Пошук по сайту


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія - Сторінка 3

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія

Сторінка3/3
1   2   3


Тема 7. Роль хімії в житті суспільства

(6 год)

Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва в Україні.

Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я людини. Роль хімії у розв’язанні проблеми ВІЛ/СНІД, та інших захворювань.

Хімія у побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами.

Хімія та екологія. Планетарна роль хімічних процесів.

Місце хімії серед інших наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Учень (учениця)

називає найважливіші галузі і сучасні напрями розвитку хімічної науки; загальні правила поводження з побутовими хімікатами;

наводить приклади: найважливіших хімічних виробництв у світі й в Україні (місцевих, зокрема);

описує новітні хімічні технології, властивості нових матеріалів;

складає узагальнювальні схеми, таблиці на основі вивченого матеріалу;

пояснює явища повсякденного життя, пов”язані з хімією, застосовуючи предметні знання;

характеризує роль хімії в сучасному матеріальному виробництві, медицині, побуті, розв’язанні глобальних проблем;

аналізує інформацію, закладену в маркуванні споживчих продуктів, оцінює їхній хімічний склад,

висловлює судження про значення хімії для розуміння наукової картини світу, про шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я людини;

оцінює значення продуктів хімічного виробництва у підвищенні добробуту людей;

експериментально визначає наявність у складі деяких споживчих продуктів неорганічних і органічних речовин вивчених класів;

дотримується правил безпечного поводження з речовинами


Демонстрації. 1. Матеріальні і віртуальні моделі фулеренів, нанотрубок тощо. 4. Зразки* природних і синтетичних і полімерів. 6. Зразки* сировини, традиційних і новітніх матеріалів, виробів з них. 7. Зразки* видів палива. 8. Зразки* лікарських засобів. 9. Зразки* мінеральних добрив, засобів захисту рослин, харчових продуктів і добавок. 10. Зразки* засобів для прання, миття, чищення, дезінфікування, парфумерно-косметичних препаратів, автокосметики, розчинників, фарб та інших побутових хімікатів. 11. Визначення наявності нітратів у харчових продуктах.

*(реальні і віртуальні)

Лабораторні досліди. 1. Аналіз змісту маркування деяких ужиткових продуктів (харчових продуктів, тари й упаковки, засобів гігієни і косметики, лікарських засобів, побутових хімікатів). 2. Виявлення деяких неорганічних і органічних речовин у складі ужиткових продуктів.


Міжпредметні зв’язки. Людина і світ. Місце хімії серед наук про природу. Українська мова. Сучасна українська хімічна номенклатура4 етимологія хімічних назв. Правознавство. Конституційні права громадян, права споживачів, правові засади адекватного спілкування з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД, законодавство в галузі екології. Технології. Роль хімії у сучасному матеріальному виробництві, класифікація матеріалів, зумовленість їхнього застосування властивостями. Фізика. Внутрішня енергія системи; агрегатний стан речовини; температури плавлення і кипіння речовин; еластичність; явище поверхневого натягу. Поняття про нанотехнології. Біологія. Біологічне значення жирів, вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів. Поняття про біотехнологію. Географія. Поширення горючих корисних копалин на території України та інших країн. Елементи і речовини на Землі, планетарна роль хімічних процесів, зв’язок хімічної науки та виробництва з іншими галузями господарства. Основи захисту Вітчизни. Вибухонебезпечні речовини, хімічна зброя та її конверсія. Історія. Розвиток хімічних виробництв в Україні. Астрономія. Хімічні елементи, речовини, реакції на Землі та в космосі. Основи здоров’я. Превентивна освіта молоді з проблеми ВІЛ/СНІД, профілактика вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння; здорове харчування. Екологія. Роль хімії у розв’язуванні екологічних проблем.

Орієнтовні об’єкти екскурсій (віртуальних, зокрема). Мінералогічний і краєзнавчий музей. Промислові виставки. Хімічні лабораторії промислових та сільськогосподарських підприємств. Кар’єри з видобутку корисних копалин. Підприємства металургійної промисловості. Підприємства силікатної промисловості. Підприємства з переробки нафти і природного газу. Коксохімічний завод. Опалювальна котельня, теплова електростанція. Завод гідрування жирів, цукровий завод. Завод з виробництва мінеральних добрив. Завод з виробництва лаків і фарб. Завод з виробництва побутових хімікатів. Хіміко-фармацевтичний завод. Аптека. Підприємства прання та хімічного чищення. Тваринницька ферма. Санітарно-ветеринарна лабораторія ринку. Санепідемстанція. Підприємства харчової промисловості. Автозаправна станція.


«Затверджую»

Директор школи

А.Г.Черниш

01.09.2011 р.
Календарно-тематичне планування хімії. 10 клас

(1 год на тиждень, разом 35 год, з них 5 год – резервний час)Зміст навчального матеріалу
1
2

3
4

5

6

7
8

9

10

11

12
13
14

15

16
17
18

19

20

Повторення основних питань курсу хімії основної школи

(3 год)

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва у світлі уявлень про будову атома.

Хімічний зв’язок.

Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв’язок між ними. Лабораторний дослід. 1. Визначення йонів H+, OH-.


1
1

1
Демонстрації. 1. Періодична система хімічних елементів. 2. Моделі будови атомів елементів 1-го та 2-го періодів, набори трафаретів моделей атомів.Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки

(15 год)

Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширеність у природі.

Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.

Загальні хімічні властивості неметалів: взаємодія з киснем, воднем, металами.

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид, хлоридна кислота: властивості, застосування, добування в лабораторії. Хлориди. Якісна реакція на хлорид-іон. Лабораторний дослід 3. Якісна реакція на хлорид-іон.

Амоніак: властивості, застосування. Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію. Лабораторний дослід. 2. Якісна реакція на йон амонію

Добування амоніаку в лабораторії та загальна схема добування у промисловості.

Розрахункові задачі. Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного.

Оксиди неметалічних елементів: сульфур(ІV) оксид і сульфур(VІ) оксид, нітроген(ІІ) оксид і нітроген(ІV) оксид, фосфор(V) оксид, карбон(ІІ) оксид і карбон(ІV) оксид, силіцій(ІV) оксид. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів. Кислотні дощі. Лабораторнй дослід. 1. Взаємодія карбон(ІV) оксиду з розчином кальцій гідроксиду.

Сульфатна кислота. Фізичні властивості. Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, оксидами металічних елементів, основами, солями.

Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іон. Лабораторний дослід 4. Виявлення сульфат-іонів у розчині.

Розрахункові задачі. Обчислення маси (об’єму, кількості) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один з яких узято в надлишку.

Контрольна робота

Нітратна й ортофосфатна кислоти, їх властивості.

Нітрати й ортофосфати. Азотні й фосфорні добрива. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини. Раціональне використання добрив та проблема охорони природи. Лабораторні досліди 5. Ознайомлення із зразками азотних добрив. 6. Ознайомлення із зразками фосфорних добрив.

Карбонатна кислота. Карбонати і гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторний дослід 7. Визначення карбонат-іонів.

Практична робота. Добування карбон(ІV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів (1 год).

Силікатна кислота. Силікати. Поняття про будівельні матеріали.

Застосування сполук неметалічних елементів. Поняття про адсорбцію. Принцип дії вогнегасника. Лабораторний дослід 8. Ознайомлення зі зразками природних силікатів.

Колообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект.21
22
23

24
25

26

27


28

29
30

31

32
33

34


Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки

(12 год)

Місце металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, металічний зв’язок. Фізичні властивості металів.

Характерні хімічні властивості металів. Лабораторні досліди. 1. Порівняння хімічної активності металів. 2. Взаємодія металів із розчинами кислот

Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму (газуватих речовин) за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок

Лужні елементи. Натрій і калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію і Калію. Застосування найважливіших сполук Натрію та Калію. Калійні добрива.

Кальцій. Кальцій оксид і кальцій гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води та способи її усунення. Застосування найважливіших сполук Кальцію.

Алюміній. Алюміній оксид і алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Застосування найважливіших сполук Алюмінію. Лабораторний дослід 4. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності.

Ферум. Ферум(ІІ) оксид і ферум(ІІІ) оксид та відповідні їм гідроксиди. Солі Феруму. Застосування найважливіших сполук Феруму. Лабораторний дослід 5. Добування ферум(ІІ) гідроксиду і ферум(ІІІ) гідроксиду, взаємодія їх із кислотами.

Практична робота. Розв’язування експериментальних задач

Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів. Лабораторний дослід 3. Ознайомлення зі зразками металічних руд.

Поняття про сплави. Виробництво чавуну і сталі.

Короткі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні.

Корозія металів, захист від корозії. Охорона навколишнього середовища під час виробництва і застосування металів.

Значення неорганічних сполук у природі, техніці і житті.

Контрольна робота

1
1
1

1
1

1

1


1

1
1

1

1
1

1

Міжпредметні зв’язки. Біологія. Вплив мінеральних добрив на врожайність рослин. Використання вуглекислого газу в парниках. Роль хлоридної кислоти, Нітрогену, Карбону, Натрію, Калію, Кальцію, Феруму в живих організмах. Географія. Поклади бурого залізняку на Керченському півострові, червоного залізняку в Кривому Розі, вугілля на Донбасі, калійних солей у Калуші. Фізика. Будова атома. Використання в акумуляторах сульфатної кислоти і калій гідроксиду. Використання азоту для заповнення електричних ламп. Використання електропровідності графіту для виготовлення електродів. Використання силіцію для виготовлення сонячних батарей, виготовлення напівпровідникових діодів та тріодів. Вивчення електропровідності та напівпровідності. Використання лужних металів як теплоносіїв у атомних реакторах. Історія. Виготовлення сірників. Історичні події, пов’язані з кухонною сіллю (“соляний бунт”, грошова одиниця). Основи захисту Вітчизни. Використання нітратної та сульфатної кислот для виробництва бездимного пороху, тринітротолуену (тротилу), динаміту. Використання амоналів як вибухових речовин. Вугільний протигаз.

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Музей протипожежної безпеки. Завод художнього скла. Завод залізобетонних виробів. Цегельний завод. Завод вуглекислоти. Сталеплавильний цех. Кисневий завод. Природничий музей. Холодокомбінат.


11 клас

(2 год на тиждень, разом 70 год, з них 5 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Повторення основних відомостей про органічні сполуки


(2 год)

Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук.

Учень (учениця)

характеризує властивості органічних речовин на основі складу і хімічної будови їх молекул; застосування -- на основі властивостей.

Тема 1. Теорія будови органічних сполук.

(3 год )

Теорія як вища форма наукових знань.

Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія.

Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність О.М.Бутлерова.

Учень (учениця)

наводить приклади структурних формул ізомерів органічних сполук; залежності властивостей речовин від їхніх складу і будови;

наводить означення ізомерії;

формулює основне положення теорії будови органічних сполук;

характеризує сутність сучасної теорії будови органічних сполук, її значення;

висловлює судження про роль теорії в системі наукових знань.


1   2   3

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерства освіти І науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерством освіти І науки України для використання на уроках хімії в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи. К.: Освіта, 2013
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи. – К.: Освіта, 2013

У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних...
Класи — Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. — К.: Ірпінь: Перун, 2005

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2013-14 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школи

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка