Пошук по сайту


1. національна економіка: загальне та особливе

1. національна економіка: загальне та особливе

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ

1.1. Національна економіка як наука. Предмет і задачі курсу

1.2. Моделі національних економік

1.3. Стадії розвитку національної господарської системи України

1.4. Напрямки економічних реформ в Україні

1.5. Основні економічні показники національної економіки    1. Національна економіка як наука. Предмет і задачі курсу

Як наукова дисципліна національна економіка - комплексне вчення про закономірності становлення та функціонування господарської системи суспільства, розробку державної політики щодо подальшого розвитку національної господарської системи.

Предметом вивчення дисципліни „національна економіка" є сукупність продуктивних сил, економічних відносин, соціокультурних, політичних, морально-етичних традицій і цінностей ведення господарської діяльності, що встановились у певній державі і впливають на особливості її економічного розвитку.

Як соціально-економічне явище національна економіка - це єдина економічна система суспільства, в якій поєднані умови, фактори та результати виробництва, сукупність економічних агентів і економічних відносин, інститути, традиції, принципи та механізми господарювання, що у своїй взаємодії формують єдиний господарський механізм нації.

Національна економіка - економіка певної країни, що має ознаки економічної системи (загальне) та власні особливості і принципи розвитку (особливе), що проявляються в таких формах: економічний потенціал, структура господарського комплексу та галузей господарства, внутрішні чинники соціально-економічного розвитку, господарський механізм регулювання та координації, особливості програмування та прогнозування соціально-економічних процесів, а також особливості забезпечення економічної безпеки держави в умовах поглиблення тенденцій до інтеграції і глобалізації світогосподарських зв'язків.

З позицій системного підходу національна економіка також може бути визначена як система організації господарського життя в державі.

Сучасна національна економіка держави - це модель економіки, яка базується на закономірностях змішаної соціально-економічної системи і включає національні особливості її функціонування.

Національна економіка складається в процесі еволюції життєдіяльності певної спільноти людей. Національна економіка не виникає на найнижчих щаблях розвитку людського суспільства (стадо, рід, плем'я, народність), а лише на стадії його оформлення як нації.

Нація - це історично сформована спільність людей, що характеризується ознаками:

- наявність спільної території проживання та життєдіяльності - принцип територіальної цілісності;

- спільний координаційний центр, що має форму державної інституції;

- спільність економічного життя (єдиний внутрішній ринок, грошова та податкова системи, принципи господарювання, економічне законодавство тощо);

- спільність психологічного складу, що проявляється у спільності культури, ментальності, загальноприйнятих цінностях і традиціях, мови;

- суверенітет як верховенство держави у вирішенні внутрішніх питань розвитку та його незалежність у сфері міжнародних відносин;

- національна свідомість та ідеологія.

Національна економіка є складною системою, єдиним господарським організмом з основними ознаками:

Єдина мета - усі елементи національної економіки мають кінцеву та проміжні цілі функціонування і підпорядковані єдиній меті - забезпечення сталого економічного зростання суспільства і побудова соціально орієнтованої ринкової економіки.

Структура національної економіки - 1) виробничі зв'язки та залежності, що виникають під впливом суспільного поділу праці, рівня розвитку продуктивних сил та виробничих відносин; 2) співвідношення між галузями та господарськими комплексами.

Ієрархічність структури - національна економіка має багатоярусну структуру: мікроекономіку (економіка домогосподарств, фірм та підприємств), мезоекономіку - галузеву економіку, макроекономіку (господарський комплекс країни в цілому, загальні економічні процеси на рівні всього суспільства).

Організаційно-функціональна взаємозалежність між елементами системи - усі елементи та рівні національної економіки пов'язані продуктивними силами і виробничими відносинами у процесі суспільного виробництва на рівні галузей та міжгосподарських комплексів.

Наявність механізмів самозбереження та саморозвитку - це комплекс форм, методів і важелів управління розвитком продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-економічних та соціально-економічних відносин, суспільного способу виробництва. Економічна наука виділяє такі механізми саморозвитку і самозбереження: ринкове саморегулювання, державне регулювання та корпоративне регулювання економіки.

Керованість - добровільне підпорядкування об'єктивним закономірностям розвитку економічних відносин (ринок) та через опосередковане державне втручання в економіку. Громадянське суспільство делегує державі повноваження щодо правового та інституційного оформлення економічних відносин, і кожен елемент та підсистема національної економіки повинен дотримуватись їх (владний примус). А також через корпоративне регулювання та управління соціально-економічними процесами національної господарської системи шляхом вироблення та застосування альтернативних до ринку та держави механізмів координації.

Зворотні зв'язки між елементами системи - обіг економічних ресурсів (трудові, матеріальні, нематеріальні, фінансові, інформаційні та ін.), ринок з його розгалуженою інфраструктурою, суспільний та корпоративний сектори національної економіки.

Динамічність - національна економіка постійно розвивається під впливом економічних законів і закономірностей. Вирішальними для її динамічного та сталого розвитку стають нові чинники: знання, наука, інформація, техніка та технологія, що є головними продуктивними силами сучасної економіки. Змінюється співвідношення між галузями та господарськими комплексами, сферами виробництва та послуг. Пріоритетними стають ті галузі та сфери економіки, що забезпечують подальший високотехнологічний, наукомісткий та якісний розвиток.

Відкритість- господарство має відкритий характер, що проявляється у зовнішніх зв'язках суб'єктів господарювання (міжнародні, регіональні, світогосподарські економічні взаємовідносини): міжнародна спеціалізація та кооперація, міжнародний рух ресурсів, торгівля тощо.

Цілісність - стійкі повторювані економічні відносини виробництва, обміну, споживання та розподілу між галузями, сферами і господарськими комплексами національної економіки.

Межі національної економіки не завжди збігаються з державними кордонами і визначаються функціонуванням національних суб'єктів господарювання на території країни та за її межами. Загальний результат від економічної діяльності визначається з урахуванням закордонних операцій національних господарських одиниць.

Мета дослідження національної економіки - формування стратегії національного збалансованого та стійкого соціально-економічного розвитку з урахуванням історичних, соціальних та геополітичних особливостей національного господарства, вітчизняного ринку, темпів і пропорцій відтворення; рекомендацій для органів державної влади, суб'єктів економіки з метою його раціоналізації і оптимізації.

Оскільки нація складається з політичної, соціально-культурної та економічної підсистем, то на результати функціонування господартва держави впливають не тільки економічні, а й політичні, морально-етичні, культурні, психологічні та інші фактори. Тому національна економіка як наукова дисципліна пов`язана з психогією, філософією, соціологією, політологією, етнографією, демографією, історією та ін. Найбільш тісні зв'язки національна економіка зберігає з цілим комплексом економічних наук. Економічна теорія (політекономія) вивчає економічні процеси та явища представляє і є методологічною базою економічних наук. Економіка особливих форм економічних відносин (Фінанси, Кредит, Маркетинг, Менеджмент, Економіка природокористування) розглядає економічні явища на мікро-, макро-, мезо- та супермакроекономічному рівнях. Інформаційно-аналітичні економічні науки (економіко-математичне моделювання та прогнозування, статистика, аналіз господарської діяльності) досліджують принципи управління економікою через вироблення кількісних характеристик та співвідношень між економічними явищами та процесами, взаємозв'язки між економічними величинами на основі застосування математичних моделей і статистичних методів обробки економічної інформації. Історико-економічні науки (історія економічної думки, історія народного господарства) досліджують проблеми розвитку самої економічної науки у ретроспективі, накопичують знання про етапи її розвитку, а також аналізують перспективи та подальші шляхи їх еволюції.

Національна економіка належить до конкретно-економічних наук. Вона досліджує господарську систему суспільства: економіко-географічні фактори функціонування, економічний стан і потенціал, напрямки сталого розвитку господарства, визначає механізми регулювання економіки, проблеми входження економіки країни у систему світогосподарських зв'язків та створення умов економічної безпеки в умовах глобалізації світового ринку.

Національна економіка пов'язана з економічною політикою та стратегією держави.

Методологічні принципи курсу:

1. Принцип системності - дослідження національної економіки як цілісного господарського комплексу, що складається зі взаємопов'язаних підсистем, елементів цих підсистем, ієрархічних рівнів та постійних взаємозв'язків між ними.

2. Принцип науковості - вирішення задач дисципліни об'єктивно, у реальному вигляді.

3. Принцип діалектичної єдності - врахування загальних, специфічних і одиничних особливостей та тенденцій розвитку держави.

4. Принцип історичності - господарський комплекс розглядається у його історико-економічного розвитку: у ретроспективі та перспективі.

5. Принцип динамізму і безперервності - національна економіка як явище соціально-економічної реальності перебуває у постійному розвитку.

6. Принцип цілепокладання - будь-яке знання має отримуватись та використовуватись для досягнення певних цілей.

7. Принцип збалансованості - оптимальне поєднання наукового знання та його практичного застосування.

Національна економіка використовує для дослідження загальнонаукові методи: системний метод, методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, наукової абстракції, поєднання логічного та історичного та спеціальні методи: економіко-математичне моделювання, соціально-економічний експеримент, анкетування, економічний аналіз, соціально-економічне прогнозування, комп'ютерна обробка даних та побудова імітаційних моделей, статистичні і аналітичні методи та моделі.

Для забезпечення конкурентного становища на світовому ринку національна економіка має сприяти підвищенню внутрішніх стандартів економічного розвитку до міжнародного рівня. За часів СРСР Україна була відокремлена від світового господарства і виконувала вузькоспеціалізовані завдання зовнішньоекономічного співробітництва. Зі здобуттям незалежності наша країна значно розширила взаємозв'язки з іншими країнами світу, зріс ступінь відкритості національної економіки. За короткий час Україна була вимушена забезпечувати внутрішню та зовнішню конкурентоспроможність національних товаровиробників. Ця діяльність має ряд прорахунків, що не дозволяють провадити чітку зовнішньоекономічну політику. За розрахунками Всесвітнього економічного форуму Україна не залишає 56-го місця серед 58 країн за індексом "поточної конкурентоспроможності" і 57-го місця серед 59 країн за індексом "динамічної конкурентоспроможності". За індексами "інституційної якості" Кауфмана - Крея - Зойдо-Лобатона та Ведера Україна має середній показник "- 5,8" ("-6,4 за індексом Ведера"), тоді як для розвинених країн від має середнє значення 12,6.

Для збереження економічної самостійності в умовах глобалізації необхідна розробка національної стратегії та програм економічної безпеки національної економіки.

Національна безпека держави - це такий стан економіки та інститутів влади, за якого забезпечується гарантований захист національних інтересів, гармонійний, соціально орієнтований розвиток країни, достатній економічний та оборонний потенціал за найнесприятливіших варіантів розвитку внутрішніх та зовнішніх економічних процесів. У вітчизняній системі економічної безпеки держави існують суперечності між ринковими відносинами і залишками командної системи господарювання; суперечності реструктуризації і трансформації господарюючих суб'єктів; суперечності у сфері управління та регулювання економічних процесів і явищ; зовнішньоекономічної політики; суперечності у визначенні векторів розвитку національної економіки. За індикаторами ЄБРР щодо структурної перебудови національних економік (переважно у сфері приватизації, формування фондового ринку, збереження принципів вільної конкуренції та недопущення монополізму, розвиток банківської сфери та ін.) Україна у 2000 р. мала 2,4 при шкалі від 1 (централізована планова економіка) до + 4 (розвинута ринкова економіка), в той час як в Угорщині цей показник дорівнював 3,7, в Естонії та Польщі- 3,5, Чеській Республіці-3,4. За міжнародними рейтинговими оцінками в умовах надстрімких інтеграційних та глобалізаційних змін за показниками економічного розвитку Україна скоріше тяжіє до країн третього світу, аніж до розвинених ринкових економік

1.2. Моделі національних економік

Вихідним поняттям для аналізу сучасних моделей національних економік є дефініція „економічна система суспільства". Економічна система суспільства та модель національної економіки співвідносяться як загальне і специфічне.

Деякі вчені ототожнюють ці поняття, визначаючи економічну систему як форму організації національної економіки, її господарський механізм, завдання якого пошук шляхів і методів ефективного використання обмежених (рідкісних) виробничих ресурсів. Проте, економічна система може відображати тенденції розвитку як окремих економік, так і їх груп, цивілізації в цілому.

Економічна система - поняття, що відбиває закономірності розвитку людського суспільства загалом та окремих націй на певному рівні соціально-економічних відносин, що у ньому склались з урахуванням найбільш загальних для них характеристик. Це теоретична модель, яка відображає найбільш загальні закономірності еволюції економічної підсистеми людського суспільства чи окремих груп суспільств, окремих суспільств. Основні елементи економічної системи: продуктивні сили, техніко-економічні відносини, соціально-економічні відносини (відносини власності), організаційно-економічні відносини, господарський механізм у найбільш загальному їх прояву.

Модель національної економіки відображає тенденції розвитку окремих господарських систем з урахуванням як загальноекономічних особливостей розвитку суспільства (економічна система), так і специфічних, притаманних лише даній господарській системі на певному етапі її еволюції. Дана дефініція визначає, як проявляються загальні закономірності розвитку економічної складової суспільства в окремо взятих господарських системах певного суспільства. Основні елементи національної економіки: продуктивні сили, техніко-економічні відносини, соціально-економічні відносини (відносини власності), організаційно-економічні відносини, господарський механізм, економічний потенціал, особливості державного устрою, традиції, менталітет, культура у їх динаміці, з урахуванням загальних закономірностей розвитку економічних систем та їх переломлення (зміна, еволюція, доповнення новими ознаками тощо) в окремих суспільствах.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень оперативних матеріалів на базі аналізу
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році. Видається...

Актуальна подія президент затвердив Стратегію кібербезпеки України
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека

Аналітичний ракурс с. Закірова, канд. іст наук, ст наук співроб. Нюб нбув
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека

Актуальна подія прем’єр-міністр України А. Яценюк представив План дій «Відновлення України»
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році. Видається...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики постанова
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від...

Вступ 1
Економіка Нідерландів: проблеми соціально-ринкового господарства. Особливості інвестиційного клімата Нідерландів

Шкільний тест розумового розвитку учнів
Зараз вам будуть запроnоновані завдання, які дадуть змогу з’ясувати, наскільки добре ви розмірковуєте, думаєте, порівнюєте nредмети...

Наприклад, удк6 це прикладні науки, медицина, техніка тощо; удк62-...
Систематизація основа будь якої уніфікації, основною метою якої є розташування матеріалу в певному порядку І послідовності, зруч­ній...

Досвід акцій зі стимулювання продажу товарів в україні
В україні, однак, де ринкова економіка тільки будується, навіть найтрадиційніші заходи для стимулювання продажу можуть виявитися...

Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві. План
Всюди, куди б ви не глянули, вас оточують предмети та вироби, виготов­лені з речовин І матеріалів, добутих на хімічних чи спорід­нених...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка