Пошук по сайту


Закон збереження маси І енергії

Закон збереження маси І енергії

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Завдання для контрольної роботиРозділ 1

Основні поняття і закони хімії, періодичний закон і будова речовини. Будова молекул і хімічний зв’язок,
1.1. У чому суть атомно-молекулярного вчення ? Основні поняття хімії: атом, молекула, моль.

1.2. Хімічні елементи. Прості і складні речовини. Алотропія.

1.3. Поняття про атом і його характеристики: атомна маса (абсолютна і відносна), порядковий номер, заряд, масове число та їхній фізичний зміст.

1.4. Якісна та кількісна інформація, що вміщується в хімічній формулі та хімічному рівнянні.

1.5. Закон збереження маси і енергії.

1.6. Закон постійності складу. Дальтоніди і бертоліди.

1.7. Закон кратних відношень.

1.8. Газові закони: об'ємних відношень; Гей-Люсака. Рівняння Менделєєва- Клапейрона.

1.9. Закон еквівалентів. Навести приклади розрахунку еквівалентів для всіх класів неорганічних сполук.

1.10. Закон Авогадро, висновки з нього. Відносна густина газів.

1.11. Основні газові закони. Приведення об'єму газу до нормальних умов, рівняння Менделєєва-Клапейрона. Числове значення універсальної газової сталої в різних системах.

1.12. Закон Авогадро. Мольний об'єм газу. Число Авогадро.

1.13 Хімічні формули: емпіричні, структурні, молекулярні.

1.14. Основні стехіометричні закони хімії: закон збереження маси, закон сталості складу і його сучасне трактування, закон Авогадро.

1.15. Валентність і ступінь окиснення, чим відрізняються ці поняття ?

1.16. Поняття про еквівалент. Розрахунок еквівалента простих речовин, основ і оксидів. Навести приклади.

1.17. Опишіть модель атома, запропоновану Резерфордом.

1.18. Сформулюйте основні правила заповнення електронами енергетичних рівнів для елементів усіх періодів періодичної системи.

1.19. Періодичний закон Д. І. Менделєєва і його трактування з точки зору сучасної теорії будови атомів. Періодична система елементів.

1.20. В чому полягає суть класифікації хімічних елементів, яку запропонував Д. І. Менделєєв? Яким чином вчений передбачив властивості невідомих елементів?

1.21. Напишіть електронні формули елементів з порядковими номерами 19, 30, 37, 53. Які валентні можливості вони можуть проявляти?

1.22. Складіть електронні формули елементів C, O, P, Co, N, Ca. Визначіть число валентних і неспарених електронів.

1.23. Назвіть елементи в яких закінчують заповнюватися 3d-, 4d-, 5d- орбіталі. Напишіть електронні формули цих елементів.

1.24. Який хімічний зв'язок називають йонним? Між атомами яких елементів виникає цей зв'язок ?

1.25. Які типи зв'язків ви знаєте? Зобразіть схематично перекриття атомних орбіталей при утворенні цих зв'язків.

1.26. Наведіть приклади утворення донорно-акцепторного зв'язку. Який атом виступає донором електронної пари, а який акцептором?

1.27. Що таке кратність, напрямленість ковалентного зв'язку? Яка кратність в молекулах кисню, азоту, водню?

1.28. Залежність пожежної небезпеки від агрегатного стану речовини.

1.29. До складу речовини входить 34,59% Натрію, 23,31% Фосфору і 42,10% Оксигену. Визначити молекулярну формулу цієї сполуки.

1.30. При спалюванні 2,46 г речовини утворилось 1,59 г натрій карбонату, 0,81 г води і 1008 см3 карбон (IV) оксиду
(н. у.). Визначити молекулярну формулу цієї сполуки.

1.31. При прожарюванні 96,6 г кристалогідрату натрій сульфату утворилось 42,6 г безводної солі. Визначити склад кристалогідрату натрій сульфату.

1.32. При розчиненні у воді 3,2 г металу виділилось 1792 см3 водню (н. у.). Визначити який це метал та його еквівалентну масу.

1.33. При термічному розкладі 6,80 г нітрату металу утворилось 5,52 г його нітриту. Визначити який це метал та його еквівалентну масу.

1.34. Визначити густину за гелієм газової суміші, яка складається з 60% N2, 30% O2 і 10% карбон (IV) оксиду.

1.35. Визначити об'єм кисню, необхідний для спалю-вання 20 л суміші карбон (ІІ) оксиду і водню, якщо густина її за воднем дорівнює 6,2.

1.36. Визначити процентний склад газової суміші, що містить карбон (ІІ) оксид і карбон (IV) оксид, якщо густина її за воднем дорівнює 18,8.

1.37. Визначити густину за воднем газової суміші, що містить 40% карбон (IV) оксиду, 30% карбон (ІІ) оксиду і 30% азоту.

1.38. Визначити густину за гелієм газової суміші, що містить 40% СО, 40% N2 і 20% H2.

1.39. Визначити густину за повітрям газової суміші , що містить 70% CO і 30% CO2.

1.40. Яка густина за вуглекислим газом гексану?

1.41. Яка густина хлору за повітрям, маса 1 л хлору, об'єм 1 г хлору?

1.42. Який об'єм займає при 20 0С і 250 кПа амоніак масою 51 г?

1.43. Яку масу має 30 дм3 азоту при н. у. ?

1.44. Визначити густину бромоводню за воднем і повітрям.

1.45. Визначити густину сірководню за киснем і за повітрям.

1.46. Газова суміш містить кисень об'ємом 2,24 дм3 і сульфур (IV) оксид об'ємом 3,36 дм3 (н. у.). Визначити масу суміші.

1.47. Визначити об'єм, який займає за н. у. газова

суміш, що містить 1,4 г водню і 5,6 г азоту.

1.48. Визначити густину за воднем газової суміші, що складається з 56 дм3 аргону і 28 дм3 азоту (н. у.).

1.49. Обчислити молекулярну масу газу, 800 см3 якого при 17 0С і 780 мм рт. ст. мають масу 2 г.

1.50. Визначити об'єм 320 г сульфур (IV) оксиду при тиску 4,1 атм і температурі 27°С.

1.51. Визначити масу пентану, що міститься в балоні ємністю 50 дм3 під тиском 16,4 атм при температурі 87°С.

1.52. Визначити тиск 5 кг азоту в балоні ємністю 40 дм3 при температурі 7°С.

1.53. Визначити температуру (°С) карбон (ІІ) оксиду, при якій маса 1 дм3 його при нормальному тиску дорівнює 1 г.

1.54. При розчиненні в сульфатній кислоті 10 г сплаву цинку з магнієм виділилося 5,2 дм3 водню, виміряного при 26°С і тиску 920 мм рт. ст. Визначити процентний склад сплаву .

1.55. При спалюванні 2,88 г речовини утворилось 4,48 дм3 (н. у.) карбон (IV) оксиду і 4,32 г води. Визначити молекулярну формулу речовини.

1.56. Визначити формулу речовини, що містить 68,85% Карбону, 4,92% Гідрогену і 26,23% Оксигену.

1.57. При спалюванні 1,84 г органічної речовини утворилось 1,344 дм3 (н. у.) карбон (IV) оксиду і 1,44 г води. Визначити молекулярну формулу речовини .

1.58. При термічному розкладі 6,62 г нітрату важкого металу виділилося 1,12 дм3 (н. у.) суміші нітроген (IV) оксиду і кисню. Визначити молекулярну формулу нітрату металу.

1.59. Органічна речовина містить 85,71% Карбону і 14,29% Гідрогену. Визначити молекулярну формулу речовини, якщо 42 г її при 127°С і тиску 5 атм займають об'єм 3,28 дм3.

1.60. При спалюванні 6,3 г речовини утворилось 1,59 г соди, 2,07 г поташу, 2,016 дм3 карбон (IV) оксиду ( н. у.) і 1,08 г води. Визначити молекулярну формулу речовини.

1.61. Молекулярна маса сульфіду 4 валентного елементу відноситься до молекулярної маси броміду цього елементу

як 23:87. Який це елемент?

1.62. При термічному розкладі 12,12 г нітрату металу утворилось 10,2 г його нітриту. Визначити назву металу.

1.63. У розчин, що містить 5,44 г меркурій (ІІІ) хлориду занурили мідну пластинку. Після повного виділення меркурію маса пластинки збільшилась на 6,85%. Визначити масу зануреної пластинки.

1.64. В розчин мідного купоросу занурили залізну пластинку. Скільки міді виділилось на пластинці, якщо маса її збільшилась на 0,4 г ?

1.65. При зануренні в розчин мідного купоросу кадмієвої пластинки маса її зменшилась на 3 г. Яка кількість кадмію перейшла в розчин ?

1.66. В розчин, що містить 8,32 г кадмій сульфату занурили цинкову пластинку. Після повного виділення кадмію маса пластинки збільшилась на 2,35%. Визначити масу цинкової пластинки.

1.67. Залізна пластинка масою 40 г була занурена в розчин купрум (ІІ) сульфату. Коли вона покрилась міддю, маса її стала 43 г. Скільки г заліза перейшло в розчин ?

1.68. В розчин, що містить 16 г купрум (ІІ) сульфату всипали 4,8 г залізних ошурок. Які речовини утворилися і яка їхня маса.?

1.69. Залізну пластинку масою 5 г тримали в розчині, який містить 1,6 купрум (ІІ) сульфату. Потім пластинку висушили і зважили. Яка її маса?

1.70. Аргентум містить 44% ізотопу 109Ag і 56% ізотопу 107Ag. Яка атомна маса природного Аргентуму?

1.71. Природний Купрум складається із двох ізотопів: 65Cu і 63Cu. Атомна маса Купруму 63,54 а.о.м. Яка атомна частка 63Cu міститься у мідному купоросі?

1.72. В процесі радіоактивного розпаду ядра Урану-238 утворюється Радон-222, а потім Плюмбум-207. Скільки та яких частинок виділяє і поглинає при цьому ядро Урану, а потім ядро Радону?

1.73. Атомна маса Гідрогену, одержаного з води, дорівнює 1,008 а.о.м. Скільки атомів Дейтерію міститься в 1 г води?

  1. Хімія і пожежна безпека.

Розділ 2

Основні закономірності перебігу хімічних реакцій

2.1. Що вивчає термодинаміка, хімічна термодинаміка, термохімія?

2.2.В чому суть першого закону термодинаміки? Його математичний вираз.

2.3.Що таке ентальпія, стандартна ентальпія і ентальпія утворення хімічної сполуки?

2.4.Дайте визначення енергії Гіббса. Наведіть способи її визначення за стандартних умов і при будь-якій температурі.

2.5. Ентропія та енергія Гіббса. Умови самочинного перебігу хімічних реакцій.

2.6. Що називається ентальпією згоряння речовини? Як вона визначається?

2.7. Термохімія. Закон Гесса. Наслідки з закону Гесса.

2.8 Основні поняття хімічної кінетики.

2.9 Вплив природи розчинника та концентрації реагуючих речовин на швидкість хімічної реакції. Закон діючих мас.

2.10 Залежність швидкості хімічної реакції від температури. Рівняння Арреніуса.

2.11 Гомогенний та гетерогенний каталіз. Автокаталіз.

2.12 Каталіз. Інгібітори горіння.

2.13 Складні ланцюгові та фотохімічні реакції.

2.14 Як зміниться швидкість реакції між воднем і киснем, якщо тиск збільшити у 5 разів?

2.15 Які реакції називаються оборотними? Дайте пояснення термінам: динамічна хімічна рівновага і зміщення хімічної рівноваги.

2.16 Які фактори впливають на стан хімічної рівноваги? Пояснити на прикладах.

2.17 Сформулюйте суть принципу Ле Шательє про зміщення хімічної рівноваги.

2.18. Який зв'язок існує між константою хімічної рівноваги і ступенем дисоціації електроліту? Як класифікують електроліти за величиною ступеня електролітичної дисоціації?

2.19. Як зміщується хімічна рівновага з підвищенням

температури для екзотермічних та ендотермічних реакцій?

2.20. На прикладі реакцій :

3H2 + N2  2NH3 + Q

4CO + Fe3O4  3Fe + 4CO2 - Q

пояснити вплив різних факторів на напрямок зміщення рівноваги.

2.21. Процеси горіння та вибуху. Нижня та верхня концентраційні межі займання.

2.22. Сутність процесу самозаймання і його відмінність від процесу самоспалахування.

2.23. Види процесів горіння: кінетичне, дифузійне, гомогенне, гетерогенне, повне, неповне.

2.24. Самозаймання торфу, вугілля. Заходи профілактики.

2.25. Роль хімії в розв’язанні екологічних проблем.

2.26. Токсичність продуктів горіння.

2.27. Обчислити тепловий ефект реакції між карбон (ІІ) оксидом і водяною парою, знаючи, що теплоти утворення карбон (ІІ) оксиду, карбон (ІV) оксиду та водяної пари відповідно дорівнюють: -110,5; -393,3; -241,6 кДж/ моль.

2.28. При сполученні 7 г Феруму із Сульфуром виділяється 11,925 кДж теплоти. Обчислити теплоту утворення ферум (ІІ) сульфіду.

2.29. Скільки теплоти виділиться при спалюванні 20 дм3 етилену (н. у.), якщо теплоти утворення карбон (IV) оксиду, води (рідина) і етилену відповідно дорівнюють 393,3; 286,2 і -52,3 кДж/ моль?

2.30. Скільки теплоти виділиться при спалюванні 100 дм3 водню, якщо теплота утворення води дорівнює 286,2 кДж/моль?

2.31. Теплоти утворення сірководню, парів води та сульфур (IV) оксиду відповідно дорівнюють 20,9; 241,6 і 297,1 кДж/моль. Обчислити тепловий ефект реакції між сірководнем і киснем.

2.32. При горінні 2 моль фосфороводню (PH3) утворюється фосфорний ангідрид і вода та виділяється 2400 кДж теплоти. Визначити теплоту утворення фосфороводню, якщо при утворенні 1 моля Р2О5 виділяється 1530,5 кДж, 1 моля води - 286,2 кДж теплоти.

2.33 Теплота утворення карбон (IV) оксиду дорівнює 393,3 кДж/ моль, теплота утворення карбон (IІ) оксиду 110,5 кДж/моль. Скільки теплоти виділиться при горінні 1 моль карбон (IІ) оксиду?

2.34 Обчислити теплоту утворення купрум (II) оксиду, якщо при відновленні 20 г цього оксиду вугіллям з утворенням карбон (IІ) оксиду поглинається 11,6 кДж теплоти. Теплота утворення карбон (IІ) оксиду дорівнює 110,5 кДж/моль.

2.35 Скласти термохімічне рівняння одержання алюміній оксиду.

2.36 Обчислити тепловий ефект реакції утворення сечовини з амоніаку і карбон (IV) оксиду за стандартних умов:

2NH3(г)+CO2(г)(NH2)2CO(к)+H2O(г)

2.37 Визначити тепловий ефект реакції окиснення глюкози.

2.38 Розрахувати зміну ентропії процесу випаровування 1,8 кг води при стандартних умовах.

2.39 При горінні фосфіну виділяється 2360,8 кДж тепла. Знайти ентропію утворення фосфіну.

2PH3­+4O2P2O5+3H2O

2.40 Обчислити зміну енергії Гіббса при 250С і 7270С для реакції одержання водяного газу. При якій з вказаних температур реакція можлива? Який фактор визначає ймовірність її протікання?

2.41 У скільки разів збільшиться швидкість реакції при підвищенні температури від 292 К до 373 К, якщо температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3 ?

2.42 Визначити температурний коефіцієнт реакції, якщо при підвищенні температури на 50 0С швидкість реакції зросла у 1024 рази.

2.43. Як зміниться швидкість прямої реакції синтезу амоніаку, якщо зменшити об'єм системи в 2 рази?

2.44. У скільки разів слід збільшити концентрацію водню при синтезі амоніаку, щоб швидкість реакції збільшилась у 125 разів?

2.45. Дві реакції відбуваються з такою швидкістю, що за одиницю часу утворюється у першій реакції 3 г сірководню, а в другій - 10 г йодоводню. Яка з цих реакцій відбувається з більшою швидкістю?

2.46. Як змінилася швидкість реакції між оцтовою кислотою і етиловим спиртом , якщо їх початкові концентрації дорівнювали по 0,1 моль/ дм3, а через деякий час стали рівними по 0,05 моль/ дм3?

2.47. У скільки разів збільшиться швидкість реакції взаємодії водню і брому, якщо концентрації вихідних речовин збільшити в 2 рази?

2.48. Як зміниться швидкість реакції окиснення оксиду сульфуру (IV), якщо зменшити об'єм системи в 3 рази?

2.49. Як зміниться швидкість реакції між Ферумом і хлором, якщо тиск у системі збільшити у 5 разів?

2.50. Як зміниться швидкість реакції утворення амоніаку з водню і азоту із зменшенням тиску газової суміші вдвоє?

2.51. Як зміниться швидкість реакції між Алюмінієм і хлором, якщо тиск у системі збільшити у 2 рази?

2.52. Як зміниться швидкість реакції окиснення нітроген (II) оксиду при зменшенні об'єму газової суміші в 4 рази?

2.53. Написати вираз закону діючих мас для реакції С + О2 = СО2 і визначити, як зміниться швидкість реакції при збільшенні концентрації в 4 рази.

2.54. У скільки разів треба збільшити тиск у системі, щоб швидкість реакції утворення нітрогену (IV) оксиду за реакцією 2NO + O2 = 2NO2 збільшилась у 1000 разів?

2.56 Швидкість хімічної реакції при 20°С дорівнює 1 моль/ (л ∙ с). Обчислити швидкість цієї реакції при 60°С, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 3.

2.57. На скільки градусів треба підвищити температуру газоподібних речовин, щоб швидкість реакції між ними збільшилась у 729 разів? Температурний коефіцієнт дорівнює 3.

2.58. У скільки разів зменшиться швидкість реакції, якщо температуру газової суміші знизити від 140°С до 100°С? Температурний коефіцієнт дорівнює 3.

2.59. Обчислити температурний коефіцієнт реакції, якщо при підвищенні температури на 50°С швидкість реакції збільшилась у 1200 разів.

2.60. Як зміниться швидкість реакції, якщо температуру підвищити від 40°С до 100°С? Температурний коефіцієнт дорівнює 2.

2.61 Швидкість хімічної реакції при 50°С дорівнює 5 моль/(л·с). Знайти швидкість при 100°С. Температурний коефіцієнт дорівнює 2.

2.62. Реакція при 40°С протікає за 180 с. Температурний коефіцієнт дорівнює 3. За скільки часу закінчиться реакція при 60°С?

2.63. Реакція при 50 0С проходить за 200 с. Температурний коефіцієнт дорівнює 2. Знайти час через який закінчиться реакція при 70 0С.

2.64. У скільки разів збільшиться швидкість реакції окиснення нітроген (ІІ) оксиду при збільшенні тиску в 2 рази?

2.65. У яку сторону зміститься рівновага реакції відновлення купрум (ІІ) оксиду воднем (реакція екзотермічна) якщо: збільшити температуру, зменшити концентрацію водню, збільшити тиск?

2.66. Як вплине збільшення тиску на хімічну рівновагу в реакції відновлення ферум (III) оксиду воднем?

2.67. Як зміниться швидкість реакції окиснення карбон (ІІ) оксиду, якщо концентрацію цього оксиду збільшити в 5 разів ?

2.68. Роль хімії в охороні та очищенні повітряного басейну та водоймищ від забруднення.

Розділ 3

Розчини. Електрохімічні процеси. Корозія.

3.1. Розчини як молекулярно - іонні дисперсні системи. Суть основних понять: розчин, розчинена речовина, розчинник. Класифікація розчинів за агрегатним станом розчиненої речовини і розчинника.

3.2. Дайте визначення понять: дисперсна система, дисперсна фаза, дисперсійне середовище. Класифікація дисперсних систем у залежності від розмірів частинок дисперсної фази.

3.3. Вода як один із найпоширеніших розчинників у живій природі та хімічній технології. Роль води в пожежогасінні.

3.4. Які розчини називаються розведеними, концентрованими, ненасиченими, насиченими і пересиченими?

3.5. Розчинення як фізико-хімічний процес (теорія Д. І. Менделєєва, М. С. Курнакова). Що таке сольвати (гідрати)?

3.6. Що таке розчинність? Якими величинами кількісно виражається розчинність? Що таке коефіцієнт розчинності?

3.7. Залежність розчинності від природи розчиненої речовини і розчинника.

3.8. Які фактори впливають на розчинність рідин, твердих речовин і газів?

3..9. Що таке масова частка речовини в розчині? В яких одиницях вона виражається?

3.10. Молярна концентрація розчину. В яких одиницях її вимірюють? Як приготувати 250 см3 0,12 М розчину натрій гідроксиду, виходячи з кристалічного лугу?

3.11. Молярна концентрація еквівалента (нормальність розчину). В яких одиницях її виражають?

3.12. Закони Рауля.

3.13.Основні положення теорії електролітичної дисоціації.

3.14. Що означають вирази: активна концентрація, ступінь дисоціації, йонна сила розчину, коефіцієнт активності йонів?

3.15. Дати визначення понять кислот, лугів і солей з точки зору теорії електролітичної дисоціації.

3.16. В чому суть протолітичної теорії Бренстеда-Лоури? Навести рівняння трьох типів протолітичних реакцій.

3.17. Вивести формулу йонного добутку води. Які фактори впливають на його величину.

3.18. Навести математичні формули для обчислення йонної сили розчинів, коефіцієнта активності і активності йонів сильних електролітів.

3.19. Що називається добутком розчинності? Для яких електролітів він використовується?

3.20. Умови утворення і розчинення осадів.

3.21. Що означають водневий та гідроксильний показники і їх математичні вирази?

3.22. Що таке сольволіз і гідроліз?

3.23. Гідроліз з точки зору спорідненості катіонів та аніонів до молекул води. Випадки гідролізу.

3.24. Як впливають різні фактори (розведення, температура, додавання кислоти або лугу) на зміщення рівноваги гідролізу?

3.25. Привести кількісні характеристики гідролізу на прикладі амоній хлориду.

3.26. Чим відрізняються поняття розчин і колоїдний розчин? Що таке адсорбція?

3.27. Будова міцели.

3.28. Добування колоїдних систем та їх стійкість.

3.29. Способи коагуляції колоїдних розчинів.

3.30. Аерозолі, пили і їх застосування в пожежній справі.

3.31. Піни, їх застосування в пожежогасінні.

3.32. Емульсії та суспензії. Порошкові засоби пожежогасіння.

3.33. Як за величиною різниці стандартних окисно-відновних потенціалів можна визначити напрямок проходження окисно-відновних реакцій (ОВР)?

3.34. Пояснити на конкретних прикладах принцип складання рівнянь ОВР за методом електронного балансу.

3.35. Навести приклади міжмолекулярних і внутрішньо-молекулярних ОВР та реакцій диспропорціювання.

3.36. Що таке валентність та ступінь окиснення елементів? Як визначають ці величини у хімічних сполуках?

3.37. Охарактеризуйте реакції самоокиснення (диспропорцію­вання). Наведіть приклади таких реакцій за участю нітроген (IV) оксиду, бертолетової солі.

3.38. Що таке міжмолекулярні ОВР? Складіть молекулярні та йонні рівняння таких реакцій за участю окисників: калій дихромату та калій перманганату та відновників ферум (II) сульфату та калій сульфіту у сірчанокислому середовищі.

3.39. Які процеси відбуваються у гальванічних елементах при проходженні окисно- відновних реакцій?

3.40. Що таке окисно-відновний потенціал? Від яких факторів залежить його величина?

3.41. Як визначають молярну масу еквівалента окисника та відновника в окисно-відновних реакціях?

3.42. Закінчити рівняння ОВР, написати електронну схему, підібрати коефіцієнти, написати йонні рівняння та вказати окисник і відновник у реакціях:

а) As2S3 + HNO3 + ... ? = H3AsO4 + H2SO4 + NO

б) K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + I2 + ...

3.43. Реакція горіння як окисно-відновний процес. Пожежна небезпека окисників та відновників.

3.44. Визначити моль-еквівалент калій перманганату в кислому, нейтральному та лужному середовищах.

3.45. Написати окисно-відновні реакції з сірководнем, калій йодидом, ферум (II) сульфатом в кислому середовищі.

3.46. Яка масова частка у відсотках ферум (II) сульфату у насиченому при 80 0С розчині, якщо розчинність солі при цій температурі дорівнює 100 г?

3.47. Визначити масу гіркої солі MgSO4 . 7H2O, яку треба розчинити в 279 г води для одержання 20%-ного розчину магній сульфату.

3.48. Скільки грамів 13%-ного і 38%-ного розчину треба взяти для одержання 250 г 20%-ного розчину калій нітрату?

3.49. Скільки грамів Na2CO3 потрібно взяти для приготування 200 см3 0,5 М розчину? Яка нормальність одержаного розчину?

3.50. На нейтралізацію 25 см3 розчину сульфатної кислоти витрачено 22,5 см3 0,152 н. розчину натрій гідроксиду. Обчислити нормальність і титр розчину кислоти.

3.51. Яка молярна концентрація 2%-ного розчину аргентум нітрату, який використовується як очні краплі (р=1 г/ см3) ?

3.52. Скільки грамів розчину, який містить 0,05 масових часток хлороводню потрібно для реакції з 11,2 г натрій карбонату ?

3.53. В 365 г води розчинили 135 г кристалічної соди. Визначити процентний вміст натрій карбонату.

3.54. 146 г суміші, яка складається з натрій карбонату і натрій гідрогенкарбонату прожарили. Залишок став важити 137 г. Визначити склад суміші в масових частках.

3.55. Скільки г розчину, який містить 0,1 масову частку натрій гідроксиду треба для нейтралізації 196 г розчину, що містить 0,1 масову частку сульфатної кислоти?

3.56. Яка сіль і скільки її утвориться, якщо крізь 100 см3 розчину, що містить 32% калій гідроксиду (р=1,32 г/ см3), пропустити весь карбон (IV) оксид, що утворився при спалюванні 18 дм3 метану?

3.57. У яких масових співвідношеннях необхідно змішати натрій гідроксид і воду, щоб дістати розчин, в якому на кожні 20 молекул води припадала би 1 молекула натрій гідроксиду?

3.58. При прожарюванні 50 кг чистого кальцій карбонату його маса зменшилась на 4,4 кг. Скільки процентів кальцій карбонату розклалось?

3.59. Скільки треба Алюмінію, щоб в результаті реакції з хлоридною кислотою добути стільки водню, скільки його виділиться при взаємодії 1 моля натрію з водою?

3.60. На сплав алюмінію і купруму подіяли надлишком концентрованого розчину натрій гідроксиду при нагріванні. Виділилось 2,24 дм3 газу. Обчислити процентний склад сплаву, якщо його маса була 10 г.

3.61. Залізна руда містить 90 % магнітного залізняку і 10 % піску. Обчислити процентний вміст Феруму і Силіцію в даній руді.

3.62. Скільки чавуну можна добути із 100 т залізної руди Fе2O3 , яка містить 0,1 масову частку домішок, якщо в добутому чавуні міститься 0,95 масових часток Феруму?

3.63. Скільки треба магнітної залізної руди, яка містить 90 % Fе3O4 , щоб добути 2 т чавуну з вмістом 0,93 % Феруму?

3.64. У 100 г води при 200С розчинено 15,6 г калій нітрату. Визначити масову частку калій нітрату в цьому розчині.

3.65. Яку масу натрій хлориду і води треба взяти для виготовлення розчину масою 1 кг з масовою часткою розчиненої речовини 5 % ?

3.66. Визначити масу натрій хлориду, яку потрібно розчинити у воді, щоб добути 100 см3 розчину з масовою часткою натрій хлориду 20 % (р=1,15 г/ см3).

3.67. Визначити масу глауберової солі Na2SO4 . 10H2O, яка потрібна для приготування 300 г розчину з масовою часткою Na2SO4 8 %.

3.68. Обчислити маси кухонної солі і води, потрібні для приготування 10 кг розчину з масовою часткою натрій хлориду 0,02.

3.69. Визначити масу натрій гідроксиду, яку треба взяти для приготування 200 см3 розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 30 % (р=1,33 г/ см3) .

3.70. У 600 г води розчинили амоніак NH3 об'ємом 448 дм3 (н. у.). Визначити масову частку амоніаку в одержаному розчині.

3.71. Сульфатною кислотою подіяли на 130 г суміші цинку з його оксидом, в якій масова частка цинку становить 20 %. Який об'єм водню виділився при цьому?

3.72. Знайти молярну та нормальну концентрації 49 % розчину ортофосфатної кислоти (р=1,88 г/ см3).

3.73. Скільки грамів 36 % і 20 % розчинів хлоридної кислоти потрібно взяти, щоб приготувати 100 г 26 % розчину HCl?

3.74. Визначити масу амоній хлориду, що викристалізується, якщо 414 г насиченого при 80 0С розчину (розчинність 65,6 г) охолодити до 20 0С (розчинність 37,2 г).

3.75. Визначити масу води, в якій можна розчинити 480 г солі, що містить 84,58 % MgCl2·6H2O, щоб утворився насичений при 80 0С розчин (розчинність безводного магній хлориду 66 г).

3.76. Визначити маси розчинів з масовими частками речовини 10 % і 30 %, які потрібно взяти для приготування 300 г розчину з масовою часткою речовини 15 %.

3.77. Визначити об'єми 10 М і 2 М розчинів хлоридної кислоти, які необхідно взяти для приготування 400 см3 8 М розчину.

3.78. Скільки см3 0,5 М розчину можна приготувати з 12 г натрій гідроксиду?

3.79. Для нейтралізації натрій гідроксиду в розчині витрачено 40 см3 0,1 н. розчину хлоридної кислоти. Визначити вміст натрію гідроксиду в розчині. Який титр розчину хлоридної кислоти?

3.80. До 3,5 М розчину амоній хлориду об'ємом 80 см3 і густиною 1,05 г/ см3 долили 40 см3 води. Визначити масову частку солі в одержаному розчині у відсотках.

3.81. Скласти молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій гідролізу алюміній хлориду і цинк хлориду, розчинів перерахованих нижче солей, вказати умови зміщення рівноваги гідролізу, величину рН середовища.

3.82. Натрій фосфат і амоній карбонат. (Дивись умову задачі 3.81)

3.83. Амоній нітрат і алюміній хлорид. (Дивись умову задачі 3.81)

3.84. Купрум (ІІ) сульфат і амоній сульфід. (Дивись умову задачі 3.81)

3.85. Ферум (III) хлорид і калій карбонат. (Дивись умову задачі 3.81)

3.86. Натрій нітрит і амоній сульфат. (Дивись умову задачі Сульфат купруму 3.81)

3.87. Хром (III) сульфід і купрум (II) нітрат. (Дивись умову задачі 3.81)

3.88. Як зміниться йонна сила розчину алюміній сульфату при переході від 0,02 М розчину до 0,1 М.

3.89. Розрахувати активність йонів калію та хлорид-іону в 100 см3 розчину, в якому знаходиться 0,02 М калій хлориду та 0,001 М ацетатної кислоти.

3.90. Розрахувати активність йонів магнію і алюмінію в розчині, в 1 дм3 якого знаходиться 0,1 моль магній сульфату та 0,05 моль алюміній нітрату.

3.91. Розрахувати концентрацію Н+ і рН розчину форміатної кислоти, якщо її концентрація у розчині становить 4,6 г /дм3.

3.92. Розрахувати рН 10 % розчину хлоридної кислоти, а також концентрацію водневих йонів.

3.93. Розрахувати рН розчину ацетатної кислоти , якщо концентрація кислоти 5 г/ дм3.

3.94. Розрахувати концентрацію йонів Н+ і рН середовища розчинів, що мають рОН 8,3; 5,8.

3.95. Розрахувати концентрацію йонів Н+ та Cl- , а також рН 0,5 % розчину хлоридної кислоти.

3.96. Розрахувати концентрацію ОН-йонів, рОН та рН для 0,01 н. розчину натрій гідроксиду.

3.97. Розрахувати концентрації йонів у 0,05 н. розчині ацетатної кислоти (Кк =1,8. 10-5).

3.98. Розрахувати рН та ступінь дисоціації 0,1 н. розчину ацетатної кислоти (Кк =1,8. 10-5).

3.99. Що таке гальванічний елемент? Пояснити схему мідно-цинкового гальванічного елементу.

3.100. Рівняння Нернста. Які фактори і як впливають на значення потенціалу.

3.101. Ряд напруг металів, в чому його суть?

3.102. Суть електролізу. Характер процесів, що протікають на катоді і аноді.

3.103. Інгібітори корозії. Вплив вогнегасних речовин на корозію металів.

3.104. Корозія металів. Види корозії. Захист від корозії.

3.105. Написати електроліз водних розчинів: натрій хлориду (анод інертний); цинк нітрату (анод платиновий); алюміній хлориду (анод мідний) .

3.106. Основні сировинні ресурси України для хімічної промисловості та їх розміщення.

Розділ 4

Хімія елементів та їх сполук

  1. Охарактеризувати електронну будову атомів лужних металів. Скласти електронні схеми будови атомів Калію і Цезію. Який з цих елементів є сильним відновником і чому?

  2. Пояснити відмінність у хімічних властивостях атома Літію від інших атомів лужних металів, а також подібність його до деяких сполук магнію. Навести приклади.

  3. Написати хімічні формули: каустичної, кристалічної кальцинованої та питної соди. Вказати їх застосування.

  4. Яка реакція середовища розчинів солей: нітрату, сульфіду та калій ацетату, натрій карбонату? Скласти йонні, молекулярні та йонно-молекулярні рівняння їх гідролізу.

  5. Скласти електронні формули атомів Берилію та Радію. Охарактеризувати зміну кислотно-основних властивостей від Берилію до Радію.

  6. Написати хімічні формули таких речовин: негашеного, гашеного та хлорного вапна, вапняної та баритової води. Скласти рівняння можливих реакцій одержання цих речовин.

  7. Яка з наведених сполук більш розчинна у воді: кальцій оксалат, барій хромат та сульфат, срібло хлорид? Навести їх формули і розчинність.

  8. Чому Гідроген займає в періодичній системі елементів двоїсте положення? Навести приклади сполук, у яких водень поводить себе як типовий галоген.

  9. Фізичні і хімічні властивості металів.

  10. Промислові способи одержання металів. Горіння металів.

  11. Загальні властивості лужних металів. Їх добування і застосування. Солі лужних металів. Калійні добрива.

  12. Лужноземельні метали, їх властивості. Пожежна небезпека лужних і лужноземельних металів.

  13. Властивості легких конструкційних металів (Магній, Алюміній, Берилій, Титан).

  14. Твердість води (тимчасова і постійна) і способи її усунення.

  15. Природні сполуки алюмінію, одержання і властивості Алюмінію.

  16. Технічне значення Алюмінію. Алюмотермія.

  17. Залізо – основний конструкційний метал. Його хімічні властивості та застосування.

  18. Одержання заліза (доменний процес). Чавун і сталь.

  19. Мартенівський, бесемерівський і томасовський способи одержання сталі.

  20. Вогнестійкість металевих конструкцій. Горіння металів.

  21. Метали в сучасній техніці та будівництві.

  22. Залежність властивостей неметалів від їх положення в періодичній системі.

  23. Повітря, його склад, участь у горінні.

  24. Хімічні властивості кисню та сполук оксигену. Роль кисню у процесах горіння.

  25. Гідроген. Хімічні властивості. Гідриди металів, їх взаємодія з водою.

  26. Вода, її хімічні властивості, застосування у пожежогасінні. Самозаймання речовин при контакті з водою.

  27. Хлор, знаходження в природі, властивості.

  28. Хлороводень і соляна кислота. Солі соляної кислоти.

  29. Кисневі сполуки хлору.

  30. Сульфур. Знаходження в природі, властивості, застосування. Пожежонебезпека сполук сульфуру.

  31. Сірководень, знаходження в природі, властивості, якісна реакція на сульфід-йон.

  32. Сульфатна і сульфітна кислоти. Їх взаємодія з металами.

  33. Оксиди сульфуру. Солі сульфатної кислоти, їх застосування.

  34. Нітроген, властивості і добування.

  35. Аміак і солі амонію. Їх застосування.

  36. Нітратна кислота, одержання, взаємодія з металами різної активності.

  37. Солі нітратної кислоти, їх застосування. Азотні добрива.

  38. Фосфор. Знаходження в природі і одержання.

  39. Алотропні видозміни Фосфору, властивості і застосування Фосфору.

  40. Оксиди і кислоти фосфору. Фосфорні добрива. Отрутохімікати.

  41. Силіцій та його сполуки. Добування та властивості.

  42. Природні сполуки силіцію. Одержання скла, цементу і бетону. Кераміка.

  43. Вплив підвищених температур на будівельні конструкції на основі силікатів. Кислоти та оксиди силіцію.

  44. Карбон, знаходження в природі і властивості. Алотропні форми Карбону.

  45. Оксиди карбону. Карбонатна кислота та її властивості.

  46. Тверде, рідке та газоподібне паливо. Карбонати і гідрокарбонати, їх застосування в пожежній справі. Карбіди металів, їх взаємодія з водою.

  47. У чому найшвидше буде розчинятися залізо: у концентрованій сульфатній кислоті, у розведеній сульфатній кислоті, в олеумі, у сульфатній кислоті середньої концентрації?

  48. Що добувають у промисловості електрохімічним шляхом: золото, залізо, алюміній, свинець?

  49. Закінчити хімічні реакції:

Fe + O2 + H2O →

AgNO3

PbSO4 + PbS(спікання) →

Al + KNO3 + KOH →

  1. Скільки см3 5% H2SO4 (ρ = 1,032 г/см3) потрібно для повного розчинення 5 г заліза?

  2. 2,37 г сполуки калію з киснем містять 2 ∙ 1022 атомів Калію. Яка формула цієї сполуки?

  3. 4,6 г металічного Натрію розчинили у 100 см3 води. Визначити молярну концентрацію розчину лугу, що утворився, якщо його густина дорівнює 1,05 г/см3.

  4. Чому дорівнює об’єм водню, одержаного під час взаємодії 2,1 г кальцій гідриду з 180 см3 води при температурі 27ºС та тиску 201 кПа?

  5. Яка маса осаду (в г) утвориться при змішуванні 100 см3 9,45%-го розчину барій хлориду (ρ = 1,1 г/см3) та 200 г 4,76%-го розчину сульфатної кислоти (ρ = 1,03 г/см3)?

  6. Скільки дм3 водню (н.у.) утворюється під час взаємодії 10 г силуміну (89,1% Al, 10,78% Si) з надлишком водного розчину лугу?

  7. Чому дорівнює масова частка води у складі залізного купоросу?

  8. Визначити молярне співвідношення суміші кисню та водню, яка має густину 1 г/дм3 (н.у.).

  9. Лід плаває на поверхні води:

а) порівняти густину рідкої води та льоду;

б) пояснити цю аномалію з точки зору теорії хімічного зв’язку.

  1. Яку кількість піриту треба окиснити, щоб одержати 194 г SO2?

  2. До сульфатної кислоти масою 200 г (51,7%) додали олеум масою 50 г (40 % SO3). Яку масу барій хлориду необхідно взяти для осадження всіх сульфат-йонів?

  3. На 112 г калій гідроксиду подіяли розчином, що містить 166,55 г нітратної кислоти. Яка маса солі при цьому утвориться?

  4. Знайти масу преципітату, який утворюється при взаємодії 10%-ого розчину о-фосфатної кислоти з вапняком масою 98 г, що має масову частку основної речовини 91%.

  5. Під кущ троянди треба внести фосфорне добриво у перерахунку на фосфор (V) оксид масою 5 г. Яку масу подвійного суперфосфату треба взяти?

  6. При згорянні 48 см3 суміші газів СО і СО2 в надлишку кисню об’єм суміші зменшився на 6 см3. Розрахувати об’ємну частку СО в суміші.

Розділ 5

Хімія органічних сполук. Хімія та охорона навколишнього середовища.

  1. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова. Класифікація та номенклатура органічних сполук.

  2. Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук.

  3. Гомологічний ряд насичених вуглеводнів (алканів), їх фізичні та хімічні властивості. Горіння алканів.

  4. Насичені вуглеводні в природі, застосування в техніці. Вуглеводні як палива. Детонація палив. Залежність температури самоспалахування від будови та довжини вуглецевого ланцюга.

  5. Ненасичені вуглеводні етиленового і ацетиленового ряду, їх будова і властивості. Добування та застосування ненасичених вуглеводнів.

  6. Ароматичні вуглеводні, їх властивості. Бензен, толуен.

  7. Природні джерела вуглеводнів: нафта, природний та супутній гази, вугілля. Перегонка нафти. Крекінг нафтопродуктів. Пожежо- та вибухонебезпечність вуглеводнів.

  8. Галогенопохідні вуглеводнів. Їх фізичні та хімічні властивості. Хладони та фреони, їх застосування у пожежній справі. Екологічна небезпечність фреонів.

  9. Спирти, їх будова, номенклатура.

  10. Хімічні властивості одноатомних та багатоатомних спиртів. Застосування спиртів як палив.

  11. Альдегіди та кетони, їх будова, хімічні властивості та застосування. Пожежонебезпечність альдегідів і кетонів.

  12. Карбонові кислоти, їх будова та властивості.

  13. Метанова та етанова кислоти, стеаринова, пальмітинова, олеїнова кислоти та їх солі. Мило.

  14. Складні та прості ефіри. Жири як представники складних ефірів, їх здатність до самозаймання. Пожежо- та вибухонебезпечність ефірів.

  15. Вуглеводи. Глюкоза, фруктоза та сахароза, їх властивості.

  16. Полісахариди: крохмаль, целюлоза. Термічний розклад та горіння целюлози та деревини.

  17. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Нітросполуки та аміни, їх пожежо- та вибухонебезпечність.

  18. Амінокислоти та білки, їх властивості.

  19. Елементоорганічні сполуки: силіційорганічні, металоорганічні, фосфорорганічні речовини, їх пожежо­небезпечність і токсичність.

  20. Поняття про отруйні речовини.

  21. Полімери: неорганічні та органічні. Біополімери.

  22. Природні та штучні полімери. Реакції полімеризації та поліконденсації. Одержання полімерів.

  23. Пластмаси, синтетичні волокна.

  24. Основні представники полімерів: поліетилен, полівінілхлорид, полістирол.

  25. Синтетичний та природний каучуки. Гума.

  26. Зв’язок складу та будови з властивостями полімерів. Термодеструкція та горіння полімерів і пластмас.

  27. Методи зниження горючості полімерних матеріалів. Токсичність продуктів піролізу та горіння полімерних матеріалів.

  28. Продукти горіння та захист повітряного басейну від забруднень. Екологічні наслідки пожеж.

  29. Захист водного басейну від забруднення.

  30. Проблема радіоактивних відходів.

  31. Від чого залежать властивості органічних сполук:

а) від якісного складу молекул;

б) від якісного та кількісного складу і від просторової будови молекули;

в) від якісного та кількісного складу, просторової будови та взаємного впливу атомів?

  1. Який об’єм 0,25 М розчину натрій гідроксиду витрачається на нейтралізацію СО2 (з утворенням кислої солі), виділеного при повному згорянні 6,4 г 2,2,3-триметилгексану?

  2. Який об’єм повітря (н.у.) необхідний для повного згоряння парафінової свічки масою 35,2 г, якщо припустити, що вона складається тільки з ізомерних алканів із 25-ма атомами Карбону в молекулі (вміст О2 в повітрі 20%)?

  3. Який об’єм кисню потрібний для спалювання 40 дм3 суміші метану з етаном, густина якої за воднем становить 13,25?

  4. Змішали 6 дм3 (н.у.) суміші пропану з пропеном та 5 дм3 водню. Цю суміш пропустили над платиновим каталізатором. Об’єм суміші став 7 дм3 (н.у.). Знайти об’ємну частку пропану (%) у вихідній суміші.

  5. Скільки 1,3-бутадієну можна добути з 1 т 96% етилового спирту, якщо вихід становить 75%?

  6. При гідруванні 672 см3 (н.у.) ацетилену одержали суміш етану і етилену, яка знебарвлює 40 г розчину брому в тетрахлорметані, масова частка брому в якому становить 4%. Визначити масові частки вуглеводнів у суміші, що утворилася.

  7. 20 г технічного кальцій карбіду обробили надлишком води. Одержаний газ пропустили через надлишок бромної води. Утворився продукт масою 86,5 г. Визначити масову частку СаС2 у технічному карбіді.

  8. Який об’єм бромбензену (ρ = 1,49) можна добути з 800 см3 бензену (ρ = 0,874), якщо вихід становить 95,3%?

  9. Скільки бензену витрачається на добування 50 г тринітротолуену, якщо вихід становить 93%?

  10. Скільки дм3 ацетилену потрібно для одержання 39 т бензену, якщо виробничі втрати становлять 5%?

  11. З 25 дм3 (н.у.) ацетилену було одержано 16 г бензену. Визначити вихід бензену (%).

  12. При нітруванні бензену масою 156 г добули 210 г нітробензену. Знайти вихід продукту реакції (%).

  13. Суміш 4,7 г фенолу та 50 см3 етанолу обробили 18 см3 10%-ого розчину гідроксиду натрію (ρ = 1,11 г/см3), а потім одержаний розчин випарили. Обчислити масу сухого залишку.

  14. На нейтралізацію 33 г одноосновної карбонової кислоти було витрачено 47,25 см3 розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 25% (ρ = 1,27). Яка це кислота?

  15. Етанол добули в дві стадії: гідролізом 200 г крохмалю і наступним бродінням одержаної глюкози. Вихід кожної стадії становив 60%. Скільки було одержано етанолу?

  16. Виходячи з етану, одержали ацетатну кислоту. Який об’єм етану треба взяти для одержання цим способом 30 кг ацетатної кислоти, якщо загальний вихід становить 90%?

  17. Скільки літрів кисню виділяє зелена рослина при утворенні 81 г крохмалю внаслідок фотосинтезу?
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 19 Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння
Мета: пояснити та сформулювати закон збереження маси речовин; дати поняття про рівняння хім

Конспект уроку 16. Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння
Мета: повторити з учнями закон збереження маси речовин; поняття про схеми та рівняння хімічних

Урок з хімії 7 клас. Тема уроку: Закон збереження маси речовин під...
Ння маси речовин у хімічних реакціях; пояснити схему хімічної реакції, її суть, сформувати поняття про хімічні рівняння, пояснити...

«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини...
Як відомо, масу, об'єм, кількість речовини реагентів І продуктів реакцій визначають за допомогою стехіометричних розрахунків, які...

Біохімічні аспекти психічної енергії
Також було доведено, що організм людини випромінює крім електромагнітних коливань, ще й інші види енергії. З іншого боку, в багатьох...

Методичні поради
Вивчення закону збереження маси речовин має велике значення не лише при вивченні хімії, але й для інших природничих наук. Тому хочу...

Обмін речовин та енергії
Процес обміну — основна властивість живого. У цитоплазмі клітин органів І тканин постійно відбуваєть­ся процес синтезу складних високомолекулярних...

1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
Розв’язування розрахункових задач на заходження кількості речовини, молярної маси І маси речовин

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон Гесса
Закон Гесса доводить, якщо із даних вихідних речовин можна різними шляхами отримати задані кінцеві продукти, то незалежно від шляху...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка