Пошук по сайту


Розвиток соціалізації особистості учня засобом інтегрованих уроків географії та англійської мови

Розвиток соціалізації особистості учня засобом інтегрованих уроків географії та англійської мови

РОЗВИТОК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАСОБОМ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ ГЕОГРАФІЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Опис педагогічного досвіду
…Не слід чекати появи передового досвіду.

Його треба проектувати, створювати

й відповідно до наукових потенцій учителя

допомогти йому виробити свій почерк у роботі.

І.Ткаченко


Одним із завдань нашого часу, які гостро стоять перед школою, є соціалізація особистості учня. Соціалізація – процес і результат засвоєння і подальшого активного відтворення індивідом соціального досвіду. Це складний безперервний процес взаємодії людини з суспільством. Людина живе в умовах постійно мінливого соціального оточення, включається в різні види діяльності, відчуває на собі різноманітні впливи навколишнього середовища, виконує нові соціальні ролі. Сутність соціалізації полягає в тому, що в процесі її людина формується як член того суспільства, до якого належить (Додаток 1).

Гнучкість, винахідливість, творчий підхід до розв’язання проблем, уміння застосувати суму професійних знань у швидкоплинних умовах важливі і актуальні. Тому школа, яка розуміє дійсне значення цих процесів соціуму, несе на собі особливу відповідальність за вміння пристосовуватися до змін.

Соціалізація здійснюється через ряд різноманітних механізмів, до яких можна віднести інтегровані уроки. Під час їх організації дитина набуває життєвого досвіду. Методика інтегрованого навчання допомагає розв’язати проблему соціалізації учнів.

Останніми десятиліттями у зв’язку зі швидким розвитком інформаційного суспільства та збільшенням інтеграційних процесів у Європі та світі напрям оволодіння іноземною мовою, зокрема англійською, набуває особливої значущості. У наш час знання англійської мови – це не просто показник інтелектуального розвитку. Це життєва необхідність. Що дає нам знання додаткової мови? Зараз – це доступ до інформації, тренування інтелекту, допомога під час подорожей, у майбутньому дитини – це шлях до кар’єрного зростання, навчання за кордоном.

Саме на інтегрованих уроках, в більшій мірі, відбувається формування особистості творчої, самостійної, відповідальної, толерантної.

Завдання вчителя – учити реального життя; створити педагогічні умови для формування успішної, соціалізованої, комунікабельної особистості у процесі проведення інтегрованого уроку. Саме в цьому полягає практична значимість досвіду.


Інтеграція географії з англійською мовою сприятиме розвитку в учнів мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою. Чому інтеграція саме з англійською мовою?

За аналізом вивчення переліку тем у програмах географії та англійської мови виявлено, що деякі теми за змістом перетинаються в обох предметах:


Географія

Англійська мова

Держави Європи. Велика Британія (7 клас)

Travelling to London (7 клас)

Північна Америка. Сполучені штати Америки. Канада (7 клас)

Travelling to the USA (7 клас)


Фізична географія України (8 клас)

Countries, People, Lifestyle: The United Kingdom and Ukraine (8 клас)

Фізична географія України. Природні зони (8 клас)

Nature Magic: Web of Life (8 клас)


Регіони та країни світу. Велика Британія (10 клас).

Amazing Britain (9 клас)


В першу чергу інтегровані уроки географія – англійська доцільно проводити за темами, які перетинаються. Використання англійської мови на уроках географії дозволяє підвищити мотивацію навчання, забезпечити формування компетентностей учнів: мовленнєву, мовну (лінгвістичну), соціокультурну, соціолінгвістичну, країнознавчу, навчальну, стратегічну, дискурсивну тощо.

Впровадження досвіду сприятиме розв’язанню таких проблем: розвиток соціалізації та комунікабельності учнів; розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учнів; виховання ініціативної, інтелектуальної, творчої особистості шляхом формування позитивної мотивації та ситуації успіху; активізація навчальної діяльності учнів шляхом використання інтерактивних методів навчання; підтримка прагнення до саморозвитку й удосконалення; досягнення певного досвіду у технології інтегрованого навчання; розвиток ефективності навчального процесу в цілому; впровадження новітніх технологій у навчання географії; інтенсифікація навчально-виховного процесу.

Метою представлення досвіду є:

 • розкрити можливість формування нового інтерактивного способу мислення, що характерний для сучасної людини на уроках географії;

 • інтегрувати наукові знання у теоретичні дослідження і практичну діяльність;

 • виділити найбільш ефективні методи та прийоми, які забезпечують засвоєння фактичних знань та розвиток особистості учня.

Задачі інтегрованих уроків – сприяти активному та свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу, розвитку логічного мислення, використанню у ході навчання сучасних інтерактивних методик, простому та об’єктивному оцінюванню досягнень учнів.

Сучасний учитель повинен не тільки дати знання та навчити використовувати їх у житті, але й повинен навчити дітей думати, аналізувати, вчити відбирати необхідну інформацію.

Підґрунтям даної роботи є переконання, що будь-яка соціально-адаптована та комунікабельна людина може стати успішною.

Інноваційна значущість полягає в тому, що впровадження інтегрованого навчання є засобом розвитку соціально адаптованої особистості.Проблема інтеграції у психолого-педагогічній теорії досліджувалася науковцями в різні періоди і з різних позицій.

Ідея інтегрованого підходу до навчання, енциклопедичності та взаємозв’язку знань була започаткована у роботах основоположників педагогіки Й. Гербарта, А. Дістервега, Я. Коменського, Дж. Локка, Г. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо.

Психологічні основи процесу інтеграції в системі шкільного навчання розкриті в дослідженнях Л.С. Виготського, В.В. Давидова, В.П. Зінченка, Е.Л. Носенко, Ю.А. Самаріна. Питанням розкриття особистісно-розвивальних можливостей інтеграції змісту навчально-виховного процесу присвячені роботи психологів О.В. Запорожця, І.Ю. Кулагіна, М.С. Лейтеса, О.М. Леонтьєва, І.Я. Лернера, С.Л. Рубінштейна.

Сутність інтеграції, як цілісного впливу на становлення особистості, її форми і види розкриті в працях О.Л. Алєксєєнко, С.У. Гончаренка, М.С. Вашуленка, С.В. Загв’язінського, В.П. Тименка, С.І. Якименка.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що втілення в освітню практику інтегрованого підходу створює сприятливі умови для формування цілісного образу світу, прояву творчості дитини й учителя. Інтегроване навчання дає свободу вибору теми, змісту, засобів, які використовуються в організації навчання школярів.
Інтегроване навчання – це не тільки взаємозв’язок знань з різних предметів на одному уроці, але, і як інтегрування різних технологій, методів, форм навчання у межах одного предмету і, навіть, уроку.

Декілька методичних прийомів, які можна використовувати під час проведення інтегрованого уроку географія – англійська мова.

Дійовим засобом залучення учнів до навчальної діяльності, до одержання радості від пізнання є навчальна гра. Саме гра має велике значення в задоволенні людської потреби пізнання світу. «Усталилася думка, що гра й навчання – протилежні речі. Тепер відоме інше. Освітяни й фахівці з дитячої педагогіки відкрили, що гра – це навчання, це один із найефективніших видів навчання. Ключ до успіху: перетворіть гру на навчальний досвід і переконайтеся, що навчання – це здебільшого приємність» (Джин Марцолло, Дженіс Ллойд, американські педагоги). Джаннет Вос, американський педагог пише: «Навчання – найкраща у світі гра й розвага…однак оптимально поєднувати три речі: навчання мусить бути захоплюючим, швидким і наповненим. А ще воно має охоплювати релаксацію, дієвість, стимули, емоції й задоволення». У моїй педагогічній практиці основою інтегрованого навчання географія – англійська є навчальна гра.

На початку уроку варто створити проблемну ситуацію або заохотити учнів до того, щоб вони самостійно окреслили тему, мету, цілі уроку. Так, для означення теми уроку можна використовувати кросворд, ключовим словом якого є слово з назви теми. Відгадавши тему уроку, учні намагаються окреслити і його мету. При виконанні такої вправи відбувається формування компетенцій в говорінні, в читанні, у письмі. (Додаток 4).

Для розвитку комунікації учнів, уміння працювати в парах використовують універсальну гру «Правда чи неправда?» («True or false?»). Учні працюють у парах (або в командах): самостійно складають речення, відповідають так це чи ні, складають правильну відповідь.

Наприклад:

The river Dnieper flows into the Pacific Ocean.

It is false. The river Dnieper flows into the Black Sea (Додаток 5).

Гра, з одного боку, допомагає оволодіти географічною номенклатурою, з іншого боку відбувається повторення англійської граматики.

Для поповнення лексичного запасу дієвим є прийом складання сінквейну – творча робота, яка має коротку форму вірша, що складається з п’яти неримованих рядків (Додаток 5). Гра сприяє формуванню лексичної компетентності та розвитку творчих здібностей учнів.

Повторювати лексичні одиниці (поняття) можна за допомогою гри «Find a word (equivalent)». Учні поділяються на дві команди. З одного боку дошки написані слова англійською мовою для першої команди, з другого боку – для другої команди. Учитель називає слова російською мовою, учні повинні викреслити ці слова на дошці. Перемагає команда, яка першою правильно викреслить всі слова. Потім всі хором повторюють всі ці слова (Додаток 2). Також можна використовувати Гру «Словник» («Vocabulary») – Додаток 2.

Для закріплення лексичних одиниць з теми можна застосовувати ігровий методичний прийом «Слабка ланка» («Weak link»). Вчитель пропонує пригадати всі лексичні одиниці уроку. Перший учень називає одну лексичну одиницю, другий – попередню і свою, третій – дві попередні і свою і т.д. Порядок слів зберігається. Якщо учень помилився, то наступний не виправляє його, а говорить: «Слабка ланка» (Додаток 3).

Для вивчення географічної номенклатури можна запропонувати відмічання (або пошук) географічних об’єктів на контурній карті (у тому числі й англійською мовою) або складання «Географічного доміно» («Geographical domino») – Додатки 2, 3, 4, 5.

Під час систематизації знань учнів використовують тестування. Цей методичний прийом останнім часом став надзвичайно популярним та має велику кількість варіацій. Складність тесту на інтегрованому уроці географія-англійська мова залежить від рівня знань учнів (Додаток 3).

Для розвитку компетенції в читанні, розвитку комунікативних умінь використовуються завдання на читання та переклад англійських текстів (Додатки 2-6).

Важливим під час вивчення іноземної мови є аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух мовлення. Аудіювання є комплексною мовленнєвою розумовою діяльністю. Один з варіантів аудіювання на інтегрованих уроках є гра «Збери рядки пісні». Після прослуховування пісні учні повинні зібрати її рядки, які записані на окремих аркушах.

Крім перелічених прийомів під час інтегрованих уроків використовуються «Сніговий ком», «Німа персона», «Мозаїка», «Чиє місто?», «Навігатор», «Злови рибку» тощо.

Фізкультхвилинки використовуються з метою ліквідації втомленості. Один з варіантів фізкультхвилинок – «Хвиля», яка дає можливість «струсити і мобілізувати» навіть старшокласників: учні по ланцюжку встають і сідають в єдиному ритмі – так, щоб, як тільки сів попередній, встав наступний. На інтегрованих уроках можливі варіації. Наприклад, перший учень, який піднімається, говорить: «One», другий учень: «Two» і так далі. Інший варіант фізкульхвилинок – рухатися за ведучим під будь-яку англійську пісню, поєднуючи це зі співом (Додатки 2, 3, 5).


Урок – не самоціль.

Це інструмент виховання та

розвитку особистості.

В.Сухомлинський
Протягом трьох останніх навчальних років було проведено моніторинг, що містив у собі такий діагностичний інструментарій:

 • порівняльний аналіз ефективності стандартних та інтегрованих уроків географії;

 • моніторинг навчальних досягнень учнів з географії (а також англійської мови), у тому числі участь учнів у предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах тощо;

 • вивчення мотивації навчальної діяльності школярів.

За підсумками порівняльного аналізу інтегровані уроки географія – англійська мова виявилися ефективнішими.

Аналіз участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з географії, конкурсі-захисті робіт МАН представлено у Портфоліо.

Реалізація інтегрованих уроків географія – англійська мова дозволяє підвищити мотивацію навчання, забезпечує емоційну задоволеність і соціальну адаптованість учнів, а також рівноправне повноцінне навчальне середовище в системі «учитель-учень» для розкриття, формування й реалізації особистісних якостей учнів.
Моніторинг річних оцінок учнів з географії

за 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 навчальні роки


Навчальний рік


Клас

Навчальний рівень

(у відсотках)

високий

достатній

середній

низький


2010-2011

7

13

45

42

-

2011-2012

8

15

51

34

-

2012-2013

9

21

60

19

-


 1. Андрєєва В.М., Шматько О.М. Урок географії в сучасних технологіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2006 р. – 176 с.

 2. Вердіна С.В., Панченко А.Г. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для вчителя. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 111 с.

 3. Вішнікіна Л. Нові навчальні технології в географії // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007 – № 1.

 4. Інтерактивні вправи та ігри. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 144 с.

 5. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П.Наволокова. – 2-ге вид. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 176 с.

 6. Коберник С.Г. Методика викладання географії в школі: Навчально-методичний посібник. – К., 2000 р.

 7. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-ге, випр. І перероб. / Кол. Авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 8. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники Андрєєва В.М., Григораш В.В. – Х.: Вид група «Основа», 2006. – 352 с.

 9. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота. – К.: Вид. А.С.К., 2002. – 252 с.

 10. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учебное пособие / Под. Ред. Гребенкиной Л.К., Байковой Л.А. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 256 с.

 11. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник. – К.: Вид. А.С.К., 2004. – 192 с.

 12. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 88 с.

 13. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Всеукраїнських олімпіад з 15 базових дисциплін, у тому числі з української мови та літератури, російської мови та літератури, англійської...

Нака з
Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, хімії, фізики, біології, правознавства, історії, економіки, інформатики, астрономії,...

Нака з
Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити...

Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С., за редакцією Бурди М. І
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також іноземної...

Розвиток творчої компетентності засобами с мислових логічних
Розвиток творчої компетентності засобами смислових логічних схем при особистісно орієнтованому навчанні географії

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
Забезпечити реалізацію права кожного учня на отримання освіти відповідно до його потреб І можливостей

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
Забезпечити реалізацію права кожного учня на отримання освіти відповідно до його потреб І можливостей

Диференціація І інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої...

Одеська школа-інтернат №2 з поглибленим вивченням англійської мови
Про стан подачі батьками довідок про доходи в бухгалтерію для нарахування оплати за утри­мання дітей в школі – Найденко В. А., головний...

Бочковська Анна
Згідно рішення сесії Новоград-Волинської міської ради (квітень 2003 року) Новоград-Волинську спеціалізовану загальноосвітню школу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка