Пошук по сайту


Робоча навчальна програма організація дослідно-експериментальної діяльності дітей в природі напрям підготовки 010101 Дошкільна освіта

Робоча навчальна програма організація дослідно-експериментальної діяльності дітей в природі напрям підготовки 010101 Дошкільна освіта

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра дошкільної освіти
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В ПРИРОДІ
напрям підготовки 7.010101 Дошкільна освіта.

(освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст")
за вимогами кредитно-модульної системи


Київ – 2011
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра дошкільної освіти

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Проректор Вченою радою

з науково-методичної

та навчальної роботи Педагогічного інституту

_______________О.Б. Жильцов протокол № ___ від «__»_______2011 р.

«___»_______________ 2011 р. Учений секретар_______________


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В ПРИРОДІ

напрям підготовки 7.010101 Дошкільна освіта.
(освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст")


УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри дошкільної освіти.
Протокол № __ від « » 2011 р.

завідувач кафедри __________Н.В. Кудикіна

УДК 378.1(073)

ББК 74.580

Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей в природі – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 36 с.

Укладач програми: Бєлєнька Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук
Рецензенти:

Кот Н.М. - кандидат педагогічних наук, доцент;

Горопаха Н.М. - кандидат педагогічних наук, доцент.


ББК 74.580

© КМПУ, 2011 р.


ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Змістовий модуль ІІ………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Організація дослідницько- експериментальної діяльності дітей в природі » . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 18

V. Плани семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… . . . . . . . 19 VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Карта самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

VІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ХІ. Питання до ПМК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

ХІІ. Рекомендована література

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою дошкільної освіти на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Дошкільне виховання» денної форми навчання.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра».Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання.

Курс „Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі” розраховано на студентів вищих навчальних педагогічних закладів освіти, що опановують спеціальність „Дошкільне виховання” на освітньо-кваліфікаційному рівні „Спеціаліст”. Він органічно продовжує курс „Основи природознавства з теорією та методикою ознайомлення дітей з природою”, який студенти опанували на попередньому рівні навчання і спрямований на розвиток творчого наукового потенціалу студентів в контексті формування їх організаційних умінь в галузі когнітивного розвитку дітей дошкільного віку.

Мета курсу – підготовка висококваліфікованих спеціалістів дошкільного профілю: організаторів з дошкільної освіти та виховання, здатних на основі глибоких знань з основ природничих наук, психології, дошкільної педагогіки та фахових методик здійснювати роботу з організації та керівництва логіко-інтелектуальним розвитком дітей в процесі пізнання ними світу оточуючої природи.

Цілі курсу:

- підготовка майбутніх організаторів справи дошкільної освіти і виховання до безпосереднього та опосередкованого керівництва логіко-інтелектуальним розвитком дітей шляхом організації їх експериментально-дослідницької діяльності в природі з урахуванням типологічних та індивідуальних психологічних особливостей;

- розвиток професійно-значущих якостей особистості майбутнього організатора – методиста, завідуючої, інспектора з дошкільної освіти: спостережливості, емпатії, оптимізму, наполегливості, готовності до прийняття і здійснення змін, толерантності тощо;

- формування активної творчої особистості, здатної до самостійного визначення і розв’язання професійних та інших життєвих завдань;

Завдання курсу:

 1. Розкрити теоретичні основи організації дослідницько-експериментальної діяльності дітей дошкільного віку в природі і забезпечити умови для усвідомленого сприйняття їх майбутніми спеціалістами в галузі дошкільної освіти.

 2. Ознайомити студентів з сучасними науковими дослідженнями та доробками практичних працівників дошкільних закладів освіти в галузі розвитку особистості дитини шляхом використання у навчально-виховному процесі дитячого садка експериментування та нескладних дослідів в природі.

 3. Визначити доцільний зміст дослідницької діяльності дітей дошкільного віку в природі, що відповідає їх потребам, віку та інтересам.

 4. Озброїти майбутніх організаторів дошкільної освіти методами і формами організації дослідницької діяльності дошкільників в природі в умовах суспільного і сімейного дошкільного виховання.

 5. Розвинути творчі дослідницькі уміння студентів, самостійність та критичність мислення.

 6. Сприяти вихованню кращих моральних рис особистості майбутнього педагога дошкільного профілю: любові та поваги до світу природи і людей.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань про:

  • Значення дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі для їх розумового розвитку та формування життєво значущих рис характеру: активності, самостійності, допитливості, критичності, поміркованості, наполегливості, комунікабельності тощо.

  • Завдання та принципи організації дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі.

  • Сучасні дослідження з проблеми організації дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі.

  • Обладнання та зміст діяльності дітей у науково-природничому центрі.

  • Шляхи вивчення та врахування потреб та інтересів дітей в ході їх дослідницько-експериментальної діяльності в природі.

На основі цих знань у студентів повинні бути сформовані вміння:

 • Визначати та створювати умови ефективної організації дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі для забезпечення ефективного розвитку їх логіко-інтелектуальної та морально-вольової сфери.

 • Добирати доступний і практично-значущий для дітей зміст експериментально-дослідницької діяльності дітей в природі, орієнтуючись на знання сучасних наукових досліджень та напрацювань практичних працівників дошкільних закладів освіти в галузі розвитку особистості дитини шляхом використання у навчально-виховному процесі дитячого садка експериментування та нескладних дослідів в природі,

 • Добирати та ефективно використовувати безпосередні та опосередковані методи керівництва дослідницько-експериментальною діяльністю дітей в природі, враховуючи їх ефективність та можливості взаємодоповнення задля досягнення оптимального ефекту навчально-виховної роботи з дітьми в процесі експериментування та дослідження об’єктів природи.

 • Використовувати різноманітні форми організації діяльності дітей у науковому природничому центрі та природному довкіллі, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини, рівень розвитку її інтелектуальної, комунікативної та морально-вольової сфери.

 • Вивчати, збирати та узагальнювати передовий педагогічний досвід з визначеної проблематики задля його розповсюдження та створення матеріальної і методичної бази проведення дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі

Курс „Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі” тісно пов’язаний з такими дисциплінами як „Дошкільна педагогіка”, „Дитяча психологія”, „Основи природознавства з теорією та методикою ознайомлення дітей з природою”, „Теорія і методика розвитку рідної мови дітей”, „Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей”, „Основи науково-педагогічних досліджень”. Знання і вміння, набуті студентами в процесі вивчення вищевказаних дисциплін, дозволяють їм значну частину інформації з нового навчального предмету опановувати самостійно, орієнтуючись на положення, розкриті викладачем в ході лекційних занять та вказівки, стосовно роботи з основною та додатковою літературою з курсу. Також, враховуючи той факт, що підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні професійної підготовки „Спеціаліст” передбачає збільшення частки їх самостійної роботи над завданнями фахових курсів, у тематичному плані навчальної дисципліни „Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей в природі” передбачено значну кількість годин на самостійне опрацювання студентами з наступною перевіркою якості її виконання викладачем.

Завдання самостійної роботи студентів спрямовані на розвиток їх аналітичних умінь в процесі роботи зі спеціальною літературою, творчості та самостійності при вирішенні педагогічних ситуацій, розвиток прогностичних умінь та відповідальності за прийняті рішення.
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: процес навчання та виховання студентів вищого навчального закладу в умовах реформування та модернізації системи освіти в Україні, формування особистості фахівця вищої кваліфікації.Курс:


Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

2 кредити
Змістові модулі:

2 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години): 72 години
Тижневих годин: 2 години


Шифр та

назва галузі знань

0101 "Педагогічна

освіта "

Шифр та назва спеціальності:

7.010101 «Дошкільне виховання»
Освітньо-кваліфікаційний

рівень

"спеціаліст"


Нормативна
Рік підготовки: V
Семестр: 9 - 10.
Аудиторні заняття: 24 години,

з них:

Лекції (теоретична підготовка): 12 годин
Семінарські заняття

12 годинСамостійна робота: 40 годин

Індивідуальна робота: 4 годин

Модульний контроль: 4

годин

Вид контролю: ПМК
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


п/п


Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Семінарських

Індивідуальна

робота

Самостійна

робота

Модульний підсумковий

Контроль
Змістовий модуль І.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В ПРИРОДІ

1.

Роль і місце дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі для їх розумового розвитку

12

4

2

2

4
2.

Сучасні дослідження з проблем організації дослідницько-експериментальної діяльності дошкільників в природі.

14

4

2

2


1

8
3.

Принципи організації дослідницької діяльності дітей в природі

13

4

2

2

1

8Разом

36

16

6

6


2

20

2
Змістовий модуль ІІ.

ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ КЕРІВНИЦТВА ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТЮ ДІТЕЙ В ПРИРОДІ

4.

Зміст, завдання дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі. Зміст самостійної пошукової діяльності дітей в природі

14

4

2

2

8
5.

Умови ефективної організації науково-дослідницької діяльності дітей в природі. Підготовка методиста та вихователя до здійснення роботи з організації дослідницької діяльності дітей в природі

13

4

2

2


1

8
6.

Методи керівництва та форми організації роботи з дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі в умовах суспільного і сімейного дошкільного виховання

12

4

2

2

1

4Разом

36

16

6

6


2

20

2
Разом за навчальним планом

72

32

12

12


4

40

4

ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В ПРИРОДІ
Лекція 1. Роль і місце дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі для їх розумового розвитку. (2 год.)

Поняття «дослідницько-експериментальної діяльність дітей в природі».

Етапи розвитку дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі в період дошкільного дитинства.

І етап (підготовчий): маніпулятивно-експериментальна діяльність (до 3-річного віку дитини). Характерні ознаки етапу. Значення даного етапу.

ІІ етап: цілеспрямоване експериментування (від 3-х до 5-ти років). Характерні ознаки та значення ІІ етапу.

ІІІ етап: власне дослідницька діяльність. Характерні особливості та значення ІІІ етапу.

Розвиток психічних процесів, вольових та моральних якостей дитини, комунікативних умінь, пізнавальних інтересів та потреб в процесі дослідно-експериментальної діяльності. Рушійні сили розвитку логіко-інтелектуальної сфери дитини. Відмінність експериментування від дослідницької діяльність. Експериментування.

Основні поняття теми: дослідницько-експериментальної діяльність дітей в природі етапи розвитку дослідницько-експериментальної діяльності, маніпулятивно-експериментальна діяльність, цілеспрямоване експериментування, дослідницька діяльність, експериментування.

Рекомендована література

Основна: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 29, 30.

Додаткова: 3, 4, 15, 16, 30
Семінарське заняття 1.

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про результати дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток»
«Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року» проводилася...

Робоча програма дисципліни «Методи наукових досліджень»
Окх) І освітньо-професійної програми (опп) підготовки спеціаліста за напрямом підготовки 1305 „Ветеринарна медицина” кваліфікації...

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Проблема досвіду
Напрям(и) діяльності: організація роботи педагогів, формування у вихованців ключових компетентностей особистості засобами екологічної...

Навчальна програма курсу за вибором «Основи експериментальної хімії»
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Про виконання першого етапу науково-експериментальної роботи за проектом «Випереджаюча освіта»
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради

Звіт про виконання районної програми розвитку освіти в Олександрійському...
Доступність до якісної освіти починається саме з дошкільної освіти, оскільки саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом...

Робоча програма комплексної практики освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка