Пошук по сайту


Охорони навколишнього природного середовища

Охорони навколишнього природного середовища

Сторінка1/37
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛНІННЯ

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА


В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РЕГІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ

ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2010 РОЦІ

м. МИКОЛАЇВ

2011

З М І С Т


Вступ


5

1. Загальні відомості

1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості регіону

1.2. Соціальний та економічний розвиток регіону


6

6

7

2. Стан атмосферного повітря

2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами

2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря по області та в розрізі населених пунктів

2.1.3. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки)

2.2. Транскордонне забруднення атмосферного повітря

2.3. Якість атмосферного повітря в населених пунктах

2.4. Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря

2.5. Використання озоноруйнівних речовин та їх вплив на довкілля

2.6. Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та біорізноманіття

2.7. Заходи, спрямовані на покращення якості атмосферного повітря


9

9

9
11

14

16

17

19

20

21

23

3. Зміна клімату

3.1. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів

3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

3.3. Політика у сфері адаптації до зміни клімату


24

24

25

28


4. Стан водних ресурсів

4.1. Водні ресурси та їх використання

4.1.1. Загальна характеристика

4.1.2. Водозабезпеченість

4.1.3. Водокористування та водовідведення

4.2. Забруднення поверхневих вод

4.2.1. Скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та очистка стічних вод

4.2.2. Основні забруднювачі водних об’єктів

4.2.3. Транскордонне забруднення поверхневих вод

4.3. Якість поверхневих вод

4.3.1. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками

4.3.2. Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів

4.3.3. Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію

4.3.4. Радіаційний стан поверхневих вод

4.4. Якість питної води та її вплив на здоров’я населення

4.5. Екологічний стан Азовського та Чорного морів

4.6. Заходи щодо поліпшення стану водних об’єктів


29

29

29

30

32

37

37

39

43

44

44

49

59

59

61

69

71

5. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток природно-заповідного фонду та формування екологічної мережі

5.1. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі

5.1.1. Загальна характеристика

5.1.2. Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи екомережі, біологічне та ландшафтне різноманіття

5.1.3. Заходи щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття

5.2. Охорона, використання та відтворення рослинного світу

5.2.1. Загальна характеристика рослинного світу

5.2.2. Лісові ресурси

5.2.3. Стан використання природних недеревних рослинних ресурсів

5.2.4. Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України

5.2.5. Адвентивні види рослин

5.2.6. Стан зелених насаджень

5.2.7. Заходи щодо збереження рослинного світу

5.3. Охорона, використання та відтворення тваринного світу

5.3.1. Загальна характеристика тваринного світу

5.3.2. Стан та ведення мисливського господарства

5.3.3. Стан та ведення рибного господарства

5.3.4. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України

5.3.5. Інвазивні види тварин та їх вплив на аборигенне біорізноманіття

5.3.6. Заходи щодо збереження тваринного світу

5.4. Природні території, що підлягають особливій охороні

5.4.1. Стан і розвиток природно-заповідного фонду

5.4.2. Водно-болотні угіддя міжнародного значення

5.5. Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон

5.6. Історико-культурна спадщина

5.7. Туризм як фактор впливу на довкілля71

71

71
73

75

75

75

76

78
79

80

80

80

81

81

81

83
84

85

85

85

85

87

87

89

90


6. Стан земельних ресурсів і ґрунтів

6.1. Структура та використання земельних ресурсів

6.1.1. Структура та динаміка змін земельного фонду

6.1.2. Господарська освоєність земельних угідь

6.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси

6.3. Стан і якість ґрунтів

6.3.1. Якість ґрунтів сільськогосподарського призначення

6.3.2. Забруднення ґрунтів

6.3.3. Деградація грунтів

6.4. Оптимізація використання та охорона земель


92

92

92

94

94

94

94

95

95

96


7. Надра

7.1. Мінерально-сировинна база

7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази

7.2. Система моніторингу геологічного середовища

7.2.1. Підземні води: ресурси, використання, якість

7.2.2. Екзогенні геологічні процеси

7.3. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр

7.4. Дозвільна діяльність у сфері використання надр


98

98

98

100

100

108

114

114


8. Відходи

8.1. Структура утворення та накопичення відходів

8.2. Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення)

8.3. Використання відходів як вторинної сировини

8.4. Транскордонні перевезення відходів

8.5. Державне регулювання в сфері поводження з відходами


115

115

117

120

121

121


9. Екологічна безпека

9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки

9.2. Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку

9.3. Радіаційна безпека та радіоекологія

9.3.1. Радіаційне забруднення територій

9.3.2. Радіоактивні відходи


123

123

126

127

127

130


10. Промисловість та її вплив на довкілля

10.1. Структура та обсяги промислового виробництва

10.2. Вплив на довкілля

10.2.1. Гірничодобувна промисловість

10.2.2. Металургійна промисловість

10.2.3. Хімічна та нафтохімічна промисловість

10.2.4. Харчова промисловість

10.3. Заходи з екологізації промислового виробництва


130

130

132

132

132

133

134

134

11. Сільське господарство та його вплив на довкілля

11.1. Соціально-економічні тенденції в сільському господарстві

11.2. Вплив на довкілля

11.2.1. Внесення мінеральних і органічних добрив на оброблювані землі і під багаторічні насадження

11.2.2. Використання пестицидів

11.2.3. Екологічні аспекти зрошення та осушення земель

11.2.4. Тенденції в тваринництві

11.3. Органічне сільське господарство


135

135

137
137

138

138

141

142

12. Енергетика та її вплив на довкілля

12.1. Структура виробництва та використання енергії

12.2. Ефективність енергоспоживання

12.3. Вплив енергетичної галузі на довкілля

12.4 Використання відновлювальних джерел енергії та розвиток альтернативної енергетики


142

142

143

144

145

13. Транспорт та його вплив на довкілля

13.1. Транспортна мережа області

13.1.1. Структура та обсяги транспортних перевезень

13.1.2. Склад парку та середній вік транспортних засобів

13.2. Вплив транспорту на довкілля

13.3. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля


147

147

147

149

149

150

14. Збалансоване виробництво та споживання

14.1. Структурна перебудова та екологізація економіки

14.2. Впровадження елементів «більш чистого виробництва»

14.3. Ефективність використання природних ресурсів

14.4. Тенденції та характеристика споживання


150

150

151

151

153

15. Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

15.1. Регіональна екологічна політика

15.2. Удосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки

15.3. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

15.4. Виконання державних цільових екологічних програм

15.5. Моніторинг навколишнього природного середовища

15.6. Державна екологічна експертиза

15.7. Економічні засади природокористування

15.7.1. Економічні механізми природоохоронної діяльності

15.7.2. Стан фінансування природоохоронної галузі

15.8. Стандартизація, метрологія у сфері охорони довкілля і природокористування

15.9. Дозвільна діяльність у сфері природокористування

15.10. Екологічний аудит та екологічне страхування

15.11. Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля

15.12. Участь громадськості у процесі прийняття екологічно значущих рішень

15.12.1. Діяльність громадських екологічних організацій

15.12.2. Діяльність громадських рад, об’єднань, тематичних робочих груп і мереж

15.13. Екологічна освіта та інформування

15.14. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля

15.14.1. Співробітництво з Європейським Союзом

15.14.2. Залучення зовнішньої допомоги та координація діяльності щодо програм / проектів зовнішньої допомоги

15.14.3. Двостороннє та багатостороннє співробітництво


153

153
154

154

156

159

161

164

164

165

166

167

168

168

175

175

179

182

184

184
185

186

Висновки

186ВСТУП
«Регіональна доповідь про стан навколишнього природно середовища в Миколаївській області у 2010 році» підготовлена державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області на виконання вимог ст. 25 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Доповідь містить узагальнені та аналітичні матеріали про використання, охорону і відтворення природних ресурсів регіону, державний екологічний моніторинг довкілля, державну політику та контроль у галузі охорони природи та природокористування, впровадження еколого-економічних реформ, здійснення регіональних та національних екологічних програм, результати державної екологічної експертизи, поводження з відходами виробництва, радіаційну безпеку, вплив якості довкілля на стан здоров’я населення, екологічне інформування населення, освіту, громадські екологічні рухи, стан і перспективи наукових досліджень в галузі екології та раціонального природокористування, міжнародне співробітництво з питань охорони довкілля.

Підведені підсумки та визначено основні пріоритети екологічної політики в області на 2011 рік.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості регіону.
Як окрема політико-адміністративна одиниця України, Миколаївська область була створена 22 вересня 1937 року.

У сучасних межах область розташована між 46°30' і 48°15' північної широти та між 30°15' і 33°05' східної довготи. За розмірами території вона знаходиться на 15 місці серед політико-адміністративних формувань України. Площа – 24,6 тис.км2.

Кількість населення – 1180,4 тис. осіб (на 1 червня 2011 року).

Центр області – місто Миколаїв.

За особливістю природних умов Миколаївська область розташована на півдні країни в межах двох фізико-географічних зон – лісостепової (Кривоозерський і західна половина Первомайського району) і степової (решта території) в басейні нижньої течії ріки Південний Буг.

На заході межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями. Південна частина Миколаївщини омивається водами Чорного моря.

Клімат у Миколаївській області помірно-континентальний з м’якою малосніжною зимою та жарким посушливим літом. Середньорічні температури: літня – плюс 21,1°С, зимова – мінус 2°С. Річна кількість опадів коливається від 400 мм на півдні області до 550 мм – на півночі.

Середня кількість днів з опадами становить 5-9 на місяць. Максимум випадає влітку, переважно у вигляді злив. З несприятливих кліматичних явищ на території області спостерігаються суховії (у теплий період року – 15-20 днів), пилові бурі (від 5 на заході до 9 днів на сході), посухи (вересень-жовтень), град (4 дні). Північна частина Миколаївської області належить до посушливої, дуже теплої, південна – до дуже посушливої, помірно жаркої з м'якою зимою.

Внутрішні води включають річки, лимани, озера, водосховища і ставки.

В області нараховується 120 великих, середніх та малих річок загальною довжиною в межах області 3609,34 км.

Основна водна артерія області – річка Південний Буг. У межах Миколаївської області її довжина складає 257 км. Притоки Південного Бугу: ліві – Мертвовод (92 км), Гнилий Єланець (72 км), Сухий Єланець (68 км), Велика Корабельна (40 км), Синюха (24 км); праві – Чичиклея (86 км), Бакшала (85,5 км), Чертала (60,6 км), Кодима (59 км).

Друга за довжиною річка – Інгул (179 км) – впадає в Бузький лиман.

На півдні області внаслідок затоплення морем гирлових ділянок річок сформувалося дев’ять лиманів, найбільшими з яких являються: Дніпровсько-Бузький (63 км), Тилігульський (60 км), Бузький (42 км), Березанський (26 км).

До території області належать чотири невеликі острови: Довгий (7 км), Майський (4 км), Березань (0,9 км), Круглий (0,6 км), а також частина Кінбурнського півострова (40 км).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огенним ризиком навколишнього середовища геофізичне середовище І...
Базові геофізичні показники якості життєдіяльності населення та стану навколишнього середовища

Урок на тему «Хімія та екологічні проблеми навколишнього середовища»
Цілі уроку: визначити позитивний І негативний вплив хімічної промисловості та синтетичних речовин на екологічний стан навколишнього...

Лекція 4 еп Тема Зміст І механізми формування економічних збитків...
Тема Зміст І механізми формування економічних збитків від забруднення навколишнього середовища

Обмін речовин І енергії основа життєдіяльності. Єдність організму...
...

Видання офіційне держбуд україни
Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість або безпечність для життя І майна населення, охорону навколишнього...

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах у
Уміння використовувати набуті знання та бажання поповнювати їх самостійно є основною умовою успішної адаптації людини у динамічних...

Вплив генотипу та факторів навколишнього середовища на розвиток організму
Сукупність спадкових факторів організму (генів, хромосом, мітохондрій, пластид) називають генотипом

Екологія І природокористування, 2008, Випуск 11 Частина Матеріали...
Довкілля – ххі”, присвяченої 90-річчю нан україни, які містять результати теоретичних та прикладних досліджень молодих науковців...

Реферат “хімія І екологія”
До кінця XX в забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського...

Екологія І природокористування, 1999, Випуск 2
Безумовно, у перспективі люди навчаться штучно концентрувати та вилучати із навколишнього середовища, у самому широкому розумінні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка