Пошук по сайту


Уроку

Уроку

Календарне планування

7-й клас

сього 52 години, 1,5 год на тиждень, із них 5 год — резервних)


Номер уроку

Дата

7-А 7-Б

Тема уроку

Домашнє завдання

І семестр

Вступ (3 години)

1Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Короткі відомості з історії хімії.

Навчальний проект

1. Хімічні знання в різні епохи.

2Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.

Демонстрації:
1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

3Практична робота №1 . Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я. Проведено інструктаж з БЖД.
Початкові хімічні поняття (21 година)

4Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

Демонстрації:
5-9. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

Домашній експеримент:

1. Взаємодія харчової соди з соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

5Фiзичні властивості речовин. Лабораторний дослід № 1 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.. Проведено інструктаж з БЖД.
6Фізичні властивості речовин.
7Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.
8Практична робота №2 . Розділення неоднорідної суміші. Проведено інструктаж з БЖД. тематична
9Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Демонстрації:

3. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

10Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

11Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід № 2 Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Проведено інструктаж з БЖД.
12Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації:

4. Зразки металів і неметалів.
13Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

14Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.
15Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.
16Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою. тематична
17Масова частка елемента в складній речовині.
18Обчислення масової частки елемента в складній речовині.
19Складання формул речовин за масовою часткою елементів у речовині
20Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

Лабораторний дослід № 3 Проведення хімічних реакцій Проведено інструктаж з БЖД.

Навчальні проекти

2. Хімічні явища в природному довкіллі

3. Хімічні явища в побуті

4. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах

5. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

22Практична робота №3 . Дослідження фізичних і хімічних явищ.. Проведено інструктаж з БЖД.

23Узагальнюючий урок з теми «Вступ. Початкові хімічні поняття»
24Контрольна робота № 1 з теми: «Початкові хімічні поняття»
25Розв’язування задач і вправ тематична
ІІ семестр

Кисень (13 годин)

26Повітря, його склад.
27Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

28Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Демонстрації:
10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.
29Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Поняття про каталізатор.

Демонстрації:
11. Добування кисню з гідроген пероксиду.
30Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації:

12. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

13. Доведення наявності кисню.
31Практична робота №4 Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. Проведено інструктаж з БЖД.
32Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

тематична
33Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Демонстрації:

14. Спалювання простих і складних речовин.
34Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).

35Умови виникнення та припинення горіння.

36Маркування небезпечних речовин.

Демонстрації:

15. Маркування небезпечних речовин.
37Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Навчальні проекти

6. Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її

7. Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу у класній кімнаті під час занять

38Розв’язування задач і вправ
39Узагальнюючий урок з теми «Кисень»

тематична
Вода (10 годин)

40Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.Навчальні проекти

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

41Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Демонстрації:

16. Виготовлення розчинів.

Домашній експеримент:

2.Виготовлення водного розчину кухонної солі.

42Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

43Виготовлення розчину.

Лабораторний дослід № 4 Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.Проведено інструктаж з БЖД.
44Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

тематична
45Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи.
46Поняття про індикатори. Лабораторний дослід № 5 Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. Проведено інструктаж з БЖД.

Демонстрації:

17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

18. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.
47Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Навчальні проекти

8. Проблема збереження чистоти водойм

9. Дослідження якості води з різних джерел

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

11. Способи очищення води в побуті

48Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Домашній експеримент:

3. Очищення води кипятінням і за допомогою побутового фільтру

49Узагальнюючий урок з теми «Вода»
50Контрольна робота № 2 з теми: «Вода»
51Узагальнення знань з курсу хімії 7 класу
52Екскурсія. Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежне депо. Водоочисна станція.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Методична розробка уроку гри з матеріалознавства на тему : «Портландцемент,...
«Штукатур», кваліфікація ІІ розряд. Тому під час вивчення теми уроку «Портландцемент, його виготовлення, та застосування», викладач...

Уроку
Тема уроку: Алкани ( парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура....

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати уявлення про фотохімічні реакції; роз’яснити суть фотосинтезу; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний...

Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: розкрити шляхи виходу з кризи класичної фізики, пояснити постулати квантової теорії бора; розвивати уяву, творче мислення;...

Електричний струм в рідинах та його використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати природу процесів, що зумовлюють електричний струм в електролітах, повторити І поглибити поняття електричної...

Методична розробка уроку на тему: загальна послідовність процесу
Даний урок дає змогу учням ознайомитись із послідовністю процесу виконання фарбування барвниками І та ІІ груп під час підготовки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка