воєнно-польових умовах, при інших надзвичайних ситуаціях, норми польового водопостачання військових і цивільних формувань, їх обгрунтування.

   2. Гігієнічну характеристику різних джерел водопостачання.

   3. Показники якості питної води та води водойм, їх нормування.
  1. Вміти:
   1. Виконати санітарне обстеження джерел водопостачання.

   2. Визначити дебіт джерел водопостачання.

   3. Відібрати пробу води для аналізу.

   4. Визначити органолептичні, санітарно-хімічні показники якості води та її забруднення.

   5. Скласти висновки та рекомендації за результатами санітарного обстеження та аналізу води.
  1. Завдання (задачі) для самопідготовки
   1. Розрахуйте дебіт шахтного колодязя, якщо за 10 хвилин було вичерпано 20 відер води, а попередній рівень води відновився за 30 хвилин з моменту припинення відкачування. Чи достатньо цього колодязя для добового водопостачання формування чисельністю 600 чоловік.

   2. Розрахуйте дебіт річки шириною 10 м, максимальною глибиною 3 м, якщо кинутий сірник пропливає відстань 1 м за 20 сек. На яку кількість особового складу формування вистачить цієї води, якщо розгорнути на цій річці пункт водопостачання.
  1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент на занятті:
Термін

Визначення

1

2

Вода питна, призначена для споживання людиною (питна вода)

вода, склад якої за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними та радіаційними показниками відповідає вимогам державних стандартів та санітарного законодавства (з водопроводу - водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), призначена для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб населення, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води.

Питне водопостачання

дiяльнiсть, пов’язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання.

Централізоване господарсько-питне водопостачання


господарська дiяльнiсть iз забезпечення споживачiв питною водою за допомогою комплексу об’єктiв, споруд, розподiльних водопровiдних мереж, пов’язаних єдиним технологiчним процесом виробництва та транспортування питної води.

Децентралізоване (нецентралiзоване) господарсько-питне водопостачання

забезпечення iндивiдуальних споживачiв питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктiв розливу води (в тому числi пересувних), застосування установок (пристроїв) пiдготовки питної води та постачання фасованої питної води.

Нормативи питного водопостачання

розрахункова кiлькiсть питної води, яка необхiдна для забезпечення питних, фiзiологiчних, санiтарно-гiгiєнiчних та побутових потреб однiєї людини протягом доби у конкретному населеному пунктi, на окремому об’єктi або транспортному засобi при нормальному функцiонуваннi систем питного водопостачання, при їх порушеннi та при надзвичайних ситуацiях техногенного або природного характеру.

Лімітуюча ознака шкідливості

показник, за яким встановлюється гігієнічний норматив шкідливої хімічної речовини у воді та який визначається за мінімальною концентрацією, яка впливає безпосередньо на організм людини (санітарно-токсикологічна ознака шкідливості), органолептичні властивості води (органолептична ознака шкідливості) чи процеси самоочищення водойм (загальносанітарна ознака шкідливості).

Клас небезпеки речовини (I, II, III, IV)

ступінь небезпеки для людини хімічних речовин, що забруднюють воду, який залежить від їх токсичності, кумулятивності, лімітуючої ознаки шкідливості та здатності викликати несприятливі віддалені ефекти.

Фізико-хімічні показники

фізичні чи хімічні показники, що нормуються за загальносанітарною чи органолептичною ознакою шкідливості.

Мікробіологічні показники

показники епідемічної безпеки питної води, перевищення яких може призвести до виникнення інфекційних хвороб у людини.

Органолептичні показники (запах, смак і присмак, забарвленість, каламутність)

фізичні властивості питної води, що сприймаються органами чуття.

Паразитологічні показники

показники епідемічної безпеки питної води, перевищення яких може призвести до виникнення паразитарних інвазій у людини.

Радіаційні показники

показники, що характеризують властивість води, зумовлену наявністю радіонуклідів.

Необроблені (природні) питні водиводи, отримані безпосередньо з підземних джерел питного водопостачання, які за всіма показниками відповідають вимогам Санітарних норм без їх очищення (крім освітлення), знезараження чи домінералізації.

Ранговий порядок джерел водопостачання у польових умовах та при надзвичайних ситуаціях

У першу чергу слід використовувати свердловини, що каптують міжпластові напірні та безнапірні водоносні горизонти, якщо їх інженерне обладнання вціліло та є енергія для підйому води.

На другомі місці слід використовувати колодязну та джерельну воду попередньо обов’язково її знезаразивши .

У третю чергу – відкриті проточні водойми, з попередньою очисткою та знезараженням.

В останню чергу – привозну знезаражену та законсервовану воду.

Завдання медичної служби по контролю за водопостачанням цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війни

 1. Визначення якості води:

 • оцінка зараження води ОР, РР, БЗ;

 • оцінка якості води при виборі джерел води і після її обробки.

 1. Визначення зон санітарної охорони пунктів водопостачання та пунктів водорозбору.

 2. Визначення якості препаратів та підбір їх доз:

 • вибір препаратів та їх доз для знезараження води;

 • вибір коагулянтів та їх доз для очищення води;

 • вибір методів дезактивації, дегазації води.

 1. Контроль за станом здоров’я осіб, які приймають участь в водопостачанні цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війни.

Лабораторні засоби контролю за якістю обробки води у польових умовах

Лабораторія гігієнічна військова – ЛГ-1 та основна – ЛГ-2; лабораторія бактеріологічна – ЛБ; медична польова хімічна лабораторія – МПХЛ-54; лабораторія токсикологічна – ЛТ; радіометрична лабораторія в укладках – РЛУ – 2.

Набір гідрохімічний – НГХ; набір для контролю за хлоруванням і коагуляцією води – НХК;

польовий рентгенометр-радіометр ДП-5А, ДП-5В

Фактори, що впливають на формування плану водопостачання цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війни

 1. Чисельність особового складу

 2. Норми польового водоспоживання

 3. Дані розвідки про кількість джерел водопостачання, їх дебіт, якість води в них

 4. Наявність табельних засобів для добування, обробки води, накопичення її запасів, транспортування

 5. Необхідність в додаткових силах та засобах

 6. Підрозділи для забезпечення роботи та охорони засобів польового водопостачання.  1. Контрольні питання:
   1. Назвіть, які служби військових та цивільних формувань і за допомогою якого спорядження виконують обстеження та вибір джерел водопостачання.

   2. Приведіть кількісні норми водопостачання формувань у польових умовах, їх залежність від кліматичних умов і екстремальних обставин.

   3. Назвіть і обґрунтуйте особливості вимог до якості питної води у воєнно-польових умовах, при надзвичайних ситуаціях.

   4. Опишіть склад, матеріальне оснащення групи розвідки, порядок і методи проведення обстеження джерел водопостачання.

   5. Поясніть, що таке санітарно-епідеміологічне, санітарно-топографічне, санітарно-технічне обстеження джерел водопостачання.

   6. Поясніть, як визначити дебіт колодязя, річки.

   7. Дайте характеристику органолептичним, фізико-хімічним, бактеріологічним та іншим показникам якості води водоймищ та питної води.  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Теоретичного та практичного заняття
Запрошуємо вас поринути у світ цікавої хімії! Заняття в нашій школі це шанс відкрити для себе красу цієї чудової науки, яка супроводжує...

Тема заняття

Заняття
Організація І проведення санітарного нагляду за очищенням, знезараженням, дезактивацією води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях...

Робочий навчальний план від 10. 06. 2011 №572 (додаток 2) складений відповідно до Типового
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Заняття
В кожній цивілізованій країні найбільшою цінністю суспільства є людина, її життя І здоров’я. Тому захистити І зберегти фізичне, психічне...

Заняття
Гігієнічні аспекти проживання населення на територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи....

Сценарій тренінгу з використанням проектного методу під час проведення...
Мотивація: кожен студент майбутній господар (господиня) І мусить знати не лише найпростіші правила етикету, а й безліч інформації,...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...

Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки України від 29. 11. 2005р. №682. Додаткові години...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка