Пошук по сайту


Заняття

Заняття

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

Затверджено”

на методичній нараді кафедри гігієни та екології
Завідувач кафедри

член-кор. НАМН України, професор
______________________В.Г. Бардов
“______” _____________ 2014 рокуМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ


Навчальна дисципліна

Гігієна та екологія

Модуль № 2

Спеціальні питання гігієни та екології

Змістовний модуль № 9

Військова гігієна

Тема заняття

Організація і проведення санітарного нагляду за очищенням, знезараженням, дезактивацією води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни.

Курс

III

Факультет

Медичний №1, медичний № 2


Укладач: Загороднюк К.Ю.


К

иїв 2014

 1. Актуальність теми:


Серед заходів, що забезпечують здоров’я цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війн, водопостачання займає одне із найважливіших місць. Найбільш важливим з епідеміологічної та гігієнічної точки зору є регулярне забезпечення цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війн доброякісною водою для харчових та питних цілей, для підтримання чистоти тіла (банно – пральне забезепечення) і, особливо, у разі необхідності, для спеціальної обробки цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війни, їх обмундирування, спорядження. Також не слід забувати, що насиченість всіх сфер нашої діяльності великою кількістю техніки потребує значних об’ємів води для технічних потреб у тому числі за умов надзвичайних ситуацій та під час війн.

Забезпечення епідеміологічної безпеки, нешкідливості та гарних органолептичних властивостей води вимагає від медичної служби чітких знань стосовно вибору джерела води, її добування, очистки, знезараження, дегазації, дезактивації, а також засобів та методів гігієнічного контролю за водопостачанням цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війни. Зважаючи на вкрай складну ситуацію, що склалася в нашій країні, вказані знання та вміння необхідні і потенційним офіцерам медичної служби запасу, якими є студенти вищих медичних навчальних закладів.


 1. Конкретні цілі:


1.1. Ознайомитися з організацією польового водопостачання військових та цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях, завданнями інженерної, хімічної, медичної служби по його реалізації.

1.2. Освоїти методи та засоби очистки, знезараження, опріснення, дезактивації води у польових умовах, при надзвичайних ситуаціях.

1.3. Оволодіти методами медичного контролю за якістю обробки води у польових умовах.


 1. Базовий рівень підготовки.
Назви попередніх дисциплін

Отримані навички

1. Основи екології

Знати поняття “гідросфера”. Її складові. Водні басейни України, їх класифікація, характеристика.

2. Нормальна фізіологія

1. Знати основні закономірності перебігу фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі виключно у водному середовищі.

2. Володіти знаннями про показники, що характеризують теплообмінні і терморегуляційні процеси та їх інтенсивність.

3. Вміти визначати основні фізіологічні показники.

5. Знати основи фізіології кровообігу та терморегуляції.

3. Хімія (органічна, неорганічна, біологічна)

1. Володіти знаннями про фізико-хімічні властивості води.

2. Знати хімічний склад природної води та класифікацію домішок за їх фазово-дисперсним станом.

3. Знати поняття “дисперсна система”, “гель”, “золь”.

4. Володіти знаннями про фізико-хімічні закономірності, що є в основі процесів життєдіяльності.

5. Застосовувати хімічні методи кількісного та якісного аналізу.

6. Володіти знаннями про вимоги до проведення кількісного та якісного аналізу хімічними та фізико-хімічними методами.

7. Володіти навичками роботи з лабораторним посудом та інструментарієм.

4. Медична і біологічна фізика

1. Знати одиниці вимірювання параметрів фізичних і органолептичних властивостей води (температури, запаху, смаку і присмаку, каламутності, прозорості тощо).

2. Володіти вміннями роботи з приладами, що використовуються для дослідження фізичних властивостей води.

3. Застосовувати знання про загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини.

4. Застосовувати знання про фізичні закономірності відділення дисперсної фази від дисперсійного середовища.4. Організація змісту навчального матеріалу
Зміст теми заняття подано у вигляді матеріалу, який включає об’єм інформації яку повинен засвоїти студент. В результаті вивчення теми студент повинен:


  1. Знати:
   1. Показники якості питної води, види обробки води, методи, засоби очищення, знезараження, опріснення води, їх особливості при централізованому і децентралізованому водопостачанні.

   2. Методи санітарно-гігієнічного контролю за водопостачанням при централізованому і децентралізованому варіантах.
  1. Вміти:
   1. Визначати активність препаратів для хлорування води, визначати дозу хлору для знезараження води за хлорпотребою.

   2. Знезаражувати воду методом гіперхлорування; дехлорувати воду фізичними та хімічними методами (фільтрація через адсорбенти, тіосульфатом натрію).

   3. Оцінити ефективність очищення, знезараження, опріснення води.
  1. Завдання (задачі) для самопідготовки


4.3.1. Розрахуйте, скільки потрібно зважити сухого хлорного вапна для знезараження води за хлорпотребою в резервуарі для води РДВ-1000, якщо на титрування 200 мл води, куди внесено 6 крапель 1 % розчину цього вапна, витрачено 2 краплі 0,7 % розчину тіосульфату натрію (одна крапля його зв’язує 0,04 мг активного хлору).

   1. Розрахуйте, скільки потрібно зважити 20 %-го сухого хлорного вапна для знезараження води в резервуарі РДВ-5000 методом перехлорування (з розрахунку 15 мг/дм3 активного хлору).
  1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент на занятті:
Термін

Визначення

1

2

Вода питна, призначена для споживання людиною (питна вода)

вода, склад якої за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними та радіаційними показниками відповідає вимогам державних стандартів та санітарного законодавства (з водопроводу - водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), призначена для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб населення, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води.

Питне водопостачання

дiяльнiсть, пов’язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання.

Централізоване господарсько-питне водопостачання


господарська дiяльнiсть iз забезпечення споживачiв питною водою за допомогою комплексу об’єктiв, споруд, розподiльних водопровiдних мереж, пов’язаних єдиним технологiчним процесом виробництва та транспортування питної води.

Децентралізоване (нецентралiзоване) господарсько-питне водопостачання

забезпечення iндивiдуальних споживачiв питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктiв розливу води (в тому числi пересувних), застосування установок (пристроїв) пiдготовки питної води та постачання фасованої питної води.

Нормативи питного водопостачання

розрахункова кiлькiсть питної води, яка необхiдна для забезпечення питних, фiзiологiчних, санiтарно-гiгiєнiчних та побутових потреб однiєї людини протягом доби у конкретному населеному пунктi, на окремому об’єктi або транспортному засобi при нормальному функцiонуваннi систем питного водопостачання, при їх порушеннi та при надзвичайних ситуацiях техногенного або природного характеру.

Знезараження води

процес знищення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів шляхом впливу на них фізичних (ультрафіолетове опромінювання, ультразвук тощо), хімічних (хлор, гіпохлорит, озон, діоксид хлору, оксидантний газ тощо) та фізико-хімічних факторів.

Лімітуюча ознака шкідливості

показник, за яким встановлюється гігієнічний норматив шкідливої хімічної речовини у воді та який визначається за мінімальною концентрацією, яка впливає безпосередньо на організм людини (санітарно-токсикологічна ознака шкідливості), органолептичні властивості води (органолептична ознака шкідливості) чи процеси самоочищення водойм (загальносанітарна ознака шкідливості).

Клас небезпеки речовини (I, II, III, IV)

ступінь небезпеки для людини хімічних речовин, що забруднюють воду, який залежить від їх токсичності, кумулятивності, лімітуючої ознаки шкідливості та здатності викликати несприятливі віддалені ефекти.

Фізико-хімічні показники

фізичні чи хімічні показники, що нормуються за загальносанітарною чи органолептичною ознакою шкідливості.

Мікробіологічні показники

показники епідемічної безпеки питної води, перевищення яких може призвести до виникнення інфекційних хвороб у людини.

Органолептичні показники (запах, смак і присмак, забарвленість, каламутність)

фізичні властивості питної води, що сприймаються органами чуття.

Паразитологічні показники

показники епідемічної безпеки питної води, перевищення яких може призвести до виникнення паразитарних інвазій у людини.

Радіаційні показники

показники, що характеризують властивість води, зумовлену наявністю радіонуклідів.

Необроблені (природні) питні водиводи, отримані безпосередньо з підземних джерел питного водопостачання, які за всіма показниками відповідають вимогам Санітарних норм без їх очищення (крім освітлення), знезараження чи домінералізації.

Виробництво питної води

забiр води з джерел питного водопостачання та доведення її якостi до вимог на питну воду.

Підготовка питної води (водопідготовка, обробка)

технологічний процес, який здійснюється для доведення показників безпечності та якості питної води до рівнів гігієнічних нормативів.

Оброблені питні води

питні води, що виготовляються з води, отриманої з поверхневих джерел питного водопостачання, підземних джерел питного водопостачання шляхом очищення, знезараження чи домінералізації.

Особливості вимог до питної води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни

Суворо обов’язкові вимоги: епідеміологічна безпечність, токсикологічна нешкідливість води.

Бажані, проте не обов’язкові вимоги:

гарні органолептичні властивості, оптимальний мінеральний склад

Характеристика організації польового водопостачання цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війн

Польове забезпечення цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війн організовується шляхом створення пунктів водопостачання, що являють собою ділянки біля джерел води на яких розгортаються табельні засоби добування, підйому, очищення, знезараження, дезактивації, дегазації води та накопичення запасів для подальшої видачі; пунктів водорозбору, що являють ділянки в районі розміщення формувань, на яких розгортаються засоби для накопичення запасів води та виді її особовоми складу; організації індивідуального водоспоживання із знезараженням води кип’ятінням чи спеціальними таблетками (пантоцид, аквасепт).

Методи знезараження води, що використовуються у польових умовах

Хлорування (гіпохлорит натрію, дихлорізоціанурова килота, натрієва сіль ізоціанурової кислоти (таблетки “аквасепт”), парасульфодихлорамід бензойної кислоти з содою (таблетки “пантоцид”), хлорне вапно, двотретинно-лужна сіль гіпохлориту кальцію); обробка води діоксидом хлору; кип’ятіння; рідше УФ опромінення.

Перехлорування та дехлорування

Перехлорування - хлорування води дозами хлору, що значно перевищують необхідні для її дезінфекції. Використовується у разі підозри щодо можливого неврахування лабораторією показників якості, що швидко змінюються. Перехлорування застосовується з метою гарантування надійності знезараження. При перехлоруванні потрібно подальше видалення надлишкових кількостей хлору з води. Процес видалення надлишкових кількостей хлору з води називається дехлоруванням і здійснюється введенням в перехлоровану воду речовин, здатних зв'язувати надмірні кількості хлору. В якості таких речовин можна застосовувати гіпосульфіт натрію (сірнуватисто-кислий натрій Na2S2O3), сірчистий газ (SO2), сульфіт натрію (Na2SO3) та ін.

На 1 мг надлишкового хлору, що видаляється потрібно 1,8 мг безводного сульфіту натрію або 3,6 мг Na2SO4 х 7H2O.

Гіпосульфіт подають воду у вигляді 1 - 1,5%-ного розчину. Розчин готується в баках, таких самих, що застосовуваним для приготування робочого розчину коагулянту.

З метою дехлорування використовують також попускання води через вугільні фільтри.

Завдання медичної служби по контролю за водопостачанням цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війни

 1. Визначення якості води:

 • оцінка зараження води ОР, РР, БЗ;

 • оцінка якості води при виборі джерел води і після її обробки.

 1. Визначення зон санітарної охорони пунктів водопостачання та пунктів водорозбору.

 2. Визначення якості препаратів та підбір їх доз:

 • вибір препаратів та їх доз для знезараження води;

 • вибір коагулянтів та їх доз для очищення води;

 • вибір методів дезактивації, дегазації води.

 1. Контроль за станом здоров’я осіб, які приймають участь в водопостачанні цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війни.

Лабораторні засоби контролю за якістю обробки води у польових умовах

Лабораторія гігієнічна військова – ЛГ-1 та основна – ЛГ-2; лабораторія бактеріологічна – ЛБ; медична польова хімічна лабораторія – МПХЛ-54; лабораторія токсикологічна – ЛТ; радіометрична лабораторія в укладках – РЛУ – 2.

Набір гідрохімічний – НГХ; набір для контролю за хлоруванням і коагуляцією води – НХК;

польовий рентгенометр-радіометр ДП-5А, ДП-5В

Методи очищення (освітлення) води, що використовують у польових умовах

У воєнно-польових умовах та при надзвичайних ситуаціях використовують коагуляцію з фільтрацією через швидкі фільтри (табельні чи імпровізовані). Відстоування, яке застосувається за звичайних умов після коагуляції перед фільтрацією через швидкі або повільні фільтри у воєнно-польових умовах, при надзвичайних ситуаціях чи під час війни не застосовується чи його час зведено до мінімуму.

Методи дезактивації

 1. Коагуляція з фільтрацією: дозволяє звільнити воду від завислих носіїв радіоактивності.

 2. Дистиляція: дозволяє звільнити воду від розчинених солей, у тому числі радіоактивних, проте метод не підходить для видалення ізотопів йоду, оскільки останні добре сублімують та конденсуються у перегнану воду.

 3. Іонообмінна фільтрація: дозволяє звільнити воду від розчинених у ній радіоактивних катіонів і аніонів.

Табельні засоби польового водозабезпечення цивільного населення за умов надзвичайних ситуацій та особового складу військ під час війни

1) Засоби добування води: копач шахтних колодязів КШК-40; авто свердлова установка – АСУ-100; установка ротор буріння – УРБ-3 АМ.

2) Засоби підйому води: ручна поршнева помпа БКФ – 4; ручна штангова помпа РШП – 25, механізована штангова помпа – МШП-40; мотопомпа М-600, електропомпа - ЕП-1.

3) Засоби обробки води: тканино-вугільний фільтр ТВФ -200; військова фільтрувальна станція ВФС – 2,5; ВФС-10; модернізована авто фільтрувальна станція – МАФС-3; польова опріснювальна установка – ПОУ-4; опріснювальна польова станція – ОПС-2; реагенти: коагулянт – сульфат алюмінію, хлорид заліза, сульфат заліза; 15% розчин гіпохлориту натрію, хлорне вапно, дихлорізоціанурова кислота, натрієва сіль хлорізоціанурової кислоти, катіоніт – карбоферрогель, аніоніт – сульфовугілля.

4) Засоби накопичення та транспортування води:

Резервуари для води – РДВ-50; РДВ – 100; РДВ – 1000; РДВ – 5000; автоцистерни – АВЦ-15; АВЦ – 28; АВЦ – 40;


  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Теоретичного та практичного заняття
Запрошуємо вас поринути у світ цікавої хімії! Заняття в нашій школі це шанс відкрити для себе красу цієї чудової науки, яка супроводжує...

Тема заняття

Заняття
Організація І проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни. Оцінка якості води польовими...

Робочий навчальний план від 10. 06. 2011 №572 (додаток 2) складений відповідно до Типового
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Заняття
В кожній цивілізованій країні найбільшою цінністю суспільства є людина, її життя І здоров’я. Тому захистити І зберегти фізичне, психічне...

Заняття
Гігієнічні аспекти проживання населення на територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи....

Сценарій тренінгу з використанням проектного методу під час проведення...
Мотивація: кожен студент майбутній господар (господиня) І мусить знати не лише найпростіші правила етикету, а й безліч інформації,...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...

Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки України від 29. 11. 2005р. №682. Додаткові години...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка