Пошук по сайту


Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з нормативної дисципліни "Фінансовий менеджмент". Підручник висвітлює широке коло питань еволюційного розвитку фінансового менеджменту як науки,

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з нормативної дисципліни "Фінансовий менеджмент". Підручник висвітлює широке коло питань еволюційного розвитку фінансового менеджменту як науки,

Економічні науки
У2/4

Т 46

Тіхосова, Ганна Анатоліївна.

Сертифікація товарів та послуг [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач ; Херсонський національний технічний університет. - Херсон : ОЛДІ-плюс ; К. : Ліра-К, 2013. - 328 с.

Анотація: У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з сертифікації товарів та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі сертифікації продукції всіх навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов'язана з сертифікацією товарів та послуг.

У2/4

Ф 59

Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Калетнік [та ін.]. - К. : Хай-Тек Прес, 2013. - 688 с.

Анотація: Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з нормативної дисципліни "Фінансовий менеджмент". Підручник висвітлює широке коло питань еволюційного розвитку фінансового менеджменту як науки, фінансового аналізу діяльності підприємства, формування організаційних засад фінансового менеджменту на підприємстві. Матеріал підручника базується на зарубіжному досвіді та вітчизняній практиці, викладений у логічній послідовності, що сприятиме кращому його засвоєнню. Підручник містить методичні підходи до проведення фінансового та інвестиційного аналізу, важливі практичні коментарі та приклади. Широко представлено інформаційні ресурси фінансового менеджменту та приклади застосування комп'ютерних технологій для вирішення задач інвестиційного та фінансового аналізу.

У2/4

К 17

Калетнік, Григорій Миколайович.

Менеджмент та маркетинг [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська ; Вінницький національний аграрний університет. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 580 с.

Анотація: Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни "Менеджмент та маркетинг", що включена до навчального плану підготовки спеціалістів та магістрів спеціальностей: "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва", Обладнання переробних і харчових виробництв". Висвітлено специфіку та особливості здійснення управління, завдань та функцій менеджменту, принципи і методи розробки та реалізації управлінських рішень. Значна увага приділяється розгляду складових комплексу маркетингу, маркетингових інструментів, загальних положень щодо управління процесом маркетингу на підприємстві. Містить контрольні запитання, тести для самоперевірки знань та термінологічний словник.
У2/4

О-75

Основи стандартизації та сертифікації [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. М. Величко [та ін.] ; Вінницький національний технічний університет. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. - 364 с.

Анотація: Підручник містить матеріали стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та акредитації, методологічних основ стандартизації, її теоретичної бази, стандартизації та сертифікації на міжнародному, регіональному та національному рівні. Подані питання організації робіт зі стандартизації, стандартизації як елементу забезпечення якості продукції, сертифікації продукції, оцінки відповідності та акредитації, систем управління якістю. У підручнику викладений базовий навчальний матеріал з використанням сучасних міжнародних документів з питань стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, національному законодавчому, нормативно-правову і нормативну бази. Призначений для студентів, які навчаються за напрямами із галузі знань 0510 "Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології", а також для студентів, аспірантів та фахівців, зацікавлених в опануванні основ метрологічного забезпечення.

У2/4

Г 16

Галушкіна, Тетяна Павлівна.

Екологічний менеджмент та аудит [Текст] : навчальний посібник для підготовки фахівців напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. - 456 с.

Анотація: Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни "Екологічний менеджмент та аудит" для підготовки фахівців з напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". В навчальному посібнику увага приділяється теоретичним і практичним питанням з запровадження екологічного менеджменту та аудиту на підприємствах господарсько-виробничого комплексу України, а також проаналізоване існуюче законодавчо-нормативне забезпечення цього процесу. Посібник містить контрольні запитання для перевірки знань та список рекомендованої літератури для кожної теми дисципліни. Призначений для підготовки і перепідготовки фахівців екологічних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів та державних службовців.
У32

Т 66

Третяк, Антон Миколайович.

Історія земельних відносин і землеустрою в Україні [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Третяк, Т. М. Прядка, І. Г. Колганова. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. - 352 с. : iл.

Анотація: Висвітлено актуальні проблеми історії земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосну епоху і в період зародження капіталізму, селянської реформи 1861 року, столипінської реформи 1906 - 1917 рр., в Радянській Україні, особливості земельних реформ на Буковині, Галичині та Закарпатті. Розкрито історію земельних відносин і землеустрою у період незалежності України. Для студентів, аспірантів і викладачів землевпорядних факультетів, а також широкого кола фахівців у галузі земельних відносин і землеустрою.

Природничі науки
5

Е 40

Екологічна безпека [Текст] : підручник / В. М. Шмандій [та ін.] ; Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. - 366 с. : iл.

Анотація: Підручник побудовано за принципом "аналіз формування небезпеки - основа управління екологічною безпекою", у підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, нормативи екологічної безпеки, висвітлено питання формування та завдання, нормативи екологічної безпеки, висвітлено питання формування умов виникнення екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою в умовах надзвичайних ситуацій, у виробничо-господарській діяльності, у т. ч. на регіональному рівні, основ екологічного ризику. Підручник розрахований на студентів вищих начальних закладів, що навчаються за спеціальностями екологічного спрямування, буде корисним для аспірантів, викладачів та наукових працівників.
5

Е 40

Екотоксикологія [Текст] : навчальний посібник / В. В. Снітинський [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. - 330 с. : iл.

Анотація: У навчальному посібнику подані основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи, питання токсикокінетики й токсикодинаміки екотоксикантів. Докладно висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для живих організмів і функціональна роль у підтриманні стабільності природних екосистем, а також потреба збереження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Викладені сучасні дані стосовно походження, поводження у довкіллі та небезпеки для людини техногенних екотоксикантів: хімічних елементів, отруйних сполук, стійких органічних забруднювачів, особливо шкідливих штучних хімічних канцерогенів. Навчальний посібник підготовлений для екологів. він буде корисним аспірантам, науковцям і фахівцям сфери моніторингу та керування екологічною якістю довкілля, а також в організації екобезпечного виробництва і природокористування.
5

Р 15

Радіоекологя [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. М. Гудков [та ін.] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - 2-ге вид., доп. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. - 468 с. : іл.

Анотація: Викладено основні положення сучасної радіоекології. Наведено відомості про історію розвитку науки, джерела радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань на Землі, особливості дозиметрії і радіометрії в радіоекології. Особливу увагу приділено питанням міграції радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища та дії їх іонізуючих випромінювань на екосистеми. Розглянуто концепцію радіоємності екосистем. Наведено дані про особливості ведення окремих галузей виробництва на забруднених радіонуклідами територіях. Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
5

М 77

Моніторинг довкілля [Текст] : підручник / ред. В. М. Боголюбов. - Херсон : Грінь Д.С., 2013. - 530 с. : iл.

Анотація: У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організації різних рівнів систем моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. Вперше наведена характеристика таких видів моніторингу як соціально-екологічний, еколого-гігієнічний та ін. Авторами зроблена спроба детальної класифікації різновидів моніторингу довкілля. Вперше велика увага приділена застосуванню в системі екологічного моніторингу дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій, а також основаними екологічного картографування. Розрахований на студентів екологічних, технічних та інших спеціальностей ВНЗ України, а також на широке коло читачів.

58

Б 19

Бактеріальні хвороби сосни звичайної (Pinus sylvestrіs L.) та мікрофлора її насіння [Текст] : монографія / Р. І. Гвоздяк [та ін.] ; ред. А. Ф. Гойчук. - Житомир : Полісся, 2011. - 224 с. : iл.

Анотація: У монографії висвітлено сучасне уявлення щодо ролі і місця мікроорганізмів у рослинних угрупуваннях, їхню взаємодію між собою та з рослинами. Наведено принципову схему для встановлення приналежності ізолятів фітопатогенних бактерій до найбільш поширених родів. Особливу увагу приділено недостатньо дослідженій проблемі - бактеріальним хворобам хвойних лісових деревних рослин, зокрема сосни звичайної. Наведені дані щодо симптоматики, особливостей патогенезу, а також морфологічні, культурні та біохімічні властивості збудників бактеріозів сосни. Зі здорового насіння сосни виділені фітопатогенні бактерії Pseudomonas syringae, Enterobacter nimipressuralis та Erwinia carotovora, які спричиняють патологічний процес (бактеріози сосни) у разі штучного зараження в експериментальних та природних умовах. Пропонується уточнення трактувань понять "патоген", "паразит", "збудник хвороби" тощо.
59

Г 14

Гайченко, Віталій Андрійович.

Екологія тварин [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. А. Гайченко, Й. В. Царик ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Херсон : ОЛДІ-плюс ; К. : Ліра-К, 2012. - 232 с.

Анотація: В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів екології та біотехнологій НУБіП України та біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Розглядаються фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв'язки в екосистемах. Висвітлені закономірності відповіді тварин і їх угруповань на мінливі умови абіотичного і біотичного середовища існування, а також особливості структури і динаміки популяцій тварин.

59

Ш 37

Шевченко, Петро Григорович.

Круглороті рибоподібні, хрящові та ганоїдні риби [Текст] : навчальний посібник для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. - 180 с. : iл.

Анотація: У навчальному посібнику викладено систематику, філогенію круглоротих рибоподібних, хрящових та ганоїдних риб, розглянуто питання їх походження, розвитку, створення системи, наведено загальну характеристику, спосіб життя, поширення та значення окремих таксономічних груп рибоподібних і риб. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів з дисципліни "Іхтіологія (спеціальна іхтіологія)" напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації. Буде корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.59

Ш 37

Шевченко, Петро Григорович.

Основи систематики рибоподібних і риб [Текст] : навчальний посібник для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. - Херсон : ОЛДІ-плюс ; К. : Ліра-К, 2013. - 230 с. : iл.

Анотація: У навчальному посібнику викладено історію та основи систематики, філогенії іхтіофауни, розглянуто питання її походження окремих таксономічних груп рибоподібних і риб. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів з дисципліни "Спеціальна іхтіологія" напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Буде корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.59

І 20

Іванов, Володимир Олександрович.

Морфологія сільськогосподарських тварин (у схемах) [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Іванов, В. К. Костюк, В. В. Самойлюк. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2012. - 192 с. : табл.

Анотація: В посібнику наведені схеми будови клітини, тканин, окремих органів, їх систем та апаратів для вивчення цитології, ембріології, гістології й анатомії сільськогосподарських тварин. Для студентів стаціонарного і заочного відділення факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Технічні науки

631.3

М 19

Малогабаритні сільськогосподарські машини для роботи на схилах [Текст] : монографія / В. М. Булгаков [та ін.] ; Вінницький національний аграрний університет. - К. : Хай-Тек Прес, 2012. - 260 с.

Анотація: У монографії надані основні фактори, які впливають на родючість ґрунтів і, відповідно, на врожайність однорічних культур, що вирощуються на цих ґрунтах, на якісну роботу сільськогосподарських машин в умовах рівнини і особливо пересічної місцевості. На цій основі показано, що для підвищення ефективності рослинництва найбільш перспективними машинами стосовно до даних умов є малогабаритні машини удосконалених конструкцій. Обґрунтовані конструкції розсадосадильної машини, машини для садіння картоплі, ґрунтообробних машин і стабілізуючих робочих органів для роботи на пересіченій місцевості. Приведена оптимізація параметрів робочих органів для садіння розсади, картоплі, обробітку ґрунту, стабілізації напрямку руху в умовах пересіченої місцевості.

62

М 38

Машини та технологічне обладнання вібраційної дії (теорія і розрахунок) [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Калетнік [та ін.]. - К. : Хай-Тек Прес, 2013. - 280 с.

Анотація: Викладено основи коливального руху та теорії вібраційних процесів викопування коренеплодів, принципи створення і розрахунку машин та технологічного обладнання вібраційної дії, їх конструктивні особливості. Надані деякі приклади розв'язування завдань для самостійної роботи студентів. В кінці кожного розділу наведені запитання для самоконтролю для ґрунтовного засвоєння викладеного матеріалу.

631.3

М 38

Машини та обладнання в сільськогосподарській меліорації [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Калетнік [та ін.]. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 488 с. : ил.

Анотація: Підручник, розрахований на самостійне опрацювання навчального матеріалу з дисциплін "Машини та обладнання із сільськогосподарської меліорації", "Сільськогосподарські меліорації", складається з трьох частин: теоретичної, лабораторно-розрахункових робіт із прикладами виконання та тестових завдань.

621

О-75

Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість [Текст] : підручник для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, ч. I-II / ред. Г. М. Калетнік, ред. М. Г. Чаусов. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 616 с.

Анотація: Підручник розрахований на самостійне опрацювання навчального матеріалу із дисциплін: "Механіка матеріалів і конструкцій" та "Опір матеріалів", складається з двох частин. Основна увага приділена практичним розрахункам простих елементів конструкцій на міцність і жорсткість, в достатній мірі викладена теоретична частина курсу.
621

О-75

Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість [Текст] : підручник для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, ч. III / ред. Г. М. Калетнік, ред. М. Г. Чаусов. - К. : Хай-Тек Прес, 2013. - 528 с.

Анотація: Підручник розрахований на самостійне опрацювання навчального матеріалу із дисциплін: "Механіка матеріалів і конструкцій" та "Опір матеріалів", складається з двох частин. Основна увага приділена практичним розрахункам простих елементів конструкцій на міцність і жорсткість, в достатній мірі викладена теоретична частина курсу.

Сільськогосподарські науки
632

К 93

Курдюкова, Ольга Миколаївна.

Бур'яни степів України [Текст] : монографія / О. М. Курдюкова, М. І. Конопля ; Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Елтон-2, 2012. - 347 с. : iл.

Анотація: Вперше наведено повний перелік бур'янів Степів України, який є результатом багаторічних флористичних та гербологічний досліджень, критичного вивчення гербарних матеріалів і літературних джерел. Для 735 видів бур'янів Степів України наведено відомості про біологічну групу, трапляння, поширення, заходи контролювання, господарське значення. Для спеціалістів сільського господарства, співробітників наукових установ, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів навчальних закладів сільськогосподарського та біологічного спрямування.

633

А 19

Аверчев, Олександр Володимирович.

Хвороби та шкідники гречки [Текст] : навчальний посібник / О. В. Аверчев. - Херсон : Грінь Д.С., 2011. - 268 с.

Анотація: Розглянуто народногосподарське значення, біологічні та ботанічні особливості гречки. Висвітлені найбільш поширені хвороби та шкідники культури гречки, особливості їх прояву та основні заходи боротьби з ними. Особлива увага звернута на адаптивну технологію вирощування гречки в умовах Причорноморського степу України. Представлені основні законодавчі акти, які регламентують роботу з хімічними засобами. Даний посібник покликаний ознайомити сільськогосподарських товаровиробників з хворобами та шкідниками культури гречки та допомогти ефективно вести з ними боротьбу. Для фахівців сільського господарства, дорадчих служб, викладачів і студентів вищих закладів аграрної освіти.
633

Ц 59

Циков, Валентин Сергеевич.

Кукуруза на пищевые и лекарственные цели: производство, использование [Текст] : научное издание / В. С. Циков, Н. И. Конопля, С. В. Маслиев. - Луганск : Шико, ООО Виртуальная реальность, 2013. - 231 с. : ил.

Анотація: В книге обобщены результаты многолетних опытов и исследований авторов о биологических особенностях и агротехнических приемах возделывания пищевых подвидов кукурузы, распространенных в Украине. Приведены данные о возможности использования всех частей кукурузного растения в научной и народной медицине, собраны и предложены около 250 рецептов первых, вторых и десертных блюд из кукурузы. Книга рассчитана на научных работников, специалистов АПК, фермеров, а также на широкий круг читателей.

633

Р 75

Рослинництво за кліматичних умов Південного Сходу України [Текст] : підручник / Луганський національний аграрний університет. - 90-річчю Луганського аграрного навчального закладу та його 185-річчю як освітнього аграрного закладу присвячується. - Луганськ : Елтон-2, 2013. - 568 с.

Анотація: Викладено теоретичні основи, біологія і технологія вирощування основних сільськогосподарських культур за умов Південного Сходу України. Представлені науково обґрунтовані рекомендації щодо підвищення родючості ґрунтів, захисту їх від ерозії, удосконалення системи сівозмін, структури посівних площ, обробітку ґрунту, застосування добрив, захист рослин від шкідників, хвороб і бур'янів. Розглянуто технологічні заходи з вирощування та зберігання зернових, технічних, кормових і овочевих культур.

636

І 74

Інфекційні хвороби птиці [Текст] : навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальностей напряму "Ветеринарна медицина" у вищих навчальних аграрних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації / ред. Л. Є. Корнієнко. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. - 528 с. : iл.

Анотація: У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної діагностики інфекційних хвороб птиці, дається різнобічна оцінка заходів профілактики і боротьби із хворобами на основі останніх інструктивних матеріалів, виданих в Україні. Характеристика збудників подається згідно із сучасною таксономічною класифікацією, по-новому розкриті механізми розвитку захворювань в умовах інтенсивних технологій, запропоновані найбільш сучасні антибактеріальні препарати і дезінфектанти, а також новітні вакцинні препарати, які на сьогодні є на ринку нашої держави й використовуються із профілактичною методою.66

М 38

Машини та обладнання переробних виробництв [Текст] : навчально-методичний комплекс для підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" в аграрних навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації, ч. 1. Аудиторні заняття / ред. І. М. Бендера. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2013. - 256 с. : iл.

Анотація: У навчальному посібнику приведена робоча навчальна програма дисципліни, конспект лекцій, тематика лабораторних та практичних занять з дисципліни, методичні вказівки до їх виконання, тематика самостійної та індивідуальної роботи, що допомагає студентам в повному об'ємі розв'язувати інженерні завдання і підготувати їх до виконання виробничо-технологічної діяльності на переробних підприємствах різної потужності. Викладено найважливіші питання з методики викладання, зміст і алгоритм роботи над основними прикладними питаннями з курсу "Машини і обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції" при підготовці фахівців із напряму "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" на освітньо-кваліфікаційному рівні "Бакалавр".

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»
«Безпека життєдіяльності» розрахована на студентів денної та заочної форми навчання усіх напрямів підготовки галузей знань 0301 Соціально-політичні...

Програма нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» розрахована на студентів денної форми навчання напряму підготовки...

Підручник для студентів вищих навчальних закладів
Поруч із теоретичними матеріалами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається...

Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник»
Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник» Посібник для методистів з бібліотечних фондів та бібліотекарів...

Підручник Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник...
Міністерство освіти І науки України Інститут держави І права ім. В. М. Корецького

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей:...
«музичне мистецтво»; 020205 «образотворче мистецтво»; 020302 «історія»; 020303 «філологія»; 040101 «хімія»; 040102 «біологія»; 040104...

Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземної мови. Підручник
Тема: Організація І планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови

Рішення вченої ради факультету
«Безпека життєдіяльності» розрахована на студентів денної та заочної форми навчання усіх варіативних компонент напрямку підготовки...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Пайовик Б. Д., Матисякевич М., Матейко Р. М. Л22 Економічна історія...
Л22 Економічна історія України І, світу: Підручник/ За ред. Б. Д. Лановика. — К.: Вікар, 1999. — 737 с. — (Вища освіта XXI століття)....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка