Пошук по сайту


Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка5/163
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163

Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.


Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення

Розділ 2

Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
ВступЦей розділ є результатом перегляду кваліфікацій­них характеристик професій робітників, включених до третього та першого випусків "Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо­чих", затверджених постановами Держбуду СРСР (М.: Стройиздат, 1989), і враховує зміни та доповнення до зміс­ту цих характеристик, які виникли у результаті впрова­дження досягнень науки, техніки, технології, удоскона­лення організації виробництва та праці.

У розділі враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено на­ступність, традиції застосування та особливості їх побудо­ви.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до восьмирозрядної тарифної сітки. Тарифні розряди встановлено з урахуванням складності робіт, технологічних процесів та знарядь праці, що засто­совуються, введення у дію нових типів технологічних ком­плексів, комбінованих та великомонтажних установок з високим ступенем оснащення системи відеокерування, впровадження нових типів машин, обладнаних комп'ютерною технікою тощо. Наприклад, для професій монтажників та машиністів, які постійно зайняті на особ­ливо складних (з використанням новітніх технологій) та відповідальних роботах, до якості виконання яких пред'являються спеціальні вимоги, або які зайняті керу­ванням потужними та особливо складними будівельними машинами, механізмами, їх ремонтом та обслуговуванням, передбачено сьомий та восьмий тарифні розряди.

Під час розроблення кваліфікаційних характерис­тик не враховувалися умови праці, важкість, шкідливість робіт, які повинні визначатися безпосередньо на робочих місцях під час відповідної атестації.

Завдання та обов'язки робітників нижчої кваліфі­кації, як правило, не повторюються в кваліфікаційних ха­рактеристиках для робітників вищої кваліфікації. В єди­ному виробничому процесі, в інших необхідних випадках робітники нижчих розрядів виконують роботу під керівни­цтвом робітників вищої кваліфікації.

В організаціях та на підприємствах перелік викону­ваних робіт за професіями може бути розширено за раху­нок робіт-аналогів, виходячи з конкретних умов виробни­цтва.

Робітники всіх професій окрім завдань, обов'язків та знань, що передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати та виконувати правила і дотримуватися норм охорони праці, протипожежної безпе­ки, виробничої санітарії й гігієни, вміти надавати першу допомогу при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму, виконувати правила внут­рішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Машиністи машин, механізмів та устаткування, що застосовуються у будівництві, повинні знати слюсарну та електротехнічну справу з кваліфікацією на один розряд нижчою за машиніста, а при обслуговуванні засобів меха­нізації з електричним приводом чи живленням - мати від­повідну кваліфікаційну групу з електричної безпеки за правилами експлуатації електроустановок.

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", які викладено у Ви­пуску 1 та включено до цього випуску.

Внесення змін і доповнень та інші нормативні ви­моги щодо порядку застосування кваліфікаційних харак­теристик здійснюється відповідно до зазначених "Загальних положень".

Доповнення до розділу 2 „Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" розроблено з урахуванням змін, що відбулися в останні роки у будівельному виробництві в зв'язку із впровадженням нових видів будівельних матеріалів і конструкцій, застосуванням новітніх технологій, сучасних ма­шин іноземного та вітчизняного виробництва, устаткування, ме­ханізмів зі складними технічними характеристиками, програм­ними комп'ютерними системами керування тощо. Зазначене зу­мовило появу нових видів робіт і професій робітників та потре­бу в розробленні для них відповідних кваліфікаційних характе­ристик.

Доповнення включають 41 кваліфікаційну характеристику професій робітників, зайнятих на виконанні будівельних, мон­тажних, ремонтно-будівельних та дорожньо-будівельних робіт.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розро­блено з урахуванням складності робіт, технологічних процесів та знарядь праці відповідно до восьмирозрядної сітки.

Кваліфікаційні характеристики для професій бурильника, верхолаза, машиніста бурової установки, машиніста змішувача асфальтобетону стаціонарного та машиніста-оператора наван­тажувальної машини розроблено вперше у зв'язку з внесенням зазначених професій, як нових, до Державного Класифікатора професій ДК 003-95.

Для ряду професій у кваліфікаційні характеристики введе­на спеціалізація, яка враховує особливості виконання спеціаль­них видів будівельних робіт і відповідає професійній діяльності похідної базової професії. Для робітників окремих професій зі спеціалізацією передбачено введення більш високих розрядів порівняно з базовою професією у зв'язку з виконанням ними особливо складних та відповідальних робіт.

Для групи професій робітників (машиніст залізнично-будівельних машин, машиніст укладача асфальтобетону, мон­тажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, мон­тер колії тощо), які здійснюють виконання різних видів унікаль­них, особливо складних і відповідальних робіт, що потребують підвищених вимог до освіти, кваліфікації, професійної підготов­ки та практичного досвіду, введено 7 та 8 розряди.

В редакції доповненнь №2,3,4, затверджених наказами Держбуду України
від 29.08.03 №149, від 22.12.03 № 218.

У зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій, матеріалів, конструкцій, машин, механізмів, виконанням нових видів робіт та підвищенням вимог до якості будівництва виникла потреба у введенні підвищених розрядів для професій робітників, які здійснюють особливо складні та відповідальні роботи, а саме: 6, 7-го розрядів – для лицювальника-плиточника, 7-го – для маляра та штукатура.

Кваліфікаційні характеристики з діапазоном розрядів, що були затверджені для цих професій раніше, наведені у виданнях 2001 та 2006 pp. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64).

Удосконалення технології виконання робіт з монтажу гіпсокартонних конструкцій викликало потребу у розробленні та затвердженні нової редакції кваліфікаційної характеристики для професії монтажника гіпсокартонних конструкцій, яка включена у Зміну № 7 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затверджену наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 травня 2006 р. № 163.

Для професії машиніста бурової установки (будівельні роботи) у зв'язку з появою установок, які мають простішу систему керування, розроблено кваліфікаційну характеристику – 5-го розряду. Кваліфікаційні характеристики для машиніста бурової установки 6, 7 та 8-го розрядів наведено у виданні 2004 р.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка