Пошук по сайту


Класифікація неорганічних сполук

Класифікація неорганічних сполук

ОCНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК


КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Прості речовини.

Молекули складені із атомів одного виду (атомів одного елемента). В хімічних реакціях не можуть розкладатися і утворювати другі речовини.
Складні речовини (або хімічні сполуки).

Молекули складені із атомів різного виду (атомів різних хімічних елементів). В хімічних реакціях розклдаются і утворюють декілька інших речовин.


Неорганічні речовини


Прості

Метали

Неметали

Складні

Оксиди

Основи

Кислоти

Солі


Чіткої границі між металами та неметалами немає, тому, що є прості речовини, які виявляють двоякі властивості.

Алотропія
Алотропія - властивість деяких хімічних елементів утворювати декілька простих вечовин, які відмінні за своїми властивостями та будовою.
Речовини, що утворюються називають –алотропними видозмінами, або модифікаціями
С - алмаз, графіт, карбін.

O - кисень, озон.

S - ромбовидна, пластична.

P - білий, червоний, чорний.
Явище алотропії обумовлене двома причинами:


 1. різним числом атомів в молекулі, наприклад кисень O2 та озон O3
 1. утворенням різних кристалічних форм, наприклад алмаз, карбін і графіт.ОСНОВИОснови - це складні речовини, в яких атоми металів з’єднані з одною або декількома гідроксильними группами (з точки зору теорії електролітичної дисоціації, основи - складні речовини, при дисоціації яких в водному розчині утворюютьсяя катіони металу (або NH4+) і гідроксид - аніони OH-).
Класификація.

Розчинні в воді (луги) і нерозчинні.

Амфотерні основи виявляють властивості слабких кислот.

Добування

 1. Реакції активних металів ( лужних та лужно-земельних металів) з водою:


2Na + 2H2O ® 2NaOH + H2­

Ca + 2H2O ® Ca(OH)2 + H2­


 1. Взаємодія оксидів активних металів з водою:


BaO + H2O ® Ba(OH)2


 1. Електроліз водних розчинів солей


2NaCl + 2H2O ® 2NaOH + H2­ + Cl2­

Хімічні властивості
Луги
Нерозчинні основи

 1. Дія на індикатори

лакмус - синій

метилоранж - жовтий

фенолфталеїн - малиновий

––

 1. Взаємодія з кислотними оксидами.

2KOH + CO2 ® K2CO3 + H2O

KOH + CO2 ® KHCO3

––

 1. Взаємодія з кислотами (реакція нейтралізації)

NaOH + HNO3 ® NaNO3 + H2O

Cu(OH)2 + 2HCl ® CuCl2 + 2H2O

 1. Реакція обміну з солями

Ba(OH)2 + K2SO4 ® 2KOH + BaSO4¯

3KOH+Fe(NO3)3 ® Fe(OH)3¯ + 3KNO3

––

 1. Термічний розклад.

––Cu(OH)2t°® CuO + H2OОКСИДИОксиди - складні речовини, які утворенні двома елементами, один із яких Оксиген

Класификація:

ОКСИДИНесолетворні


CO, N2O, NO
Солетворні

Основні
-це оксиди металів, в яких метали виявляють невелику ступінь окислення +1, +2
Na2O; MgO; CuO
Амфотерні
(металли ступінь окисления яких +3, +4). В качестве гидратов им соответствуют амфотерные гидроксиды
ZnO; Al2O3; Cr2O3; SnO2
Кислотні
- це оксиди неметалів і металів, ступінь окислення яких від +5 до +7
SO2; SO3; P2O5; Mn2O7; CrO3

Основним оксидам відповідають основи,
кислотним – кислоти,
амфотерним – і ті і другіДобування:

 1. Взаємодія простих і складних речовин с киснем:


2Mg + O2 ® 2MgO

4P + 5O2 ® 2P2O5

S + O2 ® SO2

2CO + O2 ® 2CO2

2CuS + 3O2 ® 2CuO + 2SO2

CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O

4NH3 + 5O2кат.® 4NO + 6H2O


 1. Розклад деяких речовин, які містять кисень (основ, кислот, солей) при нагріванні:


Cu(OH)2t°® CuO + H2O

(CuOH)2CO3t°® 2CuO + CO2 + H2O

2Pb(NO3)2t°® 2PbO + 4NO2 + O2

2HMnO4t°;H2SO4(конц.)® Mn2O7 + H2O

Хімічні властивості

Основні оксиди

Кислотні оксиди

 1. Взаємодія з водою

Утворюється основа:

Na2O + H2O ® 2NaOH

CaO + H2O ® Ca(OH)2

Утворюється кислота:

SO3 + H2O ® H2SO4

P2O5 + 3H2O ® 2H3PO4

 1. Взаємодія з кислотою або основою:

В реакції с кислотою

утворюється сіль та вода

MgO + H2SO4t°® MgSO4 + H2O

CuO + 2HCl –t°® CuCl2 + H2O

В реакції с основою

утворюється сіль та вода

CO2 + Ba(OH)2 ® BaCO3 + H2O

SO2 + 2NaOH ® Na2SO3 + H2O

Амфотерні оксиди взаємодіють:

з кислотами як основні:

ZnO + H2SO4 ® ZnSO4 + H2O

с основами як кислотні:

ZnO + 2NaOH ® Na2ZnO2 + H2O

(ZnO + 2NaOH + H2O®Na2[Zn(OH)4])

 1. Взаємодія основних і кислотних оксидів між собою - утворюється сіль.

Na2O + CO2 ® Na2CO3

 1. Відновлення до простих речовин:

3CuO + 2NH3 ® 3Cu + N2 + 3H2O

P2O5 + 5C ® 2P + 5CO

КИСЛОТИКислоти – складні речовини, які складаються із атомів водню та кислотного залишку. (З точки зору теорії електролітичної дисоціації: кислоти - електроліти, які при дисоціації в якості катіонів утворюють тільки H+).

Классификация:


 1. За оксигеновмісністю:

безоксигенові та оксигеновмісні.

 1. За числом атомів водню, які можуть заміщуватися на метал:

одно-, двох-, трьохосновні...


безоксигенові:
Назва солі

HCl - хлороводнева (соляна)

одноосновна

хлорид

HBr - бромоводнева

одноосновна

бромід

HI - йодоводнева

одноосновна

йодид

HF - фтороводнева

одноосновна

фторид

H2S - сірководнева

двохосновна

сульфид


оксигеновмісні:HNO3 – нітратна (азотна)

одноосновна

нітрат

H2SO3 – сульфітна (сірчиста)

двохосновна

сульфіт

H2SO4 – сульфатна (сірчана)

двохосновна

сульфат

H2CO3 - карбонатна

двохосновна

карбонат

H2SiO3 - силікатна

двохосновна

силікат

H3PO4 - ортофосфорна

трьохосновна

ортофосфатДобування:

 1. Взаємодія кислотного оксиду з водою (для оксигеновмісних кислот):


SO3 + H2O ® H2SO4

P2O5 + 3H2O ® 2H3PO4


 1. Взаємодія водню с неметалами і подальшим розчиненням отриманого продукту в воді (для безоксигеновмісних кислот):


H2 + Cl2 ® 2HCl

H2 + S ® H2S


 1. Реакція обміну солі с кислотой


Ba(NO3)2 + H2SO4 ® BaSO4¯ + 2HNO3

в тому числі, витіснення слабких, летучих або малорозчинних кислот із солей більш сильними кислотами:
Na2SiO3 + 2HCl ® H2SiO3¯ + 2NaCl

2NaCl(тв.) + H2SO4(конц.) –t°® Na2SO4 + 2HCl­

Хімічні властивості

 1. Дія на індикатори.


лакмус - червоний

метилоранж - рожевий


 1. Взаємодія з основами (реакція нейтралізації):


H2SO4 + 2KOH ® K2SO4 + 2H2O

2HNO3 + Ca(OH)2 ®Ca(NO3)2 + 2H2O


 1. Взаємодія з основними оксидами:


CuO + 2HNO3t°® Cu(NO3)2 + H2O


 1. Взаємодія з металами:


Zn + 2HCl ® ZnCl2 + H2­

2Al + 6HCl ® 2AlCl3 + 3H2­

(метали, які стоять в витискувальному ряді металів до водню).


 1. Взаємодія з солями (реакції обміну), при яких виділяється газ або утворюється осад:


H2SO4 + BaCl2 ® BaSO4¯ +2HCl

2HCl + K2CO3 ® 2KCl + H2O + CO2­


СОЛІСолі – складні речовини, утворені атомами металів та кислотними залишками. Це самий багаточисельний клас неорганічних сполук.

Класифікація:

СОЛІ
 • Середні

 • Кислі

 • Основні

 • Подвійні

 • Змішані

 • Комплексні


Середні. При дисоціації дають лише катіони металу (або NH4+)
Na2SO4 « 2Na+ +SO42-

CaCl2 « Ca2+ + 2Cl-
Кислі. При дисоціації дають катіони металу (NH4+), іони водню і аніони кислотного залишку.
NaHCO3 « Na+ + HCO3- « Na+ + H+ + CO32-
Основні. При дисоціації дають катіони металу, гідроксид – іони ОН- і аніони кислотного залишку.

Zn(OH)Cl « [Zn(OH)]+ + Cl- « Zn2+ + OH- + Cl-
Продукти неповного заміщення групи OH- відповідної основи на кислотний залишок.
Подвійні. При диссоціації дають два катіона та один аніон.
KAl(SO4)2 « K+ + Al3+ + 2SO42-
Змішані. Утворенні одним катіоном і двома аніонами:
CaOCl2 « Ca2+ + Cl- + OCl-
Комплексні. До складу входять складні катіони або аніони.
[Ag(NH3)2]Br « [Ag(NH3)2]+ + Br -

Na[Ag(CN)2] « Na+ + [Ag(CN)2]-

Середні солі
ДобуванняБільшість способів добування солей мають в основі взаємодію речовин з протилежними властивостями:


 1. металу с неметалом:


2Na + Cl2 ® 2NaCl


 1. металу з кислотою:


Zn + 2HCl ® ZnCl2 + H2­


 1. металу з розчином солі менш активного металу


Fe + CuSO4 ® FeSO4 + Cu


 1. основного оксиду з кислотним оксидом:


MgO + CO2 ® MgCO3


 1. основного оксиду з кислотою


CuO + H2SO4t°® CuSO4 + H2O


 1. основи з кислотним оксидом


Ba(OH)2 + CO2 ® BaCO3¯ + H2O


 1. основи з кислотою:


Ca(OH)2 + 2HCl ® CaCl2 + 2H2O


 1. солі з кислотою:


MgCO3 + 2HCl ® MgCl2 + H2O + CO2­

BaCl2 + H2SO4 ® BaSO4¯ + 2HCl


 1. розчину основи з розчином солі:


Ba(OH)2 + Na2SO4 ® 2NaOH + BaSO4¯


 1. розчинів двох солей


3CaCl2 + 2Na3PO4 ® Ca3(PO4)2¯ + 6NaCl

Хімічні властивості

 1. Термічний розклад.


CaCO3 ® CaO + CO2­

2Cu(NO3)2 ® 2CuO + 4NO2­ + O2­

NH4Cl ® NH3­ + HCl­


 1. Гідроліз.


Al2S3 + 6H2O « 2Al(OH)3¯ + 3H2

FeCl3 + H2O « Fe(OH)Cl2 + HCl

Na2S + H2O « NaHS +NaOH


 1. Реакції обміну з кислотами, основами та іншими солями.


AgNO3 + HCl ® AgCl¯ + HNO3

Fe(NO3)3 + 3NaOH ® Fe(OH)3¯ + 3NaNO3

CaCl2 + Na2SiO3 ® CaSiO3¯ + 2NaCl


 1. Окисно-відновні реакції, обумовленні властивостями катіона або аніона.


2KMnO4 + 16HCl ® 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2­ + 8H2O


ГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК
МІЖ РІЗНИМИ КЛАСАМИ СПОЛУКметал

неметал


1

1
сіль


Основний оксид

Кислотний оксид

2

2

4

5


3

3


6

7


основа

кислота

Приклади:

 1. металл + неметал  сіль

Hg + S ® HgS

2Al + 3I2 ® 2AlI3


 1. основний оксид + кислотний оксид  сіль


Li2O + CO2® Li2CO3

CaO + SiO2 ® CaSiO3


 1. основа + кислота  сіль


Cu(OH)2 + 2HCl ® CuCl2 + 2H2O


 1. метал  основний оксид

2Ca + O2 ® 2CaO

4Li + O2 ® 2Li2O


 1. неметал  кислотний оксид

S + O2 ® SO2

4As + 5O2 ® 2As2O5


 1. основний оксид  основа

BaO + H2O ® Ba(OH)2

Li2O + H2O ® 2LiOH


 1. кислотний оксид  кислота

P2O5 + 3H2O ® 2H3PO4

SO3 + H2O ® H2SO4

Підсумкова робота по темі:

О
учениці 8 – В класу

с\школи №314
Нещадим

Алли
CНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. найважливіші класи неорганічних сполук викладач: Борисова К. В.,...
Неорганічні сполуки можна класифікувати за складом І за властивостями. Спосіб класифікації за складом передбачає поділ сполук на...

Уроку
Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Тестування з теми «Склад І назви основних класів неорганічних сполук»
Оксиди – складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких обов’язково є Оксиген

Реферат на тему: “Макроелементи P, K, S, Cl, Ca, Mg, Na, Fe”
Ще менше в клітині ультрамікроелементів (свинцю, брому, срібла, золота тощо). Усі хімічні елементи, що містяться в клітині входять...

Бізнес – гра «Класи неорганічних сполук»
Мета: у цікавій формі узагальнити знання учнів про неорганічні речовини та їх властивості; оцінити вміння класифікувати речовини,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Урок: «Застосування сполук Нітрогену у житті людини»
Мета: З’ясувати галузі застосування сполук Нітрогену, спираючись на знання про їх хімічні властивості, продовжити формування навичок...

Урок № дата тема: валентність атомів хімічних елементів. Визначен
Мета: дати поняття про валентність як властивість атомів хімічних елементів; навчити визначати валентність елементів за формула-...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка